loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Komunikaty

Końskie; 9 października 2018 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w KielcachLOGO gddkia informuje, że w miesiącach jesiennych (październik, listopad 2018 r.) na trasie planowanej drogi ekspresowej S74 na odcinku granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów, prowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe – zgodnie z decyzją nr 3042/2018 znak ZATiRA.IA.5161.95.2018 z dnia 27.06.2018 r. wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedmiotowe badania polegać będą na przejściu przez teren przyszłej budowy, obserwacji i zadokumentowaniu zabytków archeologicznych. Badania będą mieć charakter nieinwazyjny, tzn. odbywać się będą bez naruszenia gruntu.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań powierzchniowych należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu, na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45

25-950 Kielce.

Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako wyrażenie zgody na przeprowadzenie przedmiotowych badań.

Załącznik graficzny z przebiegiem inwestycji dostępny jest do wglądu w Starostowie Powiatowym.

Załącznik graficzny – (plik.pdf)

linia

Końskie; 5 października 2018 r.

kck 2018

linia

Końskie; 24 września 2018 r.

imgw 14 09 2018

linia

Końskie; 19 września 2018 r.

zdjęcie Plakat

linia

Końskie; 13 września 2018 r.

plakat konecka ryba 2018 maly

linia

Końskie; 30 sierpnia 2018 r.

zaproszenie 30 08 2018

linia

Końskie; 8 sierpnia 2018 r.

PORADNIK

upal

PORADNIK - JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ - (plik.pdf)

burza

PORADNIK - JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA BURZĘ - (plik - pdf)

linia

Końskie; 1 sierpnia 2018 r.

plakat ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ

linia

Końskie; 19 lipca 2018 r.

Zaproszenie do udziału w I Świętokrzyskim Festiwalu zdjęcie logo FESTIWALSeniorów 2018 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Biuro Komunikacji Społecznej organizuje I Świętokrzyski Festiwal Seniorów.

Przedsięwzięcia odbywać się będzie w ramach obchodów 20 – lecia województwa świętokrzyskiego, adresowane jest do seniorów, osób w wieku 60+.

Ma on na celu prezentację różnorodnych form artystycznych (wokalne, taneczne, teatralne, kabaretowe czy literackie), integrację środowisk senioralnych regionu świętokrzyskiego.

Finał festiwalu poprzedzą eliminacje regionalne, które odbywać się będą w Kielcach (dla powiatów: kieleckiego, starachowickiego, skarżyskiego, koneckiego oraz miasta Kielc), Staszowie (powiaty: staszowski, sandomierski, opatowski, ostrowiecki) i Jędrzejowie (powiaty: jędrzejowski, buski, kazimierski, włoszczowski, pińczowski).

Szczegółowe informacje na temat Festiwalu, można uzyskać pod nr. tel.41 248 18 20, wew.406.

W załączeniu do niniejszego zaproszenia Regulamin I Świętokrzyskiego Festiwalu Seniorów oraz karta zgłoszenia.

Pełna treść - Regulamin – (plik.pdf)

Pełna treść – Karta zgłoszeń – (plik.pdf)

linia

Końskie; 18 lipca 2018 r.

zdjęcie PLAKAT WKU

linia

Końskie; 11 lipca 2018 r.

zus

ZUS rozpoczął wysyłkę listów! W całym kraju otrzyma je blisko 19 mln ubezpieczonych, a  świętokrzyskim ponad 550 tys. osób. Gdy go otrzymasz otwórz i przeczytaj,  bo to będzie informacja o stanie Twojego konta w ZUS. Całość korespondencji, ma trafić do klientów do końca sierpnia. Warto do niej zajrzeć i sprawdzić wielkość odłożonych składek oraz wyliczoną hipotetyczną emeryturę. W Powiecie końskim otrzyma je prawie 33 tys. ubezpieczonych.

IOSKU- mówiąc wprost to Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego. To nic innego jak dokładny opis stanu finansowego konta emerytalnego, obliczony na 2017rok.

Ci, którzy mają co najmniej 35 lat, dostaną także wyliczenia tak zwanej hipotetycznej emerytury. Z otrzymanej informacji dowiedzą się o jej wysokości w dwóch wariantach: gdyby już do emerytury nie pracowali tylko bazowali na składkach dotychczas zebranych oraz gdyby pracowali i odprowadzali składki w średniej wysokości dotychczasowych wpłat. Dodatkowe dwa warianty uwzględniają ponadto w emeryturze także składki z subkonta w ZUS.

W dokumencie jest również informacja o tym, jakie świadczenia przysługują z ZUS osobom opłacającym składki na ubezpieczenia społeczne.

Osoby zarejestrowane na Platformie Usług Elektronicznych ZUS informację o stanie konta znajdą na swoim profilu na PUE i nie muszą już czekać na list.

Paweł Szkalej

Rzecznik Prasowy

woj. świętokrzyskiego

 ZUS O/Kielce

linia

Końskie; 11 lipca 2018 r.

Zakładasz firmę? Skorzystaj z ULGI. ZUS WYJAŚNIA. logo - e składka

Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą na własny rachunek przez 6 miesięcy możesz nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS, a przez kolejne 2 lata możesz opłacać je w niższej wysokości. Ale pamiętaj również o tym, że ta decyzja to mniejsze świadczenie w przyszłości. Dlatego masz wybór jakie składki opłacać.

Wszystko to za sprawą Ulgi na start, jednego z elementów Konstytucji biznesu czyli ułatwień dla przedsiębiorców. „Ulga na start” działa od maja – teraz po rozpoczęciu wakacji bardzo wiele osób  przygotowuje się założenia własnej firmy. Zawsze mogą skorzystać z pomocy doradcy w ZUS.

- Każdy kto pierwszy raz w życiu rejestruje działalność gospodarczą, przez 6 miesięcy kalendarzowych może płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Z tej ulgi mogą też korzystać wszyscy, którzy w przeszłości mieli już własny biznes, ale od czasu zakończenia działalności albo zawieszenia minęło co najmniej pięć lat – mówi Paweł Szkalej Rzecznik Prasowy Świętokrzyskiego Oddziału ZUS.

W okresie „ulgi na start” ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby z Tobą współpracujące oraz zatrudnieni przez Ciebie pracownicy czy zleceniobiorcy. Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko Ciebie jako osoby prowadzącej działalność.

A co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Pamiętaj w okresie, w którym skorzystasz z „ulgi na start” ubezpieczenie zdrowotne będzie dla Ciebie obowiązkowe, a także  będziesz mógł zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny.

Co po „uldze na start”?

Po upłynie 6 miesięcy ulgi na start, przez 24 miesiące kalendarzowe będziesz opłacał składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia- obecnie 519,28 zł.

Paweł Szkalej

Rzecznik Prasowy

ZUS woj. świętokrzyskiego

linia

Końskie; 7 lipca 2018 r.

plakat - kuznice koneckie 2018

linia

Końskie; 29 czerwca 2018 r.

wku 2018

Wniosek - (plik.pdf)

linia

Końskie; 21 maja 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 55/2018 z dnia 18 maja 2018 r. dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

NAZWA ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania Nr 1

Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Wobec powyższego, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Końskich.

Pełna treść uchwały – (plik.pdf)

linia

Końskie; 8 maja 2018 r.

zdjęcie PLAKAT KONFERENCJA PCPR

linia

Końskie; 30 kwietnia 2018 r.

I N F O R M A C J A    U R Z Ę D O W Azdjęcie LOGO WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

O POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM WPISU DO REJESTRU

ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 

Na podstawie art. 9 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego:

 

  • Cmentarza żydowskiego w Radoszycach (na działce 147/1203) z ewentualną strefą ochrony archeologicznej (na części działki 147/1204), obręb: 0031 Wisy, gm. Radoszyce, pow. konecki.

Ostateczny zakres wpisu do rejestru zabytków ustalony zostanie w toku prowadzonego z urzędu postępowania.

Postępowanie wszczęte zostało przez ŚWKZ w Kielcach z urzędu w dniu 25.04.2018 r., zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 10).

linia

Końskie; 29 kwietnia 2018 r.

zdjęcie LOGO KONECKIE DNI PROFILAKTYKI

HARMONOGRAM XIII KONECKICH DNI PROFILAKTYKI 2018 - (plik.pdf)

plakat 2 2018

linia

Końskie; 24 kwietnia 2018 r.

plakat 1 2018

linia

Końskie; 5 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz.U.2018 r. poz. 450)

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018”.

NAZWA I RODZAJ ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przedewszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania Nr 1:

Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

  • kolonie, obozy, biwaki.

Rodzaj zadania Nr 2:

Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w miejscu zamieszkania w okresie ferii letnich.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

  • półkolonie.

Pełna treść ogłoszenia – (plik.pdf)

linia

Końskie; 4 kwietnia 2018 r.

MOŻNA JUŻ ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM OBRONY TERYTORIALNEJ!zdjęcie LOGO

Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy, województwa i swojej ojczyzny Polski zgłoś się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) – tam dowiesz się jak wstąpić do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Osoba zainteresowana pełnieniem terytorialnej służby wojskowej - składa wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień (WKU). Przychodząc do WKU należy zabrać ze sobą książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty poświadczające wykształcenie, inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, rekomendacje organizacji proobronnych, których jest członkiem.

Po rejestracji we właściwym WKU oraz złożeniu wniosku ochotnik zgłasza się do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w celu zapoznania z przepisami i warunkami służby. Z chwilą otrzymania rekomendacji, ochotnicy kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia a osoby, które dotychczas nie posiadały orzeczenia kategorii zdrowia zgłaszają się do wojskowej komisji lekarskiej.

Służba w 101 kieleckim batalionie lekkiej piechoty jest doskonałym sposobem na samorealizację i rozwój zawodowy. Kształtuje takie wartości jak: odpowiedzialność, samodyscyplinę, szacunek dla Państwa i symboli narodowych oraz dla wartości chrześcijańskich, które są podstawą naszej tradycji.

Większość kandydatów na żołnierzy OT skorzysta ze szkolenia podstawowego (16 dni), które przeprowadzimy we wrześniu 2018 roku w dniach 08-23. Osiem dni po wcieleniu do kandydatów którzy nie złożyli jeszcze przysięgi dołączą do nich ochotnicy, którzy są już żołnierzami rezerwy po złożonej przysiędze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym. 23 września br. świętokrzyscy terytorialsi złożą przysięgę wojskową, pierwszą na ziemi świętokrzyskiej.

Wojskowe Komendy Uzupełnień w Kielcach, Busku Zdroju i Sandomierzu cały czas przyjmują wnioski od ochotników do terytorialnej służby wojskowej. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibach komend, telefonicznie oraz na plakatach informacyjnych na tablicy ogłoszeń.

Informacje dotyczące Terytorialnej Służby Wojskowej można także uzyskać na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej w zakładce Obrona Terytorialna oraz na stronie www.terytorialsi.wp.mil.pl.

NIE STÓJ OBOK! BĄDŹ JEDNYM Z NAS!

zdjęcie LOGO

linia

Końskie; 20 marca 2018 r.

BĘDĄ REPREZENTOWAĆ POWIAT KONECKI! zdjęcie LOGO KONKURS

Kielecki ZUS ogłosił listę półfinalistów Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Z prawie 700 uczniów z całego województwa, którzy przystąpili do konkursu, pozostało 60 najlepszych - w tym uczniowie, aż z dwóch koneckich szkół. ZSP nr 3 reprezentują: Dominika Arcab, Katarzyna Caputa i Marcin Kasiński wraz z opiekunem Anną Sorn-Wodecką. Z II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie do półfinału awansowały same dziewczyny: Agata Wróbel, Zuzanna Kotusiewicz i Katarzyna Odziemek. Ich opiekunem jest Teresa Kornecka. Zmagania odbyły się w Kielcach 16 marca.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” (wcześniej konkurs pod tą samą nazwą) jest elementem Lekcji z ZUS. To projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowany pod patronatem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach tego projektu uczniowie uczestniczą w czterech lekcjach, których celem jest przekazanie im praktycznej wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Trzymamy kciuki za Olimpijczyków i życzymy Powodzenia!

linia

Końskie; 8 marca 2018 r.

ZAPRASZAMY NA IV FORUM AKTYWNYCH KOBIET ZIEMI KONECKIEJ zdjęcie LOGO ŚODR W MODLISZEWICACH

„Tradycje i przyzwyczajenia kulinarne, a nowe trendy w żywieniu rodziny”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i kobiecych, grup nieformalnych  oraz  instytucji i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego na Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej, które odbędzie się 22 marca  2018 roku o godzinie 10.00 w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja kobiet, mieszkanek terenów wiejskich w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i racjonalnego żywienia. Podczas forum poruszona zostanie tematyka dotycząca tradycji i przyzwyczajeń kulinarnych oraz nowych trendów w żywieniu rodziny. Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie stylu życia, tradycji i  nowoczesności w wizerunku oraz dowiedzą się o tym, jaki  wpływ na zdrowie ma aktywność fizyczna. Wykłady z tego zakresu przeprowadzą specjaliści: dietetyk-psycholog, stylistka oraz trenerka fitness.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie prezentacja i sprzedaż naturalnych produktów żywnościowych (np. olejów, soków, miodów, serów, herbat ziołowych), a także  pokazy upiększające-pielęgnacyjne.  

Warunkiem udziału w forum jest przesłanie karty zgłoszenia w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    lub w formie papierowej na adres:

ŚODR Modliszewice

Piotrkowska 30

26-200 Końskie

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2017 r.

Udział w forum jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje:

St. specjalista do spraw ROW Halina Szymańska tel.: 41 372 22 84 do 86

linia

Końskie; 7 marca 2018 r.

UWAGA "stare" STOWARZYSZENIA ZWYKŁE – zdjęcie IKONKA INFORMACYJNAzgłoście się do nowej ewidencji! 

W maju 2018 r. miną dwa lata od wejścia w życie nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe, zakładane przed 20 maja 2016 r. mają jeszcze tylko nieco ponad 2 miesiące na dostosowanie się do nowych przepisów. A co, jeśli tego nie zrobią?

20 maja 2016 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Pisaliśmy już o niej wiele razy, objaśniając, jakie zmiany wprowadzała, i adresując informacje do różnych grup objętych przepisami. To przypomnienie skierowane jest do stowarzyszeń zwykłych, które powstawały przed datą wejścia w życie nowelizacji.

Stowarzyszenia zwykłe były zakładane od początku działania ustawy – Prawo o towarzyszeniach, tj. od roku 1989. Nie miały jednak zbyt dużych możliwości i uprawnień.

20 maja 2016 r. dla stowarzyszeń zwykłych to data „rewolucji w przepisach”. Tego dnia weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zmieniło się podejście, koncepcja tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenia zwykłe zyskały m.in. zdolność prawną czy możliwość korzystania z dotacji. Zmienił się także sposób rejestracji – tzn. zgłaszania do ewidencji – stowarzyszenia zwykłego.

Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenia zwykłe tworzone są na nowych zasadach. Jednak nowelizacja ma OGROMNE ZNACZENIE również dla stowarzyszeń zwykłych, które powstały wcześniej. „Stare” stowarzyszenia zwykłe, tj. takie, które zostały założone przed wprowadzeniem nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach (przed 20 maja 2016 r.), powinny dostosować się do nowych przepisów i wprowadzić konieczne zmiany. Stare stowarzyszenia zwykłe mają na to czas do 20 maja 2018 roku.

Jak dostosować stowarzyszenie zwykłe do nowych przepisów (po 20 maja 2016.)


Rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa po 20 maja 2018 r.

Stowarzyszeniom zwykłym działających w oparciu o stare przepisy dano dwa lata na dostosowanie do nowelizacji. Te, które się nie dostosują (nie zgłoszą do nowej ewidencji – o zgłoszeniu piszemy niżej), mają zostać rozwiązane z mocy prawa.

Art. 10. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw
1. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.
2. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, o którym mowa w ust. 1, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Jak uniknąć rozwiązania z mocy prawa? Należy dostosować się do obowiązujących przepisów i zgłosić do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych w starostwie. 

Konieczne zmiany w regulaminach, zebranie, decyzje, zgłoszenie do ewidencji

​Działań, które trzeba będzie przeprowadzić, żeby dostosować stare stowarzyszenie zwykłe do nowych przepisów, jest całkiem sporo. Czekają nas zmiany w regulaminie, ponieważ ustawa opisała, co powinno się w nim znaleźć. Powinniśmy podjąć decyzję, czy chcemy nadal, żeby naszym reprezentantem był przedstawiciel, czy też lepiej powołać do życia zarząd. Dla chętnych jest jeszcze komisja rewizyjna…

Zmiany w regulaminie i zasygnalizowane powyżej decyzje dokonują się podczas zebrania członków stowarzyszenia zwykłego. Trzeba je więc zwołać i odpowiednio poprowadzić.

Na samym końcu zgłaszamy się do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – NOWEJ ewidencji. Stare stowarzyszenia zwykłe już wcześniej zgłaszały się do starostów z informacją o swoim powstaniu. Jednak przed 20 maja 2016 r. prowadzone w powiatach spisy nie były ewidencją z prawdziwego zdarzenia (choć często były ewidencją z nazwy). Dopiero po 20 maja 2016 r. zaczęła funkcjonować prawdziwa ewidencja, dokładnie opisana w przepisach ustawy i w przepisach wykonawczych. Do takiej ewidencji stare stowarzyszenia zwykłe mają obowiązek się zgłosić.

Wszystkie zarysowane tu działania, szczegółowo, w kolejnych krokach, opisujemy w PORADNIK.NGO.PL. Chcesz wiedzieć jak dostosować stowarzyszenie zwykłe do przepisów obowiązujących po 20 maja 2016 r.? Skorzystaj z naszej podpowiedzi!
 

Co można robić po rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego?

Ustawowy mechanizm, który pod groźbą rozwiązania z mocy prawa, zmusza stare stowarzyszenia zwykłe do zmiany regulaminów i zgłoszenia do nowej ewidencji, był krytykowany. Wskazywano, że wiele stowarzyszeń zwykłych zniknie, nie chcąc naginać się do sztywnych regulacji. To marnowanie społecznej aktywności. Na te argumenty obrońcy nowych przepisów odpowiadali, że rozwiązanie dotknie w rzeczywistości stowarzyszenia, które i tak nie działają. Będzie to ich weryfikacja.

Interpretację, która wskazywała na możliwość przetrwania społecznej aktywności, przedstawiał profesor Hubert Izdebski. Przekonywał, że działania w formule, którą stosowały dotychczasowe stowarzyszenia zwykłe, nie wymagają regulacji ustawowej i mogą być prowadzone w oparciu o wolność zapisaną w Konstytucji. Dlatego tym, którzy chcą działać dalej, a nie podoba im się propozycja z nowelizacji (konieczność dostosowania do nowych przepisów), nie powinno przeszkadzać formalne rozwiązanie ich stowarzyszenia zwykłego.

„(...) << rozwiązanie>> ex lege dotychczasowego stowarzyszenia zwykłego, które nie poddało się procesowi ewidencjonowania, może być rozumiane tylko w sposób formalny, a zatem nie jako zakaz kontynuowania przez dotychczasowych członków dotychczasowej zbiorowej działalności już w charakterze całkowicie zwykłego zrzeszenia dobrowolnego”.

JAK DOSTOSOWAĆ STOWARZYSZENIE ZWYKŁE DO NOWYCH PRZEPISÓW? OTO 7 WSKAZÓWEK:

http://poradnik.ngo.pl/jak-dostosowac-stowarzyszenie-zwykle-po-20-05-2016

WZORY DOKUMENTÓW

http://poradnik.ngo.pl/x/1510074

PORADNIK: STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

http://poradnik.ngo.pl/stowarzyszenie-zwykle

linia

Końskie; 5 marca 2018 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI - INFORMUJE ministerstwo sprawiedliwosci

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.), w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS). W celu uzyskania informacji z Rej estru z dostępem ograniczonym należy:

1) Założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego;

2) Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK).

Pełna treść ogłoszenia – (plik.pdf)

linia

Końskie; 5 lutego 2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
REALIZACJI ZADANIA:
„BUDOWA PLACU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ KOMUNIKACYJNĄ I TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI BEDLNO GM. KOŃSKIE”
ZAMAWIAJĄCY:
CERAMIKA GRES S.A.
UL. CERAMICZNA 1
26-200 KOŃSKIE

1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa placu magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w miejscowości Bedlno gm. Końskie”.
1.2. Opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie obejmuje budowę placu magazynowego dla potrzeb magazynowania płytek ceramicznych i pokrewnych wyrobów ceramicznych wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną, techniczną i magazynową, zgodnie z dokumentacją projektową i wydanym pozwoleniem na budowę.
Łączna powierzchnia projektowanych obiektów budowlanych wynosi 51.730,4 m2.

Pełna treść - (plik.pdf)

linia

Końskie; 30 stycznia 2018 r.

1

2

ulotka utrona 1

ulotka strona 2

linia

Końskie; 22 stycznia 2018 r.

plakat

linia

Końskie; 21 grudnia 2017 r .

UWAGA!!!  ZAGROZENIE ASF!!!uwaga 2017

 

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU

ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

 

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują

WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzeniania się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

linia

Końskie; 27 listopada 2017 r.

E-Składka – JEDEN PRZELEW NA WŁASNY RACHUNEK W ZUS

e skladka

Jeśli prowadzisz firmę od 1 stycznia 2018 r. będziesz przykazywał wszystkie wpłaty na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym - do końca listopada.

Jeśli tej przesyłki nie otrzymasz albo zgubisz ten list, powinieneś zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne bo dotychczasowe rachunki będą  z końcem roku zamknięte.

W 2018 r. jednym przelewem opłacisz składki na:

  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

W przelewie nie będziesz podawać jakie składki i za jaki okres opłacasz.

ZUS każdą wpłatę  podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze.

Jeśli masz  problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to powinieneś wystąpić do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń.

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka

Paweł Szkalej

Rzecznik Prasowy ZUS

woj. świętokrzyskiego

linia

Końskie; 24 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 126/2017

Zarządu Powiatu w Końskich

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru oferty na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie, ul. Staszica 6, 26-220 Stąporków.

Pełna treść uchwały - (plik.pdf)

linia

Końskie; 13 listopada 2017 r.

plakat WKU KIELCE

linia

Końskie; 9 listopada 2017 r

plakat zaproszenie 2017

linia

Końskie; 31 października 2017 r.

RUSZA PROGRAM „Maluch +” 2018zdjęcie PROGRAM MALUCH

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona edycja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2018 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł (w rezerwie celowej - 250 mln zł,
w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł), tj. o ok. 300 mln zł więcej niż w 2017 r.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat programu „Maluch +” 2018 można uzyskać na stronie MRPiPS tj:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9382,rusza-maluch-2018.html

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/

linia

Końskie; 30 października 2017 r.

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ „Rozwiń firmę z Wojewódzkim zdjęcie WOJEWÓDZKI URZĄD PRACYUrzędem Pracy”

Do udziału w konferencji zapraszamy przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i instytucji rynku pracy.

Zaprezentujemy aktualną ofertę wsparcia ze środków unijnych i krajowych na rzecz rozwoju firm i podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Konferencja odbędzie się 22 listopada 2017 r. (środa) w BEST WESTERN Grand Hotel (dawny Hotel Łysogóry) w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszelkich informacji udziela Pani Żaneta Podgórska, tel. 41 36 41 622

Formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony - www.wup.kielce.pl

linia

Końskie; 26 października 2017 r.

plakat bieg 2017

linia

Końskie; 26 października 2017 r.

spektakl SOSW 2017

linia

Końskie; 19 październik 2017 r.

ulotka 2017

linia

Końskie; 12 października 2017 r.

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2018 r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy, które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2018 wynosi: 60 725,88 zł.

Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr  1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2017 r., do godz. 15.30.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

Tekst ogłoszenia wraz w wzorem formularza w załączeniu:

Uchwała – (plik.pdf)

Oferta – (plik.pdf)

Oświadczenie – (plik.pdf)

linia

Końskie; 12 października 2017 r.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej 2017 r.

            Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zm.).

Zarząd Powiatu w Końskich

zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” .

  1. RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie, ul. Staszica 6, 26-220 Stąporków.

            Zgłoszenia na wymaganym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać (osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu  w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul.  Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem: „nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”

            Termin składania dokumentów: do dnia 3 listopada 2017 r., do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

            Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej, w załączeniu.

Ogłoszenie – (plik.pdf)

Zgłoszenie – (plik.pdf)

linia

Końskie; 7 września 2017 r.

plakat orkiestra 2017

linia 

Końskie; 23 sierpnia 2017 r.

Milo nam poinformować, że 10 sierpnia br. rozpoczynamy nabór fundacja orangedo programu społecznego Pracownie Orange, w którym zakładamy i pomagamy prowadzić multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach. Celem inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do najnowszych technologii oraz tworzenie miejsc nowoczesnej edukacji i przestrzeni do wspólnych działań lokalnych społeczności. Program jest realizowany pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o naborze do programu Pracownie Orange instytucjom i organizacjom działającym w Państwa gminie. Dzięki temu multimedialna świetlica może powstać w Państwa okolicy.

W tegorocznej edycji założymy 25 nowych Pracowni Orange w miastach i wsiach o populacji do 40 000 mieszkańców. Wyposażymy je bezpłatnie w komputery, dostęp do szybkiego Internetu, urządzenie wielofunkcyjne, telewizory LCD, konsolę do gier, zestaw lofirobotów oraz zestaw mebli. Przekażemy także środki finansowe na odnowienie pomieszczenia oraz na oznakowanie lokalizacji. Zadbamy o wsparcie techniczne, zabezpieczenia antywirusowe sprzętu, a liderom Pracowni zapewnimy merytoryczne wsparcie w postaci szkoleń, tutoriali, webinariów, wizyt studyjnych i możliwości zdobycia grantów finansowych. Wszystko po to, aby Pracownia Orange była nie tylko miejscem rozwoju cyfrowych umiejętności, ale także wzmacniania lokalnych więzi i oferowała aktywności dostosowane do różnorodnych potrzeb mieszkańców.

O Pracownię Orange mogą ubiegać się zespoły, tzw. grupy inicjatywna, złożone z minimum 3 pełnoletnich osób, które wspólnie z lokalną instytucją lub organizacją przedstawią pomysły na wykorzystanie świetlicy z pożytkiem dla całej lokalnej społeczności.

Aby dołączyć do programu, należy znaleźć lokal, w którym Pracownia będzie mogła funkcjonować, a następnie, w terminie od 10 sierpnia do 8 września, wypełnić formularz dostępny na stronie: www.pracownieorange.pl. Spośród nadesłanych wniosków Komisja wybierze 64 najciekawsze propozycje, a o ostatecznej lokalizacji 25 Pracowni zdecydują internauci w głosowaniu online.

Do tej pory Fundacja założyła 77 Pracowni Orange w całej Polsce. Działają one w domach kultury, świetlicach, bibliotekach, szkołach, organizacjach pozarządowych lub innych ośrodkach użyteczności publicznej. Przy wsparciu Fundacji organizują spotkania i szkolenia otwarte dla mieszkańców, np. warsztaty programowania i druku 3D dla dzieci i młodzieży, zajęcia z obsługi komputera dla seniorów, turnieje gier planszowych, pokazy filmowe, interaktywne lekcje angielskiego dla dorosłych, spotkania kół gospodyń wiejskich, czy redakcji lokalnej gazety i wiele innych.

W tegorocznej edycji programu kolejnych 25 miejscowości ma szansę zyskać multimedialną świetlicę - nowe centrum aktywności społecznych, z darmowym dostępem do szybkiego Internetu, ciekawych oraz multimedialnych warsztatów i zajęć dla każdego. Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie i rozesłanie informacji o programie do działających na terenie Państwa Gminy instytucji, które mogłyby wzbogacić się o Pracownię Orange.

Wierzymy, że Gmina ma ogromną moc w wyzwalaniu potencjału, który drzemie w jej mieszkańcach. Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na www.pracownieorange.pl W przypadku pytań, prosimy o kontakt na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr +48 518 541 846.

linia

Końskie; 21 sierpnia 2017 r.

„Kraina Cyklopów: kuźnice i wielkie piece”

W niedzielę 17 września w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, odbywających się w roku bieżącym pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu”, Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” oraz Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zapraszają do bezpłatnego udziału w wydarzeniu promującym lokalne dziedzictwo poprzemysłowe pn. „Kraina Cyklopów: kuźnice i wielkie piece”.

Impreza rozpocznie się piknikiem rodzinnym o godzinie 13.00 na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, czemu towarzyszyć będzie wiele atrakcji. Dla najmłodszych Organizatorzy imprezy zaplanowali m.in. warsztaty rękodzieła artystycznego, malowanie twarzy, zawody w wędkowaniu, naukę gry w petanque (najbardziej popularna gra w kule), wbijanie gwoździ, pamiątkowe bicie monety, pokazy filmowe, tor przeszkód dla dzieci, układanie wieży z klocków Mega Jenga, pokazy dawnych prac domowych i rolnych w wykonaniu państwa Teresy i Jana Krawczyków z Muzeum Ludowego w Adamowie.

plakat ZAPROSZENIE

Będą również seanse filmów sferycznych w Mobilnym Planetarium i wspólne pieczenie (fryszowanie) kiełbasek. O godzinie 15.00 zaprezentowana zostanie interaktywna mapa dziedzictwa przemysłowego powiatu koneckiego. Jednocześnie w budynku zabytkowej gwoździarni otwarta zostanie wystawa historyczna pt. „Kraina Cyklopów: kuźnice i wielkie”. Pod taką samą nazwą rozegrana zostanie gra plenerowa z elementami RPG, której uczestniczy otrzymają drobne upominki od Organizatorów wydarzenia. Wszyscy ci, którzy po raz pierwszy odwiedzą zabytkową fabrykę żelaza w Maleńcu, będą mieli okazje jej bezpłatnego zwiedzenia z przewodnikiem. W trakcie zwiedzania uruchomione zostaną ponad 150-letnie maszyny i urządzenia przemysłowe. Imprezę zakończy koncert zespołu „RETMIX”, grającego utwory muzyki rozrywkowej i biesiadnej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w/w wydarzeniu. Wstęp bezpłatny.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Kraina Cyklopów: kuźnice i wielkie piece”.

Gdy w latach 50-tych XIX wieku leżące nad rzeką Czarną tereny odwiedził prekursor polskiej literatury fantastyczno-naukowej Teodor Tripplin, zaskoczył go ogrom i zakres działalności przemysłowej prowadzonej na tym obszarze. Świadczyły o tym liczne wielkie piece, fryszerki, walcownie i pudlingarnie żelaza, będące stałym elementem ówczesnego krajobrazu okolic Rudy Malenieckiej, Końskich, Stąporkowa i Niekłania Wielkiego. Jak pisał wspominany podróżnik: „Fryszerki, wielkie piece, walcownie, parowe młoty, są tu może w większej ilości, jak w całej reszcie pozostałego kraju, a tumany dymu z długich fabrycznych kominów i miriady iskier świecących nocną porą, każą wierzyć podróżnemu, że to jest okolica cyklopów”. Bujna wyobraźnia literata w wielkich mechanizmach hutniczych i konstrukcjach górniczych dostrzegła dzieło mitycznych cyklopów, pustoszących głębiny ziemi w poszukiwaniu rudy żelaza, by następnie wytopić ją i przekuć w hefajstowskich kuźniach w pioruny i inne boskie atrybuty.

W swych wyobrażeniach nie był on jednak daleki prawdy. Na przełomie XVIII I XIX wieku tereny te były jednym z najważniejszych regionów przemysłowych Zagłębia Staropolskiego, który znany był jako Dolina Czarnej. W jej granicach znalazły się ziemie leżące w dorzeczu rzeki Czarnej, stanowiącej najdłuższy, prawobrzeżny dopływ Pilicy. Obok terenów nadrzecznych obszar Doliny Czarnej obejmował grunty stanowiące zaplecze surowcowe dla miejscowych kopalń, fabryk i warsztatów metalurgicznych. Niektóre z nich dały początek wielkim kompleksom hutniczo-górniczym, wokół których koncentrowała się działalność przemysłowa oraz procesy urbanizacyjne.

Dziś o przemysłowych tradycjach regionu świadczą nieliczne już relikty dawnych zakładów przemysłowych, układów hydroenergetycznych i ciągów technologicznych, które nadal widoczne są w miejscowym krajobrazie.

linia

Końskie; 18 lipca 2017 r.

ulotka ohp

ulotka ohp m

linia

Końskie; 12 lipca 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

STAROSTY KONECKIEGO

Na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości w tych sprawach

informuję, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godz. 17:00

w ramach treningów systemu ostrzegania i alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 73 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego generowany będzie sygnał przez syreny alarmowe na terenie powiatu koneckiego.

linia

Końskie; 28 czerwca 2017 r.

plakat WKU KIELCE

PLAKAT - (plik.jpg)

linia

Końskie; 26 czerwca 2017 r.

lgr 2017

PLAKAT - (plik.pdf)

linia

Końskie; 2 czewca 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

STAROSTY KONECKIEGO

Na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości w tych sprawach

informuję, że w dniach 6 - 9 czerwca 2017 roku

przeprowadzony zostanie trening systemu ostrzegania i alarmowania

o zagrożeniach uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczeń pk. RENEGADE-SAREX 17/1.

W trakcie treningu generowany będzie sygnał przez syreny alarmowe na terenie powiatu koneckiego.

linia

Końskie; 1 czerwca 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 48/2017 z dnia 31 maja 2017 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

NAZWA ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania Nr 1

Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Wobec powyższego, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Końskich.

Pełna treść uchwały - (plik.pdf)

linia

Końskie; 29 maja 2017 r.

6SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

- zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach prowadzi nabór ochotników na III turnus służby przygotowawczej w terminie od 05.09.2017 r. do 22.12.2017 r., która umożliwi Ci zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym elitarnego zawodu żołnierza.

W trakcie pełnienia służby przygotowawczej otrzymasz uposażenie miesięczne w wysokości 960 zł, zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie oraz bezpłatną opiekę medyczną i stomatologiczną.

Jeśli posiadasz na wyłącznym utrzymaniu niepracującego małżonka, dzieci lub rodziców, otrzymasz miesięcznie w trakcie pełnienia służby zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego 1850 zł brutto. Ponadto, przez cały okres pełnienia służby przygotowawczej będziesz podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu a po jej zakończeniu otrzymasz z budżetu armii odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w danym roku, tj. 2000 zł brutto.

Więcej informacji możesz uzyskać w siedzibie WKU w Kielcach, ul. Wesoła 29, pod numerami telefonów: 261-174-712, 261-174-713, 261174723, 501516920 lub na stronie internetowej www.kielce.wku.wp.mil.pl

Plakat - (plik.pdf)

wku 2017

linia

Końskie, 8 maja 2017 r.

Komunikat

Szanowni Państwo,aktywny samorzad

zapraszam osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r., Modułu II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy.

Umowy podpisywane będą w dniach od 19.05.2017 r. do 22.05.2017 r. w godz. 8.30 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego,
ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

linia

Końskie; 4 maja 2017 r.

Serdecznie zapraszam na konferencję pod nazwązdjęcie LOGO

„ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA MŁODYCH”

która odbędzie się w dniu 11 maja 2017 roku o godz. 10:00

w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Konferencja poświęcona jest ważnym zagadnieniom społecznej aktywności młodzieży w naszym regionie. W trakcie spotkania przedstawimy wybrane działania zainicjowane przez samorząd województwa świętokrzyskiego oraz samorządy gmin i organizacje pozarządowe zmierzające do zwiększenia społecznej aktywności młodych mieszkańców województwa.

Świętokrzyskie dla Młodych – Program – (plik.pdf)

Świętokrzyskie dla Młodych – Plakat – (plik.jpg)

linia

Końskie; 4 maja 2017 r.

1

2

linia

Końskie; 4 maja 2017 r.

monSŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

- zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych żołnierzy stanowiących potencjał obronny Państwa.

4Jeśli masz ukończone 18 lat i nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, chcesz spełnić swoje aspiracje życiowe i zawodowe, podejmij wyzwanie i zgłoś się do służby przygotowawczej.

W trakcie szkolenia wzmocnisz swoje cechy osobowe, odwagę, zdecydowanie i poczucie własnej wartości oraz zdobędziesz unikalne kwalifikacje, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać swój potencjał kompetencyjny i zawodowy.

W trakcie pełnienia służby przygotowawczej otrzymasz uposażenie miesięczne w wysokości 960 zł, zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie oraz bezpłatną opiekę medyczną i stomatologiczną.

Jeśli posiadasz na wyłącznym utrzymaniu niepracującego małżonka, 5dzieci lub rodziców, otrzymasz miesięcznie w trakcie pełnienia służby zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego 1850 zł brutto. Ponadto, przez cały okres pełnienia służby przygotowawczej będziesz podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu a po jej zakończeniu otrzymasz z budżetu armii odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w danym roku, tj. 2000 zł brutto.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach prowadzi nabór ochotników na II (12.05-26.08.2016 r.) turnus służby przygotowawczej, która umożliwi Ci zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym elitarnego zawodu żołnierza.

Więcej informacji możesz uzyskać w siedzibie WKU w Kielcach, ul. Wesoła 29, pod numerami telefonów: 261-174-712, 261-174-713 lub na stronie internetowej www.kielce.wku.wp.mil.pl

Realizacja: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach.6

Zdjęcia: archiwum Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

linia

Końskie; 20 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

RODZAJ ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania Nr 1:

Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Rodzaj zadania Nr 2:

Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w miejscu zamieszkania w okresie ferii letnich.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

  • półkolonie z wyżywieniem (stałe grupy dzieci i młodzieży uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program rekreacyjno - wychowawczy pod opieką wychowawcy).

Pełna treść ogłoszenia – (plik.pdf)

linia

Końskie; 19 kwietnia 2017 r.

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania – początekzdjęcie LOGO

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania jest nowym stowarzyszeniem, które powstało we wrześniu 2015 roku i jest partnerstwem trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Organizacja skupia w swych strukturach rybaków, lokalne stowarzyszenia, gminy, powiaty oraz osoby fizyczne i przedsiębiorców. Stowarzyszenie działa na terenie 18 gmin 3 powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego i koneckiego; Kluczewsko, Krasocin, Radków, Secemin, Moskorzew, Włoszczowa, Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka.

Pełna treść - (plik.pdf)

linia

Końskie; 6 kwietnia 2017 r.

hodowcy

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Pełna treść rozporządzenia - (plik.pdf)

linia

Końskie; 3 kwietnia 2017 r.

UWAGA !!!6

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach

informuje, że są wolne stanowiska dla osób, które nie pełniły służby wojskowej

i chcą ochotniczo odbyć służbę prygotowawczą w korpusie szeregowych

od 4 maja do 31 sierpnia 2017 r.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z przedstawicielami

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach; ul: Wesoła 29,

tel. 501 516 920,  261 174 712,  261 174 713

 

linia

Końskie; 31 marca 2017 r.

KOMUNIKAT 

Szanowani Państwo,

na podstawie Uchwały nr 8/2017 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich” i Uchwały nr 28/2017 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich” zadania zgodnie z art. 35 a ust 2, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2046 z późn. zm.) w szczególności:

- przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej wynikającej art. 12 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2016.2046 z późn. zm.).

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej wynikającej art. 26 e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016. 2046 z późn. zm.),

od dnia 3 kwietnia 2017 r., realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich , ul. Stanisława Staszica 2.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, pokój Nr 15.

linia

Końskie; 29 marca 2017 r.

APEL

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zaniechania wypalania traw i pozostałości roślinnych!!!

W okresie wiosennym, jak co roku, odnotowuje się wzrost liczby interwencji Straży Pożarnej związanych z wypalaniem traw. W ostatniej dekadzie na terenie województwa świętokrzyskiego odnotowano średnio rocznie 3172 pożary traw, natomiast w roku bieżącym strażacy interweniowali już blisko 1000 razy.

Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary, skutkujące dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi. Celowe podpalenia traw stanowią ponad 90% wszystkich pożarów łąk i lasów.

Dzieje się tak, ponieważ w naszej świadomości wciąż funkcjonuje mit, że wypalanie traw poprawi jakość gleby i jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Rolnicy nadal sądzą, że ogień to "najtańszy herbicyd" do zwalczania chwastów.

Nic bardziej błędnego!

Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę. Przywrócenie po takich "praktykach" właściwego stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane i wymaga pracy wielu pokoleń leśników i rolników!

Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i ludzi oraz obiektów budowlanych. To często wstęp do groźnego pożaru. Bo choć po zimie gleba jest wilgotna, to wyschnięte trawy w połączeniu ze zmiennymi wiatrami powodują, że ogień dociera do zabudowań gospodarskich i obszarów leśnych oraz do terenów o szczególnie cennych walorach przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i użytków ekologicznych). Ponadto gęsty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w pobliżu dróg, znacznie ogranicza widoczność. Sytuacja taka może stać się przyczyną wielu kolizji i wypadków komunikacyjnych.

Pamiętajmy! Każdy pożar, a co za tym idzie każda interwencja straży sporo kosztuje. Te ogromne sumy pokrywane są w ostatecznym rozrachunku z Budżetu Państwa. Oznacza to, że całe społeczeństwo ponosi ciężar finansowy walki z pożarami traw.

Pamiętajmy! W czasie gdy strażacy są zadysponowani do akcji gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni w innym miejscu, gdzie trzeba ratować życie. Gdzie trwa wyścig z czasem. Gdzie o życiu człowieka decydują minuty ...

Pamiętajmy! W świetle obowiązującego prawa (Art. 131 Ustawy o ochronie przyrody), kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny - w szczególnych przypadkach podlega karze pozbawienia wolności do 10 lat.

PAMIĘTAJMY! WYPALANIE TRAW JEST SUROWO ZABRONIONE!

CO ROKU W POLSCE W TRAKCIE TAKICH POŻARÓW GINIE

OD KILKU DO KILKUNASTU OSÓB!

apel

linia

Końskie; 23 marca 2017 r.

police 2017

 

linia

Końskie; 21 marca 2017 r.

1

Staże i bezpłatne szkolenia – projektzdjęcie LOGO „Nowa Praca Nowe Możliwości”

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi nabór do projektu „Nowa Praca Nowe Możliwości”.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo świętokrzyskie, które ukończyły 30 lat i pozostają bez zatrudnienia (tj. osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz osób biernych zawodowo, niezatrudnionych i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy), które dodatkowo przynależą do jednej z dwóch grup tj. do osób z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym lub osób długotrwale bezrobotnych. Do projektu przystąpić mogą także osoby spełniające powyższe kryteria posiadające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz osoby powyżej 50 roku życia.

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie łączenie 100 osób. Każda z nich weźmie udział w poradnictwie zawodowym (ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego), a także jednym ze szkoleń (Recepcjonista hotelowy z obsługą kas fiskalnych i terminalem kart płatniczych; Kelner z elementami baristy i obsługą kasy fiskalnej; Operator wózków jezdniowych; Marketing i sprzedaż usług hotelowo– turystycznych) oraz sześciomiesięcznym stażu zawodowym. Uczestnikom projektu przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe oraz stażowe, a także zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie podczas realizowanych zajęć. Dokumenty rekrutacyjne składać można w 6 placówkach KSWP działających w naszym regionie (Końskie, Kielce, Skarżysko – Kam., Ostrowiec Św., Starachowice i Staszów).

Szczegółowe informacje na temat założeń projektu oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.kswp.org.pl

Plakat - (plik.jpg)

2

linia

Końskie; 27 lutego 2017 r.

III Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej. zdjęcie LOGO SODRZapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i kobiecych, grup nieformalnych, instytucji i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego i osoby zaintersowane tematyką na III Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej organizowane w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Końskich, które odbędzie się 14 marca 2017 roku o godzinie 9:30.

Podczas spotkania poruszona zostanie tematyka dotycząca dobrych praktyk w zakresie uprawy, zbieractwa, skupu i przetwórstwa ziół oraz sprzedaży produktów ziołowych oraz wskazane zostaną kierunki rozwoju i możliwości zwiększenia dochodu. Odbędzie się także prezentacja oraz degustacja produktów firmy NATUR VIT. Wykład podczas III Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej przeprowadzi Marek Płachta – rolnik, farmer i właściciel firmy NATUR VIT wraz z partnerami skupowymi.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania poniżej) w formie elektronicznej (podpisany skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie papierowej na adres:

ŚODR Modliszewice

Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 marca 2017 r. Udział w forum jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji:

Halina Szymańska

tel.: 41 372 22 84 do 86

tel. kom.: 662 044 241

Karta zgłoszeniowa - (plik.pdf)

linia

Końskie; 17 lutego 2017 r.

Panie i Panowiezdjęcie LOGO ŚES

Wójtowie, Burmistrzowie, prezydenci miast

Oraz Starostowie Powiatów

W subregionie północnym województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

Regionalny ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, koordynator rozwoju ekonomii społecznej w regionie, zaprasza Państwa do udziału w spotkaniach organizowanych przez Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spotkania mają charakter warsztatowy. Ich celem jest wspólne wypracowanie mapy zasobów i potrzeb lokalnych, określenie potencjału społecznego oraz katalogu wyzwań, jakie można objąć skuteczną interwencją przy pomocy ekonomii społecznej. Podczas spotkań doświadczeni animatorzy dołożą starań, aby przygotować społeczność lokalną do wspierania rozwoju ekonomii społecznej i włączenia tego sektora do lokalnych polityk publicznych.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

Załącznik – (plik.pdf)

linia

Końskie; 10 stycznia 2017 r.

KOMUNIKATaktywny samorzad

Szanowani Państwo!

Informuję, że pierwsza transza środków poniesionych kosztów opłaty za naukę (czesne) została wypłacona w wysokości 80%, natomiast wypłata drugiej transzy w wysokości 20% przyznanego dofinansowania (czesne, dodatki na dokształcanie) nastąpi po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że wnioskodawca realizuje przewód doktorski, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem nie jest wystarczające do wypłaty przyznanego dofinansowania. Konieczny jest zapis że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki. Jeżeli taki zapis nie zostanie umieszczony na zaświadczeniu z uczelni wówczas należne dofinansowanie zostanie wypłacone po dostarczeniu zaświadczenia o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem.

linia

Końskie; 5 stycznia 2017 r.

INFORMACJApfron

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań i warunki brzegowe „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.

Beneficjenci, którzy zamierzają podjąć realizację ww. programu w 2016 roku mogą ubiegać się o pomoc finansową ze środków PFRON w ramach obszarów:

1) obszar B - likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150 000,00 zł. na każdy projekt;

2) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł. na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3) obszar D - likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizację pozarządowe, gminy lub powiaty(ŚDS, DPS, SOSW).

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

- w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do 80.000,00 zł.

- dla pozostałych samochodów zwanych mikrobusami, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi do 70.00,00 zł.

- dla autobusów do 250.000,00 zł.

4) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 9.000,00 zł. na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

5) Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US,

Ponadto informujemy, że dofinansowanie projektów może być udzielone projektodawcom jedynie w przypadku zgodności tych projektów z samorządowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do:

- 50% kosztów realizacji projektu w obszarach B,

- 70% kosztów realizacji projektu w obszarach C,

- 70% kosztów realizacji projektu w obszarach D,

- 80% kosztów realizacji projektu w obszarze D (samochody dla WTZ),

- 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych w obszarze E.

- 50% wartość środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w obszarze G

Wnioski w ramach obszarów B, C, D i G programu należy składać do Starostwa Powiatowego w Końskich ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie w terminie do 15 lutego 2017 roku. Wnioski w ramach obszaru E należy składać do dnia 30 września 2017 r.

Treść procedur realizacji programu wraz z wnioskiem i załącznikami do pobrania, znajdą Państwo na stronie www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON - programy realizowane obecnie.

 

linia

Końskie; 14 grudnia 2016 r.

ZAPROSZENIEus konskie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich ma przyjemność

zaprosić przedstawicieli Państwa Gminy

na szkolenie na temat

Centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług w samorządach terytorialnych.

Podczas spotkania pracownicy organu podatkowego dokonają tematycznej prezentacji

oraz postarają się odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania.

Pełna treść – (plik.pdf)

linia

Końskie; 06 grudnia 2016 r.

Ruszyła IV edycja zbiórki książek, zabawek i artykułów kswpszkolnych, która prowadzona będzie od 5 do 16 grudnia 2016 r. w ośmiu placówkach KSWP działających na terenie województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Na cele akcji przekazywać można książki fabularne, lektury szkolne, słowniki, bajki, kolorowanki, a także maskotki, lalki, samochodziki, klocki, puzzle, gry edukacyjne i przybory szkolne. Rzeczy te przekazane zostaną, jako prezenty z okazji Świąt Bożego Narodzenia między innymi dzieciom i młodzieży z uboższych rodzin oraz maluchom przebywającym w szpitalach. Część z nich trafi również do domów dziecka, świetlic środowiskowych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na cele akcji przekazywać można zarówno rzeczy nowe, jak i niezniszczone rzeczy używane. Dlatego też poza tym, że inicjatywa ma niezwykle szczytny cel, jest ona także wygodnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą pozbyć się nadmiaru nieużywanych już zabawek i książek.

Efekty trzech poprzednich edycji świątecznej akcji znacznie przewyższyły nasze oczekiwania! Zebraliśmy łącznie około 3 800 bajek dla dzieci, lektur i książek fabularnych, a także przeszło 3 080 maskotek oraz 370 gier, puzzli i zabaw edukacyjnych, które trafiły m.in. do: Klubu Integracji Społecznej MOPS w Skarżysku Kamiennej, Świetlicy Środowiskowej PLUS w Kielcach, Młodzieżowego Klubu Osiedlowego Młoda Strefa 100K w Kielcach, Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” i Ośrodka Interwencji Kryzysowej działających w Ostrowcu Świętokrzyskim, Domu Dziecka i Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” w Piotrkowie Trybunalskim, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łaziskach, Placówki Rodzinnej nr 10 w Radomiu, na oddziały dziecięce Szpitala Specjalistycznego im. św. Łukasza w Końskich oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Buszkowskiego w Kielcach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Starachowicach i Domu Dziecka w Tarłowie, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym. Książki i zabawki przekazano również do najbardziej potrzebujących rodzin z powiatu skarżyskiego, starachowickiego i staszowskiego (woj. świętokrzyskie).

Adresy placówek KSWP, które czekają na Państwa książki, zabawki i przybory szkolne:

KSWP Końskie: ul. Staszica 2A, 26 – 200 Końskie, tel.: 41 375 14 55

KSWP Kielce: Al. IX Wieków Kielc 6/24, 25 – 516 Kielce, tel.: 41 345 17 80

KSWP Skarżysko Kamienna: ul. 1 Maja 49, 26 – 110 Skarżysko Kamienna. tel.: 41 251 24 32

KSWP Staszów: ul. Długa 6, II piętro, 28 – 200 Staszów, tel.: 15 864 53 71

KSWP Starachowice: ul. Radomska 29, 27 – 200 Starachowice, tel.: 41 275 35 45

KSWP Warszawa: ul. Żurawia 32/34 lok.32, 00 – 515 Warszawa, tel.: 22 521 06 51

KSWP Szydłowiec: ul. Staszica 3H, 26 – 500 Szydłowiec, tel.: 48 617 13 49
KSWP Piotrków Trybunalski: ul. Sieradzka 10, 97 – 300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 647 48 08.
Biura czynna są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Szczegółowe informacje o zbiórce można uzyskać pod numerem telefonu: 41 260 46 17.

linia

Końskie; 25 istopada 2016 r.

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze zdjęcie LOGOInicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY! Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami.

Pełna treść - (plik.pdf)

linia

Końskie; 25 listopada 2016 r.

Zaproszenie na Konferencję - Program pomocowy Ministerstwa Sportu i Turystyki – „KLUB”

Zapraszamy Przedstawicieli Klubów Sportowych na Konferencję, która odbędzie się 29 listopada 2016 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (sala nr 12, okrąglak) funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego. Tematem konferencji będzie największy program pomocowy Ministerstwa Sportu i Turystyki – „Klub”.

W związku z powyższym zaintertesowanych prosimy o potwierdzenie obecności przedstawicieli poszczególnych klubów sportowych do poniedzialku 28 listopada 2016 r.(sekretariat Biura Wojewody – Renata Czarnowska, tel. 41 342 12 32; e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Końskie; 17 listopada 2016 r.

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KIELCACH

INFORMACJA

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach informuje, że są wolne stanowiska dla osób, które nie pełniły służby wojskowej i chcą ochotniczo odbyć służbę przygotowawczą w korpusie szeregowym od 2 stycznia do 28 kwietnia 2017 roku.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z przedstawicielami

WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W KIELCACH ul. Wesoła 29;

tel. 501 516 920, 261 174 712, 261 174 713

Końskie; 16 listopada 2016 r.

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KIELCACH

INFORMACJA

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach

informuje, że 19 listopada 2016 r. rusza I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony. Zajęcia poprowadzą najlepsi instruktorzy Wojska Polskiego
w zakresie walki wręcz i samoobrony.
W województwie świętokrzyskim zajęcia odbywać się będą w Centrum Przygotowań
do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij w poniższy obrazek

http://kielce.wku.wp.mil.pl/pl/index.html

Zainteresowane osoby proszone są o  kontakt z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Kielcach, ul. Wesoła 29, tel.: 501 516 920, 261 174 714.

 

 

Końskie; 14 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 142/2016

Zarządu Powiatu w Końskich

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie wyboru oferty na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie, ul. Staszica 6, 26-220 Stąporków.

Pełna treść uchwały - (plik.pdf)

Końskie; 13 października 2016 r.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej 2017 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu w Końskich

Zarząd Powiatu w Końskich zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację ww. zadania publicznego.

RODZAJ  ZADANIA:

realizacja w roku 2017 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Zgłoszenia na wymaganym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać (osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu  w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul.  Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Termin składania dokumentów: do dnia 28 października 2016 r., do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

Pełna treść - (plik.pdf)

Ogłoszenie o naborze - (plik.pdf)

Formularz zgłoszeniowy - (plik.pdf)

 

Końskie; 13 października 2016 r.

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r.  poz. 239 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015 r., poz. 1255)

 

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

 

Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy, które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2017 wynosi: 60 725,00 zł.

 

Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr 1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2016 r., do godz. 15.30.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

Uchwała - (plik.pdf)

Wzór oferty - (plik.pdf)

Załącznik Oświadczenie Oferenta - (plik.pdf)

Końskie; 12 października 2016 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż trwa Kampania pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego pn.: „Potrzebuję rodziców od zaraz”. Celem akcji, jak co roku jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne, które chciałyby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utworzenia rodziny zastępczej do siedziby PCPR w Końskich.

W dniach od 10-21 października 2016 roku w godzinach od 8.30-16.30 do Państwa dyspozycji będą pracownicy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którzy w ramach dyżuru, udzielą wszelkich informacji na temat spełniania wymogów formalnych oraz odpowiedzą na wszelkie pytania związane z opieką nad dzieckiem w rodzinie zastępczej.

plakat

 

Końskie; 23 września 2016 r.

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koła gospodyń wiejskich mają status organizacji społeczno-zawodowej rolników lub stowarzyszenia. Mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Ponadto, jeśli posiadają osobowość prawną mogą zostać, na swój wniosek, wpisane do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

 

Końskie; 23 września 2016 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

 

Dotacje na założenie firmy

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielce zaprasza osoby pozostające bez pracy, które ukończyły 30 rok życia oraz są zainteresowane założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, do udziału w projekcie „Akademia biznesu”.

Projekt jest skierowany do osób, które należą do jednej z poniższych grup:

· Kobiety,

· Osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,

· Osoby długotrwale bezrobotne,

· Osoby powyżej 50 roku życia,

· Osoby niepełnosprawne,

· Mieszkańcy obszarów wiejskich,

· Osoby będące na KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy.

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

Końskie; 13 września 2016 r.

Zapraszamy  osoby  posiadające:  status zdjęcie LOGO studenta,  słuchacza,  niepełnosprawne  ze  znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd” i składania wniosków w ramach:

Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin przyjmowania wniosków do 10 października 2016 roku.

 

Wnioski wraz z formularzami druków będą dostępne od 18 marca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, Biuro Obsługi Interesanta oraz w pok. 126, a także na stronie internetowej www.powiat.konskie.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentami pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku pod adresami www.pfron.org.pl oraz www.powiat.konskie.pl w zakładce "Aktywny samorząd".

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 47 22.

 

Końskie; 1 września 2016 r.

zdjęcie PLAKAT

 

Końskie; 27 lipca 2016 r.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTUlogo ETS

W imieniu Wojewody Świętokrzyskiego – Pani Agaty Wojtyszek informujemy, że ministerstwo Sportu i Turystyki z inicjatywy Komisji Europejskiej w dniach 10 -17 września 2016 r. będzie koordynatorem EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU (ETS), który ma na celu zachęcić do podejmowania aktywności fizycznej na każdym etapie życia.

ETS to ogólnoeuropejskie wydarzenie, które powstało z myślą o wszystkich obywatelach bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności i realizowane jest pod hasłem „BeActive” (Bądź Aktywny).

 

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

zdjęcie FAKTY W PIGULCE

 

Końskie; 20 lipca 2016 r.

Ogólnopolski konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym.

Generalny Konserwator Zabytków zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym. Konkurs ma na celu promocję działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dorobku kultury, promowanie działań edukacyjnych oraz wzmacnianie świadomości społecznej, dotyczącej wartości, jakie posiadają w sobie zabytki.

Konkurs kierowany jest do właścicieli oraz zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 26 września 2016 r. na adres: Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.

Pytania można kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3166

 

 

 Końskie; 6 lipca 2016 r.

 

Końskie; 31 maja 2016 r.

Uchwała Nr 67/2016

Zarządu Powiatu w Końskich

z dnia 30 maja 2016 r.

 

W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

NAZWA ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Pełna treść uchwały – (plik.pdf)

 

Końskie; 31 maja 2016 r.

Uchwała Nr 60 /2016

Zarządu Powiatu w Końskich

z dnia 19 maja 2016 roku

W sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

NAZWA ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Pełna treść uchwały – (plik.pdf)

Końskie; 31 maja 2016 r.

KONKURS

Ministerstwo Rozwoju, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego jako Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informuje, że ogłosiło konkurs na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedzicznego ubóstwa na obszarach zdegradowanych.

Celem konkursu, którego budżet wynosi 20 mln. PLN, jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa, niosących pomoc całym rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a następnie ich przystosowanie i włączenie do polityk lokalnych, tych, które się najlepiej sprawdzą. Program ukierunkowany jest na obszary, na których występuje problem dziedziczenia biedy (obszary popegeerowskie, miasteczka poprzemysłowe itp.) Skupienie się na specyfice występujących tam problemów ma pozwolić na zaproponowanie takich rozwiązań, które będą minimalizować lokalne braki i słabości i jednocześnie wykorzystywać lokalne zasoby i potencjały, szczególnie te tkwiące w ludziach. Testowanie i wdrażanie proponowanych rozwiązań będzie rozwijane w kolejnych fazach projektu w zależności od tego, na ile będą się one sprawdzały.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 25 maja do 20 czerwca br. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne pod adresem: https://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-8/

 

Końskie; 19 maja 2016 r.

Jest jeszcze szansa na pozyskanie mikrograntów przez grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe

Grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS nie dłużej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) mogą uzyskać mikrodotacje w wysokości do 5 000 złotych. Środki te można pozyskać na realizację różnorodnych inicjatyw lokalnych z zakresu sfery pożytku publicznego lub w przypadku organizacji pozarządowych – również na działania związane z rozwojem podmiotu.

Taka szansa istnieje w związku z prowadzonym przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój projektem pn. „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”. W ramach projektu przeprowadzono już 12 naborów wniosków, w ramach których przyznano ponad 840000 zł na realizację 176 inicjatyw lokalnych. W dniach 6-10 czerwca br., Stowarzyszenie Integracja i Rozwój będzie prowadzić ostatni nabór wniosków o dofinansowanie w ramach wspomnianego projektu, dlatego zachęcamy do skorzystania z szansy na pozyskanie środków finansowych.

Inicjatywy lokalne mogą dotyczyć wielu tematów, posiadać zróżnicowany charakter, w zależności od problemów i potrzeb  środowisk lokalnych, do których wsparcie jest adresowane. Mikroprojekty są realizowane wyłącznie przez osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego lub podmioty pozarządowe, które mają siedzibę na terenie naszego województwa.

Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zachęcamy zatem do wzięcia udziału w konkursie! Szczegóły na temat projektu oraz zasad udziału w  naborze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl oraz pod numerem telefonu 41 361 04 92 w. 23.

Końskie; 13 maja 2016 r.

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -

działająca przy Staroście Koneckim została powołana Zarządzeniem Nr 14/2016 Starosty Koneckiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Koneckim, na 4-letnia kadencje, na podstawie art. 44b i art. 44 c ust. 2, 3, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Pełna treść przedmiotowego Zarządzenia stanowi załącznik do niniejszej informacji – (plik.pdf)

 

Końskie; 10 maja 2016 r.

Komunikatzdjęcie LOGO

Szanowni Państwo,

zapraszam osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Modułu II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy.

Umowy podpisywane będą w dniach od 12.05.2016 r. do 20.05.2016 r. w godz. 8.00 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

Końskie; 21 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

RODZAJ ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania Nr 1:

Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Rodzaj zadania Nr 2:

Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w miejscu zamieszkania w okresie ferii letnich.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

półkolonie z wyżywieniem (stałe grupy dzieci i młodzieży uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program rekreacyjno - wychowawczy pod opieką wychowawcy).

Pełna treść ogłoszenia – (plik.pdf)

 

Końskie; 21 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

RODZAJ ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Pełna treść ogłoszenia - (plik.pdf)

Końskie; 15 kwietnia 2016 r.

 

zdjęcie PLAKAT

 

Końskie; 15 kwietnia 2016 r.

 

Końskie; 12 kwietnia 2016 r.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZAzdjęcie LOGO MON

 

- zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych żołnierzy stanowiących potencjał obronny Państwa.

 

 

Jeśli masz ukończone 18 lat i nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, chcesz spełnić swoje aspiracje życiowe i zawodowe, podejmij wyzwanie i zgłoś się do służby przygotowawczej.

W trakcie szkolenia wzmocnisz swoje cechy osobowe, odwagę, zdecydowanie i poczucie własnej wartości oraz zdobędziesz unikalne kwalifikacje, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać swój potencjał kompetencyjny i zawodowy.

W trakcie pełnienia służby przygotowawczej otrzymasz uposażenie miesięczne w wysokości 870 zł, zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie oraz bezpłatną opiekę medyczną i stomatologiczną.

Jeśli posiadasz na wyłącznym utrzymaniu niepracującego małżonka, dzieci lub rodziców, otrzymasz miesięcznie w trakcie pełnienia służby zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Ponadto, przez cały okres pełnienia służby przygotowawczej będziesz podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu a po jej zakończeniu otrzymasz z budżetu armii odprawę
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w danym roku, tj. ok. 1850 zł brutto.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach prowadzi nabór ochotników na II (04.05-26.08.2016 r.) i III (06.09-23.12.2016 r.) turnus służby przygotowawczej, która umożliwi Ci zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym elitarnego zawodu żołnierza.

Więcej informacji możesz uzyskać w siedzibie WKU w Kielcach, ul. Wesoła 29, pod numerami telefonów: 261-174-712, 261-174-713 lub na stronie internetowej www.kielce.wku.wp.mil.pl

 

Realizacja: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach.

Zdjęcia: archiwum Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Końskie; 8 kwietnia 2016 r.

Konsultacje społeczne projektu „ Programu Działań zdjęcie KONSULTACJEna Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Koneckim na lata 2016 – 2020”.

 

W związku z przystąpieniem do opracowania „ Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Koneckim na lata 2016 – 2020”, Zarząd Powiatu w Końskich zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zapoznania się z projektem ww. programu oraz przedstawienia ewentualnych opinii.

Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem Powiat Konecki.

Wszelkie opinie i stanowiska prosimy zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej na stosownym formularzu w terminie: od 15 kwietnia 2016 roku do 29 kwietnia 2016 roku w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Końskich, przesłać droga listowną na dres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26 -200 Końskie, Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia, lub elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Konsultacje mają charakter opiniotwórczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów powiatu.

Formularz do wyrażenia opinii - (plik.pdf)

Program działań - (plik.pdf)

Przewodniczący Zarządu

Bogdan Soboń

STAROSTA