loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

X SESJA RADY POWIATU W KOŃSKICH

27 października 2011 roku w budynku Starostwa zdjęcie sesja radyPowiatowego w Końskich odbyła się 10 sesja Rady Powiatu. W obradach uczestniczyło 20 radnych, co zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym czyniło ją zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał. Informacje o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami szczegółowo przedstawiał Bogdan Soboń - starosta. W trakcie obrad przedstawiono informacje dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, które w sposób wyczerpujący referowali: Maria Werens – dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich oraz Tadeusz Kulkiewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii. I tak z przedstawionych informacji mogliśmy się dowiedzieć,

iż Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich nadzoruje ponad 2035 obiektów i do 31 sierpnia przeprowadziła 1320 kontroli, wydając 134 decyzje płatnicze, nakładając 26 mandatów na kwotę 6 350 złotych. Na terenie powiatu nie stwierdzono szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych, jak również nie odnotowano zdarzeń, w których wymagane byłyby działania o charakterze kryzysowym. Pani dyrektor szczególną uwagę zwróciła na zakup przedmiotów codziennego użytku w gospodarstwach domowych produkcji chińskiej. Do takich mogą należeć między innymi talerzyki, kubki, miseczki, które mogą znajdować się w sprzedaży, w tym również w aptekach, a które w swym składzie posiadają substancje szkodliwą dla zdrowia o nazwie melamina. Z kolei Powiatowy Lekarz Weterynarii przypominając zakres działania Inspekcji Weterynarii dokonał również sprawozdania z zakresu zadań w/w instytucji. W tym roku stwierdzono 2 przypadki chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych, do których należały salmonelloza drobiu oraz zgnilec amerykański pszczół, z którymi już sobie poradzono. Podsumowując szeroki wachlarz zadań Powiatowej Inspekcji Weterynarii Tadeusz Kulkiewicz zwrócił również uwagę na zakres opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Pomimo, że ustawa o ochronie zwierząt obowiązuje już 14 lat, to wykonywanie zadań w tym zakresie przez organy samorządu terytorialnego jest w większości przypadków nadal bardzo problematyczne i najczęściej ma charakter działań wymuszonych. W następstwie przeprowadzonych kontroli Inspekcja wydała około 600 decyzji administracyjnych nakładając 16 mandatów karnych na kwotę 2 tysięcy złotych oraz 16 kar pieniężnych na łączną kwotę prawie 70 tysięcy złotych. Ocenę bezpieczeństwa publicznego powiatu przedstawiał Wiesław Basiak – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, członek Zarządu Powiatu. Ze szczegółowo przedstawionego sprawozdania mogliśmy się dowiedzieć, że do najbardziej dokuczliwych kategorii przestępstw dla naszych obywateli należy zaliczyć bójki, pobicia, rozboje, kradzieże mienia, kradzieże z włamaniem, czyny o charakterze chuligańskim, w tym niszczenie mienia publicznego i prywatnego, podpalenia oraz jazda pojazdami w stanie nietrzeźwym. „Niezmiernie istotnymi wyzwaniami jest walka z alkoholizmem i narkomanią, szczególnie wśród młodzieży szkolnej, a także zapobieganie zjawiskom przemocy w rodzinie. W okresie 12 miesięcy 2010 roku stwierdzono 1878 przestępstw, co w porównaniu do roku ubiegłego daje liczbę mniejszą o 519. Największy spadek przestępstw odnotowano w gminie Końskie, natomiast największy spadek przestępczości kryminalnej odnotowano w gminie Radoszyce, gdzie była też największa wykrywalność. Najbardziej zagrożona przestępczością jest gmina Końskie, na terenie której zaistniało 64 % przestępstw. Należy także powiedzieć, że w analizowanym okresie znacznie spadła liczba przestępstw narkotykowych, stwierdzono ich 61”. Do dyspozycji Radnych byli również komendant KPP w Końskich – Stanisław Michalski oraz komendant PPSP w Końskich – Roman Boruń, którzy udzielali odpowiedzi na szczegółowe kwestie w w/w temacie. Informacie o ochronie i kształtowaniu środowiska na terenie powiatu przedstawiała Agata Binkowska – naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Niespodziewanie na obradach pojawiła się Beata Oczkowicz – wicewojewoda Województwa Świętokrzyskiego, która dziękując za zaproszenie wyraziła jednocześnie nadzieję na dalszą współpracę.

 

W trakcie sesji rozpatrywano również projekty uchwał w następujących sprawach:

  • zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2011 – 2019,

  • zmiany w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011r,

  • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym aktywów trwałych ZOZ w Końskich niezbędnych do przeprowadzenia usług sprzątania oraz rezonansu magnetycznego,

  • wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych ZOZ w Końskich,

  • wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2011r,

  • uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 roku”,

  • przesunięcia środków PFRON pomiędzy zadaniami w 2011r,

  • wyrażenia zgody na cesję wierzytelności,

  • ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.