loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Paweł Goraj - Administrator

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zdjęcie logo Krajowy Fundusz Szkoleniowy

ogłasza nabór wniosków Pracodawców

o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Wniosek o przyznanie środków z KFS musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Priorytety Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność.

Do wsparcia w ramach tego priorytetu mają prawo wszyscy pracodawcy, na których zostały nałożone ograniczenia, nakazy i zakazy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowione w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112). Dofinansowane formy kształcenia ustawicznego mają wspomagać wprowadzenie zmian umożliwiających utrzymanie się na rynku czy pozwalających uniknąć zwolnień czy wręcz zatrudnić nowych pracowników. Warunkiem skorzystania ze środków priorytetu jest oświadczenie pracodawcy o konieczności nabycia nowych umiejętności czy kwalifikacji w związku z rozszerzeniem/przekwalifikowaniem obszaru działalności firmy z powołaniem się na odpowiedni przepis.

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby.

Środki KFS w ramach niniejszego priorytetu są przeznaczone na wsparcie kształcenia osób pracujących z chorymi na COVID-19 lub osobami należącymi do grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 takich jak osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku, bezdomne itp.

Warunkiem skorzystania z dostępnych środków jest oświadczenie pracodawcy o konieczności odbycia wnioskowanego szkolenia lub nabycia określonych umiejętności.

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu koneckiego  Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki aktualnych badań/analiz. Zawody zidentyfikowane jako deficytowe w powiecie koneckim na podstawie raportu z badania BAROMETR ZAWODÓW:

- spawacze, ślusarze, pracownicy przetwórstwa metali,

- kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,

- elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy,

- magazynierzy, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych,

- operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,

- pielęgniarki i położne, farmaceuci, lekarze,

- opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej,

- fizjoterapeuci i masażyści,

- psycholodzy i psychoterapeuci,

- projektanci wzornictwa przemysłowego i operatorzy CAD, ceramicy przemysłowi,

- nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych,

- biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy,

- operatorzy obrabiarek skrawających, monterzy konstrukcji metalowych,

- piekarze,      

- monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, betoniarze i zbrojarze,

- pracownicy ds. budownictwa drogowego, robotnicy budowlani,

- cieśle i stolarze budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, robotnicy leśni,

- samodzielni księgowi.

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników).

Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia kwalifikacji lub umiejętności.

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Przyjęty zapis priorytetu pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Warunkiem skorzystania z środków priorytetu jest oświadczenie pracodawcy, że potencjalny uczestnik szkolenia spełnia warunki dostępu do priorytetu bez szczegółowych informacji mogących zostać uznane za dane wrażliwe.

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku, bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami. Nie przygotowano zamkniętej listy dokumentów, na podstawie których powiatowy urząd pracy ma zdecydować, czy złożony wniosek wpisuje się w priorytet. Stosowna decyzja zostanie podjęta na podstawie wiarygodnego dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/ zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu można objąć jedynie osobę, która w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystała z nowych technologii i narzędzi pracy.

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości.

Wnioskodawca musi wykazać, że pracownik kierowany na wnioskowaną formę kształcenia ustawicznego spełnia kryteria dostępu (oświadczenie).

  1. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego – prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Priorytet ten pozwala również na skorzystanie z dofinansowania do różnych form kształcenia ustawicznego osób, którym powierzono obowiązki instruktorów praktycznej nauki zawodu lub deklarujących chęć podjęcia się takiego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego.

Elementy, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS w 2021 roku;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków;

KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w przypadku niewystarczających środków KFS, PUP może zastosować dodatkowe kryterium t. j. preferencje dla Pracodawców, którzy dotychczas nie korzystali z środków KFS lub dla mikro przedsiębiorców.

Kształcenie ustawiczne, o finansowanie którego ubiega się Pracodawca może zostać rozpoczęte po podpisaniu umowy pomiędzy Starostą Koneckim (Powiatowym Urzędem Pracy) a Pracodawcą.

Wnioski należy składać na załączonych wzorach

w terminie od dnia 14.01.2021 r. do dn. 26.01.2021 r.

w godzinach pracy Urzędu t.j. od godz. 7.30 do godz. 15.30

 wnioski złożone poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Wnioski w formie papierowej oraz drogą elektroniczną można przekazać wyłącznie w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 7:30 – 15:30:
- osobiście dokumenty można wrzucać do skrzynki podawczej w zamkniętej kopercie;
- poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/pup_konskie po opatrzeniu go kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
- poprzez skrzynkę e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wniosek musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu    z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym).

Miejsce składania wniosków:

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

ul. Stanisława Staszica 2

26-200 Końskie