loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

PATRONAT HONOROWY STAROSTY KONECKIEGO

Paweł Goraj - Administrator

Regulamin

przyznawania patronatu honorowego

Starosty Koneckiego

 

 1. Patronat honorowy Starosty Koneckiego przyznawany jest przedsięwzięciom niekomercyjnym, mającym zasięg lokalny, ponadregionalny, ogólnopolski oraz międzynarodowy, organizowanym na terenie powiatu koneckiego.
 2. Przedsięwzięcie powinno przyczyniać się w sposób bezpośredni do promocji powiatu koneckiego i wzbogacać szeroko rozumianą ofertę kulturalną, społeczną lub sportową adresowaną do mieszkańców powiatu koneckiego.
 3. Patronat nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 4. Organizator występuje z wnioskiem do Starosty Koneckiego o przyznanie Patronatu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz w formie papierowej  w Wydziale Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich.
 5. Wniosek należy złożyć nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia przedsięwzięcia. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Końskich.
 6. Starosta Konecki może odmówić przyznania Patronatu ze względu na niespełnienie przez organizatora wymogów formalnych, jak również po stwierdzeniu, że cel przedsięwzięcia nie uzasadnia zaangażowania autorytetu Starosty lub naraża na szwank jego wizerunek lub reprezentowanych przez niego instytucji.
 7. Starosta może zażądać od organizatora dodatkowych informacji, które okażą się niezbędne do uzyskania Patronatu.
 8. Starosta w terminie 7 dni, od dnia złożenia wniosku, informuje organizatora o  przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu.
 9. Organizator po uzyskaniu Patronatu, informację o tym zamieszcza w materiałach promocyjnych i przekazach medialnych dotyczących przedsięwzięcia.
 10. Organizator zobowiązany jest do stosowania logotypu patronackiego (herb powiatu koneckiego) i umieszczania go w widocznym miejscu, a także do należytego wyeksponowania nośników z reklamą Powiatu.
 11. Organizator winien złożyć w formie pisemnej sprawozdanie załącznik nr 2 - z przebiegu przedsięwzięcia, zawierające krótki opis działań promocyjnych wraz z dokumentacją (zdjęcia, wycinki prasowe, itp.) Sprawozdanie należy przesłać do Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich w ciągu 21 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia.

Starosta Konecki nie ponosi odpowiedzialności za organizację przedsięwzięcia, a  w uzasadnionych przypadkach może odebrać uprzednio przyznany Patronat, o czym informuje Wnioskodawcę niezwłocznie w formie pisemnej.

 


Do pobrania:


Regulamin - (plik.doc) - (plik.pdf)

Wniosek o patronat - (plik.doc) - (plik.pdf)

Logo Powiatu Koneckiego - (plik.jpg) - (plik.png) - (plik.corel)

Sprawozdanie - (plik.doc) - (plik.pdf)