loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XXXVI Sesja Rady Powiatu w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 29 października, podczaszdjęcie starosty przemawiającego na sali konferencyjnej podczas sesji rady powiatu XXVI sesji radni obradowali w sposób zdalny z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. Obrady otworzył przewodniczący Zbigniew Kowalczyk. Po tradycyjnych punktach obejmujących stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad z dodatkowym punktem o zmianach w podziale środków z PFRON, starosta Grzegorz Piec poinformował o pracach Zarządu Powiatu między sesjami tj. w okresie od 30 września do 29 października 2021r.

 

Do najważniejszych decyzji podjętych przez to gremium zaliczyć należy pozytywne zaopiniowanie wniosku SOSW w Baryczy o zabezpieczenie środków na niezbędne prace remontowe w wysokości 120 000 złotych oraz wniosku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich o dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego i wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby instalacji tego urządzenia. Całkowity koszt zakupu to 770 000 złotych. Zarząd zwiększył wysokość dotacji na ten cel o kwotę 130 000 złotych oraz przeznaczył dodatkowe 50 000 złotych na wykonanie wspomnianych prac remontowych.

Kolejne dwa punkty obejmowały informację o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych, kierowników jednostek oraz radnych. Drobne nieprawidłowości  pojawiające się w tych dokumentach zostały wyjaśnione i poprawione.

W szóstym punkcie obrad radni zapoznali się ze stanem realizacji zadań oświatowych Powiatu Koneckiego w roku szkolnym 2020/2021. Jak odnotowano w tym dokumencie - baza oświatowa jest w dobrym stanie, zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a potrzebny w procesach dydaktycznych sprzęt jest ciągle uzupełniany i unowocześniany. Kadra pedagogiczna jest kompletna, wykształcona i posiadająca wysokie stopnie awansu zawodowego. Na uwagę zasługuje wysoki odsetek zdawalności matur w placówkach prowadzonych przez powiat, który kształtuje się na poziomie 90,91% (przy średniej wojewódzkiej i krajowej na poziomie 83%).

Punkt siódmy obejmował cztery podpunkty, z czego dwa pierwsze dotyczyły zmian w budżecie powiatu i związanych z nimi korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej, co obszernie zreferowała skarbnik powiatu Edyta Drążkiewicz. W trzecim podpunkcie dotyczącym zatwierdzenia Planu Naprawczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich dyrektor Wojciech Przybylski przedstawił radnym główne złożenia i cele działań. Plan ma na celu poprawę sytuacji finansowej koneckiej lecznicy. W ostatnim podpunkcie tematem było przesuniecie w obrębie środków z PFRON.

Wszystkie tematy zostały pozytywnie zaopiniowane przez radnych zgodnie z przedstawionymi propozycjami. Na zakończenie zdecydowano jednogłośnie o przyjęciu protokołu wraz z wnioskami z kontroli przeprowadzonej w DPS Cichy Zakątek.

Adam Kubka

zdjęcie Sesja Rady Powiatu KoneckiegoKliknij tutaj - Kliknij tutaj - Kliknij tutaj...

Galeria zdjęć - XXXVI Sesja Rady Powiatu w Końskich

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich