loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KOMUNIKATY 2018

Administrator

Końskie; 13 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2019 roku pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2019 r.”

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 139/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2019 r.”

RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie, ul. Staszica 6, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul Zamkowa 1A, 26-260 Fałków lokal 19.

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Uchwała wraz z wynikami przedmiotowego konkursu - (plik.pdf)

linia

Końskie; 6 grudnia 2018 r.

imigw 6 12 2018

linia

Końskie; 7 listopada 2018 r.

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2019 r. logo Nieodpłatna Pomoc Prawnaw zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 r.”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995
z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn.zm.),

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2019 r.”.

Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

  1. RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

a) Stąporków - w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie, ul. Stanisława Staszica 6 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;

b) Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2019 wynosi: 60 060,00 zł.

Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr 1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 r.,
do godz. 15.30.

Oferty należy składać na formularzu wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057),

Tekst ogłoszenia wraz ze wzorem formularza w załączeniu:

Ogłoszenie – (plik.pdf)

Uchwała – (plik.pdf)

Wzór Oferty – (plik.pdf)

linia

Końskie; 7 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. logo Nieodpłatna Pomoc Prawnao działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Końskich

zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej".

  1. RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

a) Stąporków - w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie, ul. Stanisława Staszica 6 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;

b) Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Zgłoszenia na wymaganym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać(osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem: „nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej "

Termin składania dokumentów: do dnia 15 listopada 2018 r., do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej w załączeniu:

Ogłoszenie - (plik.pdf)

Uchwała - (plik.pdf)

Formularz zgłoszeniowy - (plik.pdf)

linia

Końskie; 23 października 2018 r.

IMIGW 23 10 2018

linia

Końskie; 18 października 2018 r.

1

Końskie; 18 października 2018 r.

2

linia

Końskie; 9 października 2018 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w KielcachLOGO gddkia informuje, że w miesiącach jesiennych (październik, listopad 2018 r.) na trasie planowanej drogi ekspresowej S74 na odcinku granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów, prowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe – zgodnie z decyzją nr 3042/2018 znak ZATiRA.IA.5161.95.2018 z dnia 27.06.2018 r. wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedmiotowe badania polegać będą na przejściu przez teren przyszłej budowy, obserwacji i zadokumentowaniu zabytków archeologicznych. Badania będą mieć charakter nieinwazyjny, tzn. odbywać się będą bez naruszenia gruntu.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań powierzchniowych należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu, na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45

25-950 Kielce.

Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako wyrażenie zgody na przeprowadzenie przedmiotowych badań.

Załącznik graficzny z przebiegiem inwestycji dostępny jest do wglądu w Starostowie Powiatowym.

Załącznik graficzny – (plik.pdf)

linia

Końskie; 5 października 2018 r.

kck 2018

linia

Końskie; 24 września 2018 r.

imgw 14 09 2018

linia

Końskie; 19 września 2018 r.

zdjęcie Plakat

linia

Końskie; 13 września 2018 r.

plakat konecka ryba 2018 maly

linia

Końskie; 30 sierpnia 2018 r.

zaproszenie 30 08 2018

linia

Końskie; 8 sierpnia 2018 r.

PORADNIK

upal

PORADNIK - JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ - (plik.pdf)

burza

PORADNIK - JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA BURZĘ - (plik - pdf)

linia

Końskie; 1 sierpnia 2018 r.

plakat ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ

linia

Końskie; 19 lipca 2018 r.

Zaproszenie do udziału w I Świętokrzyskim Festiwalu zdjęcie logo FESTIWALSeniorów 2018 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Biuro Komunikacji Społecznej organizuje I Świętokrzyski Festiwal Seniorów.

Przedsięwzięcia odbywać się będzie w ramach obchodów 20 – lecia województwa świętokrzyskiego, adresowane jest do seniorów, osób w wieku 60+.

Ma on na celu prezentację różnorodnych form artystycznych (wokalne, taneczne, teatralne, kabaretowe czy literackie), integrację środowisk senioralnych regionu świętokrzyskiego.

Finał festiwalu poprzedzą eliminacje regionalne, które odbywać się będą w Kielcach (dla powiatów: kieleckiego, starachowickiego, skarżyskiego, koneckiego oraz miasta Kielc), Staszowie (powiaty: staszowski, sandomierski, opatowski, ostrowiecki) i Jędrzejowie (powiaty: jędrzejowski, buski, kazimierski, włoszczowski, pińczowski).

Szczegółowe informacje na temat Festiwalu, można uzyskać pod nr. tel.41 248 18 20, wew.406.

W załączeniu do niniejszego zaproszenia Regulamin I Świętokrzyskiego Festiwalu Seniorów oraz karta zgłoszenia.

Pełna treść - Regulamin – (plik.pdf)

Pełna treść – Karta zgłoszeń – (plik.pdf)

linia

Końskie; 18 lipca 2018 r.

zdjęcie PLAKAT WKU

linia

Końskie; 11 lipca 2018 r.

zus

ZUS rozpoczął wysyłkę listów! W całym kraju otrzyma je blisko 19 mln ubezpieczonych, a  świętokrzyskim ponad 550 tys. osób. Gdy go otrzymasz otwórz i przeczytaj,  bo to będzie informacja o stanie Twojego konta w ZUS. Całość korespondencji, ma trafić do klientów do końca sierpnia. Warto do niej zajrzeć i sprawdzić wielkość odłożonych składek oraz wyliczoną hipotetyczną emeryturę. W Powiecie końskim otrzyma je prawie 33 tys. ubezpieczonych.

IOSKU- mówiąc wprost to Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego. To nic innego jak dokładny opis stanu finansowego konta emerytalnego, obliczony na 2017rok.

Ci, którzy mają co najmniej 35 lat, dostaną także wyliczenia tak zwanej hipotetycznej emerytury. Z otrzymanej informacji dowiedzą się o jej wysokości w dwóch wariantach: gdyby już do emerytury nie pracowali tylko bazowali na składkach dotychczas zebranych oraz gdyby pracowali i odprowadzali składki w średniej wysokości dotychczasowych wpłat. Dodatkowe dwa warianty uwzględniają ponadto w emeryturze także składki z subkonta w ZUS.

W dokumencie jest również informacja o tym, jakie świadczenia przysługują z ZUS osobom opłacającym składki na ubezpieczenia społeczne.

Osoby zarejestrowane na Platformie Usług Elektronicznych ZUS informację o stanie konta znajdą na swoim profilu na PUE i nie muszą już czekać na list.

Paweł Szkalej

Rzecznik Prasowy

woj. świętokrzyskiego

 ZUS O/Kielce

linia

Końskie; 11 lipca 2018 r.

Zakładasz firmę? Skorzystaj z ULGI. ZUS WYJAŚNIA. logo - e składka

Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą na własny rachunek przez 6 miesięcy możesz nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS, a przez kolejne 2 lata możesz opłacać je w niższej wysokości. Ale pamiętaj również o tym, że ta decyzja to mniejsze świadczenie w przyszłości. Dlatego masz wybór jakie składki opłacać.

Wszystko to za sprawą Ulgi na start, jednego z elementów Konstytucji biznesu czyli ułatwień dla przedsiębiorców. „Ulga na start” działa od maja – teraz po rozpoczęciu wakacji bardzo wiele osób  przygotowuje się założenia własnej firmy. Zawsze mogą skorzystać z pomocy doradcy w ZUS.

- Każdy kto pierwszy raz w życiu rejestruje działalność gospodarczą, przez 6 miesięcy kalendarzowych może płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Z tej ulgi mogą też korzystać wszyscy, którzy w przeszłości mieli już własny biznes, ale od czasu zakończenia działalności albo zawieszenia minęło co najmniej pięć lat – mówi Paweł Szkalej Rzecznik Prasowy Świętokrzyskiego Oddziału ZUS.

W okresie „ulgi na start” ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby z Tobą współpracujące oraz zatrudnieni przez Ciebie pracownicy czy zleceniobiorcy. Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko Ciebie jako osoby prowadzącej działalność.

A co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Pamiętaj w okresie, w którym skorzystasz z „ulgi na start” ubezpieczenie zdrowotne będzie dla Ciebie obowiązkowe, a także  będziesz mógł zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny.

Co po „uldze na start”?

Po upłynie 6 miesięcy ulgi na start, przez 24 miesiące kalendarzowe będziesz opłacał składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia- obecnie 519,28 zł.

Paweł Szkalej

Rzecznik Prasowy

ZUS woj. świętokrzyskiego

linia

Końskie; 7 lipca 2018 r.

plakat - kuznice koneckie 2018

linia

Końskie; 29 czerwca 2018 r.

wku 2018

Wniosek - (plik.pdf)

linia

Końskie; 21 maja 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 55/2018 z dnia 18 maja 2018 r. dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

NAZWA ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania Nr 1

Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Wobec powyższego, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Końskich.

Pełna treść uchwały – (plik.pdf)

linia

Końskie; 8 maja 2018 r.

zdjęcie PLAKAT KONFERENCJA PCPR

linia

Końskie; 30 kwietnia 2018 r.

I N F O R M A C J A    U R Z Ę D O W Azdjęcie LOGO WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

O POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM WPISU DO REJESTRU

ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Na podstawie art. 9 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego:

  • Cmentarza żydowskiego w Radoszycach (na działce 147/1203) z ewentualną strefą ochrony archeologicznej (na części działki 147/1204), obręb: 0031 Wisy, gm. Radoszyce, pow. konecki.

Ostateczny zakres wpisu do rejestru zabytków ustalony zostanie w toku prowadzonego z urzędu postępowania.

Postępowanie wszczęte zostało przez ŚWKZ w Kielcach z urzędu w dniu 25.04.2018 r., zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 10).

linia

Końskie; 29 kwietnia 2018 r.

zdjęcie LOGO KONECKIE DNI PROFILAKTYKI

HARMONOGRAM XIII KONECKICH DNI PROFILAKTYKI 2018 - (plik.pdf)

plakat 2 2018

linia

Końskie; 24 kwietnia 2018 r.

plakat 1 2018

linia

Końskie; 5 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz.U.2018 r. poz. 450)

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018”.

NAZWA I RODZAJ ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przedewszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania Nr 1:

Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

  • kolonie, obozy, biwaki.

Rodzaj zadania Nr 2:

Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w miejscu zamieszkania w okresie ferii letnich.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

  • półkolonie.

Pełna treść ogłoszenia – (plik.pdf)

linia

Końskie; 4 kwietnia 2018 r.

MOŻNA JUŻ ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM OBRONY TERYTORIALNEJ!zdjęcie LOGO

Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy, województwa i swojej ojczyzny Polski zgłoś się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) – tam dowiesz się jak wstąpić do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Osoba zainteresowana pełnieniem terytorialnej służby wojskowej - składa wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień (WKU). Przychodząc do WKU należy zabrać ze sobą książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty poświadczające wykształcenie, inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, rekomendacje organizacji proobronnych, których jest członkiem.

Po rejestracji we właściwym WKU oraz złożeniu wniosku ochotnik zgłasza się do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w celu zapoznania z przepisami i warunkami służby. Z chwilą otrzymania rekomendacji, ochotnicy kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia a osoby, które dotychczas nie posiadały orzeczenia kategorii zdrowia zgłaszają się do wojskowej komisji lekarskiej.

Służba w 101 kieleckim batalionie lekkiej piechoty jest doskonałym sposobem na samorealizację i rozwój zawodowy. Kształtuje takie wartości jak: odpowiedzialność, samodyscyplinę, szacunek dla Państwa i symboli narodowych oraz dla wartości chrześcijańskich, które są podstawą naszej tradycji.

Większość kandydatów na żołnierzy OT skorzysta ze szkolenia podstawowego (16 dni), które przeprowadzimy we wrześniu 2018 roku w dniach 08-23. Osiem dni po wcieleniu do kandydatów którzy nie złożyli jeszcze przysięgi dołączą do nich ochotnicy, którzy są już żołnierzami rezerwy po złożonej przysiędze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym. 23 września br. świętokrzyscy terytorialsi złożą przysięgę wojskową, pierwszą na ziemi świętokrzyskiej.

Wojskowe Komendy Uzupełnień w Kielcach, Busku Zdroju i Sandomierzu cały czas przyjmują wnioski od ochotników do terytorialnej służby wojskowej. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibach komend, telefonicznie oraz na plakatach informacyjnych na tablicy ogłoszeń.

Informacje dotyczące Terytorialnej Służby Wojskowej można także uzyskać na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej w zakładce Obrona Terytorialna oraz na stronie www.terytorialsi.wp.mil.pl.

NIE STÓJ OBOK! BĄDŹ JEDNYM Z NAS!

zdjęcie LOGO

linia

Końskie; 20 marca 2018 r.

BĘDĄ REPREZENTOWAĆ POWIAT KONECKI! zdjęcie LOGO KONKURS

Kielecki ZUS ogłosił listę półfinalistów Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Z prawie 700 uczniów z całego województwa, którzy przystąpili do konkursu, pozostało 60 najlepszych - w tym uczniowie, aż z dwóch koneckich szkół. ZSP nr 3 reprezentują: Dominika Arcab, Katarzyna Caputa i Marcin Kasiński wraz z opiekunem Anną Sorn-Wodecką. Z II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie do półfinału awansowały same dziewczyny: Agata Wróbel, Zuzanna Kotusiewicz i Katarzyna Odziemek. Ich opiekunem jest Teresa Kornecka. Zmagania odbyły się w Kielcach 16 marca.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” (wcześniej konkurs pod tą samą nazwą) jest elementem Lekcji z ZUS. To projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowany pod patronatem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach tego projektu uczniowie uczestniczą w czterech lekcjach, których celem jest przekazanie im praktycznej wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Trzymamy kciuki za Olimpijczyków i życzymy Powodzenia!

linia

Końskie; 8 marca 2018 r.

ZAPRASZAMY NA IV FORUM AKTYWNYCH KOBIET ZIEMI KONECKIEJ zdjęcie LOGO ŚODR W MODLISZEWICACH

„Tradycje i przyzwyczajenia kulinarne, a nowe trendy w żywieniu rodziny”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i kobiecych, grup nieformalnych  oraz  instytucji i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego na Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej, które odbędzie się 22 marca  2018 roku o godzinie 10.00 w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja kobiet, mieszkanek terenów wiejskich w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i racjonalnego żywienia. Podczas forum poruszona zostanie tematyka dotycząca tradycji i przyzwyczajeń kulinarnych oraz nowych trendów w żywieniu rodziny. Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie stylu życia, tradycji i  nowoczesności w wizerunku oraz dowiedzą się o tym, jaki  wpływ na zdrowie ma aktywność fizyczna. Wykłady z tego zakresu przeprowadzą specjaliści: dietetyk-psycholog, stylistka oraz trenerka fitness.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie prezentacja i sprzedaż naturalnych produktów żywnościowych (np. olejów, soków, miodów, serów, herbat ziołowych), a także  pokazy upiększające-pielęgnacyjne.  

Warunkiem udziału w forum jest przesłanie karty zgłoszenia w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    lub w formie papierowej na adres:

ŚODR Modliszewice

Piotrkowska 30

26-200 Końskie

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2017 r.

Udział w forum jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje:

St. specjalista do spraw ROW Halina Szymańska tel.: 41 372 22 84 do 86

linia

Końskie; 7 marca 2018 r.

UWAGA "stare" STOWARZYSZENIA ZWYKŁE – zdjęcie IKONKA INFORMACYJNAzgłoście się do nowej ewidencji! 

W maju 2018 r. miną dwa lata od wejścia w życie nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe, zakładane przed 20 maja 2016 r. mają jeszcze tylko nieco ponad 2 miesiące na dostosowanie się do nowych przepisów. A co, jeśli tego nie zrobią?

20 maja 2016 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Pisaliśmy już o niej wiele razy, objaśniając, jakie zmiany wprowadzała, i adresując informacje do różnych grup objętych przepisami. To przypomnienie skierowane jest do stowarzyszeń zwykłych, które powstawały przed datą wejścia w życie nowelizacji.

Stowarzyszenia zwykłe były zakładane od początku działania ustawy – Prawo o towarzyszeniach, tj. od roku 1989. Nie miały jednak zbyt dużych możliwości i uprawnień.

20 maja 2016 r. dla stowarzyszeń zwykłych to data „rewolucji w przepisach”. Tego dnia weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zmieniło się podejście, koncepcja tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenia zwykłe zyskały m.in. zdolność prawną czy możliwość korzystania z dotacji. Zmienił się także sposób rejestracji – tzn. zgłaszania do ewidencji – stowarzyszenia zwykłego.

Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenia zwykłe tworzone są na nowych zasadach. Jednak nowelizacja ma OGROMNE ZNACZENIE również dla stowarzyszeń zwykłych, które powstały wcześniej. „Stare” stowarzyszenia zwykłe, tj. takie, które zostały założone przed wprowadzeniem nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach (przed 20 maja 2016 r.), powinny dostosować się do nowych przepisów i wprowadzić konieczne zmiany. Stare stowarzyszenia zwykłe mają na to czas do 20 maja 2018 roku.

Jak dostosować stowarzyszenie zwykłe do nowych przepisów (po 20 maja 2016.)


Rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa po 20 maja 2018 r.

Stowarzyszeniom zwykłym działających w oparciu o stare przepisy dano dwa lata na dostosowanie do nowelizacji. Te, które się nie dostosują (nie zgłoszą do nowej ewidencji – o zgłoszeniu piszemy niżej), mają zostać rozwiązane z mocy prawa.

Art. 10. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw
1. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.
2. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, o którym mowa w ust. 1, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Jak uniknąć rozwiązania z mocy prawa? Należy dostosować się do obowiązujących przepisów i zgłosić do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych w starostwie. 

Konieczne zmiany w regulaminach, zebranie, decyzje, zgłoszenie do ewidencji

​Działań, które trzeba będzie przeprowadzić, żeby dostosować stare stowarzyszenie zwykłe do nowych przepisów, jest całkiem sporo. Czekają nas zmiany w regulaminie, ponieważ ustawa opisała, co powinno się w nim znaleźć. Powinniśmy podjąć decyzję, czy chcemy nadal, żeby naszym reprezentantem był przedstawiciel, czy też lepiej powołać do życia zarząd. Dla chętnych jest jeszcze komisja rewizyjna…

Zmiany w regulaminie i zasygnalizowane powyżej decyzje dokonują się podczas zebrania członków stowarzyszenia zwykłego. Trzeba je więc zwołać i odpowiednio poprowadzić.

Na samym końcu zgłaszamy się do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – NOWEJ ewidencji. Stare stowarzyszenia zwykłe już wcześniej zgłaszały się do starostów z informacją o swoim powstaniu. Jednak przed 20 maja 2016 r. prowadzone w powiatach spisy nie były ewidencją z prawdziwego zdarzenia (choć często były ewidencją z nazwy). Dopiero po 20 maja 2016 r. zaczęła funkcjonować prawdziwa ewidencja, dokładnie opisana w przepisach ustawy i w przepisach wykonawczych. Do takiej ewidencji stare stowarzyszenia zwykłe mają obowiązek się zgłosić.

Wszystkie zarysowane tu działania, szczegółowo, w kolejnych krokach, opisujemy w PORADNIK.NGO.PL. Chcesz wiedzieć jak dostosować stowarzyszenie zwykłe do przepisów obowiązujących po 20 maja 2016 r.? Skorzystaj z naszej podpowiedzi!
 

Co można robić po rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego?

Ustawowy mechanizm, który pod groźbą rozwiązania z mocy prawa, zmusza stare stowarzyszenia zwykłe do zmiany regulaminów i zgłoszenia do nowej ewidencji, był krytykowany. Wskazywano, że wiele stowarzyszeń zwykłych zniknie, nie chcąc naginać się do sztywnych regulacji. To marnowanie społecznej aktywności. Na te argumenty obrońcy nowych przepisów odpowiadali, że rozwiązanie dotknie w rzeczywistości stowarzyszenia, które i tak nie działają. Będzie to ich weryfikacja.

Interpretację, która wskazywała na możliwość przetrwania społecznej aktywności, przedstawiał profesor Hubert Izdebski. Przekonywał, że działania w formule, którą stosowały dotychczasowe stowarzyszenia zwykłe, nie wymagają regulacji ustawowej i mogą być prowadzone w oparciu o wolność zapisaną w Konstytucji. Dlatego tym, którzy chcą działać dalej, a nie podoba im się propozycja z nowelizacji (konieczność dostosowania do nowych przepisów), nie powinno przeszkadzać formalne rozwiązanie ich stowarzyszenia zwykłego.

„(...) << rozwiązanie>> ex lege dotychczasowego stowarzyszenia zwykłego, które nie poddało się procesowi ewidencjonowania, może być rozumiane tylko w sposób formalny, a zatem nie jako zakaz kontynuowania przez dotychczasowych członków dotychczasowej zbiorowej działalności już w charakterze całkowicie zwykłego zrzeszenia dobrowolnego”.

JAK DOSTOSOWAĆ STOWARZYSZENIE ZWYKŁE DO NOWYCH PRZEPISÓW? OTO 7 WSKAZÓWEK:

http://poradnik.ngo.pl/jak-dostosowac-stowarzyszenie-zwykle-po-20-05-2016

WZORY DOKUMENTÓW

http://poradnik.ngo.pl/x/1510074

PORADNIK: STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

http://poradnik.ngo.pl/stowarzyszenie-zwykle

linia

Końskie; 5 marca 2018 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI - INFORMUJE ministerstwo sprawiedliwosci

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.), w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS). W celu uzyskania informacji z Rej estru z dostępem ograniczonym należy:

1) Założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego;

2) Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK).

Pełna treść ogłoszenia – (plik.pdf)

linia

Końskie; 5 lutego 2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
REALIZACJI ZADANIA:
„BUDOWA PLACU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ KOMUNIKACYJNĄ I TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI BEDLNO GM. KOŃSKIE”
ZAMAWIAJĄCY:
CERAMIKA GRES S.A.
UL. CERAMICZNA 1
26-200 KOŃSKIE

1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa placu magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w miejscowości Bedlno gm. Końskie”.
1.2. Opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie obejmuje budowę placu magazynowego dla potrzeb magazynowania płytek ceramicznych i pokrewnych wyrobów ceramicznych wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną, techniczną i magazynową, zgodnie z dokumentacją projektową i wydanym pozwoleniem na budowę.
Łączna powierzchnia projektowanych obiektów budowlanych wynosi 51.730,4 m2.

Pełna treść - (plik.pdf)

linia

Końskie; 30 stycznia 2018 r.

1

2

ulotka utrona 1

ulotka strona 2

linia

Końskie; 22 stycznia 2018 r.

plakat