loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU POWIATU KONECKIEGO

19 stycznia 2012 roku w siedzibie Starostwa zdjęcie strategiaPowiatowego w Końskich odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego oraz zespołów zadaniowych w sprawie rozpoczęcia procesu aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego”. Zgodnie z zarządzeniem Starosty Koneckiego Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia br. powołano Komitet Sterujący w skład którego wchodzą:

 

- Bogdan Soboń – Starosta Konecki,

- Wiesław Skowron – Przewodniczący Rady Powiatu w Końskich,

- Andrzej Marek Lenart – Wicestarosta,

- Marian Gąszcz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Końskich,

- Czesław Kurcbart – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Końskich,

- Wiesław Basiak – Członek Zarządu Powiatu,

- Danuta Leśniewicz – Członek Zarządu Powiatu,

- Renata Biegaj – Członek Zarządu Powiatu,

- Kazimierz Pasterczyk – Przewodniczący komisji Rewizyjnej,

- Michał Pękala – Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

- Robert Plech – Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego,

- Paweł Gręda – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Oświaty,

- Roman Struzik – Sekretarz Powiatu,

- Edyta Drążkiewicz – Skarbnik Powiatu,

- Dariusz Kowalski – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich; Koordynator Zespołów zadaniowych. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego powierzono Andrzejowi Markowi Lenartowi – wicestaroście ; wiceprzewodniczącego Wiesławowi Basiakowi – członkowi Zarządu, natomiast sekretarza Komitetu Romanowi Struzikowi – sekretarzowi powiatu.

Do głównych zadań Komitetu Sterującego należy:

  1. Wykreowanie wizji oraz sformułowanie misji powiatu,

  2. Określenie i hierarchizacja celów Strategii,

  3. Kierowanie procesem aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu,

  4. Zasięganie opinii zespołów zadaniowych oraz ekspertów zewnętrznych,

  5. Określanie zakresu oraz tematyki opracowań i analiz,

  6. Zatwierdzanie harmonogramów pracy dla zespołów zadaniowych,

  7. Monitoring terminowości zleconych zadań,

  8. Zarządzanie procesami decyzyjnymi,

  9. Akceptacja projektu Strategii i przedłożenie Zarządowi Powiatu.

Starosta Konecki zarządzeniem Nr 2/2012 powołał także Zespoły Zadaniowe ds. aktualizacji Strategii:

- zespół ds. przestrzenno – środowiskowych – pracami kieruje – Zbigniew Sadorski – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

- zespół ds. gospodarczo – inwestycyjnych – Szymon Biały – Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego

- zespół ds. społecznych – Krzysztof Stachera – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia

- zespół ds. bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego – Wiesław Basiak – Etatowy Członek Zarządu Powiatu nadzorujący pracę Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Zespół zadaniowy to grupa pracowników starostwa i innych jednostek organizacyjnych oraz ekspertów zewnętrznych, wyodrębniona w celu realizacji wydzielonego zadania lub grupy zadań. W szczególności zespoły zadaniowe powołano do przygotowywania planów strategicznych, opracowań lub analiz niezbędnych przy podejmowaniu kluczowych decyzji oraz organizacji i realizacji mniejszych projektów, nie wymagających wydzielonego finansowania. Należy nadmienić, że osoby wchodzące w skład Zespołów Zadaniowych wykonują swoje czynności w ramach stosunku pracy, w czasie trwania godzin pracy i bez dodatkowego wynagrodzenia. Zespoły te powołano do czasu zatwierdzenia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego. W trakcie inaugurujących spotkań Starosta Konecki podziękował wszystkim za zaangażowanie w działania polegające na aktualizacji  Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego. Szczególnie starosta podziękował kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Starostwu oraz dyrektorom placówek oświatowych powiatu koneckiego, którzy będą zbierać dane potrzebne do aktualizacji Strategii. Prace zmierzające do aktualizacji będzie wraz z komitetem sterującym i zespołami zadaniowymi konsultował dr hab. Wojciech Dziemianowicz – specjalista tworzenia strategii krajowej i wojewódzkich na lata 2011 – 2020.