loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Zmiany wprowadzone w tarczy antykryzysowej 4.0

Paweł Goraj

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskichzdjęcie do artykułu zmiany w tarczy na którym widać dyrektora urzędu pracy w Końskich informuje o istotnych zmianach wprowadzonych w ustawie z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 z późn.zm.).

 

Wprowadzono zmiany:
1. W art. 15 zzb dot. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (…):
✓ okres brany pod uwagę do obliczenia spadku obrotów może zaczynać się po dniu 31 grudnia 2019r., zamiast po 1 stycznia 2020r. Zmiana umożliwia przedsiębiorcom wybranie całego stycznia do uwzględniania spadku obrotów.
✓ nabory wniosków nie ulegają zakończeniu z upływem 14-dniowego terminu, lecz przekształcają się w nabory ciągłe i trwają do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy ( dot. również art. 15 zze).
✓ aby umożliwić spełnienie warunku utrzymania zatrudnienia w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub rozwiązanie z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy, wprowadzono możliwość zastąpienia tego pracownika innym pracownikiem. Nowy pracownik zostanie objęty umową o dofinansowanie w miejsce dotychczasowego pracownika. O zmianie pracownika objętego dofinansowaniem przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić urząd pracy ( dot. również art. 15 zze).
✓ przedsiębiorca nie będzie składał comiesięcznych oświadczeń; przedsiębiorca będzie zobowiązany do poinformowania urzędu pracy w formie oświadczenia o każdej zamianie danych dotyczących zatrudnionych pracowników objętych dofinansowaniem oraz w zakresie ich wynagrodzenia w terminie 7 dni roboczych.
✓ wnioski o dofinansowanie będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – siedzibę lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika.
✓ środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani  administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to dofinansowanie zostało przekazane – będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
2. W zakresie art. 15zze (dot. dofinansowania wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych):
✓ zmiana sposobu wyliczania spadku przychodów z działalności statutowej. Do kwoty przychodów nie wlicza się darowizn (zarówno rzeczowych jak i finansowych) otrzymanych w związku z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19.
✓ rezygnacja z konieczności co miesięcznego składania oświadczeń o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach ich wynagrodzeń i należnych od tych wynagrodzeń składek. W zamian zobowiązuje się Wnioskodawcę do poinformowania PUP o każdej zmianie danych wpływających na wysokość wypłacanego dofinansowania.
✓ środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
3. W art. 15 zzc dot. dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (…):
✓ okres brany pod uwagę do obliczenia spadku obrotów może zaczynać się po dniu 31 grudnia 2019r., zamiast po 1 stycznia 2020r. Zmiana umożliwia przedsiębiorcom wybranie całego stycznia do uwzględniania spadku obrotów.
✓ nabory wniosków nie ulegają zakończeniu z upływem 14-dniowego terminu, lecz przekształcają się w nabory ciągłe i będą trwały do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy.
✓ wnioski o dofinansowanie będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
✓ środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
4. W art. 15 zzd dot. niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (…):
✓ pożyczkobiorcy nie będą musieli składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek, także tych już udzielonych.
✓ wnioski o pożyczkę będą składane do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
✓ środki pochodzące z pożyczki nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Opracował: PUP w Końskich