loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KONFERENCJA NAUKOWA

Dnia 25 kwietnia 2012 roku w siedzibie zdjęcie uniwersytetUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Zarządzania i Administracji) odbyła się konferencja naukowa na temat „Regionalny program rozwoju na tle strategii UE „Europa 2020”, z uwzględnieniem roli ubezpieczeń – na przykładzie Województwa Świętokrzyskiego”. Patronat nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka – Koruba (Patronat Honorowy); Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas (Patronat Merytoryczny); Jej Magnificencja Rektor UJK – Prof. zw. dr hab. Regina Renz (Patronat Naukowy).

Wśród wielu prelegentów – ze świata nauki oraz przedstawicieli poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego – swój wykład wraz z prezentacją multimedialną przedstawił starosta konecki – Bogdan Soboń. Główny blok tematyczny w którym starosta uczestniczył to „Potencjał i kierunki dla strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego”, natomiast wystąpienie i prezentacja dotyczyła „Dziedzictwa i tożsamości kulturowej”. Starosta przedstawił w swej prezentacji historię i przynależność kulturową osób do dziedzictwa kulturowego województwa świętokrzyskiego. Zawarto w niej elementy promocyjne zakątków powiatu koneckiego. Przede wszystkim wartość naszych zabytków i obiektów muzealnych, m. in.: Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi oraz Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. W dalszej części konferencji wykładowcy zwrócili uwagę na znaczenie i rolę wielu ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem programu Unii Europejskiej „Europa 2020”. Innowacje w szerokim rozumieniu tego słowa to cenne, nowatorskie pomysły. Mogą być dla nas sposobem na osiągnięcie wyznaczonych celów, a także nowym źródłem wzrostu gospodarczego. W obecnej sytuacji gospodarczej ( kryzys finansowy oraz globalne wyzwania ) innowacje są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Problemy związane ze zmianami klimatu, energią, bezpieczeństwem żywności, zdrowiem i starzeniem się społeczeństwa można rozwiązać tylko za pomocą nowych, innowacyjnych metod. W ciągu ostatnich 20 lat stworzyliśmy na szczeblu UE określone strategie innowacji i osiągnęliśmy w tej dziedzinie duże postępy. Wyniki Europy w zakresie innowacji wciąż ulegały poprawie. Jednak świat szybko się zmienia, a wraz z nim również charakter innowacji. W odpowiedzi na te zmiany, w ramach strategii Europa 2020, Komisja przygotowała projekt dotyczący ustanowienia Unii innowacji. Inicjatywa koncentruje się na innowacjach, które przyczynią się do rozwiązania najważniejszych wyzwań społecznych określonych w strategii Europa 2020. Jej celem jest włączenie do udziału w działaniach wszystkich zainteresowanych stron i regionów.

 

Główne cele inicjatywy to:

  1. Wzmocnienie bazy wiedzy w Europie i zmniejszenie jej rozdrobnienia poprzez podwyższenie jakości edukacji i rozwoju umiejętności, dokończenie projektu europejskiej przestrzeni badawczej i promowanie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Z najnowszych badań wynika, że gdyby udało nam się osiągnąć wyznaczony cel, czyli inwestować w badania i rozwój 3 proc. PKB, moglibyśmy do 2025 roku stworzyć 3,7 mln nowych miejsc pracy i podwyższyć PKB do 795 mld rocznie.

  2. Realizacja pomysłów na innowacyjne produkty poprzez ułatwienie innowacyjnym firmom dostępu do finansowania, stworzenie wspólnego rynku innowacji, promowanie otwartości i wykorzystanie twórczego potencjału Europy.

  3. Zlikwidowanie dysproporcji społecznych i geograficznych poprzez dystrybucję korzyści płynących z innowacji w całej UE, z uwzględnieniem inteligentnej specjalizacji regionów i wyższych świadczeń społecznych ( sektor publiczny i innowacje społeczne ).

  4. Gromadzenie zasobów na przełomowe projekty poprzez ustanawianie konkretnych inicjatyw, czyli europejskich partnerstw innowacji, które pozwolą usunąć przeszkody po stronie podaży i popytu i jednocześnie jak najszybciej zapewnić zwykłym obywatelom korzyści z innowacji.