loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

KOMUNIKATY 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024

 
Końskie, 12 czerwca 2024 r.

Nowelizacja ustawy pomocowej z podpisem prezydenta

W piątek, 7 czerwca br., prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r. i wprowadza szereg zmian w zakresie narzędzi wsparcia uchodźców.

Kluczową zmianą jest kontynuowanie jednej formy zakwaterowania uchodźców - w obiektach, prowadzonych na polecenie wojewodów. Tym samym z dniem 30 czerwca br. zakończy się wsparcie, oferowane dotychczas na podstawie art. 13, polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego gospodarzom, którzy na własny koszt udzielali zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w lokalach prywatnych. Wygaszenie art. 13, czyli zakończenie wypłaty świadczeń dla osób prywatnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy Świadczenie przewidziane w art. 13 miało charakter nadzwyczajny i z czasem utraciło swoje pierwotne znaczenie, mające na celu rekompensatę kosztów, poniesionych głównie przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Mowa o osobach, które przyjęły pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy, zapewniając im nocleg i wyżywienie w okresie, w którym trudno było przygotować i zrealizować opiekę instytucjonalną przez podmioty publiczne.

W ostatnich miesiącach liczba wnioskodawców korzystających z tego rozwiązania systematycznie maleje, a pula wolnych miejsc w obiektach zbiorowego zakwaterowania rośnie. Właściwe jest więc kontynuowanie jednego systemu wsparcia w zakresie zakwaterowania, który w znacznie większym stopniu może być monitorowany przez organy administracji publicznej w celu zapewnienia pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Osoby goszczące będą mogły składać wnioski o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca br. kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców do końca lipca. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach.

Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia po wejściu w życie znowelizowanej ustawy, mogą się zgłaszać do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im pomocy na zasadach określonych w art. 12 ustawy, wskazując wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) - 120 kb

linia
Końskie, 11 czerwca 2024 r.
Plakat FE
 
linia
Końskie, 6 czerwca 2024 r.

"Regranting dla organizacji poradniczych edycja 2024"

Szanowni Państwo, rozpoczął się nabór wniosków w konkursie "Regranting dla organizacji poradniczych edycja 2024". Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o konkursie na Państwa stronie, w mediach społecznościowych lub przesłanie do zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych. Poniżej przesyłam informacje o konkursie oraz grafikę promocyjną. Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie "Regranting dla organizacji poradniczych edycja 2024". W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie od 10 000 do 20 000 złotych. O środki mogą ubiegać się organizacje poradnicze, które chcą zrealizować inicjatywy wspierające osoby potrzebujące z całego kraju. W ramach konkursu przyznamy maksymalnie 26 mikrodotacji. Nabór wniosków w konkursie trwa od 14 maja i potrwa do 13 czerwca. Konkurs kierowany jest do uniwersyteckich poradni prawnych, diecezjalnych i parafialnych placówek poradnictwa rodzinnego oraz organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach z pisania wniosków, które odbędą się 3 czerwca o godz. 17:00 online. Zapisy: www.klaster.org.pl/zdobadz-dotacje-dla-organizacji-poradniczej-warsztaty-z-pisania-wnioskow/
rop
linia
Końskie, 6 czerwca 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 59

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) zarządza się, co następuje:

 • 1. Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całymterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 1 czerwca 2024 r., od godz. 00.00, do dnia 31 sierpnia 2024 r., do godz. 23.59.

Pełna treść zarządzenia – (plik.pdf) - 1.360 Mb


linia
 Końskie, 5 czerwca 2024 r.
fundusze 20 06 2024
linia
Końskie, 24 maja 2024 r.

Pomoc finansowa dla producentówlogo ARiMR rolnych, którzy dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Piotr Żołądek uprzejmie informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Pomoc skierowana jest do producenta rolnego:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. który w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą;
 3. który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;
 4. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472;
 5. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) - 200 kb

linia
Końskie, 23 maja 2024 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 571)

Zarządu Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2024 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

NAZWA I RODZAJ ZADANIA: Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania: Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2022 ROKU: 18 000,00 zł.

Oferty w zaklejonej kopercie należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Końskich  (pokój nr  1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu). Na kopercie należy umieścić pełną nazwę podmiotu i jego adres (opatrzyć pieczęcią) z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r.: „.........” (podać rodzaj zadania wskazany w ogłoszeniu).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - (plik.pdf) - 1.10 Mb

Oferta ralizacji zadania publicznego - (plik.pdf) - 2.20 Mb

linia
Końskie, 20 maja 2024 r.
Świętokrzyski Fundusz Lokalny

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-doradczym dotyczącym naboru do Programu Świętokrzyski Fundusz Lokalny dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. Spotkanie odbędzie się 21.05.2024 o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Smykowie. Główną ideą programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działalność społeczną oraz wzrost ilości oddolnych inicjatyw lokalnych. W ramach programu przyznawane będą mikrodotacje w wysokości od 2000 do 6000 zł na tworzenie inicjatyw oddolnych (np. wydarzeń, warsztatów, rajdów, wycieczek itp.) wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego. O mikrodotacje ubiegać się mogą młode organizacje (wpisane do KRS nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku, z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego) oraz grupy nieformalne (min. 3 osoby pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferach pożytku publicznego).

Program Świętokrzyski Fundusz Lokalny jest realizowany dzięki środkom z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

zdjęcie baneru z funduszu lokalnegolinia

Końskie, 13 maja 2024 r.
 Program Świętokrzyski Fundusz Lokalny - Edycja 2024

1 386 000 złotych dla organizacji pozarządowych nabori grup nieformalnych z województwa świętokrzyskiego na lata 2024-2026 . Sprawdź jak uzyskać dotację!

W ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 r. Fundacja im. Stefana Artwińskiego ponownie została operatorem Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Dzięki podpisanej umowie z dnia 2 kwietnia 2024 roku, pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a Fundacją im. Stefana Artwińskiego Operator obejmie wsparciem organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z województwa świętokrzyskiego na łączną kwotę 1 386 000 złotych. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o wsparcie w ramach piątej edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. W przypadku młodych organizacji wsparcie finansowe wynosi od 2000 do 6000 złotych, natomiast grup nieformalnych od 2000 do 5000 złotych. W sumie do społeczników z województwa świętokrzyskiego popłynęło już ponad 1,8 mln złotych. Składanie wniosków do tegorocznej edycji konkursu potrwa od 9 do 31 maja 2024 r.  Proces składania wniosków jest bardzo prosty. Oferty należy składać poprzez generator wniosków on-line dostępny na stronie www. swietokrzyskiegranty.pl. Poprzez stronę internetową można dowiedzieć się, jak aplikować oraz przedstawić pomysł na działanie.

Aktywizacja lokalnego społeczeństwa to główny priorytet programu Świętokrzyski Fundusz Lokalny. Bardzo się cieszę, że nasza fundacja może wspierać kreatywne inicjatywy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W poprzednich edycjach organizacje i grupy nieformalne przedstawiły ponad 1000 pomysłów na działania - mówi Kamil Kołbuc, prezes Fundacji im. Stefana Artwińskiego. Pierwsza edycja funduszu została zrealizowana w 2020 roku. Od tamtej pory wartość złożonych wniosków przekroczyła 4 mln złotych. Główną ideą funduszu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w  działalność społeczną oraz wzrost ilości oddolnych inicjatyw lokalnych. Przez ostatnie 4 lata udało nam się sfinansować 375 inicjatyw. Zgłoszone projekty cechowała przede wszystkim różnorodność: od warsztatów kulinarnych, festynów, spływów kajakowych, po szkolenia z udzielania pierwszej pomocy  - informuje Kamil Kołbuc, prezes Fundacji im. Stefana Artwińskiego.

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030. REGIONALNYM OPERATOREM PROJEKTU JEST FUNDACJA IMIENIA STEFANA ARTWIŃSKIEGO W KIELCACH.

Regulamin – (plik.pdf) – 500 kb


linia
Końskie, 24 kwietnia 2024 r.
akademia GOZ zaproszenie
 
Pełna treść zaproszenia - (plik.pdf) - 562 kb
linia
Końskie, 24 kwietnia 2024 r.
Szanowny Panie/Szanowna Pani,logo INPRIS
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS (INPRIS) wspólnie z Ośrodkiem Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych (OBSiL) realizuje projekt naukowy i badawczy obejmujący analizę otoczenia prawnego przedsiębiorców, w szczególności diagnozę barier normatywnych dotyczących prowadzenia i rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. W ramach badań prowadzimy przegląd kluczowych aktów prawnych regulujących status przedsiębiorcy oraz warunki działalności gospodarczej (w tym regulacji wprowadzonych w związku z epidemią COVID). Efektem naszych badań będzie Raport wskazujący na kluczowe bariery prawne utrudniające prowadzenie i rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Raport ten planujemy zaprezentować na konferencji organizowanej przez OBSiL oraz INPRIS.
Badanie jest prowadzone przez zespół prawników pod kierunkiem dra Tomasza Zalasińskiego (OBSiL, Collegium Civitas), w skład którego wchodzą m.in.: dr Maciej Berek (Uniwersytet Warszawski), Grzegorz Wiaderek (INPRIS, Collegium Civitas) oraz dr Anna Hlebicka – Józefowicz.
Jednym z kluczowych elementów badania są konsultacje publiczne, mające na celu zebranie uwag na temat barier w rozwoju przedsiębiorczości od wiodących organizacji pracodawców i organizacji grupujących przedsiębiorców oraz pracowników.
Dlatego też uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety przekazanej łącznie z tym pismem. Wyniki ankiety mają na celu wsparcie zespołu badawczego w określeniu najbardziej istotnych barier prawnych dla rozwoju przedsiębiorczości. Państwa uwagi i propozycje będą dla nas bardzo cenne.
W trakcie realizacji projektu - w drugiej połowie maja 2024 r. - planujemy zorganizować seminarium eksperckie dla podmiotów, które przedstawiły nam swoje uwagi. Wówczas także omówimy wstępne wyniki prowadzonych przez nas badań oraz zarys treści raportu, którego prezentację planujemy na sierpień 2024 r.
Uprzejmie prosimy o odesłanie ankiet w terminie do 16 kwietnia 2024 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Ankieta - (plik.pdf) - 660 kb
linia
Końskie, 19 kwietnia 2024 r.
plakat z wizerunkiem dzieci i akcją wywieś flage 2024
 
linia
Konskie, 15 kwietnia 2024 roku.

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia logo Inspekcji weterynaryjnej11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1075) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. 2024, poz. 12), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 14 marca 2024r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny na rok 2024 (Dz. U. 2024, poz. 434) informuję, że w dniach 22 - 27 kwietnia 2024r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet waży ok. 50 gramów. Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotów oraz wyłożone ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.

Plakat informacyjny - (plik.pdf) - 3.30 mb

 
linia
Końskie, 11 kwietnia 2024 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego w Skarżysku-Kamiennej, zaprasza przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich na bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego - oferta dla organizacji pozarządowych”.

Spotkanie odbędzie się 17.04.2024 r., w godz. 10.00-12.30 w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej, Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Osoby zainteresowane prosimy o e-mailowe lub telefoniczne zgłoszenie udziału:

 • telefon: 41 395 19 94, 41 395 19 95, 41 395 19 93
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w treści e-maila prosimy podać: imię, nazwisko, numer telefonu, nazwę reprezentowanego podmiotu).

Pełna treść zaproszenia – (plik.pdf) - 160 kb

linia
Końskie, 9 kwietnia 2024 r.

Uprzejmie informuję, że w dniach 4 – 17 logo Inspekcji weterynaryjnejkwietnia 2024 roku na terenie województwa mazowieckiego planowane jest przeprowadzenie wiosennej akcji ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (akcja dodatkowa).

Szczepienie zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów oraz wyłożenia ręcznego przynęt zawierających szczepionkę przeciwko wściekliźnie.

Agata Hucał

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Końskich

linia
Końskie, 2 kwietnia 2024 r.

Konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. kanSesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ”

Szanowni Państwo,
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ doradczy Minister Agnieszki Buczyńskiej Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłaszają konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku. Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jeśli masz 18 - 28 lat, działasz społecznie i chcesz mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, wypełnij zgłoszenie konkursowe i powalcz o tę rolę!

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 475 kb

linia
Końskie, 26 marca 2024 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zdjęcie logo urzędu marszałkowskiego wraz z Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje w dn. 2 czerwca 2024 r. „XIX Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny”, który odbędzie się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni k/Kielc. Będzie to już dziewiętnasta, edycja ww. imprezy, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem turystów
i odwiedzających (średnio bierze w niej udział kilka tysięcy osób).

W ramach Jarmarku Agroturystycznego planowane jest zorganizowanie następujących bloków atrakcji:

 1. „Swojskie klimaty i świętokrzyskie smaki”
 • giełda agroturystyczna, podczas której chętne instytucje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich oraz gospodarstwa agroturystyczne będą promować i prezentować swoją ofertę pobytową oraz posiadane atrakcje. Jest to również doskonała okazja, by zaprezentować walory turystyczne i kulturowe Państwa terenów i wypromować Państwa atrakcje turystyczne, by dotrzeć do potencjalnych gości – mieszkańców Regionu Świętokrzyskiego oraz odwiedzających w tym czasie nasze województwo turystów,
 • dwa konkursy: kulinarny „Przez żołądek do serca” oraz „Na najpiękniejsze stoisko Jarmarku”- konkursy dla Wystawców Jarmarku Agroturystycznego z nagrodami, do udziału w których serdecznie zapraszam,
 • występy zespołów folklorystycznych,
 • pokazy tradycyjnych rzemiosł,
 • pokazy obrzędowe,
 • kiermasze wyrobów ludowych.

Jarmark AGRO - Zaproszenie - (plik.pdf) - 360 kb

Jarmark KARTA ZGŁOSZENIA - (plik.pdf) - 450 kb

Jarmark REGULAMIN KONKURSU - (plik.pdf) - 370 kb

Jarmark REGULAMIN UCZESTNICTWA - (plik.pdf) - 280 kb

linia
 
Końskie, 20 marca 2024 r.

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału arimr logoRegionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach – Piotr Żołądek uprzejmie informuje, że od 15 marca 2024 r. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków w ramach kolejnej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych.

O wsparcie po raz kolejny można się ubiegać wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych. Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na techniczne wsparcie ze strony pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości można konsultować również za pośrednictwem infolinii. Także w tym roku bezpłatną pomocą służą eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikowi aktywnemu zawodowo prowadzącemu działalność rolniczą. Musi on posiadać grunty o powierzchni co najmniej 1 ha. Ziemia, do której chce otrzymać płatności, powinna być w jego posiadaniu na dzień 31 maja 2024 r. Wsparcie to przysługuje także rolnikowi, który ma mniej niż 1 ha gruntów, ale spełnia warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami, a łączna kwota płatności bezpośrednich, które miałby otrzymać, wynosi co najmniej 200 euro.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 140 kb

linia
Końskie, 11 marca 2024 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskichplakat pife

zaprasza na spotkanie:

"Wiosna z Funduszami Europejskimi"

18.03.2024 r., godz. 13.00 - 15.00

Starostwo Powiatowe w Końskich

ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

 

www.funduszeueswietokrzyskie.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

tel. 800-800-440

Znajdź najbliższy Punkt Informacyjny: www.pife.gov.pl

linia
Końskie, 5 marca 2024 r.

Pomoc finansowa dla rolników poszkodowanych logo armirw 2023 w wyniku niekorzystnych czynników atmosferycznych.

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Piotr Żołądek uprzejmie informuje, że w dniach od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 200 kb

linia
Końskie, 1 marca 2024

Zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu „Razem dla Seniorów”. 

Celem Konkursu jest nagradzanie i promowanie najciekawszych inicjatyw aktywizujących i wspierających osoby starsze. Doceniamy w nim działania, które przyczyniają się do poprawy warunków życia seniorów. Zainicjowany przeze mnie Konkurs pozwala dostrzec i uhonorować dobre praktyki, bez których trudno sobie wyobrazić prowadzenie skutecznej polityki senioralnej – podkreśla Małżonka Prezydenta.

– Mam tu na myśli zarówno rozwiązania praktyczne, które pomagają im w codziennych aktywnościach, jak i prozdrowotne oraz włączające osoby starsze do życia kulturalnego i społecznego – dodaje Agata Kornhauser–Duda.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

 1. Młodzi Seniorom
 2. Seniorzy Seniorom
 3. Dla Seniorów – obejmująca wszystkie grupy i sfery aktywności

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2024 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędą się jesienią podczas gali w Pałacu Prezydenckim.

Szczegółowe pytania dotyczące Konkursu „Razem dla Seniorów” prosimy kierować pod nr tel.: 22 695 28 18  lub 22 695 21 19, 22 695 21 59, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Dialogu, Samorządu i Rozwoju
00–902 Warszawa, ul. Wiejska 10
z dopiskiem: Konkurs „Razem dla Seniorów”

linia
Końskie, 28 lutego 2024 r.

Ćwiczenia Wojskowe pk. DRAGON-24zdjęcie logo ggrszr

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie poniższego komunikatu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do podległych Państwu jednostek samorządu (burmistrzów, wójtów) oraz do wszelkich lokalnych mediów celem rozpowszechnienia. Dragon-24 - wojsko na największych, planowych ćwiczeniach. Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczenia. Żołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania. Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań. Systematycznie sprawdzane oraz weryfikowane są procedury, między innymi dotyczące transportu i ruchu wojsk.

Wzmożony ruch kolumn wojska, przemieszczających się po terenie całego kraju można zaobserwować od 12 lutego.

Wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, dzięki czemu może szkolić się w warunkach, które dodają realizm szkolenia. Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez Siły Zbrojne działań. Posiadanie możliwości przemieszczania sił na duże odległości w celu podjęcia pełnego zakresu funkcji i zadań jest kluczowe dla zapewnienia efektywności przyszłych operacji narodowych i wielonarodowych. Zdolność do transportu i ruchu wojsk dotyczy całego zakresu zadań Sił Zbrojnych RP, w obecnym i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa.

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju odbywa się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem Steadfast Defender-24 i Dragon - 24. Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Za utrudnienia przepraszamy. Chrońmy także dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji.

Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych, tablic rejestracyjnych, znaków rozpoznawczych i identyfikacyjnych. Bądźmy świadomi zagrożeń!

Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności Polski.

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw - gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego. STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

linia
Końskie, 13 lutego 2024 r.

Informuję, że w pierwszej połowie 2024 roku NATO Coat of arms of Allied Forces Northern EuropeSupreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) - Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie organizuje na starym kontynencie największe od kilkudziesięciu lat ćwiczenie wojskowe pk. STEADFAST DEFENDER 2024 (STDE24) będące federacją kilkunastu ćwiczeń narodowych (sojuszniczych), w tym polskiego ćwiczenia pk. DRAGON-24. Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. DRAGON-24 jest ćwiczeniem narodowym, wieloszczeblowym, wielodomenowym z udziałem sił międzynarodowych, prowadzonym na terytorium Polski (na poligonach i w terenie przygodnym) w terminie od 25 lutego do 14 marca 2024 r. Jego głównym celem będzie doskonalenie zdolności do reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne podczas kryzysu i otwartego konfliktu zbrojnego. W ćwiczeniu weźmie udział ok. 20 tys. żołnierzy (w tym ok. 5 tys. żołnierzy z państw sojuszniczych) oraz ponad 3,5 tys. jednostek sprzętu wojskowego. Biorąc pod uwagę skalę zaangażowanych sił i środków, scenariusz zagrożeń i planowane do realizacji epizody taktyczne będzie to w ocenie SHAPE największe i najważniejsze ćwiczenie w ramach STDE24. Scenariusz ćwiczenia zakłada realizację większości zadań w ścisłym współdziałaniu z elementami pozamilitarnych struktur obronnych państwa.

Kluczowym przedsięwzięciem w czasie ćwiczenia DRAGON-24 będzie przeprowadzenie taktycznego marszu drogowego (tzw. marszu dofrontowego) po drogach i w terenie przygodnym.

W ramach działalności informacyjnej proszę o zawiadomienie ludności lokalnej z województwa o realizacji ćwiczenia pk. DRAGON-24 przez Siły Zbrojne RP.
 
linia
 Końskie, 13 lutego 2024 r.

Szanowni Państwo, Od 12 lutego 2024r., na drogach zdjęcie logo ggrszrniemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zwracamy się również z  apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

***

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

Z poważaniem

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

linia
Końskie, 8 lutego 2024 r.
 
samorzad przyjazny KGW 2024
 
linia
 Końskie, 7 lutego 2024 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1,

Obszar województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność od godz. 00:00 dnia 08.02.2024 do godz. 09:00 dnia 08.02.2024,

Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%.

Godzina i data wydania godz. 12:04 dnia 07.02.2024

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie/konecki od 00:00/08.02 do 09:00/08.02.2024 temp. min. od -3 st. do -1 st., przy gruncie do -4 st., ślisko.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 159 kb

 
linia
Końskie, 6 lutego 2024 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 14:00 dnia 06.02.2024 do godz. 12:00 dnia 07.02.2024,

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 12:26 dnia 06.02.2024,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie/konecki od 14:00/06.02 do 12:00/07.02.2024 prędkość do 40 km/h, porywy do 80 km/h, SW.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 26 stycznia 2024 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 22:00 dnia 26.01.2024 do godz. 14:00 dnia 27.01.2024,

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 05:57 dnia 26.01.2024,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie/konecki od 22:00/26.01 do 14:00/27.01.2024 prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h, W i NW.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 25 stycznia 2024 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia, Oblodzenie/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 00:00 dnia 26.01.2024 do godz. 08:30 dnia 26.01.2024,

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C.,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 75%,

Godzina i data wydania: godz. 11:30 dnia 25.01.2024,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie/konecki od 00:00/26.01 do 08:30/26.01.2024 temp. min. od -3 st. do 1 st., przy gruncie do -3 st., ślisko.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 25 stycznia 2024 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 07:00 dnia 25.01.2024 do godz. 16:00 dnia 25.01.2024,

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 18:56 dnia 24.01.2024,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie/konecki od 07:00/25.01 do 16:00/25.01.2024 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, NW.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 18 stycznia 2024 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 14:00 dnia 18.01.2024 do godz. 02:00 dnia 19.01.2024,

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -5°C, przy gruncie do około -7°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do soboty. Lokalnie możliwe są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 09:43 dnia 18.01.2024,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie/konecki od 14:00/18.01 do 02:00/19.01.2024 temp. min. od -6 st. do -4 st., przy gruncie do -7 st., ślisko.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 18 stycznia 2024 r.
plakat
 
Ulotka  - Główny Urząd Statystyczny - (plik.pdf) - 1.60 mb
Ulotka - Koniunktura w Gospodarstwach Rolnych - (plik.pdf) - 1.55 mb
 
linia
Końskie, 17 stycznia 2024 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 19:00 dnia 17.01.2024 do godz. 06:00 dnia 18.01.2024,

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 70%,

Godzina i data wydania: godz. 22:23 dnia 16.01.2024,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 świętokrzyskie/konecki od 19:00/17.01 do 06:00/18.01.2024 marznące opady, drogi śliskie.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 8 stycznia 2024 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny mróz/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 20:00 dnia 08.01.2024 do godz. 10:00 dnia 10.01.2024,

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 08/09.01 od -20°C do -15°C, lokalnie w obniżeniach terenu do -24°C, w nocy 09/10.01 temperatura minimalna od -17°C do -13°C, lokalnie obniżeniach do -20°C. Temperatura maksymalna w dzień od -11°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 10:45 dnia 08.01.2024,

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 świętokrzyskie/konecki od 20:00/08.01 do 10:00/10.01.2024 temp. min -24 st, temp. maks -7 st, wiatr 15 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
 Końskie, 5 stycznia 2024 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 00:00 dnia 06.01.2024 do godz. 12:00 dnia 06.01.2024,

Przebieg: Prognozowane są miejscami słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 11:38 dnia 05.01.2024,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 świętokrzyskie/konecki od 00:00/06.01 do 12:00/06.01.2024 marznące opady, drogi śliskie.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

 
linia
Końskie, 4 stycznia 2024 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 22:00 dnia 04.01.2024 do godz. 09:00 dnia 05.01.2024,

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, lokalnie około -6°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C, lokalnie -7°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się miejscami do czwartku 12.01.2024

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 12:02 dnia 04.01.2024,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie/konecki od 22:00/04.01 do 09:00/05.01.2024 temp. min. od -4 st. do -1 st., lok. -6 st., przy gruncie do -4 st., lok. -7 st., ślisko.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 4 stycznia 2024 r.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 1

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 05:43 dnia 04.01.2024

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(1), jędrzejowski(1), kazimierski(1), Kielce(1), kielecki(1), konecki(1), opatowski(1), ostrowiecki(1), pińczowski(1), sandomierski(1), skarżyski(1), starachowicki(1), staszowski(1), włoszczowski(1),

Ważność: od godz. 19:00 dnia 04.01.2024 do godz. 04:00 dnia 05.01.2024,

Prawdopodobieństwo: 70%,

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości około 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu i północnego zachodu,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 19:00/04.01 do 04:00/05.01.2024 prędkość do 30 km/h, porywy do 70 km/h, W i NW. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty,

RSO: Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 21 grudnia 2023 r.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 210

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 08:59 dnia 21.12.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(115), jędrzejowski(106), kazimierski(110), Kielce(111), kielecki(111), konecki(92), opatowski(104), ostrowiecki(102), pińczowski(107), sandomierski(110), skarżyski(99), starachowicki(99), staszowski(111), włoszczowski(99)

Ważność od godz. 16:00 dnia 21.12.2023 do godz. 02:00 dnia 22.12.2023

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 16:00/21.12 do 02:00/22.12.2023 prędkość do 40 km/h, porywy do 80 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 7 grudnia 2023 r.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 201

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 07:56 dnia 07.12.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski (112), jędrzejowski (103), kazimierski (107), Kielce (108), kielecki (108), konecki (89), opatowski (102), ostrowiecki (100), pińczowski (105), sandomierski (106), skarżyski (96), starachowicki (96), staszowski (107), włoszczowski (96).

Ważność:  od godz. 08:00 dnia 07.12.2023 do godz. 18:00 dnia 07.12.2023,

Prawdopodobieństwo: 80%,

Przebieg:  W rejonie miejscami występują i będą się utrzymywać słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź,

SMS:  IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 08:00/07.12 do 18:00/07.12.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

RSO:  Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
 Końskie, 5 grudnia 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 88

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Mgła intensywnie osadzająca szadź/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 22:00 dnia 05.12.2023 do godz. 09:00 dnia 06.12.2023,

Przebieg: Prognozowane są mgły intensywnie osadzające szadź. Widzialność w zasięgu mgieł od 50 m do 200 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 11:57 dnia 05.12.2023,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA I SZADŹ/1 świętokrzyskie/konecki od 22:00/05.12 do 09:00/06.12.2023 widzialność 200 m, szadź.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

 
linia
Końskie, 1 grudnia 2023 r.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 194

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 11:58 dnia 01.12.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/1,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(108), jędrzejowski(99), kazimierski(103), Kielce(104), kielecki(104), opatowski(98), ostrowiecki(96), pińczowski(101), sandomierski(102), skarżyski(92), starachowicki(92), staszowski(103), włoszczowski(93),

Ważność od godz. 05:00 dnia 02.12.2023 do godz. 06:00 dnia 03.12.2023,

Prawdopodobieństwo 80%,

Przebieg Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 25 cm,

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 świętokrzyskie (13 powiatów) od 05:00/02.12 do 06:00/03.12.2023 przyrost pokrywy 25 cm. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski i włoszczowski,

RSO Woj. świętokrzyskie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
 Końskie, 27 listopada 2023 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2024 r.”

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 196/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2024 roku zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego organizacji pozarządowej.

RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Józefa Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul Zamkowa 1A, 26-260 Fałków lokal 19.

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich.

W poniższym dokumencie znajdą Państwo treść ww. Uchwały wraz z wynikami przedmiotowego konkursu.

Uchwała - (plik.pdf) - 400 kb

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 416 kb

 
linia
Końskie, 22 listopada 2023 r.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 190

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 12:12 dnia 22.11.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: jędrzejowski(95), Kielce(100), kielecki(100), konecki(83), pińczowski(97), skarżyski(88), starachowicki(88), włoszczowski(89),

Ważność: od godz. 05:00 dnia 23.11.2023 do godz. 12:00 dnia 23.11.2023,

Prawdopodobieństwo: 80%,

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Strefa opadów przemieszczać się będzie z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim i wschodnim,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 świętokrzyskie (8 powiatów) od 05:00/23.11 do 12:00/23.11.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: jędrzejowski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki i włoszczowski,

RSO: Woj. świętokrzyskie (8 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 430 kb

linia
Końskie, 21 listopada 2023 r.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 188

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 21:13 dnia 20.11.2023

Zmiana ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: Kielce(98), kielecki(98), konecki(81), opatowski(92), ostrowiecki(90), sandomierski(96), skarżyski(86), starachowicki(86), staszowski(97),

Ważność: od godz. 13:00 dnia 21.11.2023 do godz. 21:00 dnia 21.11.2023,

Prawdopodobieństwo: 75%,

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 świętokrzyskie (9 powiatów) od 13:00/21.11 do 21:00/21.11.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski,

RSO: Woj. świętokrzyskie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących,

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1.

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(102), jędrzejowski(93), kazimierski(97), pińczowski(95), włoszczowski(87),

Ważność: od godz. 18:00 dnia 21.11.2023 do godz. 24:00 dnia 21.11.2023,

Prawdopodobieństwo: 75%,

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 świętokrzyskie (5 powiatów) od 18:00/21.11 do 24:00/21.11.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski,

RSO: Woj. świętokrzyskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 300 kb

linia
Konskie, 14 listopada 2023 r.
plakat DON 2023
 
linia
Końskie, 7 października 2023 r.
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
informuje!
Jesteś bedomny i szukasz pomocy - zadzwoń!
Placówki świadczące usługi dla bezdomnych 2023 - 2024 - (plik.pdf) - 1.40 mb
 
linia
Końskie, 3 października 2023 r.

Uprzejmie informuję, że w dniach 4 – 15 iw listopada 2023 roku na terenie województwa mazowieckiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (akcja dodatkowa).

Szczepienie zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów oraz wyłożenia ręcznego przynęt zawierających szczepionkę przeciwko wściekliźnie.

 

Agata Hucał

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Końskich
linia
Końskie, 24 październik 2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Starosta Konecki

OGŁASZA

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 1. Starosta Konecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację ww. zadania publicznego.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji tylko jednego kandydata.
 4. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert.
 2. Nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
 3. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
 4. Mają doświadczenie w zakresie realizacji zadania publicznego, objętego przedmiotem prac komisji konkursowej.

W przypadku gdy:

 1. Żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
 2. Wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji,
 3. Powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

III. Zadania komisji konkursowej:

Przedmiotem prac komisji konkursowej jest: ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem określonych w treści ogłoszonego konkursu, a także przygotowanie stosownej dokumentacji.

IV. Wybór kandydatów do pracy w komisji konkursowej oraz powołanie komisji konkursowej:

1. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu oraz kompetencje zgłoszonego kandydata.

2. W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu w Końskich powoła imienny skład komisji konkursowej.

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) należy składać (osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem na kopercie: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2024 r.” w terminie do dnia 7 listopada 2023 r., do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie Nr 37 – (plik.pdf) – 360 kb

Ogłoszenie Naboru na Członka do Komisji Konkursowej NPP 2024 – (plik.pdf) – 490 kb

Formularz zgłoszeniowy – (plik.pdf) – 160 kb

linia
 Końskie, 23 październik 2023 r.

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 r.”.        

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945),

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2024 r.”.     

Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 571), które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 1. RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

 1. Stąporków - w siedzibie urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2024 wynosi: 64 023,96 zł. Na zadania z zakresu edukacji prawnej 3 166,02 zł na jeden punkt.

Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr 1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2023 r., do godz. 15.30.

Oferty należy składać na formularzu  wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057 ze zm.),

ZAŁĄCZNIKI:

Uchwała Nr 178 w sprawie ogłoszenia konkursu NPP na 2024 r. – (plik.pdf) – 430 kb

Oferta realizacji zadania publicznego – (plik.pdf) – 230 kb

Ogłoszenie - załącznik do uchwały Nr 178 – (plik.pdf) – 680 mb

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego – (plik.pdf) – 210 kb

linia
Końskie, 16 października 2023 r.

Fundacja „WOLNOŚĆ i DEMOKRACJA” logo fundacji zaprasza uchodźców wojennych z Ukrainy z Kartą Polaka do udziału w projekcie „POMOC POLAKOM Z UKRAINY” w 2023r.

Z projektu mogą skorzystać:

Posiadacze Karty Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji. Pod warunkiem, że z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy przybyli do Polski po 24.02.2023 r. i przebywają w Polsce (z projektu nie mogą skorzystać osoby które otrzymały w ramach projektu wsparcie w 2022 roku).

Pomoc Polakom z Ukrainy PL – (plik.pdf) – 200 kb

Pomoc Polakom z Ukrainy UA – (plik.pdf) – 210 kb

linia
Końskie, 11 października 2023 r.

Szanowni Państwo, wojewoda

mając na uwadze zapisy § 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r., w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737), w dniach 23-27 października br., na obszarze województwa świętokrzyskiego, planowane jest przeprowadzenie kolejnej akcji ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie obejmie całe województwo świętokrzyskie i zostanie przeprowadzone poprzez rozrzut szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażenia wścieklizną ludzi. Wścieklizna jest groźną, śmiertelną chorobą zakaźną przede wszystkim ssaków mięsożernych (np. psy, koty, lisy), ale i innych zwierząt stałocieplnych (np. sarna, dzik), w tym również człowieka. Regularne szczepienia przeciwko wściekliźnie są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wystąpieniu i rozprzestrzeniania się wścieklizny.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 130 kb

linia
Końskie, 9 października 2023 r.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 182

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 11:49 dnia 09.10.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Gęsta mgła/1,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(98), jędrzejowski(88), kazimierski(93), Kielce(93), kielecki(93), konecki(76), opatowski(88), ostrowiecki(86), pińczowski(91), sandomierski(92), skarżyski(81), starachowicki(81), staszowski(93), włoszczowski(82),

Ważność: od godz. 21:00 dnia 09.10.2023 do godz. 09:30 dnia 10.10.2023,

Prawdopodobieństwo: 80%,

Przebieg: Prognozuje się gęstą mgłę miejscami ograniczającą widzialność od 100 m do 200 m.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 21:00/09.10 do 09:30/10.10.2023 widzialność 100 m. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 3 października 2023 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 74
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1,
Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,
Ważność: od godz. 22:00 dnia 03.10.2023 do godz. 05:00 dnia 04.10.2023,
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków zachodnich,
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,
Godzina i data wydania: godz. 12:06 dnia 03.10.2023,
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie/konecki od 22:00/03.10 do 05:00/04.10.2023 prędkość do 50 km/h, porywy do 85 km/h.
Pełna treść ostrzeżenie - (plik.pdf) - 160 kb.
linia
Końskie, 29 września 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2023

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŃSKICH

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu koneckiego Na podstawie art. 45 ust. l pkt l , pkt 8, pkt 8a, pkt 8b oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1075.), zarządza się co następuje:

 • 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – afrykańskiego pomoru świń , uznaje się teren wchodzący w skład wymienionych poniżej obwodów łowieckich, zawierających się w granicach administracyjnych powiatu koneckiego - obwody łowieckie nr: 1,2,3,4,5,8,9, 10, 11, 12, 18, 19,20,21 ,22,31 ,33,34,35.
 • 2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt określonym w § l, nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego dzików wolno żyjących w terminie od l października do 31 grudnia 2023 r. w ilościach podanych w załączniku nr l do rozporządzenia.
 • 3. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze wskazanym w §1, niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Końskich każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.
 • 4. Tusze dzików, pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego na obszarze wskazanym w § l można przeznaczyć do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego, do punktu skupu lub do utylizacji.
 • 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich wskazanych w załączniku nr l do rozporządzenia.
 • 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu koneckiego.
 • 7. Rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2023r.
 • 8. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powiatowy Lekarz

Weterynarii w Końskich

Agata Hucał

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 100 kb

linia
Końskie, 27 września 2023 r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnejgrypa promuje profilaktykę zapobiegania zakażeniom i ich powikłaniom. Społeczeństwo musi znać drogi zakażenia oraz podstawowe objawy choroby. Szczególnie ważnym zadaniem  jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych dotyczących grypy.

Wykłady dla mieszkańców powiatu oraz instytucji  w temacie:

,,Grypa – jak zmniejszyć ryzyko powikłań. Szczepienia ochronne p/grypie.’’

Wykłady poprowadzi  mgr Joanna Marczak spec. ds. epidemiologii  w Dziale Zakażeń Szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Wykład dla mieszkańców powiatu

odbędzie się w dn. 05.10.2023 godz. 17.00

w ZSP nr 1 w Końskich

Grypa to zakaźne schorzenie układu oddechowego, zachorować mogą na nią wszyscy niezależnie od wieku. Jej przyczyną są wirusy, a dokładniej wirusy grypy typu A, B i C. Wirus grypy bardzo szybko się rozprzestrzenia, transmisja następuje głównie drogą kropelkową (chory wydala wirusa m.in. podczas kichania i kaszlu). Do zakażenia może dojść także przez bezpośredni kontakt z chorym i przez kontakt z przedmiotami, na których znajdują się patogeny. Dużą rolę odgrywają szczepienia p/grypie , które zmniejszają ryzyko powikłań.

Celem głównym prowadzonych wykładów jest zwiększenie  świadomości z zakresu profilaktyki grypy oraz zwiększenie poziomu wyszczepialności. Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji na temat profilaktyki zachorowań na grypę sezonową.

linia
Końskie, 13 września 2023 r.
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 173
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:05 dnia 13.09.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: opatowski (84), ostrowiecki (82), sandomierski (89), staszowski (90)

Ważność: od godz. 20:00 dnia 13.09.2023 do godz. 02:00 dnia 14.09.2023

Prawdopodobieństwo: 70%,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (4 powiaty) od 20:00/13.09 do 02:00/14.09.2023 deszcz 20 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: opatowski, ostrowiecki, sandomierski i staszowski.

RSO: Woj. świętokrzyskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(94), jędrzejowski(84), kazimierski(89), Kielce(89), kielecki(89), konecki(72), pińczowski(87), skarżyski(77), starachowicki(77), włoszczowski(78)

Ważność: od godz. 17:00 dnia 13.09.2023 do godz. 24:00 dnia 13.09.2023

Prawdopodobieństwo: 80%,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (10 powiatów) od 17:00/13.09 do 24:00/13.09.2023 deszcz 25 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów:
buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki i włoszczowski.

RSO: Woj. świętokrzyskie (10 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia oburzach z gradem

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: jędrzejowski(83), kazimierski(88), Kielce(88), kielecki(88), konecki(71), pińczowski(86), skarżyski(76), włoszczowski(77)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 12.09.2023 do godz. 18:00 dnia 13.09.2023

Prawdopodobieństwo: 80%,

Przebieg: Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 13°C do 16°C.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 świętokrzyskie (8 powiatów) od 12:00/12.09 do 18:00/13.09.2023 temp. maks do 30 st, temp min 13-16 st. Dotyczy powiatów: jędrzejowski,
kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski i włoszczowski.

RSO: Woj. świętokrzyskie (8 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach

Pełna treść pisma (plik.pdf) - 428 kb

 
linia

Końskie, 13 września 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1075) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. 2022, poz. 2629) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737),

informuję, że w dniach 25 – 28 września oraz 23 – 27 października 2023r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienia lisów zostaną wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet waży ok. 50 gramów.

Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotów oraz wyłożone ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących,
a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.

Apeluję do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.

W okresie akcji i przez 14 dni po ich zakończeniu zalecam trzymanie psów na smyczy a kotów w zamkniętych pomieszczeniach, aby nie miały kontaktu ze szczepionką.

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 436 kb

linia

Końskie, 7 września 2023 r.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki                                                                                                                                                                                                   
25-516 Kielce
Aleja IX Wieków Kielc 3 / _

BiZK.I.6330.66.2023.BJ

Informacja

        W nawiązaniu do pisma Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, z dnia 5 września  2023 roku, znak: CZ.913.72.2023  informuję, iż zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r., w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737), w dniach 25 – 28 września 2023 r., na obszarze województwa świętokrzyskiego, planowane jest przeprowadzenie jesiennej akcji ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie obejmie całe województwo świętokrzyskie i zostanie przeprowadzone poprzez rozrzut szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

       Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego, wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażenia wścieklizną ludzi. Wścieklizna jest groźną, śmiertelną chorobą zakaźną przede wszystkim ssaków mięsożernych (np. psy, koty, lisy), ale i innych zwierząt stałocieplnych (np. sarna, dzik), w tym również człowieka. Regularne szczepienia przeciwko wściekliźnie są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wystąpieniu i rozprzestrzenianiu się wścieklizny.

        W celu uniknięcia kontaktu szczepionki z człowiekiem, a także podjęcia jej przez zwierzęta domowe apeluje się o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką, a w okresie akcji i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się trzymanie psów na smyczy a kotów w zamkniętych pomieszczeniach, aby nie miały kontaktu ze szczepionką. Przestrzeganie powyższych zaleceń konieczne jest, aby lisy wolno żyjące miały jak największy dostęp do zrzuconej szczepionki.

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 68 kb

linia

Końskie, 31 sierpnia 2023 r.

Powiatowy lekarz weterynarii w Końskich informuje, że w dniach 9 – 20 września 2023 roku na terenie województwa mazowieckiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (akcja jesienna).

Szczepienie zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów oraz wyłożenia ręcznego przynęt zawierających szczepionkę przeciwko wściekliźnie.

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 140 kb

 
linia
 
 
Końskie, 29 sierpnia 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2.

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki.

Ważność: od godz. 15:00 dnia 29.08.2023 do godz. 24:00 dnia 29.08.2023.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Godzina i data wydania: godz. 11:28 dnia 29.08.2023.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie/konecki od 15:00/29.08 do 24:00/29.08.2023 deszcz 40 mm, grad, porywy 100 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia

Końskie, 28 sierpnia 2023 r.

XXI edycja nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”

Szanowni Państwo,

ruszyła kolejna XXI edycja nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”, odwołującej się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy.

W 2023 roku statuetki przyznane zostaną w czterech kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie/akcja, osoba fizyczna.

Kapituła konkursowa, podczas oceny wniosków weźmie pod uwagę między innymi zaangażowanie podmiotu w propagowanie idei wzorców osobowych młodego człowieka,
dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie postaw młodego człowieka. Ważnym kryterium jest również oryginalność,
projektu, czytelność i realność metody jako narzędzia profilaktyki działalność dobroczynną na rzecz dzieci i młodzieży, działania społeczne mające na celu polepszenie jakości życia osób, społeczności, firm, środowisk czy grup społecznych.

Powyższe wyróżnienie jest hołdem dla nieżyjącego Marka Kotańskiego - założyciela ruchu czystych serc, twórcy między innymi Monaru, człowieka o wyjątkowej wrażliwości, który aktywnie angażował się w działalność prospołeczną.

Formularze wniosków o przyznanie nagrody oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem www.kielce.uw.gov.pl 
w zakładce aktualności pod linkiem: https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/24878,Nagroda-Wojewody-Swietokrzyskiego-Czyste-Serce-2023-wnioski-do-15-wrzesnia.html

Wnioski o przyznanie nagrody należy przesłać na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Rodziny,  al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 września 2023 r.

 

linia
 
Końskie, 21 sierpnia 2023 r.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 63

wydanego o godz. 11:13 dnia 20.08.2023

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/ 2.

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki.

Ważność: od godz. 11:56 dnia 21.08.2023 do godz. 19:00 dnia 22.08.2023.

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%.

Uwagi: Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.

Godzina i data wydania: godz. 11:56 dnia 21.08.2023.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie/konecki od 11:56/21.08 do 19:00/22.08.2023 temp. maks do 32 st, temp min 17-20 st.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 18 sierpnia 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1.

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki.

Ważność: od godz. 13:00 dnia 18.08.2023 do godz. 22:00 dnia 18.08.2023.

Przebieg: Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację, stopień ostrzeżenia może zostać podniesiony na wyższy stopień.

Godzina i data wydania: godz. 06:22 dnia 18.08.2023.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie/konecki od 13:00/18.08 do 22:00/18.08.2023 deszcz 35 mm, grad, porywy 80 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 17 sierpnia 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 63

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/ 2,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 12:00 dnia 18.08.2023 do godz. 18:00 dnia 20.08.2023

Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura

minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 30%,

Godzina i data wydania: godz. 14:08 dnia 17.08.2023,

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie/konecki od 12:00/18.08 do 18:00/20.08.2023 temp. maks do 33 st, temp min 18-20 st.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 14 sierpnia 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 62

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/ 2

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

Ważność: od godz. 13:00 dnia 13.08.2023 do godz. 18:00 dnia 16.08.2023

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Godzina i data wydania: godz. 12:18 dnia 12.08.2023

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie/konecki od 13:00/13.08 do 18:00/16.08.2023 temp. maks 32 st., temp min 18 st.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 4 sierpnia 2023 r.

INFORMACJA

Szanowni Państwo, na prośbę Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych poniżej przekazuję komunikat dotyczący wzmożonego ruchu pojazdów wojskowych i statków powietrznych z prośbą o przekazanie mieszkańcom w Państwa kanałach informacyjnych.

Od piątku 4 sierpnia do 6 sierpnia 2023 r. na drogach niemal całej Polski, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z przygotowaniami do Wielkiej Defilady pod hasłem Silna Biało-Czerwona, która odbędzie się na Wisłostradzie w Warszawie, w związku ze Świętem Wojska Polskiego. Ruch kolumn pojazdów wojskowych będzie odbywał się po drogach niemal wszystkich województw. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Natomiast w poniedziałek 7 sierpnia, w godzinach 8.00-12.00, nad Polską będzie można zaobserwować także wzmożony ruch statków powietrznych, które będą przemieszczać się na zgrupowania do parady lotniczej. Piloci będą także realizować loty treningowe od 8 do 13 sierpnia.

Pojazdy najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Prosimy również aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

***

Spotkajmy się na Wielkiej Defiladzie w Warszawie

Po 3 latach powróci największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o godz. 14:00 ruszy na warszawskiej Wisłostradzie.  Zaprezentujemy 210 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście ponad 2000 żołnierzy.  Żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, który zakupiono w ostatnich latach.

Wśród zaprezentowanego sprzętu znajdą się m.in. kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, samobieżne armatohaubice Krab, tureckie drony bojowe Bayraktar TB2, a także zestawy obrony powietrznej Patriot, element polskiego systemu "WISŁA" . Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, a także pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija.  Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce.

W dniach 12 –15.08 zapraszamy na blisko 70 pikników, które odbywać się będą w miastach i miasteczkach we wszystkich województwach naszego kraju. Pokaz statyczny czołgów (Abrams, Leopard lub K2), KTO Rosomak, WR Langusta, Poprad oraz Rak to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć  sprzęt, w który jest wyposażona nasza armia. Bezpośredni kontakt z profesjonalną załogą oraz możliwość zapoznania się z budową wozów bojowych pozwoli poznać specyfikę służby w wybranych specjalnościach wojskowych.

Zapraszamy do wspólnego świętowania!  Więcej informacji na stronach: www.mon.gov.pl i www.wojsko-polskie.pl/dgrsz  oraz na naszych kontach w mediach społecznościowych.

linia
Końskie, 28 lipca 2023 r.

Szanowni Państwo, w związku z dynamiczną sytuacją dotycząca ASF na terenie Polski oraz wystąpieniem16 ognisk choroby u świń oraz 1919 przypadków u dzików Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich zaleca wzmożenie ochrony gospodarstw poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji. Najbliższe przypadki wystąpienia tej choroby miały miejsce w powiecie radomskim, w Pakosławiu w gminie Iłża, około 3 km od powiatu starachowickiego (u świń) oraz w powiecie tarnobrzeskim, ok. 0,5 km od powiatu sandomierskiego (u dzików). W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy powiadomienie o stwierdzeniu drugiego przypadku ASF u dzików w województwie świętokrzyskim w powiecie sandomierskim. Przypadki ASF u dzików wystąpiły w ostatnim czasie w województwie mazowieckim, m.in. w powiatach radomskim, grójeckim, piaseczyńskim.

Przemieszczenia świń z i do gospodarstwa należy dokonywać upewniwszy się, że nie pochodzą one z gospodarstw zagrożonych wystąpieniem ASF. Powyższe można konsultować telefonicznie z pracownikami PIW w Końskich.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 260 kb

linia
Końskie, 26 lipca 2023 r.
plakat pkdp
linia
Końskie, 20 lipca 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 11:00 dnia 20.07.2023 do godz. 20:00 dnia 20.07.2023,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Silne porywy wiatru będą towarzyszyć również chmurom konwekcyjnym, niekoniecznie z wyładowaniami atmosferycznymi,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 22:36 dnia 19.07.2023,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie/konecki od 11:00/20.07 do 20:00/20.07.2023 deszcz 25 mm, grad, porywy 80 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 160 kb


linia
Końskie, 17 lipca 2023 r.

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju FdpaPolskiego Rolnictwa ogłosiła XV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” imienia prof. Jerzego Wilkina. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. 

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

 1. Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
 2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników. Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 października 2023 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: https://www.fdpa.org.pl/xv-edycja-konkursu-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

linia
 
Końskie, 17 lipca 2023 r.
 
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że cropped WIOS logoWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach wszedł w posiadanie nowej domeny internetowej, tj.: www.kielce.wios.gov.pl Stara domena Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach tj.: kielce.pios.gov.pl będzie dostępna do 31 grudnia 2023 r. W związku z powyższym zmianie ulega także konstrukcja adresów e-mail, która przedstawiać się będzie za pomocą poniższej konstrukcji: - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (przy czym „i” oznacza pierwszą literę imienia danego pracownika). Prosimy zatem, aby korespondencje elektroniczne kierować na adres e-mail, które zawierają nową domenę: kielce.wios.gov.pl. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Równocześnie informujemy, że strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach jest już dostępna w nowej domenie http://www.kielce.wios.gov.pl
Pełna treść pisma (plik.pdf) - 240 kB
 
linia
 Końskie, 17 lipca 2023 r.
Szanowni Państwo,
 
w czerwcu br. Urząd Marszałkowski BANER PIFE NR 1Województwa Świętokrzyskiego podpisał z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nową umowę na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w naszym województwie. Sieć Punktów (w skrócie PIFE) działa na terenie całej Polski w ramach projektu finansowanego z krajowego programu Pomoc Techniczna 2021-2027 i obecnie składa się z 48 Punktów (głównych – zlokalizowanych w stolicach województw oraz lokalnych w wybranych miastach powiatowych). Sieć świadczy jednolite, wystandaryzowane usługi informacyjne i promocyjne, dotyczące wszystkich programów wdrażanych w ramach Umowy Partnerstwa. Charakter i zakres tych usług jest rozszerzony w stosunku do lat poprzednich z perspektyw 2007-2013 oraz 2014-2020.
W naszym województwie działają dwa Punkty:
1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach
2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu.
Dodatkowym wsparciem jest Punkt Informacyjny FEŚ w Skarżysku-Kamiennej, który odpowiada za informację i promocję programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Świętokrzyskiego.
Pełna treść pisma (plik.pdf) - 340 kB
 
 
linia
Końskie, 17 lipca 2023 r.
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 117
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 04:35 dnia 17.07.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: konecki(53), włoszczowski(58),

Ważność: od godz. 09:00 dnia 17.07.2023 do godz. 15:00 dnia 17.07.2023,

Prawdopodobieństwo: 75%,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do

30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (2 powiaty) od 09:00/17.07

do 15:00/17.07.2023 deszcz 30 mm, grad, porywy 65 km/h. Dotyczy powiatów: konecki i włoszczowski,

RSO: Woj. świętokrzyskie (2 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach

z gradem.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(70), jędrzejowski(62), kazimierski(64), Kielce(66), kielecki(66), opatowski(60), ostrowiecki(60), pińczowski(64), sandomierski(64), skarżyski(57), starachowicki(57), staszowski(66),

Ważność: od godz. 12:00 dnia 17.07.2023 do godz. 18:00 dnia 17.07.2023,

Prawdopodobieństwo: 80%,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do

35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (12 powiatów) od 12:00/17.07 do 18:00/17.07.2023 deszcz 35 mm, grad, porywy 85 km/h. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski,

RSO: Woj. świętokrzyskie (12 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(68), jędrzejowski(60), kazimierski(62), Kielce(64), kielecki(64), konecki(51), opatowski(59), ostrowiecki(58), pińczowski(62), sandomierski(63), skarżyski(55), starachowicki(55), staszowski(65), włoszczowski(56),

Ważność: od godz. 12:00 dnia 15.07.2023 do godz. 20:00 dnia 17.07.2023,

Prawdopodobieństwo: 90%,

Przebieg: Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w sobotę od 31°C na wschodzie do 35°C na

zachodzie obszaru, w niedzielę od 30°C do 33°C, w poniedziałek około 30°C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18°C do 20°C,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 12:00/15.07 do 20:00/17.07.2023 temp. maks 35 st, temp min ok. 19 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty,

RSO: Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf)  - 432 kb


linia
Końskie, 14 lipca 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/ 2,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 12:00 dnia 15.07.2023 do godz. 20:00 dnia 17.07.2023,

Przebieg: Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w sobotę od 31°C na wschodzie do 35°C na zachodzie obszaru, w niedzielę od 30°C do 33°C, w poniedziałek około 30°C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18°C do 20°C,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%,

Godzina i data wydania: godz. 12:50 dnia 14.07.2023,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie/konecki od 12:00/15.07 do20:00/17.07.2023 temp. maks 35 st, temp min ok. 19 st..

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 160 kb


linia
Końskie, 13 lipca 2023 r.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 50 wydanego o godz. 22:54 dnia 12.07.2023

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 11:00 dnia 13.07.2023 do godz. 22:00 dnia 13.07.2023,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie do około 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Uwagi: Zmiana dotyczy zmiany stopnia ostrzeżenia,

Godzina i data wydania: godz. 09:06 dnia 13.07.2023,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie/konecki od 11:00/13.07 do 22:00/13.07.2023 deszcz 50 mm, grad, porywy 75 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 160 kb


linia
Końskie, 12 lipca 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 11:00 dnia 12.07.2023 do godz. 22:00 dnia 12.07.2023,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 22:15 dnia 11.07.2023,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie/konecki od 11:00/12.07 do 22:00/12.07.2023 deszcz 30 mm, grad, porywy 80 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 160 kb


linia
Końskie, 7 lipca 2023 r.

Szanowni Państwo,wojewoda

na podstawie informacji przekazanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, dotyczących występowania w ostatnim czasie wzmożonych przypadków padnięć kotów na terenie kraju informuję, że wyniki badań laboratoryjnych uzyskane z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, wskazują jako przyczynę w 16 z 29 badanych przypadków, chorobę wywołaną przez podtyp wirusa grypy ptaków H5N1, odpowiedzialny także za grypę ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI).

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 130 kb

linia
Końskie, 5 lipca 2023 r.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 104

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 09:45 dnia 05.07.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(64), opatowski(56), ostrowiecki(55), sandomierski(60), skarżyski(52), starachowicki(52), staszowski(62),

Ważność: od godz. 22:00 dnia 05.07.2023 do godz. 02:00 dnia 06.07.2023,

Prawdopodobieństwo: 75%,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (7 powiatów) od 22:00/05.07 do 02:00/06.07.2023 deszcz 25 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: buski, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski,

RSO: Woj. świętokrzyskie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem,

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: jędrzejowski(56), kazimierski(58), Kielce(60), kielecki(60), konecki(47), pińczowski(58), włoszczowski(52),

Ważność: od godz. 13:00 dnia 05.07.2023 do godz. 22:00 dnia 05.07.2023,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h. Miejscami grad.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 26 czerwca 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 01:00 dnia 27.06.2023 do godz. 08:00 dnia 27.06.2023,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 10:05 dnia 26.06.2023,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie/konecki od 01:00/27.06 do 08:00/27.06.2023 deszcz 15-25 mm, grad, porywy 75 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 160 kb

linia
Końskie, 22 czerwca 2023 r.

Regulacja wynikająca z „uchwały antysmogowej”.

            W związku z obowiązującą od dnia 24 lipca 2020 r. uchwałą Nr XXII/292/20 podjętą przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwała antysmogowa”, od dnia 1 lipca 2023 r. wejdzie w życie zakaz użytkowania kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy PN-EN 303-5:2012).

W związku z powyższym, proszę o zintensyfikowanie działań edukacyjnych
i rozpropagowanie tej informacji wśród mieszkańców poprzez środki komunikacji elektronicznej (np. strona internetowa), na tablicy ogłoszeń lub w sposób zwyczajowo przyjęty w Państwa jednostce. Pomocne mogą być materiały edukacyjne oraz informacje, które można znaleźć na naszej dedykowanej stronie powietrze.swietokrzyskie.pro. Zachęcam do korzystania i rozpowszechniania materiałów.

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 250 kb

Broszura informacyjna - (plik.pdf) - 15,2 Mb

linia
Końskie, 15 czerwca 2023 r.

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH
Uchwałą Nr 98/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nazwa zadania:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

            Rodzaj zadania:

Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

            Niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Końskich.

Pełna treść uchwały - (plik.pdf) – 345 kb

linia
Końskie, 14 czerwca 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 12:00 dnia 14.06.2023 do godz. 22:00 dnia 14.06.2023,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 05:35 dnia 14.06.2023,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie/konecki od 12:00/14.06 do 22:00/14.06.2023 deszcz 25 mm, grad, porywy 60 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 2 czerwca 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/ 1
Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki
Ważność: od godz. 01:00 dnia 03.06.2023 do godz. 06:00 dnia 03.06.2023
Przebieg: Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do -3°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Godzina i data wydania: godz. 10:51 dnia 02.06.2023
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie/konecki od 01:00/03.06 do 06:00/03.06.2023 lokalnie temp. min 2st., przy gruncie -3st.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
 Końskie, 23 maja 2023 r.

APEL!

Szanowni mieszkańcy powiatu koneckiego

Mimo nieustannych ostrzeżeń, osoby starsze nadal stają się ofiarami oszustów działających przeróżną metodą na tzw. wnuczka, policjanta, urzędnika czy księdza. Oszuści bez najmniejszych skrupułów wykorzystując podeszły wiek i łatwowierność seniorów okradają ich z oszczędności całego życia. W minionym czasie na terenie powiatu koneckiego doszło do kilku zdarzeń, w których to osoby starsze zostały oszukane. W jednym z ostatnich zdarzeń sprawca wmówił 86 letniej mieszkance naszego powiatu, że wiedzę na temat jej osoby uzyskał od proboszcza, który bardzo dobrze wypowiadał się na jej temat i potwierdził, że jest jej potrzebna pomoc finansowa w postaci dofinansowania ze skarbu państwa kwotą 80 tys. zł. Seniorka zaprosiła sprawcę do domu i podczas tej wizyty straciła 15 tys. zł. Apelujemy o rozsądek w rozmowach z obcymi osobami.

PAMIĘTAJMY, ŻE PRAWDZIWY URZĘDNIK, POLICJANT, CZY TEŻ FUNKCJONARIUSZ INNYCH SŁUŻB,

NIE BĘDZIE ŻĄDAŁ OD NAS PRZEKAZANIA JAKICHKOLWIEK PIENIĘDZY.

PROSIMY WSZYSTKICH O ROZPOWSZECHNIANIE TYCH INFORMACJI, SZCZEGÓLNIE W KRĘGU OSÓB STARSZYCH.

Pełna treść apelu – (plik.pdf) – 60 kb

 
linia
Końskie, 16 maja 2023 r.

dyktanda

Szanowni Państwo,Pragniemy zwrócić się z kolejnym apelem, mającym na celu przypomnienie informacji dotyczącej próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego oraz matematyki. Uprzedzamy jednocześnie, że to ostatnia szansa na skorzystanie z tej wyjątkowej możliwości. Chcielibyśmy podkreślić, że Dyktanda.pl i Mathematics.live wciąż oferują wszystkim uczniom ósmej klasy możliwość udziału w bezpłatnych próbnych egzaminach ósmoklasisty!

Zwracamy uwagę, że egzaminy ósmoklasisty mają swój początek już 23 maja. To ostatnia chwila, aby skorzystać z naszych próbnych arkuszy i zweryfikować swoje umiejętności przed tym doniosłym wydarzeniem. Dla Was udostępniamy 34 arkusze z języka polskiego i matematyki, które zostały przygotowane wspólnie z doświadczonymi egzaminatorami. Próbne egzaminy ósmoklasisty zawierają różnorodne typy pytań, w tym otwarte i zamknięte, co umożliwia pełne przygotowanie uczniów do rzeczywistego egzaminu. Szczegółowe informacje na temat próbnego egzaminu ósmoklasisty są dostępne na naszej stronie internetowej: dyktanda.pl/egzamin-osmoklasisty/.

Przez udział w próbnych egzaminach możecie zyskać pewność siebie i zredukować stres związany z przystąpieniem do prawdziwego egzaminu. Zdecydowanie polecamy wykorzystać tę okazję!

Z troską o Wasze sukcesy,
Zespół Dyktanda.pl i Mathematics.live

linia
Końskie, 10 maja 2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 571)

Zarządu Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
 

Rodzaj zadania:

 1. Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • kolonie, obozy.
 1. Wsparciu nie będą podlegały obozy wędrowne, obozy sportowe realizowane w ramach szkoleń sportowych, spływy kajakowe i inne formy nie wymienione w pkt. 1.
 2. Priorytetowo traktowane będą formy wypoczynku:
 • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (do ukończenia 24 roku życia),
 • dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych,
 • dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2023 ROKU:    18 000,00 zł.

Oferty w zaklejonej kopercie należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Końskich (pokój nr  1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2023 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu). Na kopercie należy umieścić pełną nazwę podmiotu i jego adres (opatrzyć pieczęcią) z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r.: „.........” (podać rodzaj zadania wskazany w ogłoszeniu).

Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - (plik .pdf) - 1 293 kb
 
Załącznik do ogłoszenia (wzór) - (plik .docx) -  53 kb

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - (plik .pdf) - 188 kb
linia
 
Końskie, 1 maja 2023 r.
Wywieś Flagę - 2 Maja - Dzień Flagi RP
wywies flage
 
linia
Końskie, 26 kwietnia 2023 r.
wku 2023
Plakat - Trenuj jak Żołnierz - (plik.pdf) - 840 kb
linia
Końskie, 17 kwietnia 2023 r.

KOMUNIKAT

Łódzkiego i Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

na terenie województwa łódzkiego w powiatach: opoczyńskim, rawskim,

tomaszowskim, skierniewickim, łowickim,

kutnowskim i łęczyckim (bez gminy Świnice Warckie) oraz gmina

Głowno w powiecie zgierskim w roku 2023

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny na lata 2022 i 2023 (Dz.U. 2022 L poz.550 oraz § 4 ust. 1, §10, §11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r . w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013 L, poz. 1737) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie pomiędzy 15 kwietnia a 27 kwietnia 2023 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie obejmie teren powiatów: opoczyńskiego, rawskiego tomaszowskiego, skierniewickiego, łowickiego, kutnowskiego, łęczyckiego (bez gminy Świnice Warckie) oraz gmina Głowno w powiecie zgierskim województwa łódzkiego z wyłączeniem obszarów zabudowanych i akwenów wodnych.

Pełna treść pisma – Łódzki Lekarz Weterynarii - (plik.pdf) – 2.14 Mb

Pełna tręść pisma - Świetokrzyski Lekarz Weterynarii - - (plik.pdf) – 216 kb

linia
Końskie, 13 kwietnia 2023 r.

dyktanda

Szanowni Państwo,

Serwis dyktanda.pl serdecznie zachęca uczniów ósmej klasy do wzięcia udziału w próbnych egzaminach ósmoklasisty! Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych próbnych egzaminach, które odzwierciedlają standardy egzaminacyjne i zostały przygotowane przez doświadczonych egzaminatorów. W ramach próbnych egzaminów ósmoklasisty czekają na Was aż 34 arkusze z języka polskiego i matematyki. Dzięki temu, będziecie mieli okazję zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności w praktyce, a także poznać standardy egzaminacyjne. Podczas próbnego egzaminu ósmoklasisty, uczniowie będą mieli do czynienia z różnymi formami pytań, w tym z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: dyktanda.pl/egzamin-osmoklasisty/ w celu uzyskania dodatkowych informacji. Arkusze przygotowane przez doświadczonych egzaminatorów odzwierciedlają standardy egzaminacyjne, co pozwoli Ci na zapoznanie się z formą i treścią zadawanych pytań.

linia
Końskie, 6 kwietnia 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 27

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1.

Obszar województwo świętokrzyskie powiat konecki.

Ważność od godz. 20:00 dnia 06.04.2023 do godz. 08:00 dnia 07.04.2023.

Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub/oraz mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 70%.

Godzina i data wydania godz. 12:23 dnia 06.04.2023.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 świętokrzyskie/konecki od 20:00/06.04 do 08:00/07.04.2023 marznące opady, drogi śliskie.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 160 kb

linia
Końskie, 6 kwietnia 2023 r.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 53

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 22:35 dnia 05.04.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady śniegu/1.

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(35), kazimierski(34), Kielce(35), kielecki(35), opatowski(30), ostrowiecki(30), pińczowski(35), sandomierski(32), skarżyski(29), starachowicki(30), staszowski(34).

Ważność od godz. 11:00 dnia 06.04.2023 do godz. 20:00 dnia 06.04.2023.

Prawdopodobieństwo 75%.

Przebieg Prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 świętokrzyskie (11 powiatów) od 11:00/06.04 do 20:00/06.04.2023 przyrost pokrywy 5 cm. Dotyczy powiatów: buski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski.

RSO Woj. świętokrzyskie (11 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach śniegu.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1.

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(34), jędrzejowski(34), kazimierski(33), Kielce(34), kielecki(34), konecki(26), opatowski(29), ostrowiecki(29), pińczowski(34), sandomierski(31), skarżyski(28), starachowicki(29), staszowski(33), włoszczowski(30).

Ważność od godz. 23:00 dnia 03.04.2023 do godz. 09:00 dnia 06.04.2023.

Prawdopodobieństwo 80%.

Przebieg Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0°C. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -1°C, lokalnie możliwy spadek do -6°C, przy gruncie od -6°C do -2°C, lokalnie około -8°C. Temperatura maksymalna w dzień od 1°C do 6°C.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 23:00/03.04 do 09:00/06.04.2023 temp. min -4st., lok. -6st.; przy gruncie -6st., lok. -8st.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 430 kb

linia
Końskie, 5 kwietnia 2023 r.

logo projektu

Warunkiem uczestnictwa w XVIII Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym, który odbędzie się dn. 28 maja 2023 r. na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni k/Chęcin, jest przekazanie organizatorom pisemnego zgłoszenia wg załączonego wzoru do dnia 5 maja 2023 r. O przyjęciu na Jarmark Agroturystyczny decyduje kolejność przesłania wypełnionej karty zgłoszeniowej. Liczba domków wystawienniczych jest ograniczona.

Przedstawicielem organizatorów do spraw kontaktów z wystawcami jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Odział Turystyki, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel. 41 395 15 38.

Regulamin konkursu – (plik.pdf) - 370 kb

Regulamin uczestnika – (plik.pdf) - 250 kb

Karta zgłoszenia - (plik.pdf) - 450 kb

linia
Końskie, 31 marca 2023 r.
 
Uprzejmie informuję, że w dniach 25 marcaiw – 16 kwietnia 2023 roku na terenie województwa mazowieckiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (akcja wiosenna).

Szczepienie zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów oraz wyłożenia ręcznego przynęt zawierających szczepionkę przeciwko wściekliźnie.
 
Pełna treść pisma – (plik.pdf) - 480 kb
linia
Końskie, 31 marca 2023 r.

Szanowni Państwo,iw

W dniu 28 marca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/685, zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Teren powiatu koneckiego został podzielony na dwa obszary: obszar objęty ograniczeniami I, obejmujący gminy Gowarczów, Końskie oraz Stąporków i obszar wolny obejmujący pozostałą część powiatu.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) - 240 kb

linia
Końskie, 28 marca 2023 r.

Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów
dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie Festiwalu „Polska od Kuchni”

Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci!

Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu „Polska od Kuchni” już po raz trzeci zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

Motywem przewodnim Festiwalu i wszystkich kategorii konkursowych będzie tradycyjny, niedzielny obiad z ucztą smaków, kolorów, zapachów, z tańcem muzyką i pysznym polskim jedzeniem, oraz tradycjami z nim związanymi.

Pełna treść konkursu – (plik.pdf) – 390 kb

informacja 1  informacja 2

linia
Końskie, 28 marca 2023 r.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 46

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 19:57 dnia 27.03.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1.

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(30), jędrzejowski(29), kazimierski(29), Kielce(30), kielecki(30), konecki(22), opatowski(26), ostrowiecki(26), pińczowski(29), sandomierski(27), skarżyski(24), starachowicki(25), staszowski(29), włoszczowski(25).

Ważność od godz. 11:00 dnia 28.03.2023 do godz. 19:00 dnia 28.03.2023.

Prawdopodobieństwo 80%.

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu. Lokalnie możliwe słabe burze.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 11:00/28.03 do 19:00/28.03.2023 prędkość do 35 km/h, porywy do 75 km/h, NW. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1.

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(29), kazimierski(28), Kielce(29), kielecki(29), opatowski(25), ostrowiecki(25), pińczowski(28), sandomierski(26), skarżyski(23), starachowicki(24), staszowski(28) Ważność od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 09:00 dnia 28.03.2023.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 540 kb

linia
Końskie, 27 marca 2023 r.

Ponad 500 tys. zł dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa świętokrzyskiego. Sprawdź jak uzyskać dotację!

Do 31 marca 2023 r.  trwa nabór wniosków do Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Największego programu wsparcia dla organizacji pozarządowych, w województwie świętokrzyskim. Łączna pula środków wynosi ponad pół miliona złotych. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o wsparcie w ramach czwartej edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. W sumie do społeczników z województwa świętokrzyskiego popłynęło już ponad 1,3 mln zł. Aktywizacja lokalnego społeczeństwa to główny priorytet programu Świętokrzyski Fundusz Lokalny. Bardzo się cieszę, że nasza fundacja może wspierać kreatywne inicjatywy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W poprzednich edycjach organizacje i grupy nieformalne przedstawiły ponad 700 pomysłów na działania - mówi Paweł Kwietniewski, koordynator projektu.

Pierwsza edycja funduszu została zrealizowana w 2020 r. Od tamtej pory wartość złożonych wniosków przekroczyła 3,5 mln zł. Proces składania wniosków jest bardzo prosty. Poprzez stronę www.swietokrzyskiegranty.pl można dowiedzieć się, jak aplikować oraz przedstawić pomysł na działanie. Na obecną chwilę mamy zarejestrowanych ponad 1000 aktywnych użytkowników. Na terenie wielu miejscowości będą prowadzone także spotkania informacyjne i szkoleniowe, współpracujemy w tym zakresie z samorządami - dodaje Paweł Kwietniewski. Oferty należy złożyć poprzez generator wniosków on-line dostępny na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl od 6 do 31 marca 2023 r. do godziny 23:59.

- Główną ideą funduszu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działalność społeczną oraz wzrost ilości oddolnych inicjatyw lokalnych. Przez ostatnie 3 lata udało nam się sfinansować 273 inicjatywy. Zgłoszone projekty cechowała przede wszystkim różnorodność: od warsztatów kulinarnych, festynów, spływów kajakowych, po szkolenia z udzielania pierwszej pomocy  - informuje Kamil Kołbuc, prezes Fundacji im. Stefana Artwińskiego.

Świętokrzyski Fundusz Lokalny jest realizowany dzięki środkom z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030. Operatorem regionalnym jest Fundacja im. Stefana Artwińskiego. Wszelkie dostępne informacje można znaleźć na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl.

 SFL nabor do 4 edycji m1  SFL nabor do 4 edycji m2

linia
Końskie, 22 marca 2023 r.

kdspp

Nawigator legislacyjny NGO

Szanowni Państwo, jesteśmy koordynatorami projektu Nawigator legislacyjny dla NGO realizowanego w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Naszym celem jest obserwowanie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego organizacji pozarządowych w Polsce. 

Wiemy, że sprawne zarządzanie w trzecim sektorze może być trudne, dlatego stworzyliśmy program monitoringu legislacyjnego. Przyglądamy się wszelkim zmianom prawnym, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą organizacji pozarządowych. Zebrane informacje wysyłamy raz w miesiącu w postaci darmowego newslettera do wszystkich zainteresowanych organizacji. Zależy nam, aby nasze analizy, porady i rekomendacje docierały do jak najszerszego grona, szczególnie do Ochotniczych Straży PożarnychKół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji z mniejszych miejscowości.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 670 kb

linia
Końskie, 16 marca 2023 r.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu koneckiego w dniu 14 marca 2023 roku pierwszego ogniska/przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Cieklińsko, gmina Ruda Maleniecka, u ptaków dzikich - łabędzi niemych, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich w dniu 14 marca 2023 r. wydał rozporządzenie nr 1/2023 w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAl) u ptaków dzikich na terenie powiatu koneckiego. Strefą zakażenia objęto miejscowości: Cieklińsko, Ruda Maleniecka, Młotkowice, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Rudzka, Machory, Kołoniec, Tama w gminie Ruda Maleniecka oraz miejscowość Jacentów w gminie Radoszyce - w powiecie koneckim.

Na obszarze wyznaczonym jako strefa zakażenia HPAI nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający ich kontakt z dzikimi ptakami;

Pełna treść komunikatu – (plik.pdf) – 1.08 mb

Zarządzenie – (plik.pdf) – 830 kb

linia
Końskie, 20 lutego 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 14:00 dnia 20.02.2023 do godz. 07:00 dnia 21.02.2023,

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%,

Godzina i data wydania: godz. 16:31 dnia 19.02.2023,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie/konecki od 14:00/20.02 do 07:00/21.02.2023 prędkość do 35 km/h, porywy do 85 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 160 kb

linia
Końskie, 3 lutego 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 00:00 dnia 04.02.2023 do godz. 07:00 dnia 04.02.2023,

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 13:09 dnia 03.02.2023,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie/konecki od 00:00/04.02 do 07:00/04.02.2023 temp. min. do -3 st., przy gruncie do -5 st., ślisko.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 170 kb

linia
Końskie 3 lutego 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 9

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 11:00 dnia 03.02.2023 do godz. 21:00 dnia 03.02.2023,

Przebieg: Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 20:06 dnia 02.02.2023,

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 świętokrzyskie/konecki od 11:00/03.02 do 21:00/03.02.2023 przyrost pokrywy około 10 cm.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 160 kb

linia
Końskie, 25 stycznia 2023 r.

logo arimr m

Modernizacja gospodarstw rolnych logo arimr– wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Wsparcie w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej do zrealizowania inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł, a poziom wsparcia to 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” lub 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach. Ten limit nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje) oraz F (zielona energia).

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 390 kb

linia
Końskie, 23 stycznia 2023 r.

„Dziadkowie i wnuki w obiektywie fotograficznym”

Stowarzyszenie Inicjatywa Świętokrzyska zdjęcie do konkursu opisanego w artykuleRenaty Janik ogłasza z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcia dziadków z wnukami. Można wygrać w trzech prostych krokach:

- wykonaj zdjęcie pokazujące relacje babci/ dziadka z wnukami;

- zamieść zdjęcie w komentarzu na portalu Facebook Inicjatywa Świętokrzyska;

- udostępnij link/post z ogłoszeniem o konkursie na swoim profilu.

Kapituła Konkursu, w skład której weszli: Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego i prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Świętokrzyska, Piotr Michalec - fotograf, Dawid Łukasik – fotograf Echa Dnia, dokona wyboru laureatów i nagrodzi trzy zwycięskie zdjęcia oraz zdjęcie, które uzyska największa liczbę pozytywnych reakcji: polubień (lajków) czy serduszek.

Konkurs trwa do 15 lutego, ogłoszenie wyników nastąpi 17 lutego 2023r.

Relacje babci i dziadka z wnukami to nie tylko spotkania rodzinne, lecz również niezwykła więź i olbrzymia miłość. Czas spędzony z dziadkami to źródło pięknych i ciepłych wspomnień, inspiracji a także nauki. Wnukowie bywają wspaniałymi przewodnikami po współczesnym świecie.

Zadaniem konkursowym jest zrobienie fotografii ilustrującej relacje dziadków z wnukami, szczególny charakter więzi międzypokoleniowej. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Jak spędzacie czas z babcią, dziadkiem? Podzielcie się tym z nami! Czekamy na Wasze zdjęcia! Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zamieszczenie zdjęcia w komentarzu oznacza zapoznanie się oraz akceptację regulaminu konkursu (do pobranie na stronie inicjatywaswietokrzyska.pl)

Pełna treść regulaminu – (plik.pdf) – 560 kb

linia
 Końskie, 20 stycznia 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1

Obszar województwo świętokrzyskie powiat konecki

Ważność od godz. 18:00 dnia 20.01.2023 do godz. 07:30 dnia 21.01.2023

Przebieg Prognozuje się, że opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i okresami marznący deszcz miejscami powodujący gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Godzina i data wydania godz. 12:02 dnia 20.01.2023

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 świętokrzyskie/konecki od 18:00/20.01 do 07:30/21.01.2023 marznące opady, drogi śliskie.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

 linia
Końskie, 20 stycznia 2023 r.

 Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/ 1

Obszar województwo świętokrzyskie powiat konecki

Ważność od godz. 20:00 dnia 20.01.2023 do godz. 11:00 dnia 21.01.2023

Przebieg Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm. Prognozuje się także porywy wiatru do 60 km/h, które będą powodować zawieje śnieżne.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Godzina i data wydania godz. 12:02 dnia 20.01.2023

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 świętokrzyskie/konecki od 20:00/20.01 do 11:00/21.01.2023 przyrost pokrywy 15 cm, lok.20cm, zawieje.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia
 Końskie, 18 stycznia 2023 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 22:00 dnia 18.01.2023 do godz. 08:00 dnia 19.01.2023,

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie do około -3°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 13:10 dnia 18.01.2023,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie/konecki od 22:00/18.01 do 08:00/19.01.2023 temp. min. od -2 st. do 0 st., przy gruncie do -3 st., ślisko.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

 
linia
Końskie, 16 grudnia 2022 r.

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący ryzyka wystąpienia grypy ptaków (HPAI)

Niekorzystna sytuacja epizootyczna odnośnie HPAI występuje obecnie na terytorium Europy w krajach tj. Szwecja, Dania, Niemcy, Francja, Belgia, Niderlandy, Hiszpania i Węgry. Ponadto w 2022 r. HPAI wystąpił również w innych krajach np. Dania, Irlandia, Włochy, Portugalia, Bułgaria, Austria. Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest chorobą wirusową drobiu domowego i dzikich ptaków, która wywoływana jest wirusem influenzy typu A. Wśród drobiu najbardziej podatne na zakażenie są indyki, kaczki i kury, natomiast z ptaków dzikich najczęściej chorują ptaki wodne (kaczki, gęsi, łabędzie) i to właśnie one stanowią główny rezerwuar wirusa i są przenosicielami choroby. Przebieg choroby może być łagodny z objawami ze strony układu oddechowego i spadkiem nieśności do ostrej postaci ze śmiertelnością do 100%.

Załączniki:

 1. Komunikat ŚWLW ws. grypy ptaków – (plik-pdf) – 210 kb
 2. Dane kontaktowe PIW – (plik-pdf) – 540 kb
 3. Informacje ogólne – (plik-pdf) – 160 kb
 4. Ulotka informująca Zasady bioasekuracji – (plik-pdf) – 670 kb
linia
Końskie, 30 listopada 2022 r.

"Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2023 r."

RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Józefa Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy w Falkowie, ul Zamkowa 1A, 26-260 Falków lokal 19.

Pełna treść Uchwały – (plik.pdf) – 400 kb

linia
Końskie, 24 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo, w związku logo wojewody świętokrzyskiegoz ostatnimi tragicznymi wydarzeniami w naszym regionie, w których w pożarze domu zginęła czteroosobowa rodzina oraz innymi pożarami domów, o których niestety słyszymy coraz częściej Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz wspólnie z Komendantem Wojewódzkim PSP w Kielcach nadbryg. Krzysztofem Cioskiem oraz Stowarzyszeniem Aktywności Zawodowej Passa przygotowali kampanię społeczną zachęcająca do montażu czujek dymu.

W ramach kampanii powstał spot, w którego przygotowanie zaangażował się również klub Łomża Industria Kielce. Chcielibyśmy dotrzeć z przesłaniem do jak najszerszego grona odbiorców, aby wpłynąć na świadomość mieszkańców w tym zakresie. Poniżej zamieszczam krótką informację na temat kampanii, link do spotu na portalu Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz osobny link do spotu.

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 60 kb

linia
Końskie, 23 listopada 2022 r.

Lubisz oglądać mecze? Chcesz pilka dla afrykizaangażować się w piłkarskie święto nie tylko poprzez wspieranie polskiej reprezentacji? Ta akcja powinna Cię zainteresować! Co powiesz na quiz wiedzy o mistrzostwach świata w piłce nożnej? 30 pytań o najlepszych strzelców, wyniki meczów i słynnych bramkarzy. Zastanawiasz się, gdzie w tym wszystkim pomoc potrzebującym? Otóż 100% dochodu z reklam, które będą wyświetlane podczas rozwiązywania quizu, trafi na akcję wysyłki odzieży i sprzętu sportowego dla dzieci z małej wioski w Tanzanii! 

Quiz możesz rozwiązać tutaj: mathematics.live/pl/konkurs/pilki-dla-afryki

To będzie Twoja cegiełka wspierająca fantastyczną pracę, jaką od 2017 r. prowadzi w Afryce Marcin “Hanys on Tour” Kupczak. Jego zaangażowanie i pasja, która łączy sport i edukację, umożliwiła zbudowanie kilku boisk, na których trenował z dziećmi, a także remont szkoły w Loltepes - małej wiosce zlokalizowanej w środkowej części Tanzanii. To właśnie tam trafi sprzęt kupiony za zgromadzone dzięki konkursowi pieniądze. 

Jest to wydarzenie o międzynarodowym zasięgu. Prowadzone jest jednocześnie w 14 krajach! 

Zastanawiasz się, jak jeszcze możesz pomóc? Przekaż tę informację dalej - wyślij znajomym, udostępnij w social mediach. Sprawdźcie, kto spośród Was ma największą wiedzę o futbolu! 

Sukces całej akcji jest w Twoich rękach! Dla Ciebie to tak niewiele, a dla dzieci w Tanzanii oznacza niepowtarzalną szansę na rozwijanie umiejętności.

Z wyrazami szacunku
Zespół Mathematics.live i Dyktanda.pl

linia
Końskie, 22 listopada 2022 r.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 169

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 12:14 dnia 22.11.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Gęsta mgła/1,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(100), jędrzejowski(99), kazimierski(100), Kielce(103), kielecki(103), konecki(98), opatowski(100), ostrowiecki(99), pińczowski(100), sandomierski(101), skarżyski(99), starachowicki(100), staszowski(98), włoszczowski(99),

Ważność: od godz. 17:00 dnia 22.11.2022 do godz. 09:00 dnia 23.11.2022,

Prawdopodobieństwo: 80%,

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 17:00/22.11 do 09:00/23.11.2022 widzialność 50 m. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

RSO: Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach.

Pełna treść pisma  – (plik.pdf) – 280 kb

linia
Końskie, 21 listopada 2022 r.

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy”zaburzenia psychiczne po kryzysie psychicznym

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać?  Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację - zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach.

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 50 55 600, 532 433 727.

Pełna treść ulotki promocyjnej – (plik.pdf) – 340 kb

linia
Końskie, 21 listopada 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 97

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/ 1.

Obszar województwo: świętokrzyskie - powiat konecki.

Ważność: od godz. 18:00 dnia 21.11.2022 do godz. 10:00 dnia 22.11.2022.

Przebieg: Miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 70%.

Godzina i data wydania: godz. 10:31 dnia 21.11.2022.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZN'CE OPADY/1 "świętokrzyskie/konecki od 18:00/21.11 do 10:00/22.11.2022 marznące opady, drogi śliskie.

Pełna treść pisma  – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 21 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo,logo wojewody świętokrzyskiego

w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, uprzejmie informuję o wynikającym z zapisów powyższego Programu obowiązku każdej gminy/powiatu oraz ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych do upublicznienia co najmniej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej informacji o naborze do ww. Programu. Poniżej link do strony Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych gdzie został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków.

Pełna treść pisma  – (plik.pdf) – 130 kb

linia
Końskie, 21 listopada 2022 r.
plakat pue
linia
Końskie, 14 listopada 2022 r.
spotkanie 2022
linia
Końskie, 14 listopada 2022 r.

APEL WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ORAZ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Okres Jesienno - zimowy i rozpoczęcie czysc kominsezonu grzewczego wiąże się z niebezpieczeństwem zatruć tlenkiem węgla oraz zwiększoną liczbą pożarów budynków. Najlepszym sposobem uniknięcia tragedii jest montaż czujników tlenku węgla oraz dymu. Urządzenia takie - w porę sygnalizujące zagrożenie – powinny być standardowym elementem wyposażenia naszych domów czy mieszkań. Apelujemy do wszystkich mieszkańców regionu świętokrzyskiego o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z urządzeń grzewczych. Niestety, statystyki mówią same za siebie. W 2022 roku świętokrzyscy strażacy gasili aż 760 pożarów budynków mieszkalnych. Życie straciło 16 osób, a 57 zostało rannych. Niedawno, w wyniku pożaru budynku w powiecie opatowskim śmierć poniosła czteroosobowa rodzina. Przyczyny wypadków są zazwyczaj podobne: nadmiar sadzy w kominie, wadliwa instalacja grzewcza bądź elektryczna czy też zwykła ludzka nieostrożność. Tlenek węgla to tak zwany cichy zabójca - nie da się go wyczuć, gdyż jest bezwonny i bezbarwny. Dlatego chrońmy się przed jego wpływem dbając, aby systemy grzewcze i wentylacyjne były sprawne oraz koniecznie zlecając okresowe przeglądy przewodów kominiarskich i instalacji elektrycznej. Najlepsza jednak profilaktyka to montaż czujników tlenku węgla i dymu, które ostrzegą nas przed niebezpieczeństwem.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń zatrucia tlenkiem węgla należy niezwłocznie skontaktować się ze służbami ratunkowymi - numer alarmowy 112.

Świadomie zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych bliskich.

Pełna treść pisma  – (plik.pdf) – 830 kb

linia
Końskie, 4 listopada 2022 r.
Jesteś bezdomny i szukasz pomocy? Wskazane adresy pomogą Ci znaleść nocleg i schronienie.
Wykaz miejsc pomocy dla osób bezdomnych - (plik.pdf) - 1.43 Mb
 
plakat dla bezdomnych
linia
Końskie, 3 listopada 2022 r.

Przeszedłeś wylew? Zastanawiasz wylewsię czy po wylewie powrót do pracy jest możliwy? Chcesz pracować ale musisz zmienić zawód? Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo! Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(41) 230-97-00 oraz (22)50 55 600

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

linia
 
Końskie, 3 listopada 2022 r.

Chorujesz na cukrzycę, a Twoja cukrzycadotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu?

Cukrzyca nie musi oznaczać rezygnacji z pracy. Specjaliści ds. rehabilitacji razem z Tobą opracują indywidualny plan rehabilitacji. Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?  Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Weźmiemy pod uwagę Twoje predyspozycje przy doborze szkoleń, otrzymasz wsparcie psychologiczne i będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo! Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(41)230-97-00 oraz (22)50 55 600

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

linia
Końskie, 2 listopada 2022 r.
logo obywatelskiego monitoringu funduszy europejskich

Obywatelski monitoring funduszy ofop 1europejskich - nie przegap!


Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich
w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. -
w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.

Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz
8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 480 kb
linia
 Końskie, 31 października 2022 r.

Szanowni Państwo,

rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji zadania.

Pełna treść pisma  – (plik.pdf) – 120 kb

linia
 
Końskie, 26 października 2022 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).

Starosta Konecki

OGŁASZA

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Starosta Konecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację ww. zadania publicznego.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji tylko jednego kandydata.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 370 kb

Ogłoszenie - (plik.pdf) – 230 kb

Zarządzenie – (plik.pdf) – 160 kb

Formularz zgłoszenia - (plik.pdf) – 420 kb

linia
Końskie, 25 października 2022 r.

ngo

Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze oraz przedsiębiorcy z całej Polski, będą mogli spotkać się w dniach 27-28 października 2022 na Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO. Targi będą platformą do wymiany doświadczeń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat działalności organizacji pozarządowych i poznania wszelkich przejawów aktywności społecznej. Partnerami Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO są Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie Skała Lasocin, Targi Kielce S.A. oraz Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Organizatorami wydarzenia są Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundacja im. Stefana Artwińskiego.

 
linia
Końskie, 25 października 2022 r.
plakat kursy
linia
Końskie, 24 października 2022 r.

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r.”.        

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945),

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2023 r.”.        

Pełna treść konkursu – (plik.pdf) – 120 kb

Ogłoszenie konkursowe NPP NPO na 2023 – (plik.pdf) - 6.30 Mb

Oferta realizacji zadania publicznego –(plik.pdf) – 280 kb

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego – (plik.pdf) - 200 kb

Uchwała nr 136 – (plik.pdf) – 420 kb
linia
Końskie, 14 października 2022 r.

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów dzien otwartyBudownictwa  organizuje w województwie świętokrzyskim dnia 15 października 2022 roku drugi „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa„

Celem tej akcji jest m.in.:
- promocja zawodu inżyniera budownictwa, budowanie zaufania i prestiżu tego zawodu wśród społeczeństwa,

- przekazanie zainteresowanym – potencjalnym inwestorom informacji n.t. przebiegu procesu inwestycyjnego /np. budowy domku jednorodzinnego/ - od projektu poprzez budowę oraz prawidłowe użytkowanie budynku,

- uzyskanie podstawowej wiedzy organizacyjnej, technicznej i prawnej potrzebnej przy podejmowaniu decyzji o budowie określonego obiektu budowlanego.

Hasło tego wydarzenia brzmi: „Budowa, eksploatacja remont Twojego domu – porozmawiaj z inżynierem budownictwa”.

Jest to zaproszenie dla wszystkich, którzy zamierzają lub budują własny dom wykonują remont lub modernizują już użytkowany budynek, aby spotkać się z inżynierem budownictwa i uzyskać fachową, bezpłatną poradę. Fachowych informacji udzielać będą konsultanci-inżynierowie budownictwa różnych specjalności w wyznaczonych miejscach – punktach konsultacyjnych.

W każdym z punktów konsultacyjnych nasi eksperci pracować będą w kilkoosobowych/wielobranżowych /zespołach. W niektórych dołączą do nich pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Inicjatywa kierowana jest w szczególności do indywidualnych inwestorów.

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 113 kb

linia
Końskie, 10 października 2022 r.

Projekt PFRON „Wypracowanie wizytowkai pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej powrót do pracy”

Szanowni Państwo, Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poszukuje kandydatów do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej powrót do pracy”. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia.

Jesteś po wypadku? Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?  Projekt pomoże Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Kompleksowa rehabilitacja: Udar nie musi oznaczać końca pracy zawodowej. Jesteś po udarze? Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać? Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Kompleksowa rehabilitacja: Amputacja zmieniła Twoje życie? Wykorzystaj swoja szansę ! 

Amputacja zmieniła Twoje życie?  Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Oddziału Świętokrzyskiego PFRON pod numerem telefonu: (41)230-97-00 oraz (22)50 55 600. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

linia
Końskie, 7 października 2022 r.
broszura informacyjna Strona 1  broszura informacyjna Strona 2  broszura informacyjna Strona 3  broszura informacyjna Strona 4
Ulotka informacyjna - (plik.pdf) -  1,37 Mb
WYKAZ MIEJSC WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU NA TERENIE POWIATU KONECKIEGO - (plik.pdf) - 450 kb
Aktualizacja Punktów Dystrybucji tabletek jodku potasu w Gminie Stąporków - (plik.pdf) - 330 kb
 
linia
Końskie, 4 października 2022 r.

Szanowni Państwo!

Przed nami kolejna XX edycja nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”, odwołującej się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy. W 2022 roku statuetki przyznane zostaną w pięciu kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie/akcja, osoba fizyczna, pomoc uchodźcom w związku z konfliktem w Ukrainie.

Kapituła konkursowa, podczas oceny wniosków weźmie pod uwagę między innymi zaangażowanie podmiotu w propagowanie idei wzorców osobowych młodego człowieka, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie postaw młodego człowieka.

Ważnym kryterium jest również oryginalność projektu, czytelność i realność metody jako narzędzia profilaktyki, działalność dobroczynną na rzecz dzieci i młodzieży, działania społeczne mające na celu polepszenie jakości życia osób, społeczności, firm, środowisk czy grup społecznych. Po zapoznaniu się z przedstawionymi nominacjami Kapituła zdecyduje o wyborze laureatów większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku uzyskania takiej samej ilości głosów przez poszczególnych nominowanych decydujący głos przypada Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 664 kb

linia
Końskie, 30 wrzesnia 2022 r.

WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 154

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 13:46 dnia 30.09.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Gęsta mgła/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(91), jędrzejowski(91), kazimierski(92), Kielce(94), kielecki(94), konecki(91), pińczowski(92), skarżyski(91), starachowicki(91), włoszczowski(92)

Ważność od godz. 23:00 dnia 30.09.2022 do godz. 09:00 dnia 01.10.2022

Prawdopodobieństwo: 70%

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie (10 powiatów) od 23:00/30.09 do 09:00/01.10.2022 widzialność 100-200 m. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki i włoszczowski.

RSO: Woj. świętokrzyskie (10 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych Mgłach

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 170 kb

linia
Końskie, 30 września 2022 r.

W związku z rozpoczęciem krajowego logo Urzędu Marszałkowskiegoetapu selekcji kandydatów do otrzymania Znaku Dziedzictwa Europejskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zwraca się do Państwa z prośbą o wytypowanie obiektu kandydującego.

Znak Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) jest inicjatywą, powstałą jako element działań mających na celu wzmocnienie u obywateli europejskich, w szczególności u młodych ludzi, poczucia przynależności do Unii Europejskiej, w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego, a także uznanie walorów różnorodności krajowej i regionalnej oraz wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego. Jest to wyróżnienie  przyznawane obiektom dziedzictwa kulturowego, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju wartości stanowiących fundament integracji europejskiej. Procedura selekcji obiektów w ramach działania przebiega w dwóch etapach, na szczeblu krajowym oraz unijnym. Obecnie inicjowany jest etap krajowy, w ramach którego wyselekcjonowane zostaną dwa obiekty.  Na szczeblu krajowym wyboru kandydatów, którzy następnie przedstawieni zostaną Komisji Europejskiej, dokona Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w oparciu o rekomendacje Komitetu do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 330 kb

Decyzja ZDE – (plik.pdf) – 780 kb

linia
Końskie, 21 września 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2022

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŃSKICH

z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu koneckiego.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 8, pkt 8a, pkt 8b oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1570.), zarządza się co następuje:

§ 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – afrykańskiego pomoru świń, uznaje się teren powiatu koneckiego.

§ 2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt określonym w § 1, nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego dzików wolno żyjących w terminie od 22 września do 31 grudnia 2022 r. w ilościach podanych w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze wskazanym w §1, niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Końskich każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

§ 4. Tusze dzików ze skórą i patrochami, pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego na obszarze wskazanym w § 1, muszą zostać dostarczone do miejsc ich przetrzymywania nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich, gdzie będą przechowywane do czasu uzyskania wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

§ 5. Tusze dzików, o których mowa w § 4, winny być przeznaczone do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego lub do utylizacji.

§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich wskazanych w załączniku do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu koneckiego.

§ 8. Rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2022r.

§ 9. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powiatowy Lekarz

Weterynarii w Końskich

Agata Hucał

Pełna treść pisma  – (plik.pdf) – 230 kb

linia
Końskie, 19 września 2022 r.
ftpb

Fundacja TOGATUS PRO BONO zaprasza na wykład seniorów który ma zostać przeprowadzony przez adwokata Adama Słuszniaka

w dniu 21. 09.2022 godzina - 10.00

w Domu Zielone Wzgórze,

pod adresem: Starzechowice Dolne 8,

26-260 Fałków.

Serdecznie Zapraszamy!

linia
Końskie, 14 września 2022 r.

O G Ł O S Z E N I Elogo inspekcji weterynaryjnej

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1421)             i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. 2021, poz. 306) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737),

informuję, że w dniach 26 – 30 września 2022r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet waży ok. 50 gramów.

Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotów oraz wyłożone ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.

Apeluję do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.

W okresie akcji i przez 14 dni po jej zakończeniu zalecam trzymanie psów na smyczy a kotów w zamkniętych pomieszczeniach, aby nie miały kontaktu ze szczepionką.

linia
Końskie, 9 września 2022 r.

ZAPROSZENIE – SZCZEPIENIA PRZECIWKO zdjęcie plakatu z zaproszeniem na szczepieniaGRYPIE

Szczepionkę przeciwko grypie można przyjmować od 1 września w wielu placówkach medycznych oraz w aptekach. Ich wykaz (codziennie aktualizowany) można znaleźć na stronie internetowej Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub zadzwonić pod numer infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590.

Do przyjęcia preparatu potrzebna jest recepta, którą wystawi lekarz rodzinny.

Receptę realizują apteki:

- bezpłatnie dla osób powyżej 75 roku życia oraz kobiety w ciąży;

- z częściową refundacją:

- pacjenci 18 - 65 lat oraz dzieci w wieku od 2 - 5 lat - narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych,

- pacjenci powyżej 65 lat,

- dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 2 lat oraz od 5 do 18 lat.

- pełnopłatnie dla osób dorosłych.

Kwalifikację i samo szczepienie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczepienia dla dzieci przeprowadzane są tylko w placówkach medycznych.

linia
 Końskie, 8 września 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 88

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny deszcz z burzami/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 18:00 dnia 08.09.2022 do godz. 08:00 dnia 09.09.2022,

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm, lokalnie 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 12:24 dnia 08.09.2022,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 świętokrzyskie/konecki od 18:00/08.09 do 08:00/09.09.2022 40 mm; porywy 70 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia  – (plik.pdf) – 140 kb

 
linia
Końskie, 26 sierpnia 2022 r.

Uprzejmie informuję, że w dniach 10-24 iwwrześnia 2022 roku na terenie województwa mazowieckiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (akcja jesienna).

Szczepienie zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów oraz wyłożenia ręcznego przynęt zawierających szczepionkę przeciwko wściekliźnie.

 -  Agata Hucał - 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich

linia
Końskie, 24 sierpnia 2022 r.

WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 144

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 12:44 dnia 24.08.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(86), Kielce(89), kielecki(89), opatowski(85), ostrowiecki(84), sandomierski(86), skarżyski(86), starachowicki(86), staszowski(85),

Ważność: od godz. 13:00 dnia 25.08.2022 do godz. 20:00 dnia 27.08.2022,

Prawdopodobieństwo: 80%,

Przebieg: Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 świętokrzyskie (9 powiatów) od 13:00/25.08 do 20:00/27.08.2022 temp. maks. 32 st., temp min 17 st. Dotyczy powiatów: buski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski,

RSO: Woj. świętokrzyskie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach,

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(85), jędrzejowski(85), kazimierski(86), Kielce(88), kielecki(88), konecki(85), opatowski(84), ostrowiecki(83), pińczowski(86), sandomierski(85), skarżyski(85), starachowicki(85), staszowski(84), włoszczowski(86),

Ważność: od godz. 12:00 dnia 24.08.2022 do godz. 24:00 dnia 24.08.2022,

Prawdopodobieństwo: 80%,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie w wyniku kumulacji do około 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 12:00/24.08 do 24:00/24.08.2022 deszcz 50 mm, grad, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

RSO: Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem.

Pełna treść ostrzeżenia  – (plik.pdf) – 210 kb

linia
 Końskie, 24 sierpnia 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 85

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 12:00 dnia 24.08.2022 do godz. 24:00 dnia 24.08.2022,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie w wyniku kumulacji do około 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 05:44 dnia 24.08.2022,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie/konecki od 12:00/24.08 do 24:00/24.08.2022 deszcz 50 mm, grad, porywy 70 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia  – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 23 sierpnia 2022 r.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 84

wydanego o godz. 05:46 dnia 23.08.2022

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 12:49 dnia 23.08.2022 do godz. 24:00 dnia 23.08.2022,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie w wyniku kumulacji opadów możliwe 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo do 80 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Uwagi: Podniesienie stopnia ostrzeżenia ze względu na wyższe wartości opadów w czasie burz,

Godzina i data wydania: godz. 12:49 dnia 23.08.2022,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie/konecki od 12:49/23.08 do 24:00/23.08.2022 deszcz 50 mm, grad, porywy 80 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia  – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 22 sierpnia 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 83

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 13:00 dnia 22.08.2022 do godz. 20:00 dnia 22.08.2022,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 70%,

Godzina i data wydania: godz. 05:31 dnia 22.08.2022,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie/konecki od 13:00/22.08 do 20:00/22.08.2022 deszcz 20 mm, grad, porywy 70 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia  – (plik.pdf) – 160 kb

linia
Końskie, 16 sierpnia 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 80

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 12:00 dnia 16.08.2022 do godz. 24:00 dnia 16.08.2022,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 05:40 dnia 16.08.2022,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie/konecki od 12:00/16.08 do 24:00/16.08.2022 deszcz 35 mm, grad, porywy 70 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia  – (plik.pdf) – 160 kb
linia
Końskie, 21 lipca 2022
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO
„CIEPŁE MIESZKANIE”
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (dalej: WFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: Program) dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego.

 

Wiecej informacji na stronie: https://wfos.com.pl/dla-beneficjentow/program-cieple-mieszkanie/ogloszenie-o-naborze

linia

Końskie, 21 lipca 2022

Nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Konecki na rok szkolny 2022/2023

Szkoła

Liczba oddziałów

Liczba osób przyjętych

I Liceum Ogólnokształcące im Komisji Edukacji Narodowej w Końskich

           5          150

II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Końskich

           6

         184

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
w Końskich

           5

         150

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2
w Końskich

           3

          78

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3
w Końskich

           3

          90

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporków

           3

          76

                                                                        OGÓŁEM

          25

        728

Uwaga:
Wolnymi miejscami w klasach technikum i liceum dysponuje Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie natomiast w klasach branżowej szkoły I stopnia Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich.

linia

Końskie, 21 lipca 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/ 2.

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 20.07.2022 do godz. 20:00 dnia 23.07.2022.

Przebieg: Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek 20/21.07 od 13°C do 17°C, w kolejnych od 18°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%.

Godzina i data wydania: godz. 13:00 dnia 19.07.2022.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie/konecki od 12:00/20.07 do 20:00/23.07.2022 temp. Maks. 30-34st, temp min 13-21st.

Pełna treść ostrzeżenia  – (plik.pdf) – 160 kb

linia

Końskie, 19 lipca 2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii – Ostrzega!zdjęcie logo powiatowego lekarza weterynarii

W związku z pojawiającymi się cyklicznie informacjami o ujawnianiu przypadków przewożenia zwierząt niezdolnych do transportu a zwłaszcza krów w okresie okołowycieleniowym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich przypomina, że krowy, które urodziły w poprzednim tygodniu, nie będą uważane za nadające się do transportu i nie mogą zostać wysłane do rzeźni lub innego gospodarstwa zgodnie z pkt 2 lit. c) rozdziału I załącznika I rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/ l19/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, str. 1). Za przewożenie takich zwierząt przewidziane są sankcje karne w postaci aresztu lub kary grzywny.

Zwracam się z prośbą o rozpropagowanie powyższych informacji wśród grona rolników i mieszkańców.

Pismo informacyjne – (plik.pdf) – 380 kb

linia

Końskie, 13 lipca 2022 r.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jako lider kształcenia podyplomowego w obszarach ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony ludności posiada kompleksową ofertę edukacyjną w tym zakresie. Dbanie o bezpieczeństwo obywateli to jeden z najważniejszych obowiązków spoczywających na nowoczesnym państwie, a wykształceni specjaliści, którzy potrafią przewidzieć zagrożenie oraz podjąć odpowiednie działania w trakcie kryzysu są nieustannie poszukiwani na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom oraz rozumiejąc ważność zagadnienia Szkolą Główną Służby Pożarniczej przygotowała z początkiem roku akademickiego 2022/23 ofertę nowych studiów podyplomowych w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, zarządzania w cyberprzestrzeni oraz inżynierii pożarowej budynków i budowli, na które serdecznie zapraszamy. Planujemy także uruchomienie studiów podyplomowych i szkoleń tematycznych skierowanych do rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Oprócz nowych studiów podyplomowych, Uczelnia oferuje także dotychczasowe studia - cieszące się od lat dużym uznaniem i zainteresowaniem, a dotyczące zagadnień związanych m.in. z zapobieganiem pożarom i awariom przemysłowym oraz badaniem przyczyn pożarów. W załączeniu przedstawiamy kompleksową ofertę studiów organizowanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej z uprzejmą prośbą o pomoc w jej upowszechnieniu i rozpropagowaniu.

Oferta – (plik.pdf) – 190 kb

Pismo informacyjne - (plik.pdf) – 160 Mb

Ulotka Studia Mundurowe – (plik.pdf) – 225 kb

Ulotka Szkoła główna - (plik.pdf) – 1,14 Mb

linia

Końskie, 11 lipca 2022 r.

Regulaminsp

przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach

XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych

w roku akademickim 2022/2023

(Segment IA)

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów pomostowych przyznawanych w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP) oraz z innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

I. Postanowienia ogólne

1. Stypendium pomostowe, zwane dalej „stypendium”, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich1.

2. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Pełna treść regulaminu – (plik.pdf) – 680 kb

linia

Końskie, 11 lipca 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 68

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1.

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki.

Ważność: od godz. 08:00 dnia 11.07.2022 do godz. 20:00 dnia 11.07.2022.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 75%.

Godzina i data wydania: godz. 22:55 dnia 10.07.2022.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie/konecki od 08:00/11.07 do 20:00/11.07.2022 deszcz 20 mm, grad, porywy 70 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

linia

Końskie, 7 lipca 2022 r.

Wsparcie dla producentów trzody wsparciechlewnej – trwa nabór wniosków

Do 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”. Do 4 lipca 2022 r. złożono 228 wniosków o pomoc. Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. urodziły się świnie. Zwierzęta te muszą być oznakowane i zgłoszone do systemu IRZ ARiMR do 15 lipca 2022 r. By ubiegać się o tę pomoc, hodowca trzody chlewnej musi również realizować przynajmniej jedno z 12 działań prośrodowiskowych, np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, stosowanie zasad produkcji integrowanej czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ich pełna lista jest wymieniona we wniosku o przyznanie dofinansowania.

Producent trzody chlewnej może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien obejmować świnie urodzone w wyznaczonym okresie we wszystkich należących do rolnika siedzibach stad. Wysokość dofinansowania do jednej sztuki wynosi 80 zł, a hodowca może się ubiegać o wsparcie do maksymalnie 2000 świń.

Wnioski o udzielenie pomocy do 15 lipca 2022 r. należy składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Można to zrobić osobiście lub przez upoważnioną osobę, przesyłać pocztą lub przez kuriera, jak również za pośrednictwem platformy e-PUAP. Za termin złożenia wniosku, niezależnie od sposobu dostarczenia, uznaje się datę wpływu dokumentu do biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody chlewnej.

Nabór rozpoczął się 2 lipca 2022 r.

linia

Końskie, 5 lipca 2022 r.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 67

wydanego o godz. 14:41 dnia 04.07.2022

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny deszcz z burzami/ 2.

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki.

Ważność: od godz. 11:51 dnia 05.07.2022 do godz. 11:00 dnia 06.07.2022.

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%.

Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia ważności ostrzeżenia.

Godzina i data wydania: godz. 11:51 dnia 05.07.2022.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/2 świętokrzyskie/konecki od 11:51/05.07 do 11:00/06.07.2022 50 mm; porywy 70 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

linia

Końskie, 5 lipca 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 67

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny deszcz z burzami/ 2.

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki.

Ważność: od godz. 02:00 dnia 05.07.2022 do godz. 24:00 dnia 05.07.2022.

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%.

Godzina i data wydania: godz. 14:41 dnia 04.07.2022.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/2 świętokrzyskie/konecki od 02:00/05.07 do 24:00/05.07.2022 50 mm; porywy 70 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

linia

Końskie, 1 lipca 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 66

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

Ważność: od godz. 17:00 dnia 01.07.2022 do godz. 02:00 dnia 02.07.2022

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 80%

Godzina i data wydania: godz. 05:37 dnia 01.07.2022

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie/konecki od 17:00/01.07 do 02:00/02.07.2022 deszcz 50 mm, grad, porywy 100-110 km/h

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

linia

Końskie, 30 czerwca 2022 r.

zdjęcie z logami projektu

Szanowni Państwo, zdjęcie z logo Urzędu Marszałkowskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uprzejmie informuje, że w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, skarżyskim, starachowickim oraz włoszczowskim, a także przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach rozpoczęliśmy realizację Projektu nadzwyczajnego, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

Celem Projektu jest wsparcie, aktywizacja społeczna oraz zawodowa, adaptacja do warunków społeczno-kulturowych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 roku w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską. Wsparciem
w ramach Projektu mogą zostać objęte osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące  na terenie województwa świętokrzyskiego  (nie jest wymagane zamieszkiwanie na terenie powiatów, które są partnerami Projektu), a także dzieci oraz osoby starsze z ich najbliższego otoczenia.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 580 kb

linia

Końskie, 29 czerwca 2022 r.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 63

wydanego o godz. 12:55 dnia 24.06.2022

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/ 2.

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki.

Ważność: od godz. 14:28 dnia 28.06.2022 do godz. 20:00 dnia 01.07.2022.

Przebieg: Nadal prognozuje się upał, temperatura maksymalna wyniesie od 30°C do 33°C, a minimalna od 18°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%.

Uwagi: Wydłużenie ważności ostrzeżenia.

Godzina i data wydania: godz. 14:28 dnia 28.06.2022.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie/konecki od 14:28/28.06 do 20:00/01.07.2022 temp. maks 30-33st., lok.34st, temp min 18-21st.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

linia

Końskie, 28 czerwca 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2.

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki.

Ważność: od godz. 13:00 dnia 28.06.2022 do godz. 21:00 dnia 28.06.2022.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%.

Godzina i data wydania: godz. 05:29 dnia 28.06.2022.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie/konecki od 13:00/28.06 do 21:00/28.06.2022 deszcz 50 mm, grad, porywy 70 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

linia

Końskie, 24 czerwca 2022 r.

WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 90

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 12:55 dnia 24.06.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2.

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(63), jędrzejowski(61), kazimierski(61), Kielce(66), kielecki(66), konecki(63), opatowski(63), ostrowiecki(63), pińczowski(62), sandomierski(63), skarżyski(64), starachowicki(64), staszowski(62), włoszczowski(62).

Ważność: od godz. 12:00 dnia 25.06.2022 do godz. 20:00 dnia 28.06.2022.

Prawdopodobieństwo: 80%.

Przebieg: Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C, w poniedziałek (27.06) i wtorek (28.06) miejscami do 34°C. Temperatura minimalna w nocy 25/26.06 od 13°C do 17°C, a w kolejne od 16°C do 20°C.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 12:00/25.06 do 20:00/28.06.2022 temp. maks. 29-32 st., lok. 34 st. temp min 17-20 st., lok.13-17 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

RSO: Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach.

Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 170 kb

linia

Końskie, 21 czerwca 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 62

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1.

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki.

Ważność: od godz. 12:30 dnia 21.06.2022 do godz. 19:00 dnia 21.06.2022.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 10 mm do 15 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami mały grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 70%.

Godzina i data wydania: godz. 11:57 dnia 21.06.2022.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie/konecki od 12:30/21.06 do 19:00/21.06.2022 deszcz 10-15 mm, grad, porywy 75 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

linia

Końskie, 20 czerwca 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/ 2.

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 19.06.2022 do godz. 18:00 dnia 20.06.2022.

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%.

Godzina i data wydania: godz. 13:16 dnia 18.06.2022.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie/konecki od 12:00/19.06 do 18:00/20.06.2022 temp. Maks. 33 st, temp min 19 st.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

linia

Końskie, 15 czerwca 2022 r.

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 65/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nazwa zadania: Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania: Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Końskich.

Pełna treść uchwały – (plik.pdf) – 340 kb

linia

Końskie, 15 czerwca 2022 r.

Baner

linia

Końskie, 13 czerwca 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 58

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2.

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki.

Ważność: od godz. 11:00 dnia 13.06.2022 do godz. 20:00 dnia 13.06.2022.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%.

Godzina i data wydania: godz. 05:14 dnia 13.06.2022.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie/konecki od 11:00/13.06 do 20:00/13.06.2022 deszcz 40 mm, grad, porywy 100 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

linia

Końskie, 9 czerwca 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 14:00 dnia 09.06.2022 do godz. 01:00 dnia 10.06.2022,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 05:20 dnia 09.06.2022,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie/konecki od 14:00/09.06 do 01:00/10.06.2022 deszcz 50 mm, grad, porywy 75 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

linia

Końskie, 9 czerwca 2022 r.

mistrz ortografii 2022

linia

Końskie, 8 czerwca 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 56

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1.

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 08.06.2022 do godz. 24:00 dnia 08.06.2022.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%.

Godzina i data wydania: godz. 05:46 dnia 08.06.2022.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie/konecki od 12:00/08.06 do 24:00/08.06.2022 deszcz 35 mm, grad, porywy 70 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

linia

Końskie, 7 czerwca 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 55

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

Ważność: od godz. 15:00 dnia 07.06.2022 do godz. 01:00 dnia 08.06.2022

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Godzina i data wydania: godz. 04:57 dnia 07.06.2022

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie/konecki od 15:00/07.06 do 01:00/08.06.2022 deszcz 30 mm, grad, porywy 70 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) -141 kb

linia

Końskie, 25 maja 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny deszcz z burzami/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 10:30 dnia 25.05.2022 do godz. 18:00 dnia 25.05.2022,

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 08:33 dnia 25.05.2022,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 świętokrzyskie/konecki od 10:30/25.05 do 18:00/25.05.2022 25-35 mm; porywy 65 km/h.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

linia

Końskie, 20 maja 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 08:00 dnia 21.05.2022 do godz. 17:00 dnia 21.05.2022,

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 11:49 dnia 20.05.2022,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie/konecki od 08:00/21.05 do 17:00/21.05.2022 prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h, W i NW.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia

Końskie, 20 maja 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 00:00 dnia 21.05.2022 do godz. 08:00 dnia 21.05.2022,

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 11:49 dnia 20.05.2022,

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie/konecki od 00:00/21.05 do 08:00/21.05.2022 deszcz 15-25 mm, porywy 90 km/h, grad.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia

Końskie, 17 maja 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 48

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 00:00 dnia 18.05.2022 do godz. 07:00 dnia 18.05.2022,

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do -3°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Godzina i data wydania: godz. 11:14 dnia 17.05.2022,

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie/konecki od 00:00/18.05 do 07:00/18.05.2022 temp. min 1 st., przy gruncie -3 st.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia

Końskie, 17 maja 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych

Województwa Świętokrzyskiego w obszarze ekonomii społecznej.

Szanowni Państwo, zdjęcie logo świętokrzyska ekonomia społeczna

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę Nr 5212/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w obszarze ekonomii społecznej.

Oferty na konkurs będą przyjmowane do 21 maja 2022 r. (w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia – dzień ukazania się ogłoszenia nie jest liczony do terminu 21 dni) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3 (godz. 7.30 – 15.30), w sekretariacie Departamentu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pokój nr 311,  (w godz. 7.30 – 15.30), za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub elektronicznie za pomocą generatora wniosków na stronie: swietokrzyskie.engo.org.pl.

Pełna treść pisma (plik.pdf) - 250 kb

linia

Końskie, 12 maja 2022 r.

WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 62

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 23:00 dnia 11.05.2022

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(48), jędrzejowski(46), kazimierski(47), Kielce(49), kielecki(49), konecki(47), opatowski(47), ostrowiecki(47), pińczowski(48), sandomierski(47), skarżyski(48), starachowicki(47), staszowski(47), włoszczowski(47)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 12.05.2022 do godz. 20:00 dnia 12.05.2022

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 12:00/12.05 do 20:00/12.05.2022 deszcz 15 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

RSO: Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Dyżurny synoptyk: IMGW-PIB Izabela Guzik

Pełna treść ostrzeżenia –(plik.pdf)-172 kb

 

linia

Końskie, 11 maja 2022 r.

plakat domy do 70 m kw

Zał. 2 ulotka domy do 70 m kw 7047999 5294197 1 Strona 2

 

linia

Końskie, 6 maja 2022 r.

WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 60

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 05:44 dnia 06.05.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(47), jędrzejowski(45), kazimierski(46), Kielce(48), kielecki(48), konecki(46), opatowski(46), ostrowiecki(46), pińczowski(47), sandomierski(46), skarżyski(47), starachowicki(46), staszowski(46), włoszczowski(46)

Ważność: od godz. 13:00 dnia 06.05.2022 do godz. 22:00 dnia 06.05.2022

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 13:00/06.05 do 22:00/06.05.2022 deszcz 25 mm, grad, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów:wszystkie powiaty.

RSO: Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Dyżurny synoptyk: IMGW-PIB Izabela Guzik

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 170 kb

linia

Końskie, 5 maja 2022 r.

Uwaga zagrożenie wścieklizną - WŁAŚCICIELU PSA i KOTA PAMIĘTAJ!

 1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 2. Koty powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego powiatu koneckiego podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 3. Obowiązek dotyczy szczepienia psów i kotów w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez zwierzę 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniego szczepienia.
 4. Za uchylanie się od obowiązku szczepienia przeciwko wściekliźnie przepisy przewidują karę grzywny.

Pełna treść ogłoszenia – (plik.pdf) – 210 kb

linia

Końskie, 5 maja 2022 r.

informacja ćwiczenia wojskowe 3

linia

Końskie, 5 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE

STAROSTY KONECKIEGO

Na podstawie § 10  ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  7 stycznia 2003 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości w tych sprawach informuję, że w dniu 9 maja 2022 roku przeprowadzony zostanie trening systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczenia RENEGADE / SAREX-2022.

W trakcie treningu generowany będzie sygnał przez syreny alarmowe na terenie powiatu koneckiego.  

 

linia

 

Końskie, 29 kwietnia 2022 r.

dzien flagi

linia

Końskie, 20 kwietnia 2022 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz.U.2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Zarządu Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

NAZWA I RODZAJ ZADANIA: Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania: Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • kolonie, obozy, biwaki.

Wsparciu nie będą podlegały obozy wędrowne, obozy sportowe realizowane w ramach szkoleń sportowych, spływy kajakowe i inne formy nie wymienione w pkt. 1.

Priorytetowo traktowane będą formy wypoczynku:

 • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (do ukończenia 24 roku życia),
 • dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych,
 • dla dzieci i młodzieży będących sierotami, wychowanków domów dziecka, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2022 ROKU: 20 000,00 zł.

Oferty w zaklejonej kopercie należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Końskich (pokój nr 1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2022 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu). Na kopercie należy umieścić pełną nazwę podmiotu i jego adres (opatrzyć pieczęcią) z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.: „.........” (podać rodzaj zadania wskazany w ogłoszeniu).

Ogłoszenie otwartego konkursu – (plik.pdf) – 1.22 Mb

Oferta realizacji zadania publicznego – (plik.pdf) (plik.docx) – 1.10 Mb

Klauzula informacyjna – (plik.pdf) – 180 kb

linia

Końskie, 20 kwietnia 2022 r.

Uprzejmie informuję, że w dniach zdjęcie logo Inspekcji weterynaryjnej22 kwietnia – 8 maja 2022 roku na terenie województwa łódzkiego w powiatach: opoczyńskim, rawskim i tomaszowskim planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (wiosenna akcja). Szczepienie polegać będzie na wykładaniu z samolotów przynęt zawierających szczepionkę doustną.

Wszelkie dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi pod numerami telefonów: (42) 635-14-00 lub (42) 635-14-20.

linia

Końskie, 11 kwietnia 2022 r.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 44

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 12:17 dnia 11.04.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(33), jędrzejowski(31), kazimierski(33), Kielce(33), kielecki(33), konecki(32), opatowski(33), ostrowiecki(33), pińczowski(32), sandomierski(33), skarżyski(34), starachowicki(34), staszowski(34), włoszczowski(32),

Ważność: od godz. 23:00 dnia 11.04.2022 do godz. 08:00 dnia 12.04.2022,

Prawdopodobieństwo: 95%,

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną powietrza od -3°C do -1°C, a przy gruncie od -5°C do -3°C,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 23:00/11.04 do 08:00/12.04.2022 temp. min -3 st., przy gruncie -5 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

RSO: Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach,

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Iwona Lelątko.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia

Końskie, 11 kwietnia 2022 r.

reaktywacja

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w dniu 7 kwietnia 2022 r. rozpoczęła pierwszy nabór w ramach projektu „REAKTYWACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji poprzez udział w ścieżce aktywizacji zawodowej gwarantującej poprawę ich sytuacji na rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie 01.01.2022 do 30.06.2023.

Projekt skierowany do:

 • 45 osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) powyżej 29 r.ż., zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego znajdujących się z szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj., osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, osoby które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2021 roku wskutek pandemii COVID-19.)
 • przedsiębiorstw tworzących nowe stanowiska pracy dla ww. osób (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie świętokrzyskim).

Przewidziane wsparcie w projekcie obejmuje:

 • INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (4 godziny na uczestnika Projektu);
 • REFUNDACJĘ DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
  w kwocie 25 000,00 PLN. Wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie 5 500,00 PLN netto.

Nabory dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców:

I nabór – od dnia 7 kwietnia – do dnia 27 kwietnia 2022 roku (nabór dotyczy 15 osób);

II nabór - wrzesień 2022 roku (nabór dotyczy 15 osób);

III nabór - styczeń 2023 roku (nabór dotyczy 15 osób);

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz aktualne formularze wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie ŚCITT it.kielce.pl w zakładce „projekty” – Reaktywacja lub w siedzibie firmy.

Osoby do kontaktu: Monika Dorosz i Barbara Kułaga 797 590 974.

linia

Końskie, 8 kwietnia 2022 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zdjęcie logo Urzędu Marszałkowskiego woj. Świętokrzyskiego wraz z Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje w dn. 29 maja 2022 r. „XVII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny”, który odbędzie się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni k/Kielc. Będzie to już siedemnasta, edycja ww. imprezy, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem turystów i odwiedzających (średnio bierze w niej udział kilka tysięcy osób).

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 360 kb

Karta zgłoszeniowa – (plik.pdf) – 450 kb

Regulamin Konkursu Kulinarnego – (plik.pdf) – 310 kb

Regulamin uczestnictwa – (plik.pdf) – 250 kb

linia

Końskie, 7 kwietnia 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

Ważność: od godz. 21:00 dnia 07.04.2022 do godz. 15:00 dnia 08.04.2022

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Miejscami burze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz

Godzina i data wydania: godz. 08:44 dnia 07.04.2022

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie/konecki od 21:00 - 07.04 do 15:00 - 08.04.2022 prędkość do 40 km/h, porywy do 90 km/h, SW i W.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 170 kb

linia

Końskie, 5 kwietnia 2022 r.

zdjęcie z konkursem festiwal dla kgw oraz informacją o przedłużeniu terminu do 15 kwietnia

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: festiwalpolskaodkuchni.pl

linia

Końskie, 1 kwietnia 2022 r.

logo Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Szanowni Państwo!

W związku z przypadającym 23 września Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje konkurs mający na celu wyróżnienie najlepszych i najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć ekologicznych. Konkurs obejmuje 8 nagród w 7 kategoriach.

Do konkursu może zgłosić się osoba, podmiot lub instytucja działająca w ekologicznym łańcuchu dostaw, z ciekawym projektem, który zwiększa przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać w języku polskim do 8 czerwca 2022 r. za pośrednictwem odpowiednich formularzy zgłoszeniowych.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 170 kb

linia

Końskie, 25 marca 2022 r.

Młodzi, aktywni z POWERemplakat mlodzi aktywni 2022. Opis w artykule

» jesteś młodą osobą, w wieku 18-29 lat?

» nie pracujesz?

» mieszkasz lub uczysz się na terenie woj. świętokrzyskiego?

» chcesz zdobyć nowe umiejętności? » chcesz zdobyć doświadczenie?

OFERUJEMY:

» płatne 3-miesięczne staże zawodowe (1649,34 zł netto/m-c),

» możliwość uczestnictwa w szkoleniach zawodowych,

» bezpłatne doradztwo zawodowe,

Nabór do udziału w projekcie trwa od marca 2022 r.

Pełna treść plakatu – (plik.pdf) – 1.30 Mb

linia

Końskie, 24 marca 2022 r.

Rynek pracy – pomoc dla Ukrainyzdjęcie z logo wojewody świętokrzyskiego

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, uprzejmie informuję, że Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił, na portalu publicznych służb zatrudnienia, nową zakładkę o nazwie „Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy”. Zakładka adresowana jest do obywateli Ukrainy, którzy będą zainteresowani podjęciem pracy w Polsce oraz uzyskaniem wsparcia ze strony polskich urzędów pracy.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 130 kb

 

linia

Końskie, 24 marca 2022 r.

Ponad 500 tysięcy złotych dla sflorganizacji pozarządowych i grup nieformalnych w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Nabór wniosków potrwa do 31 marca tego roku.

Od 7 do 31 marca 2021 roku organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach trzeciej edycji  Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Fundacja imienia Stefana Artwińskiego przeznaczyła na ten cel ponad 500 tysięcy złotych. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Bardzo się cieszę, że możemy wspierać kreatywne inicjatywy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W poprzedniej edycji organizacje i grupy nieformalne zaprezentowały ponad 240 pomysłów na działania. – mówi Paweł Kwietniewski, dyrektor biura Fundacji Artwińskiego.

Pierwsza edycja funduszu została zrealizowana w 2020 roku. W sumie do społeczników z województwa świętokrzyskiego popłynęło już ponad 799 tysięcy złotych. Głównym celem Funduszu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działalność społeczną oraz wzrost ilości oddolnych inicjatyw lokalnych. Doświadczenia z poprzedniego roku pokazują, że pomysłów na realizację inicjatyw nie brakuje. Zgłoszone projekty były bardzo wszechstronne - od warsztatów kulinarnych, festynów, spływów kajakowych po szkolenia online - informuje Kamil Kołbuc, prezes Fundacji Imienia Stefana Artwińskiego.

W związku z sytuacją na Ukrainie, fundacja w sposób szczególny zachęca do składania wniosków które w swoich działaniach będą obejmowały działania dla uchodźców - zbiórki, koncerty charytatywne i  wsparcie osób już przebywających w Polsce. Wnioski  należy złożyć poprzez generator wniosków on-line dostępny na stronie swietokrzyskiegranty.pl od 7 do 31 marca 2022 roku do godziny 23:59. Świętokrzyski Fundusz Lokalny jest realizowany dzięki środkom z Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Operatorem regionalnym jest Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego. Wszelkie dostępne informacje można znaleźć na stronie swietokrzyskiegranty.pl.

linia

Końskie, 11 marca 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż w dniu 1 marca 2022 r. został uruchomiony nabór wniosków w ramach programu ,,Aktywny Samorząd’’:

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
  Wnioski można składać od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
  Wnioski można składać od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. (dotyczących roku akademickiego 2021/2022) oraz od dnia 01.09.2022 r. do dnia 10.10.2022 r. (dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

plakat AS 2022

W RAMACH PROGRAMU MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DO:

 1. Zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
 2. Prawa jazdy;
 3. Sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
 4. Utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 5. Dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 6. Pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;
 7. Pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 8. Pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 9. Zakupu protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości);
 10. Utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej III poziom jakości);
 11. Pomocy w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 12. Utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie do żłobka, przedszkola itp.);
 13. Uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (studiów, szkoły policealnej itp .),

Wnioski można składać w formie elektronicznej przez System Obsługi Wsparcia SOW bez wychodzenia z domu oraz w wersji papierowej w siedzibie Centrum.

Z powyższego dofinansowania mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz spełniające kryteria programowe.

Więcej szczegółowych informacji o programie Aktywny Samorząd można uzyskać pod numerem telefonu

781 477023, (41) 2604970, (41) 372-84-06 i na stronach: koneckipcpr.pl, oraz pfron.org.pl

Plakat w wersji PDF - (plik.pdf) - 425 kb

Zapraszamy do składania wniosków

Urszula Przygodzka

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

linia

Końskie, 9 marca 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 24

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

Ważność: od godz. 21:00 dnia 09.03.2022 do godz. 08:00 dnia 10.03.2022

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -7°C do -5°C, temperatura minimalna przy gruncie około -7°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 70%

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Izabela Guzik

Godzina i data wydania: godz. 13:36 dnia 09.03.2022

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie/konecki od 21:00/09.03 do 08:00/10.03.2022 temp. min. od -7 st. do -5 st., przy gruncie do -7 st., ślisko.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 130 kb

linia

Końskie, 7 marca 2022 r.

Szanowni Państwo, w związku z napadem Rosji na Ukrainę i zaangażowaniem Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, licznie przybywającym do naszego kraju, przekazuję (pod linkiem załączonym do niniejszej wiadomości), zgodnie z prośbą przedstawicieli Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA, stanowisko Sekretariatu Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie informacji na temat prób wykorzystania uchodźców do pracy przymusowej lub innych form wyzysku w pracy lub usług seksualnych czy też innych przypadków niegodziwego traktowania.

Pełna treść informacji – (plik.pdf) – 115 kb

linia

Końskie, 7 marca 2022 r.

Ankieta Diagnoza potrzeb NGOs w zakresie działań realizowanych na rzecz cudzoziemców!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zwraca się z prośbą o przekazanie organizacjom pozarządowym działającym na terenie Państwa Gminy/Powiatu ankiety „Diagnoza potrzeb NGO’s w zakresie działań realizowanych na rzecz cudzoziemców”. Informacje uzyskane w ankiecie będą służyć ukierunkowaniu wsparcia działań adresowanych do cudzoziemców (w szczególności uchodźców z terenów Ukrainy) planowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego. Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety w terminie do dnia 10 marca 2022r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 41 342-13-88

Ankieta – (plik.pdf) - 1.20 Mb

Elżbieta Korus

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

linia

Końskie, 3 marca 2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich zdjęcie zwierząt domowych na tle flagi ukraińskiejprzekazuje do wiadomości informację o zasadach przemieszczania  i "legalizacji" zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy na terenie Polski.

Poniżej niezbedne wnioski do pobrania:

Wytyczne_głównego_lekarza_weterynarii_dotyczące_postępowania_ze_zwierzętami

Wzory oświadczenia

Wzory oświadczenia i pozwolenia

the_temporary_procedure_of_the_chief_veterinary_officer

EN_templates_application_and_permission

linia

Końskie, 1 marca 2022 r.

polacydlaukrainy

Chcesz zaoferować nocleg Uchodźcom z Ukrainy?

Zgłoś zakwaterowanie przez portal pomocowy: PolacyDlaUkrainy.pl

linia

Końskie, 28 lutego 2022 r.

Informacja dla Uchodźców z Ukrainy >>>kod kreskowy z pomoca dla uchodźców

 1. Jeśli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.
 2. Jeśli nie masz zapewnionego pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.
 3. W punkcie recepcyjnym:

- otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,

- zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,

- otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Pełna treść informacji – (plik.pdf) – 3.20 Mb

linia

Końskie, 23 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo!logo Wojewody Świętokrzyskiego

W związku z prośbą Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przesyłam w załączeniu informację o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022 z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród podmiotów, które w Państwa ocenie mogłyby być zainteresowane aplikowaniem o środki z Project Support Facility w 2022 r. Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z informacją i zgłaszania projektów w ramach tegorocznej edycji.

Szczegóły w załączonym piśmie – (plik.pdf) – 590 kb

linia

Końskie, 21 lutego 2022 r.

Komunikat meteorologiczny

z godz: 08:43 dnia 21.02.2022

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawiska: Silny wiatr,

Obszar: województwo świętokrzyskie - powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski,

Sytuacja meteorologiczna: Dotychczas na stacjach telemetrii obserwowano porywy wiatru miejscami do około 70 km/h (Kraków, Bielsko-Biała, Nowa Słupia, Jodłownik). W ciągu najbliższych godzin prognozuje się nasilanie prędkości wiatru, zgodnie z treścią ostrzeżenia lokalnie mogą wystąpić porywy do 80-90 km/h.,

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Alina Jasek-Kamińska

Godzina i data wydania: godz. 08:43 dnia 21.02.2022

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 130 kb

linia

Końskie, 18 lutego 2022 r.

WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 32

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 12:08 dnia 18.02.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2,

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(22), jędrzejowski(21), kazimierski(22), Kielce(23), kielecki(23), konecki(21), opatowski(23), ostrowiecki(23), pińczowski(22), sandomierski(23), skarżyski(23), starachowicki(23), staszowski(23), włoszczowski(21),

Ważność: od godz. 00:00 dnia 19.02.2022 do godz. 18:00 dnia 19.02.2022,

Prawdopodobieństwo: 85%,

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i południowego zachodu,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 00:00/19.02 do 18:00/19.02.2022 prędkość do 50 km/h, porywy do 100 km/h, W, SW. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty,

RSO: Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze,

Uwagi: W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 130 kb

linia

Końskie, 16 lutego 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 2,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 03:00 dnia 17.02.2022 do godz. 24:00 dnia 17.02.2022,

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami w porywach do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy prognozowane są w dzień. W nocy z czwartku na piątek porywy stopniowo będą słabły. Silnym porywom wiatru w nocy jak i w dzień towarzyszyć będą burze,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Bartłomiej Pietras,

Godzina i data wydania: godz. 11:52 dnia 16.02.2022,

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 świętokrzyskie/konecki od 03:00/17.02 do 24:00/17.02.2022 prędkość do 45 km/h, porywy do 115 km/h, SW i W.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 130 kb

linia

Końskie, 15 lutego 2022 r.

pies kot

linia

Końskie, 15 lutego 2022 r.

Plakat informacyjny

Formularz zgłoszeniowy - (plik.pdf)  lub  (Word)

linia

Końskie, 15 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo, realizujemy badania zdjęcie z logiem Uniwersytetu Lotniczegodotyczące krytycznie zagrożonego gatunku, jakim jest chomik europejski. Celem badań jest:

 1.  zaktualizowanie informacji na temat zasięgu występowania chomika europejskiego w Polsce,
 2. rozpoznanie wiedzy na temat występowania gatunku w Polsce, szczególnie w miejscach zamieszkania respondentów,
 3. zebranie opinii rolników odnośnie konfliktów wynikających z występowania chomików na terenach rolniczych (ta część skierowana jest głównie do osób zajmujących się uprawą roli, działkowiczów).

Idea badań zakłada, że respondenci udzielają odpowiedzi dla miejscowości, w której mieszkają i w oparciu o własne doświadczenia. Konieczność dotarcia do mieszkańców lokalnych społeczności jest głównym powodem, dla którego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Strony internetowe organów samorządowych są bowiem miejscem odwiedzanym głównie przez osoby związane z danym regionem.

Pełna treść pisma i link do ankiety – (plik.pdf) – 610 kb

linia

Końskie, 11 lutego 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność od godz. 23:00 dnia 11.02.2022 do godz. 08:00 dnia 12.02.2022,

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 70%,

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Bartłomiej Pietras,

Godzina i data wydania: godz. 12:23 dnia 11.02.2022,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie/konecki od 23:00/11.02 do 08:00/12.02.2022 temp. min. od -3 st. do -1 st., przy gruncie do -4 st., ślisko.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 130 kb

linia

Końskie, 7 lutego 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 19:00 dnia 07.02.2022 do godz. 08:00 dnia 08.02.2022,

Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, w rejonach podgórskich około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -2°C, w rejonach podgórskich około -4°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 70%,

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Małgorzata Marcinek,

Godzina i data wydania: godz. 12:02 dnia 07.02.2022,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie/konecki od 19:00/07.02 do 08:00/08.02.2022 temp. min. od -3 st. do -1 st., przy gruncie od -4 st. do -2 st., ślisko.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 130 kb

linia

Końskie, 3 lutego 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 23:00 dnia 03.02.2022 do godz. 07:00 dnia 04.02.2022,

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Kiełt,

Godzina i data wydania godz. 12:13 dnia 03.02.2022,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 świętokrzyskie/konecki od 23:00/03.02 do 07:00/04.02.2022 marznące opady, drogi śliskie.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 130 kb

linia

Końskie, 2 lutego 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 20:00 dnia 02.02.2022 do godz. 08:00 dnia 03.02.2022,

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 70%,

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Bartłomiej Pietras,

Godzina i data wydania: godz. 12:15 dnia 02.02.2022.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

linia

Końskie, 31 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2O22

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia.26 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 81 ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 135), zarządza się co następuje:

1. W rozporządzeniu nr 2/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 stycznia 2022 r. W sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. 2022 poz. 355) zmianie ulega liczba dzików nakazanych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich. Aktualny wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

Pełna treść Rozporządzenia – (plik.pdf) – 1.14 mb

linia

Końskie, 28 stycznia 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 19:00 dnia 28.01.2022 do godz. 08:00 dnia 29.01.2022,

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%,

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Bartłomiej Pietras,

Godzina i data wydania: godz. 12:47 dnia 28.01.2022,

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie/konecki od 19:00/28.01 do 08:00/29.01.2022 temp. min. -2 st., przy gruncie do -3 st., ślisko.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

linia

Końskie, 27 stycznia 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1,

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki,

Ważność: od godz. 02:00 dnia 28.01.2022 do godz. 13:00 dnia 28.01.2022,

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i południowego-zachodu,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%,

Uwagi: W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną, ostrzeżenie może być aktualizowane,

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Szymon Poręba,

Godzina i data wydania: godz. 13:00 dnia 27.01.2022.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia

Końskie, 20 stycznia 2022 r.

Komunikat meteorologiczny

z godz. 11:59 dnia 20.01.2022

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska: Silny wiatr

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski

Sytuacja meteorologiczna: W ciągu najbliższych godzin prognozowane są porywy wiatru dochodzące miejscami do około 70 km/h.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci

pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz

Godzina i data wydania: godz. 11:59 dnia 20.01.2022

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia

Końskie, 17 stycznia 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

Ważność: od godz. 14:00 dnia 17.01.2022 do godz. 08:00 dnia 18.01.2022

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -2°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Kiełt

Godzina i data wydania:  godz. 12:59 dnia 17.01.2022

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

linia

Końskie, 17 stycznia 2022 r.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 6

wydanego o godz. 12:49 dnia 16.01.2022

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 2

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

Ważność: od godz. 11:54 dnia 17.01.2022 do godz. 18:00 dnia 17.01.2022

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 115 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Przejściowo burze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Uwagi: Podniesienie stopnia ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Kiełt

Godzina i data wydania: godz. 11:54 dnia 17.01.2022.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

linia

Końskie, 13 stycznia 2022 r.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Komunikat PLW w Końskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że w dniu 06.01.2022 r. na Stawach na Browarach w miejscowości Końskie, gmina Końskie, powiat konecki, został stwierdzony pierwszy przypadek wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1. Dodatni wynik stwierdzono u łabędzia niemego.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków  podtypu H5N1 jest bardzo groźny dla drobiu i ptactwa dzikiego. Stanowi zagrożenie dla ludzi. Z dotychczasowych badań wynika, iż człowiek nie jest podatny na zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, jednak może ono wystąpić w przypadku bezpośredniego kontaktu z zarażonymi ptakami oraz w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich warunków higienicznych. Głównym rezerwuarem tego rodzaju wirusa jest dzikie ptactwo wodne (kaczki, gęsi, łabędzie).

Inspekcja Weterynaryjna na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków i podejmuje wszelkie działania w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania.

W związku z pojawieniem się pierwszego przypadku wystąpienia ptasiej grypy ptaków podtypu H5N1 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich  apeluje o ograniczenie przebywania na terenach bytowania dzikiego ptactwa, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych, a w przypadku znalezienia padłego ptaka, o niedotykanie zwłok i natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich pod numerem telefonu – 41 372 31 85

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

- Znaczna liczba nagłych padnięć, - Depresja, - Gwałtowny spadek / utrata produkcji jaj, - Miękkie skorupy jaj, - Objawy nerwowe, - Zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, - Silne łzawienie, - Obrzęk zatok podoczodołowych, - Kichanie, - Duszność, - Biegunka.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich poleca hodowcom prowadzącym chów przyzagrodowy drobiu  bezwzględne przestrzeganie nakazów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2017 r., poz. 722 t. j.), a w szczególności:

Karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,

Przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikiem ptactwem,

Przechowywanie paszy dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

Unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa,

Zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych upadków drobiu,

W celu ograniczenia powstawania skupisk ptactwa wstrzymanie się z dokarmianiem dzikiego ptactwa wodnego,

Po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk z wodą z mydłem,

Wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu,

Osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

Wszelkie aktualne informacje związane z grypą ptaków dostępne są na stronach internetowych:

Głównego Lekarza Weterynarii: wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow
oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich: piwet.konskie.pl/choroby/ptasia-grypa-hpai

Rozporządzenie - (plik.pdf) - 2.88 mb

linia

Końskie, 13 stycznia 2022 r.

plakat z zaproszeniem do odbycia służby wojskowej

linia

Końskie, 16 grudnia 2021 r.

Szkolenia Zawodowe Bezpłatne w INSPIRES Sp. z o.o.

INSPIRES Sp. z o.o. jest realizatorem plakat znlprojektu „Zmiana na lepsze!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020. Celem głównym projektu jest nabycie przez minimum 87 osób w wieku 18 lat i więcej – 48 kobiet i 39mężczyzn, kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE, KELNER, KADRY I PŁACE, SPAWANIE met. MAG/MIG.

Do projektu zapraszamy osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się min. na terenie powiatu koneckiego województwa świętokrzyskiego. W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:

 1. Szkolenie zawodowe,
 2. Egzamin nadający kwalifikacje zawodowe,
 3. Obiad i serwis kawowy w dniu szkoleniowym,
 4. Materiały dydaktyczne i szkoleniowe,
 5. Zwroty kosztów dojazdu (wyłącznie osoby niezatrudnione).

W związku z tym prosimy o przekierowanie zainteresowanych do naszego biura:

Kielce, ul. Piotrkowska 12,lokal nr 202, mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 510 -748 – 100

 

linia

Końskie, 3 grudnia 2021 r.

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący ryzyka wystąpienia grypy ptaków (HPAI)

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) jest chorobą wirusową drobiu domowego i dzikich ptaków, której przebieg może być łagodny z objawami ze strony układu oddechowego i spadkiem nieśności do ostrej postaci ze śmiertelnością do 100%. W związku z wystąpieniem ogniska tej choroby na terenie województwa świętokrzyskiego niezwykle ważne jest, aby wszystkie informacje o niepokojących objawach chorobowych lub zwiększonej śmiertelności drobiu (szczególnie indyki, kaczki, kury) oraz dzikich ptaków (przede wszystkim kaczki, gęsi, łabędzie) niezwłocznie przekazywać do odpowiednio terytorialnych Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Celem powiadamiania jest jak najszybsze i skuteczne wykrycie i zwalczenie choroby.

Lista kontaktów – (plik.pdf) – 130 kb

Informacje ogólne – (plik.pdf) – 725 kb

Zasady bioasekuracji – (plik.pdf) – 780 kb

linia

Końskie, 29 listopada 2021 r.

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla logo stowarzyszenia ekonŚrodowiska EKON" od 13/10/2021 rozpoczęło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!", który jest Finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących. Projekt „Pracujemy!" skierowany jest do grupy:

 • 1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia.
 • 1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych znacznie poprawią swoją sytuację na rynku.

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy - Indywidualny Plan Działania. Serdecznie zapraszamy Państwa beneficjentów do udziału w Projekcie„ Pracujemy!''. Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia EKON.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 253 kb

Plakat promujący – (plik.pdf) – 3.15 Mb

ekon

linia

Końskie, 26 listopada 2021 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2022 r.”

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 110/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Józefa Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul Zamkowa 1A, 26-260 Fałków lokal 19.

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

W załączonym dokumencie znajdą Państwo  treść ww. Uchwały wraz z wynikami przedmiotowego konkursu – (plik.pdf) – 400 kb.

linia

Końskie, 17 listopada 2021 r.

Krajowa Administracja Skarbowa zdjęcie logo Krajowej Administracji Skarbowejwprowadziła skierowaną do swoich klientów usługę „Umów wizytę w urzędzie skarbowym". Jej celem jest podniesienie komfortu podatników, którzy do urzędu skarbowego mogą przyjść w wybranym przez siebie czasie bez czekania w kolejkach, co zwiększa także ich bezpieczeństwo w trudnym czasie pandemii.

Z naszych danych wynika, że podatnicy najczęściej rezerwowali wizyty, aby uzyskać zaświadczenia lub załatwić sprawy związane z podatkami majątkowymi. Obie kategorie spraw stanowią w sumie ok. 50% ogólnej liczby rezerwacji. Wiele z tych spraw dotyczy sytuacji, w których podatnik najpierw załatwiał swoją sprawę w wydziale komunikacji starostwa powiatowego, a następnie przychodził do urzędu skarbowego. Mamy świadomość jak wielką rolę w popularyzacji usługi rezerwacji wizyt mogą Państwo odegrać.

Zależy nam, aby podatnicy mogli dowiedzieć się o usłudze „Umów wizytę w urzędzie skarbowym" już na etapie załatwiania spraw w Państwa instytucji. Dzięki rezerwacji wizyty podatnicy mogą szybciej załatwić swoje sprawy, zazwyczaj już podczas pierwszego kontaktu z urzędem skarbowym. Mamy też nadzieję, że dzięki tej usłudze nasi wspólni klienci lepiej ocenią zarówno usługi wydziału komunikacji starostwa powiatowego, jak i administracji skarbowej. Więcej szczegółów pod adresem: https://wizyta.podatki.gov.pl/

linia

Końskie, 12 listopada 2021 r.

Szanowni Państwo,logo Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Do 15 listopada 2021 r. można składać wnioski o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Jest to szczególne wyróżnienie ustanowione przez Sejmik za zasługi w dziedzinie rozwoju społeczno-gospodarczego, nauki, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego oraz zasługi w dziedzinie popularyzacji walorów i osiągnięć województwa świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej. Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom i innym podmiotom. Wniosek o jej nadanie mają prawo składać m.in. wojewoda, statutowe organy jednostek samorządu terytorialnego, partii politycznych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, związków zawodowych. Odznakę nadaje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego na wniosek Komisji, która może wystąpić o uhonorowanie 10 pretendentów w trakcie roku kalendarzowego. Wyróżnienie to zostało ustanowione Uchwałą Nr XXXII/586/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków znaleźć można na stronie www.swietokrzyskie.pro w zakładce: Nagrody - Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego- VIII edycja (2021 rok).

Serdecznie zachęcam do zgłaszania kandydatów oraz promowanie tegorocznej edycji przedsięwzięcia.

Z poważaniem

Andrzej Pruś

linia

Końskie, 12 listopada 2021 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskichzdjęcie logo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich informuje, że w dniu 14.11.2021 (niedziela), na terenie powiatu koneckiego  w gminie Stąporków oraz Końskie zostanie przeprowadzone przeszukiwanie lasów, zgodnie z „realizacją procedury przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków”. Teren przeszukiwań stanowi obszar leśny od Koziej Woli w kierunku Rogowa. Do poszukiwań wyznaczono dwa pasy oddziałów o szerokości około 600 m i długości około 3 000 m każdy z nich. Ruszamy od oddziału 79 do oddziału 15, następnie zakręcamy w lewo do oddziału 16 i wracamy do oddziału 80. Łączna długość trasy około 6 000 m. Sprawdzane oddziały: 79-15 oraz 80-16 o łącznej powierzchni 502,65 ha. W przeszukaniach biorą udział: Wojska Obrony Terytorialnej, Przedstawiciele Nadleśnictwa Barycz, myśliwi Koła Łowieckiego Lis, pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich.

Miejsce zbiórki i szkolenia na miejscu postoju pojazdów przy asfalcie z Koziej Woli do Smarkowa między oddziałami 80 i 79, godzina 8.30-16.00.

linia

Końskie, 8 listopada 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia iw11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1421) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. 2021, poz. 306) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737), informuję, że w dniach 18 – 23 listopada 2021r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (dodatkowa akcja szczepienia).

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet waży ok. 50 gramów. Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotów. Celem akcji jest zlikwidowanie zagrożenia wystąpienia na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażenia wścieklizną ludzi i zwierząt.

Apeluję, aby przed okres dwóch tygodni po wyłożeniu szczepionki nie puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do stref z wyłożoną szczepionką jako zwierzęta konkurencyjne do zjedzenia przynęt ze szczepionki. Proszę również mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.

linia

Końskie, 4 listopada 2021 r.

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. świętokrzyskim!

Już 9 listopada odbędzie się zdjęcie plakatu konsultacje swietokrzyskie, opis w artykulekolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa świętokrzyskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 8 listopada (poniedziałek) do godziny 12:00.

- Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względy na poglądy – mówi inicjator konsultacji, Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na siedem obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat” oraz "Polska w Unii Europejskiej".

Konsultacje dla woj. świętokrzyskiego rozpoczną się 9 listopada br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiamlodych14.webankieta.pl/

Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 8 listopada (poniedziałek) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

linia

Końskie, 21 października 2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

STAROSTA KONECKI

OGŁASZA

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 1. Starosta Konecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację ww. zadania publicznego.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji tylko jednego kandydata.

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert.
 2. Nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
 3. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
 4. Mają doświadczenie w zakresie realizacji zadania publicznego, objętego przedmiotem prac komisji konkursowej.

W przypadku gdy:

 1. Żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
 2. Wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji,
 3. Powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

III. Zadania komisji konkursowej:

Przedmiotem prac komisji konkursowej jest: ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem określonych w treści ogłoszonego konkursu, a także przygotowanie stosownej dokumentacji.

IV. Wybór kandydatów do pracy w komisji konkursowej oraz powołanie komisji konkursowej:

 1. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu oraz kompetencje zgłoszonego kandydata.
 2. W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu w Końskich powoła imienny skład komisji konkursowej.

Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) należy składać (osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem na kopercie: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2022 r.” w terminie do dnia 10 listopada 2021 r., do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

Formularz zgłoszenia również można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich https://samorzad.gov.pl/web/powiat-konecki/zloz-wniosek-o-dotacje-na-realizacje-zadania-publicznego.

Załączniki:

Zarządzenie starosty Nr 43 – (plik.pdf) – 375 kb

Ogłoszenie o naborze do komisji – (plik.pdf) – 506 kb

Formularz zgłoszenia – (plik.pdf) – 811 kb

linia

Końskie, 21 października 2021 r.

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2022 r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 r.”. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945),

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2022 r.”.

Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 1. RODZAJ  ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

 1. Stąporków - w siedzibie urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2021 wynosi: 60 060,00 zł. Na zadania z zakresu edukacji prawnej 2970 zł na jeden punkt.

Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr  1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie,
w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2021 r., do godz. 15.30.

Oferty należy składać na formularzu  wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057 ze zm.).

Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego – (plik.pdf) – 280 kb

Ogłoszenie dotyczące realizacji zadania na prowadzenie punktu NPP i NPO – (plik.pdf) - 3,16 mb

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (plik.pdf) – 206 kb

Uchwała Nr 97 - (plik.pdf) – 456 kb

Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 - (plik.pdf) – 880 kb

linia

Końskie, 6 października 2021 r.

zdjęcie z logiem projektu

Szanowny Panie Starosto, mam przyjemność zdjęcie logo Marszałka Województwa Świętokrzyskiegopoinformować, że w dniach od 30 września do 8 listopada 2021 roku w każdym z powiatów prowadzone będą konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. W dniu 18 października br. w harmonogramie spotkań przewidziano konsultacje na terenie powiatu koneckiego. W związku z tym serdecznie Pana zapraszam do udziału w ww. spotkaniu. Zwracam się również z uprzejmą prośbą o poinformowanie zainteresowanych gmin, stowarzyszeń, przedsiębiorców, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz innych podmiotów działających na terenie powiatu koneckiego celem wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich, mieszczącym się przy ul. Mieszka I nr 4 i rozpocznie się o godzinie 10:00.
Uprzejmie proszę o poinformowanie przedstawicieli reprezentujących poszczególne instytucje o konieczności potwierdzenia swojej obecności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numer telefonu (41) 365 81 77. Udział w spotkaniach konsultacyjnych będzie możliwy również w formie on-line, tj. za pośrednictwem platformy internetowej Webex: https://sejmik-kielce.webex.com/meet/konsultacje.
Projekt programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego jest dostępny na stronie internetowej: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce poświęconej Programowi na lata 2021-2027 (http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027.
Ewentualne uwagi lub sugestie można zgłaszać za pomocą formularza zgłaszania uwag zamieszczonego w ww. zakładce do dnia 12 listopada 2021 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jak również korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
Mając na uwadze powyższe, celem zapewnienia mieszkańcom województwa świętokrzyskiego możliwości udziału w konsultacjach projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

linia

Końskie, 1 października 2021 r.

ulotka padly dzik

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich - ZADZWOŃ – 668 815 504

linia

Końskie, 30 września 2021 r.

O G Ł O S Z E N I Eiw

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1421) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. 2021, poz. 306) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737),

informuję, że w dniach 7 – 12 października 2021r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet waży ok. 50 gramów.

Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotów. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.

Apeluję do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.

linia

Końskie, 27 września 2021 r.

XIX edycja nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”

Szanowni Państwo,czyste serce

ruszyła kolejna XIX edycja nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”, odwołującej się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy. W 2021 roku statuetki przyznane zostaną w pięciu kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie/akcja, osoba fizyczna, działania społeczne podjęte w trakcie trwania pandemii COVID-19. Kapituła konkursowa, podczas oceny wniosków weźmie pod uwagę między innymi zaangażowanie podmiotu w propagowanie idei wzorców osobowych młodego człowieka, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie postaw młodego człowieka. Ważnym kryterium jest również oryginalność, projektu, czytelność i realność metody jako narzędzia profilaktyki działalność dobroczynną na rzecz dzieci i młodzieży, działania społeczne mające na celu polepszenie jakości życia osób, społeczności, firm, środowisk czy grup społecznych, w tym w czasie pandemii.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi nominacjami Kapituła zdecyduje o wyborze laureatów większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku uzyskania takiej samej ilości głosów przez poszczególnych nominowanych decydujący głos przypada Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Powyższe wyróżnienie jest hołdem dla nieżyjącego Marka Kotańskiego - założyciela ruchu czystych serc, twórcy między innymi Monaru, człowieka o wyjątkowej wrażliwości, który aktywnie angażował się w działalność prospołeczną.

Formularze wniosków o przyznanie nagrody oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem www.kielce.uw.gov.pl 
w zakładce aktualności pod linkiem: https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/20162,Nominacje-do-nagrody-quotCzyste-Sercequot.html

Wnioski o przyznanie nagrody należy przesłać na adres: Biuro Wojewody, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub e-mailowo na Sekretariat Biura Wojewody Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 września 2021 r.

linia

Końskie, 23 września 2021 r.

„Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. Świętokrzyskim. II Edycja”

zdjęcie z napisem konkurs rowerowy przedstawiające aktywnego roweżystę

Jesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą rowerową! To już druga edycja konkursu rowerowego organizowanego przez serwis transportowy Clicktrans. Pandemia wielu z nas zachęciła do eksplorowania najbliższej okolicy i poznawania uroków własnego regionu zamiast dalekich krajów. Podziel się ulubioną trasą rowerową odkrytą w regionie - może dzięki Tobie odkryją ją też inni.

NAGRODY: I miejsce: 500 zł, II miejsce: 300 zł, III miejsce: 200 zł.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE: Do udziału zapraszamy mieszkańców woj. świętokrzyskiego. Stwórz pracę na temat „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. świętokrzyskim”, dołącz do niej zdjęcia i/lub wideo własnego autorstwa. Prezentowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w woj. świętokrzyskim. Nie musi być oficjalnie wyznaczonym szlakiem rowerowym - liczymy na odkrycie również mniej znanych zakątków województwa. Prześlij pracę wraz z wypełnionym i odręcznie podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oceniamy nie samą trasę, ale również atrakcyjność jej przedstawienia. Więcej informacji (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) znajdziesz na stronie konkursu: clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-swietokrzyskie-2-edycja

Na zgłoszenia czekamy do 8 października 2021 roku! Serdecznie zapraszamy!

linia

Końskie, 21 września 2021 r.

Szanowni Państwo,zdjęcie logo młodzieżowego sejmiku województwa świętokrzyskiego

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z Młodzieżowym Sejmikiem pragną zachęcić Państwa do współudziału w tworzeniu dokumentu strategicznego województwa na rzecz młodzieży "Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+". W tym celu chcemy zebrać propozycje pomysłów i inicjatyw istotnych dla aktywizacji społecznej świętokrzyskiej młodzieży. Z nadesłanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje młodzieżowe, samorządy uczniowskie i studenckie oraz młodzieżowe rady miast/gmin działające na terenie województwa świętokrzyskiego stworzony zostanie Bank Pomysłów i Inicjatyw Młodzieżowych. Zachęcamy do nadsyłania propozycji działań, jakie Państwo realizujecie bądź planujecie zrealizować z myślą o młodych mieszkańcach Waszego miasta/gminy/powiatu. Mile widziane będą projekty angażujące bezpośrednio młodzież. Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym w załącznikach. Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować do pracowników Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego, tel. 41 342 11 00.

Formularz zgłoszeniowy – (plik.doc) - 161 kb

Z poważaniem

Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku

Zofia Mogielska – Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku

linia

Końskie, 16 września 2021 r.

Zaproszenie - Drodzy Architekci!

Gorąco zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału w DWUETAPOWYM KONKURSIE REALIZACYJNYM NA PROJEKT KONCEPCYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 70 M2. Decyzja o własnych czterech kątach to jeden z najtrudniejszych etapów procesu inwestycyjnego. Wybór gotowego projektu z dostępnych na rynku katalogów, też może być bardzo trudny – szczególnie, jeśli przyszły inwestor nie ma konkretnych wymagań co do stylu budynku czy też jego konstrukcji. Gotowy projekt skraca oczekiwanie inwestora na rozpoczęcie budowy. Dlatego taka możliwość cieszy się zainteresowaniem szczególnie, gdy projektant jest laureatem Konkursu.

Naszym celem jest wyłonienie projektów o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych, które następnie będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Pełna treść konkursu – (plik.pdf) – 101 kb

linia

Końskie, 16 września 2021 r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako instytucja Zarządzająca RPO WS 2014-2020, wspiera działalność informacyjną oraz promocyjną, dzięki której możliwe jest dotarcie do jak najszerszego grona zainteresowanych, umożliwiając tym samym rozwój sektora MŚP na terenie województwa świętokrzyskiego.

Województwo świętokrzyskie zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o finansowaniu projektu w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, na podstawie której wdrażane są instrumenty finansowe w formie pożyczek dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Celem Poddziałania jest zwiększanie zdolności finansowej osób fizycznych do zakładania własnych działalności gospodarczych na terenie województwa świętokrzyskiego. Z finansowania w formie mikropożyczki na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby pozostające bez pracy, będące w wieku 30 lat i więcej. Wsparcie jest ukierunkowane na finansowanie wydatków związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, m.in. zakup maszyn, towaru i urządzeń, adaptacja pomieszczeń, reklama czy usługi księgowe.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 173 kb

linia

Końskie, 16 września 2021 r.

plakat na konkurs

linia

Końskie, 14 września 2021 r.

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego przygotowała dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs wiedzy o konstytucji i samorządzie terytorialnym pt. „Tędy na Prawo”. Nagrodą główną jest miesięczny staż/praktyka w Kancelarii prawnej oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. W załączeniu przesyłam plakat konkursowy i proszę, aby plakat został udostępniony dla uczniów (platforma Teams, librus itp.) oraz może również być udostępniony na stronie szkoły lub wywieszony na korytarzach szkolnych oraz regulamin konkursu, który także jest dostępny na stronie internetowej fundacji: fundacja.togatus.pl/

plakat

linia

 Końskie, 12 sierpnia 2021 r.

plakat z zaproszeniem do zgłoszenia się do wojska, opis plakatu poniżej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach poszukuje osób chętnych do podjęcia wyzwania „Zostań Żołnierzem” w służbie przygotowawczej. Nabór trwa przez cały rok. Terminy do ustalenia w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach www.zostanzolnierzem.pl, wkukielce.wp.mil.pl lub pod numerami telefonów 41 261 174 713, 41 261 174 712.

linia

Końskie, 10 sierpnia 2021 r

Szanowni Państwo, Biuro Programu "Niepodległa" logo niepodleglazaprasza na liczne wydarzenia i imprezy związane z obchodami 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej, które organizujemy w całej Polsce. W części z nich można wziąć udział online.

Już dziś, 10 sierpnia br., „Niepodległa” wspólnie z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku organizuje debatę naukową poświęconą Bitwie Warszawskiej i realiom czasów 1920 roku pt. "Cud nad Wisłą w Puławach. Debata naukowa o Bitwie Warszawskiej". Debata transmitowana będzie z Muzeum Czartoryskich w Puławach i będzie ją można obejrzeć m.in. na kanale YouTube Muzeum i na profilu „Niepodległej” na Facebooku.

15 sierpnia, w symboliczną rocznicę jednej z najważniejszych bitew świata (między innymi wg brytyjskiego dyplomaty Edgara D’Abernon), „Niepodległa” organizuje koncert pieśni wojskowych i patriotycznych zespołu Ferajna z Hoovera, tym razem w gościnnych progach Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Koncert rozpocznie się w niedzielę 15 sierpnia 2021 r. o godz. 16.00 na dziedzińcu Muzeum, a dołączyć można również online m.in. na profilu „Niepodległej” na Facebooku.

Pełna treść pisma - (plik.jpg) - 760 kb

linia

Końskie, 4 sierpnia 2021 r.

zdjęcie z napisem Europejski tydzień zrównoważonego transpsortu

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU funkcjonuje i ma się dobrze. Mimo że głównym zmartwieniem agencji transportowych, urzędników miejskich, organów administracji regionalnej i prywatnych przedsiębiorstw były obawy związane z pandemią COVID-19, podczas EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU w 2020 r. odnotowano drugą najwyższą liczbę rejestracji w historii, a udział w inicjatywie wzięło prawie 3000 miast i miejscowości z 53 państw. Obecna kampania ma zmotywować wszystkich byłych i przyszłych uczestników do przyłączenia się do 20. edycji EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU prowadzonej w tym roku pod hasłem „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”. Ludzie są zachęcani do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, a jednocześnie do odkrywania piękna własnego miasta, regionu lub kraju, a także do tego, by wybierając środek transportu, dbać o środowisko i zdrowie innych.

Pełna treść dokumentu – (plik.pdf) – 1,83 mb

linia

Końskie, 3 sierpnia 2021 r.

zdjęcie do artykułu o roli samorządów w działaniach na rzecz poprawy stanu wód

Rola samorządów w działaniach na rzecz poprawy stanu wód

Szanowni Państwo, abyśmy mogli cieszyć się dobrej jakości wodami powierzchniowymi i podziemnymi priorytetem jest współpraca na rzecz poprawy stanu wód w naszym kraju. Do 14 października br. trwają konsultacje społeczne drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW). Przyjęcie planów w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej wprowadzi do obowiązku prawnego również zestawy działań służących poprawie stanu wód, także przypisane wprost jednostkom samorządu terytorialnego. Więcej informacji o rodzajach działań naprawczych oraz mapy, pokazujące rozmieszczenie na tle kraju jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, którym przypisano działania naprawcze, znajdą Państwo w przekrojowym artykule na stronie: https://www.apgw.gov.pl/pl/news/show/350

Zapraszamy do lektury artykułu oraz do jego publikacji na Państwa stronach internetowych. Więcej o konsultacjach społecznych IIaPGW w zakładce: https://www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje

linia

Końskie, 8 lipca 2021 r.

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

na prezentację założeń programu grantowego

„Świętokrzyski Fundusz Lokalny”

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 lipca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej nr 12 „okrąglak” w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o zgłoszenia telefoniczne w sekretariacie Biura Wojewody Świętokrzyskiego pod nr tel. 41 342 12 32.

Pełna treść zaproszenia – (plik.pdf) – 138 kb

linia

Końskie, 8 lipca 2021r.

loga polska wies

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

 1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
 2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Pełna treść pisma (plik.pdf) – 510 kb

linia

Końskie, 7 lipca 2021 r.

zdjęcie z logami projektu opisanego w artykule poniżej

Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”. W dniu 06 kwietnia 2021 roku podpisana została Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0008/1700 o dofinansowanie dla projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI. „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszarów znajdujących się na terenie Gminy Ruda Maleniecka. Cel będzie osiągnięty poprzez przywrócenie terenom funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 240 kb

linia

Końskie, 7 lipca 2021 r.

zdjęcie ulotki promującej działania profilaktyczne w dokonywaniu badań

linia

Końskie, 6 lipca 2021 r.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. weszło w życie zdjęcie logo Inspekcji Weterynaryjnejrozporządzenie wykonawcze Komisji (RWK) 2021/605, ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. W załączniku nr I do ww. rozporządzenia określone zostały 3 obszary objęte ograniczeniami: l, II i III, które odpowiadają dotychczasowym obszarom w sposób następujący:

Pełna treść rozporządzenia – (plik.pdf) – 1,62 Mb

linia

Końskie, 1 lipca 2021 r.

zdjęcie logo projektu

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego "PATENT NA BIZNES". W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych - (projekty konkursowe i pozakonkursowe).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2021 r.- 30.06.2023 r.

CEL PROJEKTU: Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób: 42 kobiet i 38 mężczyzn.

FORMY WSPARCIA:

 1. INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM.
 2. SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (Okres realizacji: wrzesień/październik 2021).
 3. SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM.
 4. WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Okres realizacji: grudzień 2021).
 5. WSPARCIE POMOSTOWE DO 16.380,00 zł NETTO (miesięcznie 1.365,00 zł NETTO) (Okres realizacji: grudzień 2021 - listopad 2022).

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 1,48 Mb

linia

Końskie, 1 lipca 2021 r.

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 60/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nazwa zadania:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania:

Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Wobec powyższego, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Końskich.

Pełna treść uchwały – (plik.pdf) – 350 kb

linia

Końskie, 30 czerwca 2021 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego logo Urzędu Marszałkowskiegowraz z Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje w dn. 19 września 2021r. „XVI Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny”, który odbędzie się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. Będzie to kolejna edycja imprezy, która od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem turystów i odwiedzających (średnio bierze w niej udział od 5 do 10 tysięcy osób). W ramach Jarmarku Agroturystycznego planowane jest zorganizowanie następujących bloków atrakcji:

 „Swojskie klimaty i świętokrzyskie smaki”

 • giełda agroturystyczna, podczas której chętne instytucje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich oraz gospodarstwa agroturystyczne będą promować i prezentować swoją ofertę pobytową oraz posiadane atrakcje. Jest to również doskonała okazja, by zaprezentować walory turystyczne i kulturowe Państwa terenów i wypromować Państwa atrakcje turystyczne, by dotrzeć do potencjalnych gości – mieszkańców Regionu Świętokrzyskiego oraz odwiedzających w tym czasie nasze województwo turystów,
 • trzy konkursy: kulinarny „Warzywne wariacje”, rękodzielniczy „Świętokrzyskie igłą malowane” oraz „Na najpiękniejsze stoisko Jarmarku”- konkursy dla Wystawców Jarmarku Agroturystycznego z nagrodami, do udziału w których serdecznie zapraszam,
 • występy zespołów folklorystycznych,
 • pokazy tradycyjnych rzemiosł,
 • pokazy obrzędowe,
 • kiermasze wyrobów ludowych

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 231 kb

linia

Końskie, 28 czerwca 2021 r.

zdjęcie logo

Temat ekonomii społecznej i jej związku z organizacjami pozarządowymi nie schodzi ostatnio z ust wielu środowisk. Projekt ustawy po raz kolejny wzbudził gorące dyskusje, dlatego rozmawiać chcemy także my.

Dlatego Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, podmioty reintegracyjne, samorządy i wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną na konferencję on-line, która odbędzie się 29 czerwca (wtorek) 2021r. w godz. 16.00-20.00 pod hasłem "Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego".

Pełna treść zaproszenia – (plik.pdf) – 291 kb

linia

Końskie, 2 czerwca 2021 r.

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie). W związku z powyższym informujemy o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Z wyrazami szacunku

WICESTAROSTA

/-/Wiesław Skowron

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 500 kb

linia

Końskie, 2 czerwca 2021 r.

zdjęcie ulotki z zaproszeniem na koncert - opis w artykule

Szanowni Państwo, Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza do obejrzenia i wysłuchania niezwykłego koncertu „Wolność kocham i rozumiem” z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca. Wydarzenie będzie także okazją do wspomnienia Krzysztofa Krawczyka i jego piosenek, przy których wielu z nas chętnie bawiło się na balach i prywatkach w wolnej Polsce. Koncert, który rozpocznie się 4 czerwca br. o godzinie 19.00 na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego.

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce po 1945 roku. Dzięki tym wyborom Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym opozycja demokratyczna zdobyła realny wpływ na swój kraj! To wydarzenie dało także innym nadzieję, że demokratyczne zmiany są możliwe. Z tej okazji Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza na wyjątkowy koncert "Wolność kocham i rozumiem" podczas którego wystąpią: Kasia Kowalska, Skubas, Wojtek Cugowski, Darek „Maleo” Malejonek, Smoła, Marcin Styczeń, Miłka Małecka, Joachim Perlik i Sylwester Domański.

Podczas koncertu usłyszymy przede wszystkim piosenki Krzysztofa Krawczyka oraz utwory innych artystów, którzy mogli tworzyć w wolnej Polsce. Koncert można będzie obejrzeć online 4 czerwca br. o godz. 19.00 na stronie internetowej niepodlegla.gov.pl, kanale YouTube lub profilu na Facebooku. Serdecznie zapraszamy.

Biuro Programu "Niepodległa"

linia

Końskie, 31 maja 2021 r.

zdjęcie logo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaARiMR przypomina, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r. można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali oświadczenia czy też wnioski dotyczące dopłat bezpośrednich w formie papierowej, w tym roku muszą złożyć wnioski w formie elektronicznej korzystając z aplikacji eWniosekPlus.

Termin upływa 17 czerwca 2021 r. Rolnikom, którzy nie mają komputerów lub obawiają się samodzielnego wypełniania wniosku, wsparcia udzielają pracownicy biur powiatowych Agencji.

linia

Końskie, 21 maja 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2021

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20 maja 2021 r.

W sprawie uchylenia rozporządzenia nr 5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się na wniosek Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii rozporządzenie nr 5/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj . 2021.1620).

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

§ 3. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wojewoda Świętokrzyski

Zbigniew Koniusz

Pełna treść rozporządzenia – (plik.pdf) – 100 kb

linia

Końskie, 21 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,zdjęcie logo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie jest realizowane w ramach 3 projektów:

 • „Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022”, którego wykonawcą od października 2020 r. jest Instytut Ochrony Przyrody PAN,
 • „Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”, którego wykonawcą od marca 2021 r. jest firma KRAMEKO Sp. z o.o.,
 • „Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”, którego wykonawcą od kwietnia 2021 r. jest konsorcjum złożone z następujących podmiotów: Instytut Badawczy Leśnictwa, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Ochrony Środowiska PIB, TAXUS IT Sp. z o.o.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 251 kb

linia

Końskie, 18 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,zdjęcie logo Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych interesantów, jak również mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, uprzejmie informuję, iż na platformie usług eRolnik https:// erolnik.gov.pl /#/ uczestnicy funduszy promocji mogą składać drogą elektroniczną dokument Deklaracja wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych FPZ_ f1. Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na rzecz danego funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, o którym mowa wart. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2021r. poz.43, z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych, do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na poszczególne fundusze promocji zobowiązani są przedsiębiorcy:

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 99 kb

linia

Końskie, 14 maja 2021 r.

U W A G A

„ĆWICZENIE RENEGADE/SAREX-21”

Starosta Konecki informuje, że w dniach 17-21 maja 2021 r.

odbędą się ćwiczenia RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”

linia

Końskie, 10 maja 2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcylogo komenda wojewódzka policji kielce

Pomimo sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19, świętokrzyska Policja w dalszym ciągu odnotowuje wzmożoną aktywność przestępców dokonujących oszustw na osobach starszych. W celu wyłudzenia pieniędzy oszuści podszywają się pod policjantów, najbliższych członków rodziny, a w ostatnim czasie nawet pod lekarzy. Przestępcy zazwyczaj w sposób losowy wybierają swoje ofiary, najczęściej kontaktują się telefonicznie i namawiają seniorów do udziału w zasadzce na przestępców lub też przed stawiają jedną z kilku nieprawdziwych historii, np. o zagrożonych pieniądzach na koncie bankowym, udziale bliskiej osoby w wypadku samochodowym, prowadzonym postępowaniu przeciwko listonoszowi, który wypłaca emerytury posługując się podrobionymi banknotami lub też wyłudzają pieniądze na szczepionki, które rzekomo mają uratować życie najbliższym.

Zwykle w tym momencie oszuści proszą o przekazanie pieniędzy, dokonanie przelewu, a czasem wręcz zachęcają seniorów do wzięcia pożyczki. Zdarzają się przypadki, że osoby starsze wyrzucają swoje pieniądze przez okno lub wrzucają je do kosza na śmieci skąd odbierają je przestępcy. Wszystko to dzieje się za namową oszustów pod presją czasu i towarzyszących emocji.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo apeluję o czujność i rozwagę. Pamiętajmy:

 1. Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, nigdy nie dzwonią z żądaniem przekazania gotówki, dokonania przelewu czy wzięcia pożyczki.
 2. Policja nigdy nie prosi telefonicznie o pomoc w schwytaniu przestępców.
 3. Nie należy przekazywać pieniędzy osobom, których się nie zna, nawet jeżeli twierdzą, że są znajomymi członków rodziny, lekarzami lub policjantami.
 4. Kiedy dzwoni osoba podająca się za policjanta, członka rodziny, lekarza lub przedstawiciela innej instytucji i domaga się pieniędzy, należy się rozłączyć, a następnie zadzwonić na numer alarmowy 112 lub skontaktować się z najbliższym członkiem rodziny, informując o całej sytuacji.
 5. Fałszywi policjanci często straszą swoje ofiary sankcjami karnymi za brak współpracy – jeżeli już rozmowa zostanie podjęta, nie działajmy pod presją czasu, nie dajmy się ze zastraszyć.
 6. Jeśli osobiście pojawi się w miejscu naszego zamieszkania nieumundurowany policjant, zażądajmy okazania legitymacji i potwierdźmy jego dane dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Zwracam się takie z apelem do osób młodych - informujcie Waszych rodziców i dziadków o tym. że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Poinstruujcie najbliższych, jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o przekazanie pieniędzy. Pamiętajmy, że często od nas samych, od naszej rozwagi i przezorności zależy nasze bezpieczeństwo.

nadinsp. dr Jarosław Kaleta

linia

Końskie, 04 maja 2021 r.

Szanowni Państwo, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Giełda staży” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 który ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez udzielnie wsparcia w zakresie Indywidualnego Planu Działania oraz Stażu Zawodowego dla osób do 30 roku życia. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy z obszaru województwa świętokrzyskiego, w szczególności osób które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. a także osób z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z kategorii NEET, oraz osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów oraz kobiet.

zdjęcie plakatu z napisem giełda staży, opis w artykule

linia

Końskie, 30 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie nr 5/ 2021 - Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 142 1), w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu i wirusa H5N 1 u dzikiego ptactwa na terenie województwa świętokrzyskiego, zarządza się, co następuje.

Zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem drobiu lub innych ptaków.

Zakaz, o którym mowa w 1 „ obowiązuje do odwołania wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa świętokrzyskiego. Zakaz, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązuje niezależnie od nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 20 1 7 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 20 1 Z r. poz. 722).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

Wojewoda Świętokrzyski

Zbigniew Koniusz

linia

Końskie, 30 kwietnia 2021 r.

Zaproszenie do udziału w konkursie „Równać Szanse – Małe Granty”

Szanowni Państwo, ruszył nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty. Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. W konkursie Równać Szanse - Małe Granty można zdobyć do 8 500 zł na realizację pięciomiesięcznego projektu w swojej miejscowości. O granty w konkursie mogą ubiegać się następujące podmioty ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców:

 • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
 • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
 • Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Wsparcie można uzyskać na projekty rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Wnioski można składać do 1 czerwca do godziny 12:00.

Organizatorem naboru wniosków jest Fundacja Civis Polonus. Dodatkowych informacji Fundacja Civis Polonus udziela telefonicznie pod numerem 48 609 458 344 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu materiały dotyczące ww. konkursu:

Zasady Konkursu – (plik.pdf) – 174 kb

Kryteria oceny – (plik.pdf) – 47 kb

Wniosek – (plik.pdf) – 142 kb

Kryteria oceny merytorycznej – (plik.pdf) – 50 kb

linia

Końskie, 26 kwietnia 2021 r.

zdjęcie logo Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Szanowni Państwo, - Biuro Programu "Niepodległa" udostępni bezpłatnie jednostkom samorządu terytorialnego, samorządowym instytucjom kultury, szkołom i innym podmiotom publicznym wielkoformatową animację komputerową (mapping), która opowie o historii powstań śląskich. Projekcja ma być hołdem dla bohaterów walczących o polskość Śląska w 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2 maja będziemy obchodzić 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Z tej okazji Biuro Programu "Niepodległa", w ramach ogólnopolskiej kampanii "Śląsk wspólna sprawa", organizuje multimedialne wydarzenie kulturalno-edukacyjne, które będzie mieć formę wielkoformatowej animacji komputerowej 2D z elementami 3D (tzw. mapping). Animacja opowie o kluczowych dla historii Górnego Śląska i Polski wydarzeniach sprzed 100 lat. Animację udostępnimy bezpośrednio zainteresowanym jednostkom na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 242 kb

linia

Końskie, 22 kwietnia 2021 r.

Stypendia NA STUDIAzdjęcie logo stypendia pomostowe

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, dzięki któremu studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, mogą otrzymać stypendia na studia, począwszy już od I roku studiów. Stypendyści osiągający dobre wyniki w nauce mogą liczyć na wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej. Stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów – skierowane jest do maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych oraz spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR, lub pochodzą z rodzin wielodzietnych bądź są wychowankami państwowych domów dziecka/rodzin zastępczych, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych, lub zostali rekomendowani do udziału w Programie przez współpracujące w jego ramach pozarządowe organizacje lokalne. Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Regulamin przyznawania stypendiów- (plik.pdf) – 3.44 mb.

linia

Końskie, 20 kwietnia 2021 r.

Zdrowie w warunkach izolacji domowej spowodowanej przez COVD-19

Szanowni Państwo,

pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia przyczyniły się do drastycznego obniżenia poziomu aktywności fizycznej. Ograniczenia te są problemem nie tylko dla osób, które zajmują się sportem profesjonalnie ale również dla tych, dla których aktywność fizyczna jest integralnym elementem stylu życia. Regularne podejmowanie aktywności fizycznej przynosi wymierne korzyści zdrowotne. Jest ona niezbędna w budowaniu odporności, pomaga w walce ze stresem i pokonaniu wszelkich trudów życia codziennego. Dlatego szczególnie teraz, kiedy mierzymy się z pandemią koronawirusa każda forma aktywności fizycznej jest niezwykle istotna, w szczególności w grupie seniorów, którzy są najbardziej narażeni na skutki trwającej pandemii.

Pełna treść pisma (plik.pdf) – 430 kb

linia

Końskie, 20 kwietnia 2021 r.

plakat bitwa regionow

Bitwa regionów - Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

VI Edycja Konkursu - zgłoszenia do 30 czerwca 2021 roku! Nagrajcie film wideo (max. 120 sekund) prezentujący potrawę charakterystyczną dla Waszego Regionu. Oczarujcie Jury Waszą energią, doświadczeniem kulinarnym i podzielcie się historią przepisu. Potrzebujecie pomocy - zgłoście się do naszych oddziałów terenowych KOWR, z radoscią pomożemy! Kontakty znajdziecie na www bitwaregionow.pl

linia

Końskie, 17 kwietnia 2021 r.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE "PRACA NA DAWNEJ FOTOGRAFII"

Już dziś nadarza się okazja do wygrania cennych nagród oraz pokazania młodemu pokoleniu jak wyglądały realia pracy w czasach PRL i początku nowego ustroju. Portal Aplikuj.pl daje możliwość do wzięcia udziału w konkursie „Praca na dawnej fotografii”, który polega na zgromadzeniu starych fotografii, które są związane z dawniej wykonywaną pracą. Jeśli ukończyłeś 50 lat, mieszkasz w województwie świętokrzyskim/ łódzkim, a w albumach trzymasz pamiątkowe zdjęcia z przedsiębiorstwa, w którym pracowałeś to wykorzystaj tą szansę i podziel się z nami swoimi wyjątkowymi wspomnieniami.

Wyślij do naszej redakcji maksymalnie 3 zdjęcia i spróbuj swoich sił z innymi uczestnikami. Zdjęcia należy nadesłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://www.aplikuj.pl/konkurs-praca-na-dawnej-fotografii-zgloszenie. Portal Aplikuj.pl przygotował wartościowe nagrody, a jedna z nich może trafić do Ciebie. Są to: telefony komórkowe, gadżety, kursy komputerowe (od strefakursow.pl) i cenne książki. Do konkursu można przystąpić samemu, a jeżeli z jakiejś przyczyny jest to niemożliwe, można zwrócić się o pomoc do bliskiej Ci osoby. Konkurs trwa od 4 marca 2021 do 4 czerwca 2021.

Regulamin i szczegóły projektu można znaleźć na stronie: https://www.aplikuj.pl/konkurs-praca-na-dawnej-fotografii.

zdjęcie konkurs

linia

Końskie, 14 kwietnia 2021 r.

ARIMR przypomina - Wnioski o dopłaty tylko przez Internet

Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Od roku 2021 do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej. Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl oraz w placówkach terenowych ARiMR.

zdjęcie plakatu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia

Końskie, 9 kwietnia 2021 r.

Płuca Polski - Konkursplakat z zaproszeniem do udziału w konkursie

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów kampanii społeczno-edukacyjnej „Płuca Polski”, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konkursie pt. „Samorząd oddychający pełnymi płucami”, organizowanym dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Po chorobach układu krążenia i nowotworach, choroby układu oddechowego są trzecią najczęstszą przyczyną zgonów w Unii Europejskiej1. Choroby te charakteryzują się dużym kosztem opieki podstawowej, opieki szpitalnej oraz leków, a także utratą produktywności osób, które z powodu ich wystąpienia nie mogą być aktywne zawodowo. Aby zwrócić uwagę na stały wzrost zachorowań na schorzenia płuc, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), idiopatyczne włóknienie płuc (IPF), organizatorzy kampanii „Płuca Polski” zainicjowali konkurs adresowany do jednostek samorządu terytorialnego.

Celem konkursu, do którego zapraszamy samorządy w całej Polsce, jest przede wszystkim wyróżnienie tych spośród nich, które podejmują aktywne działania nakierowane na prewencję chorób płuc wśród swoich mieszkańców. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przedstawienie działań, które zainicjowali i wdrożyli Państwo na swoim terenie na przestrzeni ostatnich 3 lat (2017-2020). Mogą to być dowolne działania, np. związane z edukacją w zakresie korzyści zdrowotnych wynikających z rzucenia palenia papierosów, organizacją badań spirometrycznych czy zmierzające do podniesienia jakości powietrza. Komplet materiałów, które Państwo przedstawią powinien zawierać opis podjętej inicjatywy, czas, w którym została ona zrealizowana, efekty, jakie przyniosła oraz dowolną dokumentację graficzną (zdjęcia, filmy, plakaty, ulotki, itp.).

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 140 kb

linia

Końskie, 6 kwietnia 2021 r.

Ile osób mieszka w polsce, powszechny spis ludności

W imieniu Urzędu Statystycznego w Kielcach prosimy Państwa o zaangażowanie się w promocję NSP2021 przez informowanie o spisie pracowników, znajomych oraz  bliskich, spisanie siebie oraz zachęcanie do samospisu innych  – aplikacja formularzowa jest na stronie https://spis.gov.pl/.

Działania popularyzacyjne GUS prowadzi również w mediach społecznościowych Urzędu (facebook i twitter). Zachęcamy do lajkowania i podawania postów. W załączeniu przekazujemy do wykorzystania post dedykowany naszej akcji oraz link do strony https://spis.gov.pl/materialy-do-pobrania/, z której można pobrać materiały do przygotowania wpisów.  

Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie i aktywność w szerzeniu hasła tegorocznego spisu - Liczy się każdy i przekazujemy serdeczne pozdrowienia od całego Zespołu Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach.

linia

Końskie, 6 kwietnia 2021 r.

Wysłuchania publiczne w sprawie ofopkoncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób. Więcej na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

linia

Końskie, 29 marca 2021 r.

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów logo polska od kuchnidla Kół Gospodyń Wiejskich.

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów
i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom. Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu przygotowane zostały cztery konkursy angażujące Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

Wybory Miss Wdzięku

Podczas tego konkursu wybierane są najpiękniejsze działaczki KGW, jednak nie chodzi tu jedynie o piękno fizyczne. Kandydatki starające się o tytuł Miss Wdzięku będą musiały skraść serca oceniających także swoim wdziękiem, osobowością, zakresem działania oraz zaprezentowanymi umiejętnościami. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

Konkurs Kulinarny

Podczas Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich wezmą udział w wyjątkowej rywalizacji kulinarnej – za zadanie mają przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat.

Konkurs Artystyczny

To kategoria dla Pań, które w ramach Kół Gospodyń Wiejskich doskonałą swoje wyjątkowe umiejętności. Talentem może być wszystko, co postrzegacie w ten sposób: śpiew, taniec, malowanie, haft, lepienie z gliny czy też tworzenie pięknych symboli regionalnych, wycinanek itp.

Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię

Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.

Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie: https:// www. festiwalpolskaodkuchni.pl/wez-udzial-w-konkursach-s6069

Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:

I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe, na podstawie kryteriów podanych w Regulaminach Konkursów, wybiorą łącznie około 105 najbardziej inspirujących Kół ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu.

II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.

Półfinały Konkursu odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji. W trakcie Półfinałów Wojewódzkich konkursów wybrane we wcześniejszym etapie Koła będą mogły zaprezentować zgłoszone do konkursów potrawy, talenty oraz kandydatki do Miss Wdzięku na żywo oraz opowiedzieć o zakresie swoich działań. Do Finału przejdą 2 Koła z każdej kategorii konkursowej.  Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody. Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w każdej kategorii to 3 000 zł.

III Etap Konkursu - Finał.

Finał Festiwalu odbędzie się 25 września 2021 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Podczas ostatniej z edycji Festiwalu rozstrzygnięte zostaną konkursy i wyłonione Laureatki nagród głównych, które zostaną wręczone Zwyciężczynią w trakcie uroczystej gali. Na zakończenie uczestnicy Festiwalu zostaną zaproszeni na koncert „Roztańczony PGE Narodowy”. Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 15 000 zł. Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja transmitowana będzie na żywo w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2.

Więcej informacji na stronie: www. festiwalpolskaodkuchni.pl

oraz na naszym profilu na Facebooku: https:// www. facebook.com/polskaodkuchni

linia

Końskie, 25 marca 2021 r.

Ogólnopolska akcji, pn.„Zielony Rekord”zdjęcie logo Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Serdecznie Państwa zachęcam do włączenia się w akcję „Zielony Rekord”, która odbędzie się 30 kwietnia 2021 roku i o rozpropagowanie jej wśród pracowników oraz społeczności lokalnej. Celem akcji jest dbałość o jakość powietrza w naszym regionie, jak i w całej Polsce. Kluczowe jest więc zasadzenie jak największej ilości roślin. W akcję zaangażowały się przedsiębiorstwa, instytucje pożytku publicznego, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym leży na sercu dbałość o środowisko naturalne. W tym względzie liczę również na Państwa. Biorąc udział w akcji należy:

1. Posadzić dowolną ilość roślin w swoim biurze, domu, na działce lub w ogrodzie.

2.odać liczbę zasadzonych roślin, zrobić zdjęcie przed i po nasadzeniu oraz opublikować je w mediach społecznościowych i oznaczyć hasztagiem #ZielonyRekord.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia znajduje się na stronie www.dotlenieni org.

linia

Końskie, 25 marca 2021 r.

zdjęcie plakatu zapraszającego do zapisów na żołnierzy zawodowych, opis plakatu poniżej

Wojska obrony terytorialnej - Zawsze gotowi, zawsze blisko.

Zostań jednym z Nas - 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej,

Rekruter - 10 ŚBOT - kontakt 792 186 461

linia

Końskie, 17 marca 2021 r.

Program Aktywny Samorząd 2021 r.

MODUŁ I - Wnioski o dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu ,, Aktywny Samorząd’’ Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową można składać w formie elektronicznej w systemie SOW oraz w wersji papierowej:

 • od dnia 01 marca do dnia 31 sierpnia 2021 r.

UWAGA STUDENCI ! Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

MODUŁ II - Wnioski o dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu,, Aktywny Samorząd’’ Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym można składać w formie elektronicznej w systemie SOW oraz w wersji papierowej:          

 • od dnia 01 marca do dnia 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
 • od dnia 01 września do dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Plakat programu Aktywny Samorząd - opis pod plakatem

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiat Konecki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich - Pilotażowy Program Finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd” - Realizator Programu – Powiat Konecki - Jednostka realizująca – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Program „Aktywny Samorząd” skierowany jest do osób niepełnosprawnych:

- odbywających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mających otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi,

- aktywnych zawodowo: zatrudnionych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, posiadająca wiek aktywności zawodowej,

- posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia.

W Ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do:

 1. Zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
 2. Prawa jazdy:
 3. Sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
 4. Utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 5. Dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 6. Pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;
 7. Pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 8. Pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 9. Zakupu protezy kończyn(co najmniej na III poziomie jakości);
 10. Utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyn(co najmniej na III poziomie jakości);
 11. Pomocy w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 12. Utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie do żłobka, przedszkola itp.);
 13. Uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (studiów, szkoły policealnej itp.).

Więcej szczegółowych informacji o programie Aktywny Samorząd można uzyskać pod numerami telefonów:  – 781 477 023, (41) 260 49 70, (41) 372 84 06

Zapraszamy do składania wnoisków

Urszula Przygodzka

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

linia

Końskie, 10 marca 2021 r.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 10.03.2021 r. godz. 9.30

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.30 dnia 10.03.2021 r. do godz. 24.00 dnia 10.03.2021 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i emisji ze źródeł przemysłowych.

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 414 kb

linia

Końskie, 5 marca 2021 r.

Pierwsza w Polsce anonimowa i darmowa zdjęcie poglądowe aplikacji internetowejplatforma wsparcia dostępna w aplikacji mobilnej

GrupaWsparcia.pl to w pełni darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. Bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Od 1 marca 2021 roku z portalu GrupaWsparcia.pl można korzystać również za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w systemach Android i IOS. To kamień milowy w niesieniu pomocy w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 760 kb

grupa wsparcia 1

linia

Końskie, 23 lutego 2021 r.

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Realizując zapisy art. 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 ze zmianami), przypominam o obowiązku sporządzenia raportów o stanie zapewnienia dostępności. Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie o obowiązku raportowania wszystkie podmioty podległe i nadzorowane przez Państwa Jednostki. Raporty należy wypełnić za pośrednictwem PS GUS – portalu sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego. Jako adresata wszystkich uzupełnionych raportów należy wskazać Wojewodę Świętokrzyskiego. Nie należy wysyłać dodatkowo raportów do wojewody, gdyż zostaną one automatycznie przekazane do GUS, a następnie do MFiPR. W przypadku braku dostępu do PS GUS, należy zwrócić się do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o wydanie danych niezbędnych do logowania. Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie dodatkowych informacji jakościowych (rubryka z uwagami na formularzu raportu PS GUS) i przesłanie do Wojewody Świętokrzyskiego w terminie do 15 kwietnia br. Mogą to być m.in. informacje na temat dobrych praktyk stosowanych przez kierowane przez Państwa Jednostki, szczególnych inicjatyw związanych z zapewnieniem dostępności itp. Nadmienić należy, że przekazanie informacji dodatkowych nie jest obowiązkowe, ale będzie pomocne przy opracowywaniu przez Wojewodę zbiorczego raportu do Ministerstwa.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 100 kb

Pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – (plik.pdf) – 157 kb

linia

Końskie, 15 lutego 2021 r.

XIII Edycja Konkursu na prace dotyczące konkurs polska wiesPolskiego Rolnictwa i obszarów wiejskich

„POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

 1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
 2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) - 511 kb

linia

Końskie, 15 lutego 2021 r.

plakat o numerze alarmowym 112, pełny opis w załączniku

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 984 kb

linia

Końskie, 5 lutego 2021 r.

Program ochrony powietrza

W związku z planowaną na dzień 26 marcazdjęcie program ochrony powietrza 2021 r. Konferencją on-line pn. "Jak skutecznie wdrażać Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego i uchwałę antysmogową" przekazuję Państwu materiały szkoleniowe oraz plakat informacyjny z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie treści "Niezbędnika antysmogowego" mieszkańcom, a także wywieszenie plakatów na Państwa terenie w celu kształtowania postaw proekologicznych, co jest warunkiem osiągnięcia efektu ekologicznego. Materiały będą również dostępne do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej tut. Urzędu www.swietokrzyskie.pro w zakładce "Ochrona powietrza".

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 1,02 mb

Plakat programu ochrony powietrza - (plik.pdf) – 1,40 mb

linia

Końskie, 1 lutego 2021 r.

program 500 plus

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę. Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dzieci do 18. r.ż., a także dyrektorzy domów pomocy społecznej w niektórych przypadkach.

Ważne!: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Takie samo wsparcie przysługuje także placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnym placówkom opiekuńczo - terapeutycznym oraz interwencyjnym ośrodkom preadopcyjnym.

Załączniki:

Informator programu – (plik.pdf) – 180 kb

Ulotka 500 PLUS – (plik.pdf) – 156 kb

Informator programu – (plik.pdf) – 156 kb

Plakat programu – (plik.pdf) – 1.30 mb

linia

Końskie, 26 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo,logo punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

W ramach realizacji umowy w zakresie edukacji prawnej, na stronie Fundacji pojawiły się nowe informacje z tego zakresu.

"OBJAŚNIENIE WNIOSKU O UBEZWŁASNOWOLNIENIE",

"OMÓWIENIE WNIOSKU O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ" - http:// fundacja.togatus.pl/

linia

Końskie, 25 stycznia 2021 r.

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości

zdjęcie loga projektu ośrodka promowanie przedsiębiorczości

Pragniemy poinformować, że Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje projekt " Akademia Kompetencji Menadżera makro region 3: woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie" dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy zajmują stanowiska kierownicze lub są przewidziani do awansu na takie stanowiska. Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów szkoleń i doradztwa. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich firm z województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w promocji projektu. Niezwykle cenna będzie dla nas pomoc w rozpowszechnieniu informacji o projekcie wśród lokalnych przedsiębiorców.

linia

Końskie, 19 stycznia 2021 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu!

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 18.01.2021 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 dnia 18.01.2021 r. do godz. 24.00 dnia 19.01.2021 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i emisji ze źródeł przemysłowych.

Pełna treść informacji – (plik.pdf) – 630 kb

linia

Końskie, 18 stycznia 2021 r.

zdjęcie Logo do apelu

APEL

do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami, umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Pełna treść apelu – (plik.pdf) – 217 kb

linia

Końskie, 18 stycznia 2021 r.

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju

zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę np. świnia, owca, koza, czy koń ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.

Pełna treść informacji – (plik.pdf) – 820 kb

linia

Końskie, 18 stycznia 2021 r.

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY zdjęcie logo wojewódzkiego inspektoratu weterynarii w Kielcach

Sprzedawaj żywność pochodzącą w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu konsumentowi finalnemu w punkcie wytwarzania lub w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu (np. targowisko, wystawa, festyn)!

CO MOŻNA WYTWARZAĆ I SPRZEDAWAĆ?

- Mleko surowe, mleko surowe i siarę, surową śmietanę, jaja od drobiu, jaja od ptaków bezgrzebieniowych, produkty pszczele nieprzetworzone, produkty rybołówstwa oraz żywe ślimaki lądowe.

- Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, drobiowe, zajęczaków lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone, świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone, produkty mięsne, mleczne lub produkty na bazie siary, jajeczne, wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa, gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego.

- Żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym gotowe posiłki.

JAK ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ?

W terminie 30 dni przed dniem rozpoczęciem planowanej działalności złóż pisemny wniosek do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii (PLW) o wpis zakładu do rejestru.

ROLNIKU - ZAPYTAJ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII O SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ORAZ ŻYWNOŚCI ZŁOŻONEJ W RAMACH RHD.

Pełna treść ogłoszenia – (plik.pdf) – 175 kb

linia

Końskie, 14 stycznia 2021 r.

plakat Wojskowa Komenda Uzupełnień

linia

Końskie. 14 stycznia 2021 r.

W związku z pogarszającą się sytuacją dotyczącą logo Inspekcji Weterynaryjnejwysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje w sezonie jesiennym 2020 roku wystąpiło 20 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermach utrzymujących drób oraz 4 przypadki u dzikiego ptactwa. Analiza lokalizacji pierwszych europejskich ognisk/przypadków HPAI H5Nx wskazuje, że wirus dotarł do Europy od północnego-wschodu razem z ptakami dzikimi migrującymi pobrzeżem Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, prawdopodobnie z rejonów północno-zachodniej Rosji (daleka północ, zachodnia Syberia). Biorąc pod uwagę szlaki migracyjne przemieszczania się ptaków dzikich dużą rolę we wprowadzeniu wirusa do Europy mogły odgrywać świstuny (Mareca penelope) oraz różne gatunki gęsi. Zdecydowana większość ptaków, u których stwierdzono obecność wirusa należy do rzędu blaszkodziobych, siewkowych i szponiastych. Duży odsetek wyników dodatnich stanowią przypadki u bernikli białolicej oraz u innych gatunków dzikich gęsi. Co również istotne, zdecydowana większość wyników dodatnich dotyczyła ptaków padłych, choć obecność wirusa stwierdza się również u ptaków upolowanych, nie wykazujących objawów klinicznych.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 1.85 mb

linia

Końskie, 14 stycznia 2021 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zdjęcie logo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego(państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) realizuje badanie ankietowe poświęcone prasie samorządowej. Pojęcie lokalnej prasy samorządowej odnosi się do pism/gazet/biuletynów/informatorów wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez jednostki im podległe/zależne. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety pt. "Diagnoza samorządowej prasy lokalnej" do dnia 18 stycznia 2021 r. Poniżej podajemy link do ankiety, która dostępna jest na stronie NIST - https://www.nist.gov.pl/Ankieta-prasa

Wyniki badania ujęte zostaną w raporcie, który zamieszczony będzie na stronie www.nist.gov.pl. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i Państwa zaangażowanie. Dodatkowych informacji udziela Pani dr Maria Kurowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., + 48 690 470 988 oraz Pani Ewa Kaleta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. +48 690470993.

Wszelkie informacje dotyczące działalności Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dostępne są na stronie internetowej Instytutu https:/ / www.nist.gov.pl/. Zapraszam do współpracy!

linia

Końskie, 14 stycznia 2021 r.

plakat zaproszenie na szkolenie do KSWP

Plakat zaproszenia do udziału w szkoleniu - (plik.pdf) - 340 kb

linia

Końskie, 7 stycznia 2021 r.

WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 3

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 12:19 dnia 07.01.2021

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(3), Kielce(3), kielecki(3), konecki(2), opatowski(2), ostrowiecki(2), sandomierski(2), skarżyski(2), starachowicki(2), staszowski(3)

Ważność: od godz. 15:00 dnia 07.01.2021 do godz. 11:00 dnia 08.01.2021

Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 171 kb

linia

Końskie, 30 grudnia 2020 r.

plakat mistrz

Regulamin i Warunki Konkursu - (plik.pdf) - 280 kb

linia

Końskie, 21 grudnia 2020 r.

Czujka Na Straży Twojego Bezpieczeństwa

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Główne przekazy tegorocznej kampanii

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy. Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on x»yczuwalny przez ludzkie anysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądyu czyszczenie przewodów kominowych oraz -— prawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia v»'nika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatrué tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:  nieszczelności.

 • braku konserwacji, w tym czyszczenia. wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w zvOązku z wymianą starych okien i drzv»i na nowe. PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z SS 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. I pkt I c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,  i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe. sprawdź popravułość działania wentylacji. nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy-2020-2021

linia

Końskie, 16 grudnia 2020 r.

Ulotka z napisem komputer dla dziecka z rodziny rolniczej  baner1

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

 • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

List od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - (plik.pdf) - 548 kb

linia

Końskie, 11 grudnia 2020 r.

Drugi etap konsultacji społecznych dokumentu pn.:logo Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

„Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

Szanowni Państwo, Informuję, że spółka Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o. rozpoczęła trwający do dnia 31 grudnia 2020 r. drugi etap konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) oraz związanej z nim Prognozy oddziaływania na środowisko. Podobnie, jak to miało miejsce podczas pierwszego etapu, celem trwających obecnie konsultacji społecznych jest wczesne zidentyfikowanie istotnych uwarunkowań mających wpływ na dalszy proces realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego kraju, w tym również wytyczenie korytarzy transportowych przechodzących przez województwo świętokrzyskie, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią w/w dokumentów, dostępnych pod adresem: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl#raport

oraz zgłaszanie opinii, uwag i wniosków bezpośrednio do spółki CPK sp. z o. o. Państwa zaangażowanie pozwoli zidentyfikować istotne uwarunkowania nierzadko dostrzegalne jedynie na szczeblu lokalnym, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji, w tym również na przebieg nakreślonych wstępnie korytarzy transportowych.

Z poważaniem

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

linia

Końskie, 11 grudnia 2020 r.

logo

Zjawisko marnowania żywności to proces szkodliwy społecznie, ekonomicznie oraz ekologicznie i dotyczy każdego z nas. Problem ten generujemy wszyscy: zarówno rolnicy, producenci, dystrybutorzy, konsumenci jak i sprzedawcy. W Polsce marnuje się rocznie ok. 235 kg żywności na osobę rocznie, co łącznie daje ok. 9 mln ton. Taka ilość żywności pozwoliłaby przygotować 18 miliardów posiłków, Należy przeciwdziałać temu problemowi. Jako sieć sklepów Biedronka chcemy realnie wpływać na zmniejszenie ilości marnowanej żywności w Polsce. Jest to możliwe dzięki naszym własnym działaniom oraz dawaniu dobrego przykładu milionom klientów, tak aby budowali nowe nawyki: lepiej planowali zakupy; odpowiednio przechowywali kupioną żywność w domu oraz zużywali Ją do końca.

Chociaż ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności, zobowiązującą sklepy wielkopowierzchniowe do przekazywania produktów partnerom charytatywnym, obowiązuje od niedawna, to sieć sklepów Biedronka już od 2016 roku rozwija program przekazywania niesprzedanych artykułów spożywczych. Dotychczas 1 894 sklepy Biedronka z całej Polski współpracowały z ponad 100 Organizacjami Pożytku Publicznego w tym z Bankami Żywności, diecezjalnym i archidiecezjalnym Caritas, a także lokalnymi organizacjami. Tylko w 2019 r.

przekazaliśmy ponad 9600 ton nadwyżek żywności, które trafiły do ok. 353 tys. potrzebujących. W okresie od 2016 r. Biedronka przekazała ponad 10 tys. ton żywności o łącznej wartości ponad 200 mln zł, z których dla potrzebujących zostały przygotowane paczki oraz posiłki w jadłodajniach.

Jako Samorząd mogą Państwo poinformować przedstawicieli lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka przekazywania jej potrzebującym. Abyśmy w naszym regionie wspólnie mogli przeciwdziałać marnowaniu żywności, prosimy o zaapelowanie do lokalnych fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji, o wypełnienie formularza na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp i zgłoszenie się w programie sieci sklepów Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności

Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacj: Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

pomocy społecznej, tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących. O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje równłeż dostępność wybranego sklepu.

linia

Końskie, 3 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo!

ws logo

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czas wyjątkowy i wyczekiwany, zwłaszcza przez dzieci. Za nami trudny rok, który przyszło nam przeżywać w niespotykanych dotąd okolicznościach. Każdy z nas chciałby powrotu do normalności i takiego poziomu funkcjonowania jak przed pandemią.

Aby choć na chwile oderwać się od codziennych spraw, chciałbym zaprosić wszystkich, a zwłaszcza dzieci, do obejrzenia niezwykłego przedstawienia. "Piosenki na zimę" w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora Kubuś gwarantują wspaniałą zabawę i mnóstwo dobrego humoru. Mam nadzieję, iż przygotowany spektakl będzie miłym upominkiem dla najmłodszych, ale również i Państwo z przyjemnością go zobaczycie.

Zachęcam do udostępnienia przedstawienia, którego premiera odbędzie się 4 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 na kanale You Tube oraz portalu społecznościowym Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Życzę wszystkim dobrej zabawy.

Na nadchodzące święta i nowy rok proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności oraz energii do podejmowania i realizacji kolejnych wyzwań.

linia

Końskie, 30 listopada 2020 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2021 r.”

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 157/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania  publicznego w 2021 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Józefa Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul Zamkowa 1A, 26-260 Fałków lokal 19.

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

W poniższym dokumencie znajdą Państwo treść ww. Uchwały wraz z wynikami przedmiotowego konkursu – (plik.pdf) - 461 kb

linia

Końskie, 25 listopada 2020 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi opiniowania zdjęcie logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychprojektów w ramach ,,Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”.

Przedmiotem zamówienia jest opiniowanie dla Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach projektów w ramach ,,Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”:

- weryfikacja dokumentacji technicznej i wydanie opinii do rozliczonych umów z 2020, 2021 roku – obszar B i F oraz umów zawartych w 2020, 2021 roku – obszar A.

- weryfikacji dokumentacji technicznej, kosztorysowej i sporządzenia opinii do złożonych w 2020 i 2021 roku w ramach obszaru A i wniosków/wystąpień o dofinansowanie projektów ww. programu – obszar B i F w 2021 roku.

Termin składania ofert do dnia 5 grudnia 2020 roku do godz. 16.00

Szczegóły zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy w załączeniu.

Zapytanie ofertowe – (plik.pdf) – 1.47 MB

Formularz ofertowy – (plik.pdf) – 706 kb

linia

Końskie, 23 listopada 2020 r.

arimr

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wydłużony o miesiąc. Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony
do 24 grudnia 2020 r.

Nabór wniosków o takie wsparcie rozpoczął się 26 października i pierwotnie miał trwać do 24 listopada. Decyzją Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

 • Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.
 • Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych. Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

linia

Końskie, 20 listopada 2020 r.

logo bezdomni

Wykaz schronisk i noclegowni - (plik.pdf) - 1.96 MB

linia

 Końskie, 19 listopada 2020 r.

Konkurs Drzewo Roku 2021 – czekamy na zgłoszenia!konkurs drzewo

Jeżeli w Twojej okolicy znajduje się drzewo, z którym wiąże się jakaś ciekawa historia lub legenda, albo z jakichś powodów jest ono ważne dla lokalnej społeczności lub dla Ciebie, to teraz jest doskonała okazja, aby je wypromować i zgłosić do konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja. Każdy może zgłosić swoje ukochane drzewo! Z nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 16 drzew - finalistów, które zawalczą o tytuł Drzewa Roku 2021. Zwycięzca będzie polskim reprezentantem w konkursie europejskim Tree of the Year 2022. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2020 r.!

Już po raz 11. Klub Gaja szuka niezwykłych drzew, które łączą ludzi i przyrodę. Dotychczas w finałach konkursu Drzewo Roku znalazło się ponad 150 drzew z całej Polski. Wśród nich są te najstarsze, cenne przyrodniczo i historycznie, zachwycająco piękne, ale także te, wydawałoby się niepozorne, z którymi wiązały się wzruszające historie rodzin i pojedynczych ludzi. Często do konkursu zgłaszano drzewa, o które mieszkańcy toczyli nieustającą walkę, by nie zostały wycięte! Rozpropagowanie ich historii było ostatnią szansą na ich ocalenie.

Jacek Bożek, założyciel i szef Klubu Gaja, dodaje – „W konkursie Drzewo Roku odkrywamy drzewa najbardziej kochane, drzewa z opowieścią, które pobudzają wyobraźnię i jednoczą ludzi. Drzewa zakorzenione w historii i tradycji, a także we współczesności. To także doskonała okazja do promocji swojej miejscowości, piękna przyrody oraz integracji lokalnej społeczności. Drzewa są naszymi przyjaciółmi. Warto je kochać i szanować”.

Jak zgłosić drzewo do konkursu?
Wystarczy opisać historię drzewa w formularzu zgłoszeniowym i wraz ze zdjęciem przesłać go na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Terminy
Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2020 r. Jury konkursu do końca lutego 2021 r. wyłoni 16 finalistów, którzy będą walczyć o tytuł Drzewa Roku 2021. Laureatem zostanie drzewo, które zdobędzie największą liczbę głosów internautów podczas głosowania w czerwcu 2021 r. Zwycięskie drzewo będzie reprezentowało Polskę w europejskim konkursie Tree of the Year 2022.

Kto może zgłosić kandydata?
Każdy, dla kogo zgłaszane drzewo jest ważne - osoby indywidualne, lokalne wspólnoty mieszkańców, grupy nieformalne i sąsiedzkie, organizacje pozarządowe, leśnicy, placówki oświatowe, urzędy miast i gmin, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, instytucje czy firmy.

„W poprzednich edycjach konkursu polskie drzewa trzykrotnie stawały na europejskim podium. W 2017 roku Dąb Józef z Wiśniowej w woj. podkarpackim zdobył tytuł Europejskiego Drzewa Roku, z kolei w 2013 roku platan z Kóz w woj. śląskim zdobył 2. miejsce, a w 2014 roku na 3. miejscu uplasował się Dąb Wybickiego z Będomina w woj. pomorskim. Mamy nadzieję, że kolejne polskie drzewa dołączą do tego zaszczytnego grona i będą znane w całej Europie” – mówi Jolanta Migdał z Klubu Gaja, koordynatorka konkursu Drzewo Roku.

Więcej informacji na:  www.drzeworoku.pl

Drzewa, które były zgłoszone do konkursu w poprzednich edycjach, ale nie znalazły się w finale głosowania, można zgłosić ponownie. Zapraszamy!

***

Drzewo Roku to ogólnopolski konkurs organizowany przez Klub Gaja od 2011 roku. Plebiscyt propaguje postawy szacunku dla przyrody i konieczność ochrony jej obiektów, jakimi są drzewa. Zwraca uwagę na silne związki pomiędzy kulturą i historią danej społeczności, a drzewem, do którego przywiązuje ona szczególne znaczenie. Wyłania najważniejsze i najbardziej kochane przez społeczności lokalne drzewa w naszym kraju. Zwycięzca krajowego plebiscytu reprezentuje w następnym roku nasz kraj w międzynarodowym konkursie Europejskie Drzewo Roku (Tree of the Year).

Zwycięzcy poprzednich edycji Drzewa Roku:

2020 – Lipa św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej (woj. podkarpackie)

2019 – Bez czarny w Rzeszowie (woj. podkarpackie)

2018 – Klęczące drzewo w Krasnymstawie (woj. lubelskie)

2017 – Topola Helena w Helu (woj. pomorskie)

2016 – Dąb Józef w Wiśniowej (woj. podkarpackie) – 1 miejsce w konkursie Europejskie Drzewo Roku 2017

2015 – Dąb Bolko w Hniszowie (woj. lubelskie)

2014 – Dąb Słowianin w Dębinie (woj. dolnośląskie)

2013 – Dąb Wybickiego w Będominie (woj. pomorskie) – 3 miejsce w konkursie Europejskie Drzewo Roku 2014

2012 – Platan w Kozach (woj. śląskie) – 2 miejsce konkursie Europejskie Drzewo Roku 2013

2011 – Dąb Grot w Dęblinie (woj. lubelskie) 

Drzewa mogą mówić, są częścią naszego dziedzictwa narodowego i przyrodniczego. Pomóż nam je sadzić, chronić i opiekować się nimi. Wspólnie posadziliśmy już ponad 930 tysięcy drzew!

linia

Końskie, 18 listopada 2020 r.

zdjęcie logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Szanowni Państwo

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz organizuje wirtualną grę „To Właśnie WOLNOŚĆ” dla każdego z 13 powiatów województwa świętokrzyskiego. W tych trudnych czasach pandemii ważnym jest, aby nie zapominać o naszych małych ojczyznach oraz ich udziale w odzyskaniu niepodległości, zwłaszcza w kontekście zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku. Dlatego też zorganizowaliśmy całkowicie bezpieczną inicjatywę, jaką jest wirtualna gra. Uczestnicy rozwiązując quizy, zadania, rebusy będą mogli nie tylko sprawdzić swoją wiedzę z zakresu historii, ale też umacniać swoje postawy patriotyczne oraz przywiązanie do wolności. Prosimy Państwa, jako przedstawicieli powiatów w których będzie rozgrywana gra, o aktywne włączenie się w promocję wydarzenia. Mamy nadzieję, że na Państwa stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram itd. pojawią się informacje odnośnie poszczególnych gier. Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Poniżej podajemy linki do strony Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/18239,To-wlasnie-Wolnosc-zaproszenie-dla-mieszkancow.html

- https://www.facebook.com/suw.kielce/photos/a.187518214705791/2208670862590506/

zawierające podstawowe informacje o Grze.

Państwu link do strony internetowej wraz z rejestracją do gry oraz link do wydarzeń na Facebooku. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Cedro pod nr tel. 41 342 14 80; 603-959-790; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

linia

Końskie, 9 listopada 2020 r.

APEL DO HODOWCÓW DROBIU

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

- zabezpieczyć paszy przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

zdjęcie ulotki na której wypisane są uwagi dla hodowców drobiu

linia

Końskie, 4 listopada 2020 r.

zdjecie logo Agencji Restruktyryzacji i Modernizacji Rolnictwa

W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc finansową

Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty.

Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia. Aby skorzystać z takiego wsparcia przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, w którym poda m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania. Dokument taki należy złożyć do 6 listopada do kierownika biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

ARiMR na swojej stronie internetowej ogłosi informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Zainteresowane podmioty przygotowują zgłoszenia, w których określą liczbę chryzantem, które zamierzają odebrać. Deklarację taką należy przekazać do 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów. Kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz niezwłocznie informuje posiadacza kwiatów o zamiarze odbioru należących do niego chryzantem przez zainteresowany podmiot. Odbiór kwiatów musi zostać potwierdzony na piśmie lub w formie elektronicznego dokumentu. Chryzantemy, które nie zostaną odebrane do 16 listopada 2020 r. muszą zostać niezwłocznie oddane podmiotowi zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Posiadacz chryzantem dokumentuje oddanie kwiatów takiemu podmiotowi w formie pisemnej lub elektronicznej, zawierającej informację o liczbie przekazanych chryzantem. Jest to bardzo istotne, ponieważ zarówno potwierdzenie odbioru odebranych chryzantem jak i potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako odpady, musi zostać dostarczone do kierownika biura powiatowego do 30 listopada 2020 r. Ponadto posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis. Bez takich dokumentów pomoc nie będzie mogła być wypłacona.

Wysokość stawki pomocy w przeliczeniu na jedną chryzantemę doniczkową zostanie podana w rozporządzeniu dotyczącym tej pomocy.

Planuje się, że pomoc będzie wypłacona do 31 grudnia 2020 r.

linia

Końskie, 2 listopada 2020 r.

plakat z zaproszeniem do uczczenia święta 11 listopada

11 listopada 2020 (plik.pdf) - 242 kb

linia

Końskie, 26 października 2020 r.

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2021 r.  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r.”. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.).

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2021 r.”.

Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 1. RODZAJ  ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

 1. Stąporków - w siedzibie urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2021 wynosi: 60 060,00 zł. Na zadania z zakresu edukacji prawnej 2970 na jeden punkt.

Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr  1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie,
w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2020 r., do godz. 15.30.

Oferty należy składać na formularzu  wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 pażdziernika 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057)..

Oferta realizacji zadania publicznego (plik.pdf) - 998 kb

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Końskich (plik.pdf) - 7960 kb

Uchwała Nr 131 z dnia 23 października (plik.pdf) - 652 kb

Załączniki do ogłoszenia – (plik.pdf) - 1220 kb

linia

Końskie, 21 października 2020 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Starosta Konecki

OGŁASZA

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 1. Starosta Konecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację ww. zadania publicznego.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji tylko jednego kandydata.

Ogłoszenie – (plik.pdf) - 274 kb

Zarządzenie – (plik.pdf) - 440 kb

Formularz zgłoszeniowy – (plik.pdf) - 560 kb

linia

Końskie, 15 października 2020 r.

zdjęcie - logo wsparcia dla firm

Wsparcie dla firm MŚP z województwa świętokrzyskiego – pożyczki od 0%

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. przyciąga przedsiębiorców szukających atrakcyjnych źródeł finansowania biznesu. Z pomocy finansowej mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, których firmy już działają na rynku, jak i ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, a zaprezentują interesujący pomysł na start-up. Jednym z warunków uzyskania pożyczki jest działanie na terenie województwa świętokrzyskiego.

W zależności od celu, przeznaczenia pożyczki i spełniania odpowiednich warunków, Fundusz udziela pożyczek  inwestycyjnych, obrotowych i płynnościowych.

Dla kogo pożyczka?

- mikro, małych i średnich przedsiębiorców,

- podmiotów posiadających siedzibę lub działających oraz planujących założenie działalności na terenie Województwa Świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki,

- przedsiębiorców nie posiadających zaległości w ZUS i US oraz terminowo regulujących zobowiązania wobec instytucji finansowych.

Na jaki cel?

- zakup środków trwałych: maszyn, urządzeń, środków  transportu, wyposażenia (w tym wdrożenie TIK),

- zakup nieruchomości zabudowanych związanych z prowadzona działalnością,

- adaptacja/remont/modernizacja nieruchomości oraz nakłady na budowę/rozbudowę posiadanych nieruchomości,

- finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych, m.in.: finansowanie kapitału obrotowego na pokrycie bieżących kosztów działalności związanych z pogorszeniem  sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVID-19.

Na jakich warunkach?*

- pożyczka do 1 000 000 zł,

- oprocentowanie pożyczki od 0%,

- brak prowizji za udzielenie pożyczki,

- brak prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki,

- wkład własny na poziomie 0%,

- okres spłaty do 72 miesięcy,

- udzielenie i zabezpieczenie pożyczki uzależnione od sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu.

Co wyróżnia Fundusz?

- Spółka ze 100% udziałem Województwa Świętokrzyskiego,

- możliwości finansowania podmiotów rozpoczynających działalność (star-up),

- indywidualna analiza transakcji z uwzględnieniem specyfiki branży,

- profesjonalizm i 10 letnie doświadczenie na rynku,

- doradztwo, edukacja, wsparcie merytoryczne,

* nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego; stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.

Więcej informacji na stronie www.fpws.eu, Przyjmowanie wniosków:  w siedzibie Funduszu w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc 4 lub w Punkcie informacyjnym FPWŚ Sp. z o.o. na terenie Urzędu.

linia

Końskie, 22 września 2020 r.

Konkurs - "Lokalna Żywność w Twórczości Artystycznej"
Piszesz? Śpiewasz? Lubisz lokalną żywność?Strona Mam Plon https://mamplon.pl organizuje konkurs na najsmaczniejszy utwór muzyczny lub literacki. Zaśpiewaj lub opisz popularne w twoim regionie danie, potrawę, przysmak i wygraj 500 zł! Ideą przedsięwzięcia jest promowanie tradycyjnych polskich smaków, a także regionalnych producentów żywności oraz wytwarzanych przez nich produktów. Wielki finał odbędzie się 24.10.2020 w stolicy humoru, czyli Wąchocku!
Zapraszamy do wzięcia udziału.
Prace nadsyłać można w jednej z kategorii:
PIOSENKA – WIERSZ - LEGENDA/ OPOWIEŚĆ/ DOWCIP
Do dnia 20.10.2020 na naszej grupie:
https://www.facebook.com/groups/mamplon
Więcej informacji na stronie: https://mamplon.pl/blog/2020/09/14/uwaga-konkurs/

plakat fani lokalnej żywności zapraszajacy do wzięcia udziału w konkursie na którym widac zielone drzewa i duże czerwone jabłko

FANI LOKALNEJ ŻYWNOŚCI

Ogłaszamy konkurs na najsmaczniejszą piosenkę, legendę, wiersz o lokalnej żywności.

Podlaskie zaguby? Kaszubski zylc? A moze śląski żymlok. Pochwalcie się jakie pyszności sa popularne w waszym regionie.

Do dnia 20.10.2020 na naszej grupie: https://www.facebook.com/groups/mamplon

linia

Końskie, 15 września 2020 r.

logo nowoczesny ARiMR

plakat z zaproszeniem do udziału w konkursie ARiMR

Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania ze strony ARiMR

linia

Końskie, 15 września 2020 r.

Polskie rolnictwo jest rozdrobnione, wielu producentów oferuje małe partie produktów. Przez to nie może dostarczyć jednolitych jakościowo, dużych partii towarów. Oferowanie małych ilości przekłada się zaś na niższe ceny, które jeszcze bardzo często się zmieniają. Powstaje duża niepewność zbytu i ceny, a co za tym idzie zwiększa się  ryzyko produkcji. Odpowiedzią na te problemy było stworzenie „Platformy Żywnościowej SELLFOOD”.

Uruchomienie zorganizowanej elektronicznej platformy obrotu ma umożliwiać koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych poprzez tworzenie dużych, jednorodnych partii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w oparciu o wystandaryzowane produkty i określone warunki transakcji, ograniczone jest  ryzyko handlowe.

Podstawowym założeniem Platformy Żywnościowej było zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów sektora rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Sprzedawać za pośrednictwem platformy mogą rolnicy prowadzący rodzinne gospodarstwa jak i producenci oferujący duże partie pszenicy. Platforma Żywnościowa ułatwia dostęp do surowca o ustalonej, najwyższej jakości wszystkim potencjalnie kupującym zarówno małym przetwórcom jak i potentatom czy eksporterom. W chwili obecnej obrót pszenicą i żytem jest uzupełnieniem tradycyjnych kanałów dystrybucji, ale z czasem dla wielu producentów, przetwórców i eksporterów będzie to główne miejsce obrotu pszenicą.

Projekt był realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Partnerem, głównym wykonawcą i operatorem Platformy Żywnościowej jest konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. i Towarową Giełdą Energii S.A. pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. 

Projekt sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

zdjęcie z logami projektu platformy żywnosciowej

linia 

Końskie, 14 września 2020 r.

logo programu zgłoś sie do konkursu, likn do strony znajduje się na końcu artykułu

Współczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii. A ich twórcy ponownie mogą powalczyć o nagrody finansowane z UE. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do 29 października.

W dotychczasowej historii konkursu rozpatrzone zostały 1 073 projekty, spośród których nagrodzono 56, a 122 zostały wyróżnione. Dotyczą bardzo różnych obszarów techniki, a dzięki swojej innowacyjności mają szansę zaistnieć także na globalnym rynku.

Dla kogo „Polski Produkt Przyszłości”

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

 • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
 • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
 • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.


Nagroda główna czyli po 100 tys. zł na konta bankowe zwycięzców

Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową – 100 tys. zł wynosi nagroda główna a 25 tys. zł wyróżnienie. Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach:

 • Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
 • Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
 • Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.


Dokumentacja konkursu została udostępniona na stronie internetowej konkursu 7 września, a projekty można zgłaszać od 21 września do 29 października br. (godz. 16:00).

Patronat nad Konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat medialny: Dziennik Gazeta Prawna, Polsat News oraz Polskie Radio. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Strona konkursowa

linia

Końskie, 7 września 2020 r.

zdjęcie do artykułu od ARiMR

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

a). 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

b. 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

c). 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

d). 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

e). 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

- oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

a). kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub

b). gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub

c). indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

- oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

a). szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub

b). tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro. 

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

linia

Końskie, 1 września 2020 r.

Zgłoś swoją prace do konkursu kultury ludowej

Etno Świętokrzyskie – to konkurs kultury ludowej w formie online, który ma zachęcić lokalnych artystów i Koła Gospodyń Wiejskich do zaprezentowania swoich wspaniałych umiejętności. Rekrutacja do konkursu będzie odbywać się za pomocą specjalnie przygotowanego formularza online. Kultura ludowa jest szczególnie pielęgnowana w naszym regionie. Powstają nowe Koła Gospodyń Wiejskich, a artyści ludowi są coraz bardziej popularni. Dlatego zdecydowaliśmy że zorganizujemy konkurs który będzie przeglądem naszym lokalnych twórców.  – mówi Ksenia Kowalczyk, Prezes Fundacji Świętokrzyskiej

W ramach wydarzenia przewidywane są trzy konkursu:

- konkurs muzyki ludowej – zgłoszenie w formie nagrania video

- konkurs rękodzieła artystycznego ludowego – zgłoszenia w formie wysłania zdjęcia stworzonej pracy

- konkurs kulinarny – przesłanie fotografii potrawy wraz z przepisem.

Zgłoszenia można składać poprzez specjalnie przygotowany formularz online pod adresem: https://zgloszenia.kochamswietokrzyskie.pl/

Celem zadania jest promocja, popularyzacja i podtrzymywanie dorobku lokalnej kultury ludowej, a także umożliwienie społeczności regionalnej obcowanie z kulturą. Podczas gali finałowej, którą zorganizujemy w Opatowie nie zabraknie dyskusji na temat znaczenia Kół Gospodyń Wiejskich w rozwój kultury ludowej i podkreślenia ich wkładu dla społeczności lokalnej – dodaje Kowalczyk. Konkurs dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2020.

zdjęcie do konkursu na którym widać paną z koła gospodyń wiejsckich oraz wytyczne konkursu

linia

Końskie, 14 sierpnia 2020 r.

bezpieczne zniwa

linia

Końskie, 12 sierpnia 2020 r.

Akcja profilaktyczna Komendy Powiatowej Policji w Końskich - "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"

zdjęcie ulotka o zachowaniu nad wodą

zdjęcie ulotka o zachowaniu nad wodą

linia

Końskie, 7 sierpnia 2020 r.

zdjęcie do rajdu

Regulamin i karta zgłoszenia dostępna na: Starostwo Powiatowe w Kielcach

linia

Końskie; 8 lipca 2020 r.

zdjęcie logo świętokrzyskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków

I N F O R M A C J A   U R Z Ę D O W A

O POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM WPISU DO REJESTRU

ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Na podstawie art. 9 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282), Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje, że z urzędu, organ pismem z dnia 03.01.2020 r. wszczął ponowne postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego dla zabytku:

Cmentarza żydowskiego w miejscowości Wisy gm. Radoszyce (na działce 147/1203) z ewentualną strefą ochrony archeologicznej (na części działki 147/1204), obręb: 0031 Wisy, gm. Radoszyce, pow. konecki.

/-/Anna Żak

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator

Zabytków w Kielcach

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 97 kb

linia

Końskie, 7 lipca 2020 r.

zdjecie do konkursu na którym widać spis informacyjny

Regulamin Konkursu - (plik.pdf) - 211 kb
Karta zgłoszeniowa - (plik.pdf) - 327 kb
Plakat Polska Wieś - (plik.pdf) - 101 kb

linia

Końskie, 26 czerwca 2020 r.

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.
1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

 • w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź
  w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
  o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;
 • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 429 kb

ps 2020

linia

Końskie, 25 czerwca 2020 r.

logo Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają swoją działalność!

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju każdy pacjent musi mieć świadomość konieczności odbycia rehabilitacji w obowiązującym rygorze sanitarno-epidemiologicznym.

Każdy pacjent po zakwalifikowaniu na turnus rehabilitacyjny w Centrum Rehabilitacji Rolników i wyrażeniu zgody na wyjazd podpisuje stosowne oświadczenia również
w zakresie, że wg. swojej wiedzy w okresie trwania stanu epidemicznego i epidemii w kraju związanego z COVID-19:

- nie chorował i nie był hospitalizowany z powodu COVID-19

- nie miał kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub osobą będącą na kwarantannie i nie przebywał na kwarantannie

- nie przebywał za granicą oraz nie miał kontaktu z osobą, która wróciła z zagranicy

Warunkiem zakwalifikowania na rehabilitację leczniczą jest negatywny wynik testu
w kierunku SARS-CoV-2,

Testy będzie można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu
w punktach pobrań zwanych drive-thru. Testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest skierowanie na rehabilitację leczniczą.

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 215 kb

linia

Końskie, 25 czerwca 2020 r.

suwlogo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Uprzejmie informuję, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynęło pismo Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Pana dr. Jarosława Szarka, informujące o przyznaniu po raz pierwszy w 2019 r. Nagrody "Semper Fidelis". Wyróżnienie to jest corocznie przyznawane osobom, instytucjom organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN. Laureatów wyłoni Kapitula, której przewodniczącym jest Prezes IPN.

W swym piśmie Prezes IPN zaznacza, że na Kresach pozostały relikwie dawnej Rzeczypospolitej - źródło naszej tożsamości, tradycji, kultury. Wszyscy, którzy poświęcają się ratowaniu tych pamiątek, przywracaniu i utrwalaniu pamięci o historii tych ziem, zasługują na szczególne uznanie i wdzięczność obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Prezes IPN w imieniu Kapituły Nagrody zaprasza do wytypowania i przesyłania kandydatur do drugiej edycji Nagrody "Semper Fidelis". Zgłoszenia do Nagrody odbywają się za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie internetowej ipn.gov.pl w zakładce "Konkursy i Nagrody - Nagroda Semper Fidelis". Kandydatury można przesyłać do 15 lipca br.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wnioski należy przesyłać jedynie za pomocą wspomnianego formularza.

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 198 kb

linia

Końskie, 22 czerwca 2020 r.

zdjęcie ulotki ARMIR  zdjęcie ulotki ARMIR

Pełna treść ulotki ARiMR - (plik.pdf) - 461 kb

linia

Końskie, 22 czerwca 2020 r.

zdjęcie plakat z WKU Bukówka z zaproszeniem na odbycie służby wojskowej

linia

Końskie, 19 czerwca 2020 r.

zdjęcie baner z logo do konkursu klub odkrywców

Szanowni Państwo!

Rozpoczęła się druga edycja konkursu Klub Odkrywców Miejsc Pamięci dzięki której kolejne grupy osób dowiedzą się o naszej historii.

Konkurs działa w oparciu o portal www.mapapamieci.net który uruchomiliśmy dzięki współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wieloma instytucjami i urzędami, które są zainteresowane promowaniem naszej ziemni. Mapa obejmuje 350 miejsc pamięci i jest największą tego typy bazą dotyczącą czasu okupacji niemieckiej na ziemi świętokrzyskiej.

Konkurs trwa od 15 czerwca do 27 września tego roku i polega na „odwiedzaniu” miejsc pamięci. Można to robić wirtualnie (co w dobie pandemii ma duże znaczenie) oraz w rzeczywistości czym chcemy promować aktywny styl życia.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 220 kb

zdjęcie do konkursu klub odktywców na którym znajduje się mapka

linia

Końskie, 10 czerwca 2020 r.

zdjecie plakat z programu zdalna szkoła na którym widać zdjęcia z przekazania zakupionych laptopów

linia

Końskie, 10 czerwca 2020 r.

zdjęcie logo MRW

Szanowni Państwo,

W okresie od czerwca do grudnia bieżącego roku na terenie województwa świętokrzyskiego zostanie przeprowadzone badanie pt. "kompleksowa usługa przeprowadzenia identyfikacji grup ryzyka zachorowalności na cukrzycę typu 2 wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata w projektach realizowanych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pn.:

- "Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2".

- "Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 -ZIT",

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Głównym celem powyższych Projektów jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości. W ramach I etapu działań planowane jest przeprowadzenie wywiadów wśród 241 680 osób będących w wieku 45-64 lat co stanowi niemal 2/3 populacji województwa w tej grupie wiekowej. Mając na uwadze powyższe, kluczowe jest opracowanie metodologii pozwalającej na skuteczną realizację wywiadów. Podczas planowania projektu opracowaliśmy działania, służące maksymalizacji skuteczności podejmowanych działań. Jednym z nich jest włączenie do działań informacyjno - promocyjnych lokalnych liderów społecznych, przede wszystkim na obszarach wiejskich, gdzie problematyczne jest stosowanie masowego przekazu. Pod postacią lokalnych liderów społecznych planujemy zaprosić do współpracy Sołtysów, przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to osoby, które wedle posiadanej przez nas wiedzy i doświadczenia wynikającego z realizacji podobnych projektów mogą w kluczowy sposób przyczynić się do sukcesu przedsięwzięcia.

Pełna treść pisma – (plik-pdf) – 560 kb

linia

Końskie, 4 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE

STAROSTY KONECKIEGO

z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich

w Końskich działającej przy Staroście Konckim a podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 60/2020 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich, niniejszym informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich działającej przy Staroście Koneckim.

 1. Kandydaci na członków Rady mogą być zgłaszani przez działające na terenie powiatu koneckiego koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym Starosty Koneckiego, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska lokalnego stanowi forum w sprawach dotyczących mieszkańców wsi.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 420 kb

Formularz zgłoszeniowy – (plik.pdf) – 180 kb

linia

Końskie, 1 czerwca 2020 r.

Stypendia dla dzieci byłych pracowników zdjęcie Logo Krajowy Ośroodek Wsparia RolnictwaPGR 2020/2021

Celem Programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i z małych miast do 20 000 mieszkańców pokonania trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, uczniowie liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą n iż Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021 Segment 1A (wraz z załącznikiem) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w §3, po przvjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania).

Termin uruchomienia aplikacji on-line oraz termin przesyłania wydrukowanych wniosków do OT KOWR zostaną zamieszczone na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 280 kb

Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych - (plik.pdf) – 730 kb

Program Stypendiów Pomostowych – (plik.pdf) – 620 kb

linia

Końskie, 27 maja 2020 r.

Aktywność, pasja, zaangażowanie w pracę, korzystanie z ciekawych metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi to cechy szczególnie dziś cenione i potrzebne u bibliotekarek. Chcemy już po raz dziewiąty wyróżnić panie pracujące w bibliotekach w całej Polsce i działające na rzecz swoich społeczności lokalnych, ale potrzebujemy do tego Państwa pomocy!

Prowadząc Konkurs od dziewięciu lat widzimy, że bibliotekarkom czasem brakuje odwagi, by zgłosić się do naszego Konkursu. Część z nich zapewne uważa, że to co robi nie zasługuje na wyróżnienie. Nic bardziej mylnego! Obserwując ich poczynania od kilku lat widzimy, że to co robią dla swoich społeczności lokalnych jest godne podziwu i rozgłosu. Dlatego zwracamy się o pomoc do Państwa jako osób, które mogą namówić je do wysłania zgłoszenia. Jeśli macie Państwo w swojej gminie/ powiecie bibliotekarki, które wiecie, że działają społecznie koniecznie namówcie je do tego, by opisały swoje historie i wysłały je do nas.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 190 kb

linia

Końskie, 20 maja 2020 r.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.

Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

 • I - w wysokości 120 tys. zł - na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
 • II - w wysokości 30 tys. zł - na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe.

Dotacji nie może przeznaczyć na chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. W czasie trwania na terenie kraju stanu epidemii ARiMR zachęca, by przekazywać w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

logo armir

linia

Konskie, 18 maja 2020 r.

suw

18 maja br. przypada 100. rocznica urodzin naszego rodaka Jana Pawła II. W tym roku przypadło nam to wyjątkowe wydarzenie świętować w trudnym dla nas czasie epidemii.

Aby ten szczególny dzień uczynić wyjątkowym Wojewoda Świętokrzyski serdecznie zaprasza wszystkich do obejrzenia niezwykłego koncertu „Jan Paweł II na zawsze w naszych sercach”. Jest to wydarzenie z udziałem uzdolnionych artystów z naszego regionu, którzy poprzez zaprezentowanie swoich utworów stworzyli przepiękne widowisko artystyczne.  Dopełnieniem tego wydarzenia są wspomnienia związane z Ojcem Świętym, którymi podzielił się z nami ks. Biskup Marian Florczyk oraz wojewoda Zbigniew Koniusz.

Gorąco zachęcamy do obejrzenia tego wydarzenia, które będzie emitowane na portalu społecznościowym Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na kanale You Tube Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Biuro Wojewody, w poniedziałek 18 maja 2020 roku o godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tego niezwykłego przedsięwzięcia oraz udostępnienie informacji podległym Jednostkom.

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 40 kb

linia

Końskie, 12 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie zaprasza serdecznie dzieci, młodzież, dorosłych do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Święty Jan Paweł II - w oczach i sercach Polaków”, który został zorganizowany dla uczczenia 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce zgodnej z nazwą oraz celem konkursu, tj. mającą przybliżyć wizerunek Św. Jana Pawła II, wydarzenia związane z jego pontyfikatem, odbyte podróże oraz inne okoliczności związane z życiem Karola Wojtyły. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 20 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego, lub data wpływu na Biuro Podawcze w przypadku osobistego dostarczenia pracy) na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, w kopercie z dopiskiem Konkurs plastyczny ,,Święty Jan Paweł II – w oczach i sercach Polaków”.

Więcej informacji i formularzy na stronie Powiatu.

zdjęcie Konkurs - Jan Paweł II

linia

Końskie, 4 maja 2020 r.

ARiMR: ponad pół miliona wniosków o dopłaty bezpośrednie

W tym roku rolnicy po raz trzeci przez internet składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW. Do środy 29 kwietnia do ARiMR wpłynęło ich ponad pół miliona.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków.

W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe PROW wnioskowało ponad 1,3 mln rolników. W obecnej kampanii, do środy 29 kwietnia do ARiMR wpłynęło 529 tys. wniosków. W tym roku wnioski o dopłaty rolnicy będą mogli składać do 15 czerwca 2020 r. Dotyczy to płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW (w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt oraz płatności ONW i premii zalesieniowej).

Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. I w tym przypadku rolnicy dostali więcej czasu na dostarczenie dokumentów. Z powodu epidemii koronawirusa, zgodnie z zapisami ustawy o COVID-19, oświadczenia można składać w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności, czyli do 15 czerwca 2020 r. Do środy 29 kwietnia do Agencji wpłynęło 180 tys. oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2020 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Wnioski i oświadczenia będzie można składać również po 15 czerwca 2020 r., z tym, że za każdy dzień roboczy opóźnienia (do 10 lipca 2020 r.) należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

Oświadczenia można obecnie przekazywać do biur powiatowych ARiMR w następujący sposób: wysłać je pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub przesłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego (dostępne na www.arimr.gov.pl w zakładce kontakt/adresy e-mail biur powiatowych), a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można również pozostawić w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach. Jest jeszcze inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i wysłać wniosek przez internet.

Rolnicy, którzy mają techniczne problemy z wypełnieniem wniosku mogą kontaktować się telefonicznie z biurami powiatowymi ARiMR (www.arimr.gov.pl zakładka kontakt) lub pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84.

logo armir

linia

Końskie, 15 kwietnia 2020 r.

zdjecie PLAKAT...

linia

Końskie, 7 kwietnia 2020 r.

baner

Panie i Panowie Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci,
w Dzienniku Ustaw 9 kwietnia 2019 r. ogłoszona została ustawa Święto Chrztu Polski. To państwowe święto będzie obchodzone co roku 14 kwietnia. Historycy wskazują, że jest to data narodzin Państwa Polskiego. Właściwie obchodzimy je po raz pierwszy, gdyż w 2019 roku nie zostało ono jeszcze zauważone. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Dobrze byłoby aby włodarze gmin, miast i powiatów zechcieli uczcić to święto poprzez wywieszenie flag na budynkach użyteczności publicznej oraz zachęcając do tego podległe sobie jednostki. Prosimy również o opublikowanie informacji na ten temat na stronie gmin, powiatów i województw. Mimo, że szkoły w tym czasie nie będą czynne, prosimy o pamięć na rok przyszły. Obchodzenie tego święta przez szkoły powinno stać się ważnym elementem wychowania patriotycznego, szkoły mogłyby w tym terminie organizować uroczyste akademie czy też inne wydarzenia. Gorąco zachęcam Państwa do podkreślenia ważności tego święta.

Ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski - (plik.pdf) - 250 kb

linia

Końskie; 6 kwietnia 2020 r.

zdjęcie ZAKAZ WSTĘPU DO LASU...

Ministerstwo Środowiska
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozostają zamknięte.
Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.
W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.

linia

Końskie, 3 kwietnia 2020 r.

zdjęcie KONKURS...

Konkurs Clicktrans.pl #Zostańwdomu i pomóż

Siedzisz w domu zgodnie z zaleceniami i wartościowo spędzasz czas? Dlaczego jednocześnie nie zrobić czegoś dobrego dla tych, którzy znajdują się na pierwszej linii frontu walki z epidemią?  Weź udział w konkursie i wspomóż wybraną organizację w walce z koronawirusem! A to wszystko w zaciszu twojego domu!

Ograniczenie kontaktów społecznych z powodu epidemii to dla nas wszystkich niełatwy czas – wiemy jednak, że jest niezbędny, jeśli chcemy wygrać z wirusem. Warto ten okres domowej kwarantanny wykorzystać kreatywnie – sposoby, aby to zrobić znajdziesz na każdym kroku! 

Zainspiruj innych do pozostania w domu, pokazując, co wartościowego i ciekawego można zrobić, nie opuszczając czterech ścian. Odrobina wsparcia i inspiracji w tym niełatwym czasie będzie nie tylko cenna, ale pomoże nam łatwiej wytrwać w  odosobnieniu. A więc #zostańwdomu, ale nie bezczynnie!

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

linia

Końskie, 2 kwietnia 2020 r.

Najważniejsze zmiany dla beneficjentów / wnioskodawców zdjęcie LOGO ARiMR...ARiMR w czasie epidemii.

Najważniejsze zmiany dla Wnioskodawców oraz Beneficjentów otrzymujących wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związane z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).
Zgodnie z przepisami ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie rozpoczyna się,
a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

zdjęcie TERMINY

linia

Końskie, 2 kwietnia 2020 r.

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUSzdjęcie LOGO ZUS...

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) (plik.docx)

 1. Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RDU – (plik.pdf) (plik.doc)
 2. Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RDZ – (plik.pdf) (plik.doc)
 3. Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RSP_C – (plik.pdf) (plik.doc)
 4. Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RSP_D – (plik.pdf) (plik.doc)
 5. RDU_artykuł_merytoryczny_31_03 – (plik.pdf) (plik.docx)
 6. RDZ_artykuł_merytoryczny_31_03 – (plik.pdf) (plik.docx)
 7. RSP_C_artykuł_merytoryczny_31_03 – (plik.pdf) (plik.docx)
 8. RSP_D_artykuł_merytoryczny_31_03 – (plik.pdf) (plik.docx)
 9. Wniosek_RDU_PAPIER_30_03_2020 – (plik.pdf) (plik.docx)
 10. Wniosek_RDZ_PAPIER_31_03_2020_1 – (plik.pdf) (plik.docx)
 11. Wniosek_RSP_C_PAPIER_31_03_2020 – (plik.pdf) (plik.docx)
 12. Wniosek_RSP_D_PAPIER_31_03_2020 – (plik.pdf) (plik.docx)
 13. Załącznik_do_wniosku_elektronicznego_RDZ – (plik.xls)

linia

Konskie, 23 marca 2020 r.

Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego zachęca do składania wniosków w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Lokalny”.

W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje w wysokości od 1500 do 5000 zł  na tworzenie Inicjatyw oddolnych (np. wydarzeń, warsztatów, rajdów, wycieczek itp.) wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego.

 • Jeżeli masz głowę pełną pomysłów, które chcesz zrealizować w swoim otoczeniu.
 • Lubisz prace zespołową i udzielasz się społecznie.
 • Wasza młoda organizacja chce wskoczyć na wyższy poziom i się rozwijać.

Nie czekaj! Wejdź na stronę  www.swietokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej!

O mikrodotacje ubiegać się mogą:

 • młode organizacje, wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • grupy nieformalne – min. 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferach pożytku publicznego, grupy nieformalne mają dwie drogi wystąpienia o grant:
  – wspólnie z patronem lub
  – samodzielnie
 • grupy samopomocowe dobrowolne zespoły osób których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków.

promocja SFL

linia

Końskie, 20 marca 2020 r.

suw

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2020. Jego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa jakości świadczonych usług. Na realizację programu przeznaczono kwotę 40 mln zł. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają duże potrzeby wynikające ze stanu zdrowia i ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im na kolejne lata nie tylko pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, ale również wsparcia w nauce i rozwijaniu umiejętności, dzięki którym będą mogli stać się bardziej niezależni.

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

linia

Końskie; 20 marca 2020 r.

suw

Szanowni Państwo,
W dniu 13 marca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła start programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020. To 80 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. W tym roku opiekę realizować będzie więcej placówek, zwiększony został także limit godzin usług opieki wytchnieniowej. „Opieka wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Opiekunowie często nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Jeszcze niedawno tylko nieliczne samorządy oferowały we własnym zakresie – wsparcie na zasadzie opieki wytchnieniowej. W tegorocznej edycji rozszerzono dostępność opieki, realizować będzie ją więcej placówek, zwiększony został także limit godzin usług opieki wytchnieniowej.

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

linia

Końskie; 13 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, ms

w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje o konieczności podjęcia działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście, poinformowanie o tym fakcie beneficjentów pomocy oraz organizacja udzielania porad przez telefon lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Treść komunikatu przesyłamy w załączeniu. Komunikat jest również dostępny na stronie internetowej darmowapomocprawna.ms.gov.pl w zakładce: „Aktualności” pod linkiem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html

Uprzejmie prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższego komunikatu do wszystkich powiatów oraz miast na prawach powiatów, działających na terenie Państwa województwa.

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

linia

Końskie; 11 marca 2020 r.

loga

Szanowni Państwo

zapraszam do udziału w konkursie "NieBezpieczni w sieci", w którym nagrodzimy najlepsze pomysły na kampanię edukacyjno-informacyjną. Chcemy skorzystać z Państwa kreatywności i doświadczenia. Wierzę, że razem możemy zrobić coś dobrego. Naszym celem jest wzrost świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w sieci. Niezależnie ile mają lat - zależy nam, aby byli świadomymi użytkownikami i Internetu. Nie chcemy straszyć. Chcemy edukować. Pokazywać zagrożenia, ale i wskazywać sposoby radzenia sobie z nimi. Organizacje pozarządowe mają ogromny potencjał w zakresie realizacji działań informacyjno - edukacyjnych . Znając potrzeby społeczności oraz problemy z jakimi się stykają, poszukują skutecznych sposobów ich rozwiązywania, często niesztampowych, kreatywnych, ale zarazem dopasowanych do konkretnych potrzeb. Te same organizacje nie mają jednak na ogół dostatecznych środków, czy możliwości aby te pomysły zrealizować. Nasz konkurs odpowiada na tę potrzebę.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

linia

Końskie; 03 marca 2020 r.

koronawirus 01

koronawirus 02

Co musisz wiedzieć o KORONAWIRUSIE - link do strony

linia

Końskie; 27 lutego 2020 r.

sanepid

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN,

Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ

oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym

koronawirusem SARS-CoV-2

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Pełna treść pisma PL - (plik.pdf)

Pełna treść pisma EN - (plik.pdf)

Pełna treść pisma IT - (plik.pdf)

Pełna treść pisma ChRL - (plik.pdf)

linia

Końskie; 27 lutego 2020 r.

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca. Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:

- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);

- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).  

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.

logo armir

linia

Końskie; 19 lutego 2020 r.

Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Większość jej zasobów zgromadzona jest w otwartych zbiornikach na powierzchni Ziemi.  Jednak ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 3% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokryte jest lodem). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej.

W porównaniu do innych państw europejskich Polska ma bardzo ograniczone zasoby wody. W przeliczeniu na mieszkańca naszego kraju rezerwy słodkiej wody to jedynie ok. 1580 m3 rocznie, co sytuuje Polskę zwykle w ostatniej trójce w Europie, czasem nawet na końcu zestawienia (nie licząc państw wyspiarskich typu Malta czy Cypr).

Warto wiedzieć, że od kilku dziesięcioleci obserwujemy w naszym kraju narastający deficyt wody. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku zasoby dyspozycyjne wody przypadające na statystycznego Polaka wynosiły ok. 2500 m3 na osobę, później już rzadko kiedy przekraczały 1600 m3.

Niedobór wody to wyzwanie. Wyzwanie także dla rolnictwa (straty w produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, a w konsekwencji – wzrost cen żywności), dla energetyki (brak wody do chłodzenia bloków) mogące powodować przerwy w dostawach prądu, dla przemysłu i mieszkańców. Ze względu na wielowymiarowość skutków niedoboru wody, już niedługo może być to jeden z głównych czynników wpływających nie tylko na jakość życia ludzi, ale także na możliwości rozwoju gospodarczego czy stosunki międzynarodowe.

Wiek XIX był wiekiem pary, XX był wiekiem węgla i ropy a wiek XXI to wiek wody.

Uwzględniając znaczenie tego problemu oraz doceniając powagę sytuacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej- organizator III Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce ( 20-21.03.2020r) zdecydował, że tematyka wodna stanie się jednym z wiodących zagadnień podczas Forum.

21.03.2020 r odbędzie się debata zatytułowana „Zarządzanie zasobami wodnymi w rolnictwie w obliczu zmian klimatycznych”, w trakcie której m.in. zaprezentowany zostanie raport przygotowany na zlecenie EFRWP przez wybitnych specjalistów z zakresu gospodarki wodnej.

Tematykę gospodarki wodnej organizatorzy Forum pragną spopularyzować również organizując konkurs na przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej dotyczącej tych zagadnień.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania i racjonalnego gospodarowania wodą,  inspirowanie mieszkańców obszarów wiejskich do działań i proekologicznych oraz rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz działań informacyjnych.

Honorowym Partnerem Konkursu jest państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Więcej informacji dotyczących konkursu (w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy)  można znaleźć na stronie internetowej: www.efrwp.pl oraz pisząc do nas adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Konkurs już trwa  - serdecznie zapraszamy do udziału !!!

konkurs woda

linia

Końskie; 19 lutego 2020

ze smakiem

linia

Końskie; 18 lutego 2020 r.

KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWAzdjęcie LOGO KRAJOWY SZTAB...

Stowarzyszenie nasze zwraca się z ofertą/wnioskiem o podjęcie współpracy w zakresie objęcia opieką osób starszych i niesamodzielnych na Państwa terenie, poprzez umożliwienie im bezpłatnego korzystania z działań prowadzonej przez nas Sieci Życia. Jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. zawał serca, atak astmy, czy napad), poprzez wciśnięcie przycisku, uruchomienie automatycznego, natychmiastowego wezwania pomocy.

Z sieci naszej można korzystać przy pomocy komórkowego lub stacjonarnego aparatu telefonicznego. Można też wykorzystywać do tego celu profesjonalne centrale alarmowe, a także występujące na rynku różne urządzenia dedykowane dla seniorów (różnego rodzaju opaski z przyciskiem SOS, centralki itp.). Z przycisku Sieci Życia w telefonie korzysta się bezpłatnie. Nasze działania utrzymujemy ze składek członkowskich, wysokość składek jest dobrowolnie deklarowana przez użytkowników sieci.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

linia

Końskie; 11 lutego 2020 r.

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

logo ARMIR

linia

Końskie; 24 stycznia 2020 r.

sms powiat

linia

Końskie; 23 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję zdjęcie LOGO CENTRUM...edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl), a także pod hasztagiem #DzieciUcząRodziców na Facebooku.

Zależy nam na tym, by film "Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta" dotarł do jak największego grona odbiorców. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie linku do filmiku na Państwa stronie internetowej. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE

linia

Końskie; 20 stycznia 2020 r.

Informacje dla wnioskodawców w module I aktywny samorzad

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2020 r.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wysokość dofinansowania

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 roku.

Zapoznaj się treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5).

W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Zarząd PFRON w 2020 roku wprowadził kolejne, postulowane przez osoby niepełnosprawne i samorządy powiatowe udogodnienia:

zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania:

 • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją obu rąk (B1) - z kwoty 5.000 zł do 7.000 zł,
 • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) - z kwoty 6.000 zł do 7.500 zł,
 • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją słuchu (B4) - z kwoty 2.500 zł do 4.000 zł,
 • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego (C5) - z kwoty 5.000 zł do 7.500 zł,
 • kosztów opieki nad osobą zależną (D) – z kwoty 200 zł miesięcznie nad jedną (każdą) osobą zależną – do kwoty 300 zł,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (C1) – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł,
 • w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia (Moduł II programu) dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z kwoty 1.000 zł do kwoty 1.500 zł,
 • kosztów opłaty za naukę – czesne (Moduł II programu), z kwoty 3.000 zł za semestr do kwoty 4.000 zł,

zmniejszono wymagany udział własny Wnioskodawcy:

 • przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) - z 30% na 10% ceny brutto,
 • przy zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego (C5) – z 35% na 25% ceny brutto,

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • są zatrudnione - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

linia

Końskie; 20 stycznia 2020 r.

Informacje dla studentówaktywny samorzad

Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2020 r.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
 • dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 • do 1.000 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 1. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 2. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2019 r. - M.P. 2019, poz. 870), według wzoru: [(2.715 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 5. 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 6. 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 800 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Przekazanie przyznanych środków finansowych

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 65%).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

Warunki dopuszczalności pomocy na dofinansowanie nauki (wszystkie wymienione w ust. 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 r.

 • Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:
 1. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2;

 • Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
 • Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
 • Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 • Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania.

Pozostałe warunki pomocy na dofinansowanie nauki są wymienione w ust. 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 r.

Limit semestrów nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dodatkowo, przypominamy:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

linia

Końskie; 10 stycznia 2020 r.

Nabór wniosków na realizację w 2020 roku Programu „KLUB” ms

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2020 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

 • Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł.
 • Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2020 r.(wyłącznie za pośrednictwem systemu AMODIT).
 • Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2020 r.

Ewentualne pytania w zakresie Programu „KLUB” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu – Więcej informacji na stronie - https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-programu-klub

linia

Końskie; 9 stycznia 2020 r.

Nabór kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów.zdjęcie LOGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI...

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (www.swietokrzyskie.pro) w dniu 31 grudnia 2019r.  zostało opublikowane Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie naboru kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów.

Zwracam się z prośbą o przekazanie niniejszej informacji podmiotom funkcjonującym na terenie powiatu wskazanym w treści ogłoszenia jako właściwe do zgłaszania swoich przedstawicieli do Rady tj.:

 • Rad Seniorów,
 • Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • organizacji pozarządowych mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów,
 • niezrzeszonych grup aktywnych seniorów w wieku 60 lat i więcej, działających wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniora, posiadających co najmniej dwie  rekomendacje organizacji mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem „Świętokrzyska Rada Seniorów” w terminie 28 dni od daty opublikowania Ogłoszenia tj. do dnia 28 stycznia 2020r.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej tel. 41 342-16-92; 41 342-13-88.

linia