loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Starosta Konecki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Paweł Goraj - Administrator

na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. zdjęcie z napisem przetarg i zaznaczonym miejscem działki2, art. 39 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa:

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2022r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich przy ulicy Stanisława Staszica 2, pokój nr 329 (Sala Konferencyjna, III piętro):

 

przetarg1

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wniesienie wadium przez uczestnika przetargu lub pełnomocnika,
  • okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru rachunku bankowego, na który ewentualnie zostanie zwrócone wadium,
  • złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu zapoznała się z warunkami przetargu oraz że je akceptuje,
  • okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a). uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - pisemnej zgody współmałżonka z podpisem poświadczonym notarialnie o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami,

b). osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - aktualnego odpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (wystawionego nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) oraz stosownych pełnomocnictw i dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,

c). uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - poza przypadkami wskazanymi powyżej niezbędne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

2. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

3. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego
w Końskich nr 80 1240 1372 1111 0010 4862 1611.

4. Termin wniesienia wadium upływa dnia 22 lipca 2022 r.

5. Datą wniesienia wadium jest data uznania środków na w/w rachunku bankowym.

6. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic na gruncie.

10. Nabywcą nieruchomości zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę oraz wniesie wylicytowaną kwotę pomniejszoną o wadium na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Końskich nr 66 1240 1372 1111 0010 3712 8721 najpóźniej 2 dni przed dniem zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości.

11. Podstawę zawarcia umowy w formie aktu notarialnego będzie stanowił protokół
z przeprowadzonego przetargu.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, zgodnie z art. 41 ust. 2 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone. Pozostałym uczestnikom organizator przetargu zwróci wadium na wskazany numer rachunku bankowego.

13. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

Działka oznaczona nr 196/2 o pow. 0,1189 ha jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą i samosiejkami o regularnym i symetrycznym kształcie prostokąta. Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z gminnej drogi asfaltowej. Nieruchomość położona w sąsiedztwie gruntów rolnych, leśnych oraz luźnej zabudowy jednorodzinnej. Przedmiotowy teren cechuje się ciszą i spokojem. W bezpośrednim pobliżu przebiegają sieci wodociągowa i telekomunikacyjna. W odległości ok. 150 m przebiega linia energetyczna.

Działka zgodnie z  SUiKZP położona jest na terenach rolniczych. Dla owego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy zezwalająca na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Szczegółowych informacji o nieruchomości oraz o warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Końskich przy ulicy Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, pokój nr 108 lub pod nr tel. 41 260 47 44.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Starosta Konecki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.