loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KOMUNIKATY 2018 / 2019

Administrator

Końskie; 23 października 2019 r.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020.

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2018 odnotowano 15.882 pożary od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 19.09.2019].

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

Ulotka – (plik.pdf)

czad

linia

Końskie; 8 października 2019 r.

suw

W dniu 19 września 2019 r., Pani Bożena Borys-Szopa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020. Źródłem finansowania Programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację tego Programu przeznaczy w tym roku kwotę 30 mln zł, a w przyszłym - 50 mln zł.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 roku.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

linia

Końskie; 8 października 2019 r.

Szanowni Państwo,logo WOJEWODA

pragnę poinformować, że w dniu 02.10.2019 r. została ogłoszona nowa edycja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020. Program wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Maluch+. W ramach przedmiotowego konkursu będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

linia

Końskie; 30 września 2019 r.

plakat 2019

Regulamin konkursu - (plik.pdf)

Załącznik Nr 1 - (plik.pdf)

Załącznik Nr 2 - (plik.pdf)

linia

Końskie; 30 września 2019 r.

imgw 30 09 2019

linia

Końskie; 23 września 2019 r.

Słowniczek Wyborczy

WYBIERAMY ŚWIADOMIE - Przewodnik po wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku

WPROWADZENIE

autorstwa prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego

W dniu 13 października odbędą się wybory do Sejmu RP IX kadencji i Senatu RP X kadencji. Kadencje obydwóch izb parlamentu liczone są odrębnie ze względu na to, że o ile wybory do Senatu, po jego przywróceniu, od początku, tj. od 1989 r. były w pełni demokratyczne, o tyle równocześnie przeprowadzone w 1989 r. wybory do Sejmu były demokratyczne tylko częściowo, a jedynie wyłamanie się wyborców z ustaleń Okrągłego Stołu mających zapewnić większość przedstawicielom PZPR i stronnictw satelickich przyniosło ogromne zwycięstwo jednolitego wówczas bloku Solidarności i uruchomiło proces zasadniczej transformacji ustrojowej. W pełni demokratyczne wybory do Sejmu odbyły się, w rezultacie, dopiero w 1991 r. – i od tego roku liczone są kolejne kadencje tej Izby.

Funkcjonowanie zgodnych ze standardami demokratycznego państwa prawnego mechanizmów wyborczych do różnych organów różnych szczebli jest dowodem i miarą demokratycznego charakteru państwa. Od ubiegłego roku znajdujemy się w procesie kolejnych wyborów. Po wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i organów wykonawczych gmin oraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak również po najbliższych wyborach parlamentarnych, czekają nas jeszcze, w przyszłym roku, wybory Prezydenta RP. Każde wybory są, a przynajmniej powinny być, świętem demokracji – świętem świadomych swej roli i swych praw wyborców. Tym bardziej odnosi się to do wyborów w ramach wskazanego cyklu wyborczego, a w nim, ze względu na rangę władzy ustawodawczej, do wyborów parlamentarnych.

Pełna treść – (plik.pdf)

slowniczek wyborczy

linia

Końskie; 11 września 2019 r.

plakat konkurs fotograficzny

linia

Końskie; 10 września 2019 r.

Szanowni Państwo,zdjęcie OPIEKA ZDROWOTNA

od 12 września 2019 r. będzie obowiązywać ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U z 2019 r. poz. 1078). Zgodnie z ww. ustawą opieka zdrowotna nad uczniami ma obejmować profilaktykę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

Opieka stomatologiczna jest sprawowana do ukończenia przez ucznia 19. roku życia przez lekarza dentystę.

Lekarz sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami to lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym może być gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

- określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady, sposób i warunki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powiat konecki jako organ prowadzący 6 szkół ponadpodstawowych oraz specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy poszukuje podmiotów leczniczych zainteresowanych  świadczeniem opieki ogólnostomatologicznej oraz profilaktycznej na rzecz uczniów tych placówek.

Podmioty lecznicze wyrażające chęć współpracy prosimy o kontakt z Panem Krzysztofem Stacherą Naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich tel. 41 260 47 19.

linia

Końskie; 6 września 2019 r.

zdjęcie PLAKAT

linia

Końskie; 3 września 2019 r.

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek logo MSWIA Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w 2019 roku

Zagadnienia wstępne

Dotacje będą udzielane i rozliczane w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w tym art. 33a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i poz. 1518) zwanej dalej ustawą, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku a finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), a w zakresie w nich nieuregulowanym, z zachowaniem niżej wymienionych zasad i szczegółowego trybu postępowania.

Do doprecyzowania niniejszych zasad i trybu postępowania oraz udzielania wyjaśnień w związku z ich stosowaniem, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, umocowany pozostaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej KGPSP.

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP – (plik.pdf)

Wniosek o dotacje OSP 2019 – (plik.pdf)

linia

Końskie; 26 sierpnia 2019 r.

ŚWIĘTOKRZYSKA NAGRODA KULTURYsnk

Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach uprzejmie informuje, iż trwa nabór wniosków o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury. W tegorocznej edycji wnioski można składać do dnia 1 września br. Zgodnie z uchwałą nr X/168/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyska Nagroda Kultury; przyznawana jest przez Zarząd Województwa na wniosek komisji powoływanej przez Marszałka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Świętokrzyska Nagroda Kultury ma charakter dwustopniowy, może być przyznawana indywidualnie lub zespołowo. Uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek tradycyjnie odbywa się w październiku, podczas Inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego w Województwie Świętokrzyskim.

Nagrody I stopnia przyznawane są za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim lub za całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego, natomiast nagrody,

II stopnia – za osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego w województwie świętokrzyskim. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego może przyznać także honorową nagrodę w postaci statuetki.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami (wniosek o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, regulamin przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Kultury) znajdują się na stronie internetowej http://www.swietokrzyskie.pro.

Regulamin konkursu – (plik.pdf)

Wniosek konkursu – (plik.pdf)

linia

Końskie; 21 sierpnia 2019 r.

uwaga 1

Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek oraz Starosta Konecki - Grzegorz Piec

serdecznie zapraszają Radnych Gminnych i Sołtysów z Powiatu Koneckiego

do udziału w spotkaniu, którego tematem będzie:

„Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne”.

Zainteresowanych zapraszamy w poniedziałek 26.08.2019 roku o godzinie 12:00

do Starostwa Powiatowego w Końskich (sala konferencyjna III piętro).

linia

Końskie; 16 sierpnia 2019 r.

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zdjęcie LOGOz mojej inicjatywy powstał projekt "Świętokrzyskie dla Europy". Jego celem jest włączenie do udziału w nim wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, kształtowanie właściwej postawy patriotycznej i etyczno-moralnej wśród dzieci i młodzieży, wzrost zainteresowania wydarzeniami historycznymi, które na przestrzeni lat odbywały się na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu dla mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej zorganizowany został konkurs fotograficzny "Świętokrzyskie dla Europy", którego ideą jest wykorzystanie umiejętności sprawnego posługiwania się współczesnymi zdobyczami technologii przez wszystkich Polaków. Za pośrednictwem " Innowacyjnej platformy internetowej www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl. uczestnicy konkursu mogą umieszczać na niej zdjęcia upamiętniające lokalnych bohaterów oraz krótkie informacje tekstowe na temat danej osoby oraz wydarzenia, które upamiętnia sfotografowane miejsce. W bazie umieszczać można także zdjęcia prezentujące to, w jaki sposób zmieniło się województwo świętokrzyskie dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

zdjęcie Plakat projektu

linia

Końskie; 19 lipca 2019 r.

swieto pulku 2019

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

linia

Końskie; 15 lipca 2019 r.

logo1

Poszukiwane dobre praktyki oferty turystycznej na logopolskiej wsi – rusza konkurs „Na wsi najlepiej”

Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności. Celem działań POT jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki i gospodarcze aktywizowanie obszarów wiejskich, bazując na ich potencjale.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

linia

Końskie; 10 lipca 2019 r.

ms

Uprzejmie informuję, iż reprezentowana przeze mnie Fundacja Wspierania Praworządności "Zdążyć z Pomocą" z siedzibą w Krakowie ma zaszczyt realizować Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2019-2021 - Ośrodek Kielce. Jesteśmy organizacją, której powierzono działania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym na województwie świętokrzyskim obejmującego sześć powiatów.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

linia

Końskie; 1 lipca 2019 r.

"CZYSTE SERCE"

Przed nami kolejna edycja nagrody honorowej Wojewody wsŚwiętokrzyskiego „Czyste Serce”, odwołującej się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy. W tym roku statuetki przyznane zostaną w pięciu kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie/akcja, osoba fizyczna, innowacje społeczne. Kapituła konkursowa, podczas oceny wniosków weźmie pod uwagę między innymi zaangażowanie podmiotu w propagowaniu idei wzorców osobowych młodego człowieka, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie postaw młodego człowieka, oryginalność, czytelność i realność metody upowszechniania wzorców osobowościowych jako skutecznego narzędzia profilaktyki, oraz możliwość ich implementacji w środowiskach lokalnych.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

Regulamin – (plik.pdf)

Załącznik nr 1 – (plik.pdf)

Załącznik nr 2 – (plik.pdf)

linia

Końskie; 1 lipca 2019 r.

plakat 500 plus

Plakat - Program 500+ - (plik.pdf)

Informator - Rodzina 500+ - (plik.pdf)

linia

Końskie; 27 czerwca 2019 r.

POSZUKIWANI STATYŚCI DO FILMU GANGSTERSKIEGO: ANGAŻ PŁATNY

Wkrótce na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu rozpoczną się zdjęcia do nowego filmu Macieja Bochniaka, osadzonego w realiach historycznych lat 20-tych XX wieku na pograniczu polsko-sowieckim. Będzie to film, jakiego polska kinematografia jeszcze nie widziała. Kino gangsterskie w najlepszym wydaniu: doborowa obsada aktorska, strzelaniny, bijatyki, pościgi konne oraz duża dawka sensacji i historii.

Na potrzeby realizacji filmu zaplanowano wiele scen zbiorowych z udziałem dużej liczy statystów. Wszystkich, którzy chcieliby przeżyć swoją pierwszą filmową przygodę zapraszamy w najbliższą sobotę i niedzielę do Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu na casting! Zgłoszenia ze zdjęciem należy wysyłać SMS na numer: 606 544 800 lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator castingu:

POPCORN FILM, Warszawa ul. Stępińska 22/30

Miejsce: Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka

Termin: 29, 30 czerwca 2019 r., godz. 10.00-17.00

plakat STATYŚCI DO FILMU

linia

Końskie; 26 czerwca 2019 r.

Plakat DOD 2019

linia

Końskie; 12 czerwca 2019 r.

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA - OSTRZEGA !!!

zdjęcie UPAŁ

Pełna treść ogłoszenia - (plik.pdf)

linia

Końskie; 29 maja 2019 r.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ZARZĄDU POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 51/2019 z dnia 29 maja 2019 r. dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

NAZWA ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania:

Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Wobec powyższego, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Końskich.

Pełna treść uchwały - (plik.pdf)

linia

Końskie; 28 maja 2019 r.

Raport o stanie Powiatu Koneckiego za 2018 rok.

Rada Powiatu rozpatruje "Raport o stanie Powiatu Koneckiego za 2018 r." podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Dokument, oraz zasady brania udziału w debacie nad raportem zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Link do strony BIP

linia

Końskie; 28 maja 2019 r.

Plakat Dzien Dziecka 2019

linia

Końskie; 17 maja 2019 r.

dni otwarte 2019

linia

Końskie, 14 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA

o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

W dniu 24 kwietnia 2019 r. Pełniący Funkcję Zarządu Powiatu w Końskich ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, rodzaj zadania: Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 10 maja 2019 r. żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.688) nie wskazały osób do składu komisji konkursowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 ww. ustawy, komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, komisja konkursowa powołana przez Pełniącego Funkcję Zarządu Powiatu w Końskich w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r., działać będzie bez udziału przedstawicieli wyżej wskazanych organizacji pozarządowych i podmiotów.

linia

Końskie; 9 maja 2019 r.

plakat bot 9 05 2019

linia

Końskie; 8 maja 2019 r.

parp 2019

linia

Końskie; 26 kwiaetnia 2019 r.

Szanowni Państwo

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udostępnienia na stronie internetowej i w mediach społecznościowych spotu zachęcającego Polaków do wywieszenia polskiej flagi podczas nadchodzących świąt majowych.

Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jedyne rocznice, które na stałe wpisały się w historię Polski. 1 maja będziemy obchodzić 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, a dwa dni później Święto Konstytucji 3 maja. Warto uczcić te trzy majowe świąteczne dni wywieszając polską flagę. Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało spot zapraszający wszystkich Polaków do wywieszenia polskiej flagi pt. „Niepodległa – moja flaga”.

https://twitter.com/niepodlegla

https://www.instagram.com/niepodlegla1918/

https://niepodlegla.gov.pl/

https://www.facebook.com/niepodlegla1918

plakat mojaflaga

linia

Końskie; 24 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz.U.2018 r. poz. 450 ze zm.)

Pełniący Funkcję Zarządu Powiatu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

NAZWA I RODZAJ  ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania:

Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

- kolonie, obozy, biwaki.

Pełna treść ogłoszenia – (plik.pdf)

linia

Końskie; 24 kwietnia 2019 r.

loga

Cyfrowa majówka – konkurs na inicjatywy dla lokalnych społeczności Trzydniowa majówka? Dla nas to za mało. W tym roku organizujemy majówkę, która potrwa osiem dni! Chcesz grilla? Niech będzie grill. Chcesz leżaki? Niech będą leżaki. A może kino pod chmurką? Pewnie! Ważne żebyście pamiętali też o… cyfryzacji!

Sprawa jest bardzo prosta. W „Cyfrowej majówce” chodzi o to, aby możliwie najwięcej osób dowiedziało się (a może i nawet nauczyło) co nam dają cyfrowe technologie i dlaczego warto z nich korzystać. Zaproście seniorów i pokażcie im jak korzystać z poczty e-mail. Skrzyknijcie miejscowe dzieciaki i rozpocznijcie przygodę z programowaniem. Poopowiadajcie sąsiadom jak nie dać się oszukać w Internecie i na co tam uważać. A wszystko w niezobowiązującej, majówkowej atmosferze. Po co to wszystko? Bo warto dać innym coś od siebie i pomóc im lepiej zrozumieć Internet!

No dobrze, a dla organizatorów najciekawszych inicjatyw mamy też nagrody

Pełna treść – (plik.pdf)

Załącznik 2 – (plik.pdf)

Załącznik 3 – (plik.pdf)

Załącznik 4 – (plik.pdf)

linia

Końskie; 19 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE NR 1/ROPS/2019

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 44a i art. 44c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), oraz §9, §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz 560) Marszałek Województwa ogłasza, co następuje:

Pełna treść – (plik.pdf)

linia

Końskie; 9 kwietnia 2019 r.

wku 09 04 2019

linia

Końskie; 8 kwietnia 2019 r.

STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

Warszawa, 2019-04-08
L. dz. 780/19/SPE

Szanowni Państwo

Wojewodowie, Marszałkowie

Prezydenci Miast, Starostowie

Burmistrzowie, Wójtowie

Przewodniczący Sejmików i Rad

Dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej oraz centrów pomocy rodzinie
Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o upływającym w dniu 12 kwietnia br. terminie zgłaszania udziału w kursach, które odbędą się z wykorzystaniem metody e-learning (kliknij na nazwę kursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział);

Kursy - lista do pobrania: (plik.pdf)

linia

Końskie; 11 marca 2019 r.

innowacyjna edukacja 2019

linia

Końskie; 6 marca 2019 r.

Ruszył nabór wniosków o dotacje z programu „Niepodległa” 2019logo NIEPODLEGŁA

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.

Wnioski o dotacje na działania w 2019 roku Biuro Programu „Niepodległa” przyjmuje od 25 lutego br. Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych na projekt. Budżet naboru to 8 mln zł. Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • festiwale, koncerty, spektakle,
  • rekonstrukcje historyczne,
  • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
  • projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy,
  • wystawy wraz z katalogami

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie www.niepodlegla.gov.pl w zakładce „Dotacje”.

Biuro Programu „Niepodległa”

linia

Końskie; 1 marca 2019 r.

Szanowni Państwo! zdjęcie LOGO - FUNDACJA

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w jej strukturze Centrum Samorządu Terytorialnego pragną zaprosić Państwa do współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć na rzecz rozwoju lokalnego. Fundacja jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego. Od ponad jedenastu lat wspieramy rozwój samorządów terytorialnych, lokalnych grup działania, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i innych przedstawicieli lokalnych społeczności w Polsce oraz za granicą. Celem głównym działalności Centrum jest wspieranie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego poprzez wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania w samorządzie w warunkach integracji europejskiej oraz pomoc doradczą i szkoleniową w zakresie nowoczesnej wiedzy samorządowej. Działamy z pełnym profesjonalizmem, w oparciu o najlepsze praktyki krajowe i zagraniczne. Nasi partnerzy mogą liczyć na doświadczoną kadrę oraz najwyższą jakość usług. Dzięki zebranemu doświadczeniu oraz współpracy z dotychczasowymi partnerami, wypracowaliśmy ofertę, która jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich tych, którzy chcą działać profesjonalnie i skutecznie. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, starając się znaleźć najbardziej efektywne rozwiązanie.

Centrum jest instytucją, która skupia najlepszych ekspertów, specjalizujących się w różnych dziedzinach związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej. Kadrę stanowią przede wszystkim wykładowcy uczelni, eksperci firm doradczych i szkoleniowych, doświadczeni pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej. Centrum ofertuje Państwu szereg usług doradczych i szkoleniowych, związanych z opracowaniem m. in.: strategii i programów rozwojowych, programów branżowych, wniosków i studiów wykonalności, ekspertyz, koncepcji marketingu terytorialnego. Jesteśmy także w stanie przeprowadzić każdy rodzaj szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla kadry samorządowej i społeczności lokalnej. Posiadamy również doświadczenie i oferujemy współpracę w opracowaniu i koordynacji projektów partnerskich krajowych i zagranicznych. W związku z powyższym, proszę Państwa o wzięcie pod rozwagę naszej propozycji współpracy. W szczególności prosimy o uwzględnienie naszej organizacji w organizowanych procedurach przetargowych i konkurencyjnych. Jesteśmy otwarci na spotkanie celem omówienia szczegółów współpracy. W przypadku zainteresowania współpracą, proszę o kontakt z Fundacją.

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

Al. Spółdzielczości Pracy 28/4, 20-147 Lublin

Tel. 81 442 00 15, kom. 602 433 676

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

linia

Końskie; 15 lutego 2019 r.

plakat 15 02 2019

linia

Końskie; 23 stycznia 2019 r.

E-akta „ Program Płatnik” – nie czekaj pobierz nową wersję.

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z przepisami - w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją - (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze za pracownika zatrudnionego na umowę o pracę lub zlecenie będą przechowywane przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany w programie związane są z projektem e-akta – elektronizacją akt pracowniczych. Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony zus.pl.  

Jeśli przedsiębiorca lub jego biuro rachunkowe, korzysta z programu kadrowo-płacowego, który nie rejestruje danych wymaganych przepisami o e-aktach, powinni jak najszybciej zaktualizować oprogramowanie.

Zachęcamy także Państwa do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których krok po kroku pokazaliśmy m. in. jak wypełniać nowe dokumenty.

Filmiki są dostępne na stronie zus.pl i kanale ZUS na YouTube.

Paweł Szkalej

Rzecznik Prasowy ZUS

woj. świętokrzyskiego

linia

Końskie; 3 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo, logo ASISE

zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o możliwość rozpowszechnienia informacji o realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego bezpłatnym projekcie pt. Aktywne świętokrzyskie. Projekt realizowany jest przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Nasza inicjatywa skierowana jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, które należą do przynajmniej jednej z grup:

- kobiety

- osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku)

- osoby o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne - Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

- osoby po 50 roku życia

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez uczestnictwo w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

Formularz zgłoszeniowy – (plik.pdf)

linia

Końskie; 31 grudnia 2018 r.

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system pomoc prawnadarmowej pomocy prawnej. W Powiecie Koneckim funkcjonować będą 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym 1 punkt obsługiwany będzie przez punkty radców i adwokatów, a 2 prowadzi organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert. Ilość punktów jest ściśle uzależniona od liczby mieszkańców.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od 1 stycznia 2019 r., w związku z nowelizacją ustawy, zmienią się niektóre zasady udzielania mieszkańcom nieodpłatnej pomocy prawnej. Nowością będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, świadczone w połowie punktów prowadzonych przez organizację pozarządową i dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby, która o takie wsparcie poprosi. Będzie go udzielała osoba, która ukończyła z oceną pozytywną szkolenie
z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie
w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Poradnictwo obywatelskie będzie miało na celu pomoc w poruszaniu się w systemie przepisów prawnych oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy osobom, które mogłyby mieć trudności ze zrozumieniem skomplikowanego języka prawniczego.

Pełna treść - (plik.pdf)

linia

Końskie; 20 grudnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE logo razem bezpieczniej 2019

DOTYCZĄCE NABORU PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU
"RAZEM BEZPIECZNIEJ" NA 2019 ROK

Informujemy, że w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach rozpoczęto procedurę naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w ramach programu RAZEM BEZPIECZNIEJ na 2019 r.

Ogłoszenie - (plik.pdf)

Ankieta wstępnej oceny - (plik.pdf)

Wniosek o dofinansowanie - (plik.pdf)

 

linia

Końskie; 13 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2019 roku pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2019 r.”

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 139/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2019 r.”

RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie, ul. Staszica 6, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul Zamkowa 1A, 26-260 Fałków lokal 19.

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Uchwała wraz z wynikami przedmiotowego konkursu - (plik.pdf)

linia

Końskie; 7 listopada 2018 r.

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2019 r. logo Nieodpłatna Pomoc Prawnaw zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 r.”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995
z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn.zm.),

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2019 r.”.

Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

  1. RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

a) Stąporków - w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie, ul. Stanisława Staszica 6 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;

b) Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2019 wynosi: 60 060,00 zł.

Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr 1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 r.,
do godz. 15.30.

Oferty należy składać na formularzu wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057),

Tekst ogłoszenia wraz ze wzorem formularza w załączeniu:

Ogłoszenie – (plik.pdf)

Uchwała – (plik.pdf)

Wzór Oferty – (plik.pdf)

linia

Końskie; 7 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. logo Nieodpłatna Pomoc Prawnao działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Końskich

zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej".

  1. RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

a) Stąporków - w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie, ul. Stanisława Staszica 6 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;

b) Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Zgłoszenia na wymaganym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać(osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem: „nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej "

Termin składania dokumentów: do dnia 15 listopada 2018 r., do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej w załączeniu:

Ogłoszenie - (plik.pdf)

Uchwała - (plik.pdf)

Formularz zgłoszeniowy - (plik.pdf)

linia

Końskie; 23 października 2018 r.

1

Końskie; 18 października 2018 r.

2

linia

Końskie; 9 października 2018 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w KielcachLOGO gddkia informuje, że w miesiącach jesiennych (październik, listopad 2018 r.) na trasie planowanej drogi ekspresowej S74 na odcinku granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów, prowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe – zgodnie z decyzją nr 3042/2018 znak ZATiRA.IA.5161.95.2018 z dnia 27.06.2018 r. wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedmiotowe badania polegać będą na przejściu przez teren przyszłej budowy, obserwacji i zadokumentowaniu zabytków archeologicznych. Badania będą mieć charakter nieinwazyjny, tzn. odbywać się będą bez naruszenia gruntu.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań powierzchniowych należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu, na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45

25-950 Kielce.

Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako wyrażenie zgody na przeprowadzenie przedmiotowych badań.

Załącznik graficzny z przebiegiem inwestycji dostępny jest do wglądu w Starostowie Powiatowym.

Załącznik graficzny – (plik.pdf)