loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Poradnik Interesanta

|

Regulamin organizacyjny

STAROSTWA POWIATOWEGO

W KOŃSKICH

schemat organizacyjny

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA I ICH ZADANIA

W Starostwie tworzy się następujące komórki organizacyjne oznaczone symbolami :

1) Wydział Organizacji i Informatyzacji Powiatu - "Ol"

2) Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu - "IM"

3) Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia - "PS"

4) Wydział Budżetu i Finansów - "BF"

5) Wydział Promocji i Kultury - "PK"

6) Wydział Zarządzania Kryzysowego - "ZK"

7) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - "GN"

8) Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej - "BP"

9) Wydział Komunikacji i Transportu - "KT"

10) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa - "RO"

11) Biuro Rady Powiatu - "BR"

12) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - "ZO"

Ponadto, w starostwie w ramach wydzielonych stanowisk pracy funkcjonują:

1) Powiatowy Rzecznik Konsumentów - "RK"

2) Geolog Powiatowy - "GP"

3) Specjalista ds. BHP - "SH"

4) Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością - "PJ"

5) Archiwum zakładowe -"AZ"

6) Radca prawny - "RP"

 

 

Wydział Organizacji i Informatyzacji Powiatu

jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę organizacyjną oraz informatyczną starostwa a także koordynowanie zadań z zakresu informatyzacji powiatu i obsługi prawnej zlecanej na zewnątrz

Zadania regulaminowe wydziału:

1) Wykonywanie zadań starosty w zakresie organizowania pracy zarządu powiatu

2) Koordynowanie obsługi prawnej starostwa zlecanej na zewnątrz

3) Wykonywanie zadań powiatu wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w zakresie obsługi organizacyjnej

4) Prowadzenie spraw kadrowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

5) Koordynowanie wykonywaniem zadań powiatu określonych ustawą o dostępie do informacji publicznej

6) Koordynowanie wykonywaniem zadań powiatu określonych ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

7) Koordynowanie procesu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

8) Koordynowanie zadań powiatu wynikających z ustawy o petycjach

9) Prowadzenie polityki szkoleniowej pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

10) Prowadzenie centralnych rejestrów kancelaryjnych

11) Prowadzenie biura obsługi klienta

12) Prowadzenie sekretariatu starosty i wicestarosty oraz sekretarza powiatu

13) Wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendów

14) Wykonywanie zadań określonych ustawą o orderach i odznaczeniach

15) Zarządzanie i administrowanie sprzętem komputerowym oraz siecią teleinformatyczną

16) Koordynowanie wdrożeń i rozwijanie systemów teleinformatycznych

17) Zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów teleinformatycznych

18) Prowadzenie centralnej ewidencji projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich realizowanych przez starostwo powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu

 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu

jest odpowiedzialny za gospodarowanie mieniem powiatu własnych jednostek organizacyjnych, planowanie oraz nadzór nad przygotowywaniem i realizacją procesu inwestycyjnego, planowanie i prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w starostwie, a także gospodarkę materiałową starostwa

Zadania regulaminowe wydziału:

1) Planowanie, nadzór nad przygotowywaniem i realizacją inwestycji i remontów powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych

2) Sporządzanie planów postępowań o udzielenie zamówień, przewidywanych do przeprowadzenia w danym roku finansowym

3) Prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych na wniosek naczelników wydziałów merytorycznych/samodzielnych stanowisk/kierowników biur we wszystkich trybach określonych przepisami Prawa zamówień publicznych

4) Przygotowywanie propozycji zarządowi powiatu w zakresie gospodarowania mieniem powiatu własnych jednostek organizacyjnych, tj.: nieruchomości oddanych w trwały zarząd, użyczenie, będących w nieodpłatnym użytkowaniu, dzierżawie, lub użytkowaniu wieczystym zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami

5) Administrowanie obiektami starostwa oraz utrzymanie terenu wokół budynków starostwa

6) Wykonywanie obowiązków w zakresie inwentaryzacji mienia określonych w ustawie o rachunkowości

7) Gospodarowanie mieniem ruchomym starostwa

8) Prowadzenie gospodarki materiałowej niezbędnej do właściwego funkcjonowania starostwa

9) Wykonywanie zadań określonych w rozporządzeniu rady ministrów w sprawie tablic i pieczęci urzędowych

 

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia

jest odpowiedzialny za koordynowanie wykonywaniem zadań powiatu z zakresu spraw społecznych, ochrony zdrowia, prowadzenie i organizację powiatowych placówek oświatowych, współpracę z organizacjami pozarządowymi

Zadania regulaminowe wydziału:

1) Koordynowanie wykonywaniem zadań powiatu wynikających z ustawy o pomocy społecznej

2) Koordynowanie wykonywaniem zadań powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

3) Koordynowanie wykonywaniem zadań powiatu wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

4) Koordynowanie wykonywaniem zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z wyłączeniem zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

5) Wspieranie merytoryczne i organizacyjne działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych

6) Wykonywanie zadań starosty jako organu prowadzącego określonych ustawą o systemie oświaty

7) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o systemie informacji oświatowej

8) Przygotowywanie propozycji dla starosty, zarządu powiatu rady powiatu wynikających z ustawy o systemie oświaty

9) Przygotowywanie propozycji dla starosty, zarządu powiatu rady powiatu określonych ustawą Karta Nauczyciela

10) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich

11) Wykonanie zadań starosty wynikających z ustawy o fundacjach

12) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawami o stosunku państwa do kościołów i związków wyznaniowych

13) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o sporcie

14) Wykonywanie zadań powiatu w zakresie turystyki wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym

15) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

16) Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń określonego ustawą prawo o stowarzyszeniach

17) Wykonywanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznej biblioteki powiatowej

18) Nadzorowanie spraw związanych ze służbą zdrowia a w szczególności z tworzeniem, przekształceniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej

19) Wykonywanie zadań powiatu wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w zakresie powierzenia prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej

20) Wykonywanie zadań starosty określonych w ustawie o Karcie Polaka

 

Wydział Budżetu i Finansów

jest odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego oraz nadzór nad wykonaniem budżetu Powiatu.

Zadania regulaminowe wydziału:

1) Koordynacja prac związanych z opracowaniem projektu budżetu powiatu oraz wieloletniej prognozy finansowej

2) Opracowywanie zmian w budżecie powiatu

3) Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami, a w szczególności z zakresu:

a) planu finansowego Starostwa Powiatowego,

b) funduszy celowych, depozytów, itp.,

c) ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Starostwa,

d) spraw płacowych i świadczeń z ubezpieczeń z tym związanych,

e) gospodarki kasowej.

4) Kierowanie do radcy prawnego wniosków o przeprowadzenie postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej należności

5) Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej budżetu powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami, a w szczególności:

a) przekazywanie środków pieniężnych dla podległych jednostek organizacyjnych w terminach umożliwiających prawidłową realizację budżetu,

b) przekazywania do podległych jednostek organizacyjnych informacji o kwotach przyjętych w budżecie powiatu celem realizacji powierzonych im zadań,

c) rozliczania podległych jednostek organizacyjnych z przekazywanych środków pieniężnych z budżetu powiatu na realizację przyjętych w planach finansowych zadań,

d) rozliczania podległych jednostek organizacyjnych z realizacji zaplanowanych dochodów i przekazywanych z tego tytułu środków do budżetu powiatu.

6) Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości finansowej i przekazywanie jej odpowiednim organom i instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:

a) sporządzanie sprawozdawczości Starostwa,

b) przyjmowanie i kontrola sprawozdawczości podległych jednostek organizacyjnych,

c) sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej i opisowej

7) Opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej Starostwa

8) Rozliczanie inwentaryzacji

9) Koordynacja zadań związanych z centralizacją w podatku VAT

 

Wydział Promocji i Kultury

jest odpowiedzialny za promocję i działalność kulturalną powiatu, realizację umów i porozumień zawartych z partnerami powiatu oraz współpracę z podmiotami w zakresie promocji regionu świętokrzyskiego

Zadania regulaminowe wydziału:

1) Promowanie walorów inwestycyjnych, społeczno gospodarczych, turystycznych oraz dziedzictwa kulturowego powiatu

2) Koordynowanie działalności kulturalnej powiatu w zakresie określonym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

3) Organizowanie przedsięwzięć promujących powiat

4) Promowanie działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu

5) Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi powiatu w zakresie wynikającym z zawartych umów i porozumień

6) Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami w zakresie promocji powiatu i regionu świętokrzyskiego

7) Wykonywanie zadań starosty w zakresie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

8) Prowadzenie polityki informacyjnej i współpraca z mediami w zakresie działalności powiatu w szczególności poprzez wykorzystywanie narzędzi teleinformatycznych

9) Prowadzenie strony internetowej powiatu

10) Przygotowywanie i obsługa konferencji prasowych

11) Wykonywanie zadań w zakresie wykorzystywania herbu i flagi powiatu

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego

jest odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych oraz spraw obronnych i obywatelskich. Wydział koordynuje pracą komórek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży w zakresie obronności, obrony cywilnej i zwalczania klęsk żywiołowych

Zadania regulaminowe wydziału:

1) Koordynowanie wykonywaniem zadań starosty określonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym

2) Koordynowanie wykonywaniem zadań starosty określonych ustawą o stanie klęski żywiołowej

3) Koordynowanie wykonywaniem zadań starosty z zakresu działalności obronnej wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

4) Koordynowanie wykonywaniem zadań starosty określonych rozporządzeniem rady ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin

5) Koordynowanie wykonywaniem zadań starosty w zakresie bezpieczeństwa i porządku zawartych w ustawie o samorządzie powiatowym

6) Koordynowanie wykonywaniem zadań starosty określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych

7) Koordynowanie wykonywaniem zadań powiatu wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych

8) Koordynowanie wykonywaniem zadań starosty wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

9) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

10) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych

11) Wykonywanie zadań starosty określonych w ustawie o rzeczach znalezionych

 

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań powiatu z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej i gospodarki przestrzennej

Zadania regulaminowe wydziału:

1) Wykonywanie zadań starosty jako organu administracji architektonicznobudowlanej określonych ustawą prawo budowlane przepisami wykonawczymi

2) Wykonywanie zadań starosty jako organu administracji powiatowej, określonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3) Wykonywanie zadań starosty jako organu administracji architektonicznobudowlanej określonych ustawą o własności lokali

4) Wykonywanie zadań starosty jako organu administracji architektonicznobudowlanej określonych rozporządzeniem w sprawie dodatków mieszkaniowych

5) Wykonywanie zadań starosty jako organu administracji architektonicznobudowlanej określonych ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

6) Przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć dla zarządu powiatu określonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

7) Wykonywanie zadań starosty jako organu administracji architektonicznobudowlanej, określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne

8) Wykonywanie zadań starosty jako organu administracji powiatowej, określonych ustawą - o transporcie kolejowym

9) Wykonywanie zadań starosty jako organu administracji powiatowej, określonych ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

10) Przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć dla zarządu powiatu określonych ustawą o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

11) Przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć dla zarządu powiatu określonych ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań powiatu z zakresu prawa wodnego; ochrony środowiska; ochrony przyrody; udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; rybactwa śródlądowego; prawa łowieckiego; gospodarki rolnej i leśnej; gospodarki odpadami oraz ochrony zwierząt

Zadania regulaminowe wydziału:

1) Wykonywanie zadań starosty jako organu ochrony środowiska, określonych ustawą Prawo ochrony środowiska i przepisami wykonawczymi, ustawą o zmianie ustawy - prawo wodne oraz niektórych innych ustaw i przepisami wykonawczymi

2) Koordynowanie wykonywaniem zadań starosty z zakresu administracji rządowej określonych ustawą Prawo wodne i przepisami wykonawczymi

3) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o odpadach i przepisami wykonawczymi

4) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i przepisami wykonawczymi

5) Wykonywanie zadań starosty oraz zadań zleconych staroście z zakresu administracji rządowej określonych ustawą Prawo łowieckie i przepisami wykonawczymi

6) Wykonywanie zadań starosty jako organu ochrony przyrody określonych ustawą o ochronie przyrody i przepisami wykonawczymi

7) Wykonywanie zadań starosty oraz zadań zleconych staroście z zakresu administracji rządowej w zakresie leśnictwa określonych ustawą o lasach i przepisami wykonawczymi

8) Wykonywanie zadań starosty z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wraz z przepisami wykonawczymi

9) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o rybactwie śródlądowym i przepisami wykonawczymi

10) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o transporcie kolejowym

11) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

12) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

13) Występowanie w roli oskarżyciela publicznego z zakresu ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w przypadku złożenia wniosku o ukaranie

14) Przygotowywanie materiałów i dokumentacji dla zarządu powiatu w celu prawidłowej realizacji polityki ekologicznej określonej ustawą prawo ochrony środowiska, o odpadach, prawo wodne

 

Wydział Komunikacji i Transportu

jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań powiatu z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz transporcie drogowym

Zadania regulaminowe wydziału:

1) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym

2) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o transporcie drogowym

3) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

4) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o swobodzie działalności gospodarczej

5) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o kierujących pojazdami

6) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań powiatu z zakresu geodezji i kartografii, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz mieniem powiatu, w tym powiatowym zasobem nieruchomości nie należącym do jednostek organizacyjnych powiatu, obsługi materialno - technicznej ewidencji budynków i gruntów, uzgadniania dokumentacji projektowych oraz innych zadań powiatu związanych z uzyskiwaniem danych z ewidencji budynków i gruntów

Zadania regulaminowe wydziału:

1) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne

2) Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami należących do właściwości starosty i powiatu oraz z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

3) Wykonywanie zadań starosty wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

4) Wykonywanie zadań starosty wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

5) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

6) Wykonywanie zadań starosty wynikających z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

7) Wykonywanie zadań starosty wynikających z ustawy o księgach wieczystych i hipotece

8) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych

9) Wykonywanie zadań starosty określonych ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

10) Przygotowywanie propozycji zarządowi powiatu w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w tym powiatowym zasobem nieruchomości w zakresie określonym ustawą o gospodarce nieruchomościami z wyłączeniem nieruchomości oddanych w trwały zarząd, użyczenie, będących w nieodpłatnym użytkowaniu, dzierżawie, lub w użytkowaniu wieczystym, własnych jednostek organizacyjnych

11) Wykonywanie zadań starosty wynikających z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności mienia Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

12) Wykonywanie zadań starosty wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w odniesieniu do postępowań odszkodowawczych

 

Biuro Rady Powiatu

jest odpowiedzialne za obsługę administracyjno - techniczną rady powiatu oraz komisji rady powiatu, koordynowanie spraw związanych z interpelacjami i wnioskami radnych, a także przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym radnych rady powiatu

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wynikających z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

 

Geolog Powiatowy

jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań starosty wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz z ustawy Prawo ochrony środowiska

 

Specjalista ds. BHP

jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z ustawy Kodeks pracy i przepisów wykonawczych

 

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

jest odpowiedzialny za ustanowienie, udokumentowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności zgodnie z wymaganiami obowiązującej Normy Międzynarodowej ISO 9001, a także realizację spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi oraz kontrolą zarządczą

Zadania regulaminowe Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością:

1) Wykonywanie zadań związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym określonych ustawą o samorządzie powiatowym w odniesieniu do pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu

2) Wykonywanie powierzonych przez Sekretarza powiatu zadań w zakresie kontroli zarządczej wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych

 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

jest odpowiedzialny za realizację zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wydawaniem kart parkingowych określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym

 

Archiwum zakładowe

jest odpowiedzialne za prowadzenie działalności archiwalnej oraz koordynowanie obiegu dokumentów w starostwie powiatowym

Zadania regulaminowe archiwum zakładowego:

1) Wykonywanie zadań starostwa powiatowego związanych z działalnością archiwalną określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

2) Przygotowywanie propozycji rozwiązań dla starosty związanych z funkcjonowaniem obiegu dokumentów w starostwie

3) Prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw

4) Nadzór merytoryczny nad filiami archiwum zakładowego

5) Wykonywanie zadań starosty jako pracodawcy określonych ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 

Radca prawny

jest odpowiedzialny za prowadzenie obsługi prawnej starostwa

Zadania regulaminowe radcy prawnego:

1) Wydawanie opinii prawnych dla potrzeb organów powiatu oraz komórek organizacyjnych starostwa

2) Opiniowanie i uzgadnianie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu

3) Opiniowanie i uzgadnianie projektów umów i porozumień zawieranych przez powiat

4) Wydawanie opinii w bieżących sprawach

5) Występowanie jako zastępca procesowy przed sądami i innymi organami w zakresie wyznaczonym przez organy powiatu

6) Nadzór nad prowadzeniem postępowań egzekucyjnych należności starostwa i Skarbu Państwa

 

ZARZĄDZANIE KOMÓRKĄ ORGANIZACYJNĄ

1. Wydziałami kierują naczelnicy, przy czym naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami jest jednocześnie Geodetą Powiatowym.

2. Biuro Rady Powiatu prowadzone jest przez Kierownika Biura Rady Powiatu.

3. Wydzielonymi jednoosobowymi stanowiskami pracy są:

a) Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością,

b) Radca prawny,

c) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,

d) Geolog Powiatowy,

e) Specjalista ds. BHP

f) Archiwum zakładowe prowadzone przez archiwistę pełniącego jednocześnie funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych

 

 

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku 730 - 1530

 

Wydział Komunikacji i Transportu

Poniedziałek - 730 - 1800

Wtorek - Piątek - 730 - 1530