CZARNA KONECKA - RZEKA KTÓRA NAS ŁĄCZY

Falisty układ powierzchni powiatu koneckiego (Wzgórza Koneckie), w większości porośniętej lasami, sprzyjał wytworzeniu się licznych rzek i strumieni. Największe jednak znaczenie gospodarcze uzyskała rzeka Czarna Konecka - prawy dopływ Pilicy. Przepływa ona przez sześć z ośmiu gmin powiatu, a więc jest dla niego naturalnym ogniwem spajającym nie tylko w kategoriach przestrzenno-geograficznych. Należy chociażby zwrócić uwagę na wymiar czasowy, który unaocznia jedność pokoleń niegdyś zamieszkujących te ziemie ze współczesnością. Nurt Czarnej był świadkiem zmieniającej się historii oraz ludzkiego losu wpisanego w genetykę tej ziemi.

Symbolika rzeki znana była już filozofii starożytnej i doskonale oddaje istotę dialektyki. Ciągle zmieniająca się rzeczywistość jest fundamentem ewolucji form materialnej działalności człowieka, dlatego wzdłuż biegu Czarnej można odnaleźć liczne ślady osadnictwa, zabytków kultury, a przede wszystkim tradycji przemysłowych. Te ostatnie stanowią oś rozwoju lokalnej społeczności na przestrzeni dziejów oraz silny element tożsamości kulturowej i obyczajowej. Dowiadujemy się o tym z annałów historii, które dokumentują te procesy.
W przeszłości, a zwłaszcza od XIX w, Czarna była najbardziej pracowitą rzeką Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Jej wody już kilka kilometrów od źródeł napędzały koła wodne urządzeń fabrycznych: od Furmanowa przez Niekłań, Wąglów, Stąporków, Grzybów, Czarną, Janów, Wąsosz, Małachów, Sielpię, Jacentów, Cieklińsko, Rudę Maleniecką, aż po Maleniec, Machory i Kołoniec.
Koło wodne na trwałe wpisało się w krajobraz Konecczyzny i stanowi nieodzowny element tradycji przemysłowych tego terenu. Napędzało niegdyś dziesiątki młynów, tartaków, kuźnic, hut szkła. Miało to zasadniczy wpływ na ostateczny projekt herbu powiatu, gdzie znalazło się na poczesnym miejscu. Przeszło więc olbrzymią transformację: od praktycznego zastosowania poprzez obiekt muzealny a na symbolice heraldycznej skończywszy. Tak więc łączy ono przeszłość z teraźniejszością.
Na uwagę zasługuje fakt, że trzy inne większe rzeki biorą swój początek także w obrębie powiatu koneckiego, a rozwijają się dopiero w sąsiednich powiatach. Należą do nich: Drzewiczka, Radomka i Kamienna. Spośród mniejszych cieków wodnych powiatu, ale znaczących zwłaszcza w przeszłości, należy wymienić rzeki: Krasna, Taraska, Czysta, Młynkowska, Plebanka. Jak widać obszar ten stanowił centrum hydrograficzne północnej części dawnego województwa sandomierskiego.
Czarna Konecka w większości przepływa przez powiat konecki (59,4 km) a w obecnych granicach województwa świętokrzyskiego posiada zlewnię o pow. 975 km2. Plaża nad zalewem w Sielpi - fot.Wojciech Pasek Na całej długości rzeki (85 km) znajdują się liczne zbiorniki wodne, które nadają krajobrazowi niepowtarzalny charakter. Do największych i najbardziej znanych należy Sielpia, prawdziwa perła położona pośród lasów. Bogata infrastruktura turystyczna połączona z walorami krajobrazu i środowiska naturalnego, przyciąga tutaj każdego lata całe rzesze turystów i wczasowiczów z całej Polski. Tutejsza przyroda przyciąga również ludzi o szczególnej wrażliwości - artystów - którzy na licznych plenerach malarskich i fotograficznych tworzą osobliwe studium tego malowniczego zakątka.
Sielpia z lotu ptaka W otoczeniu dziewiczej natury, kryjącej rzadkie gatunki fauny i flory (np. żeremia bobrów), istnieje zapotrzebowanie na produkt turystyczny o wysokim standardzie, który podniósłby jeszcze bardziej atrakcyjność tego terenu. Należy mieć na uwadze, aby plany zagospodarowania przestrzeni nałożyły na inwestorów obowiązek harmonijnego połączenia architektury z otaczającą przyrodą. Bardzo ważne są inwestycje, które odciążą środowisko naturalne. Racjonalna i perspektywiczna gospodarka tym potencjałem powinna być spójna i wynikać ze "Strategii zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025".
Stan czystości Czarnej doskonale oddaje kondycję środowiska naturalnego, to z kolei ma bezpośredni wpływ na prawidłowy rozwój człowieka. Tym samym środowisko naturalne jest wartością samą w sobie i stanowi prawdziwy kapitał, który należy odpowiednio zainwestować, aby w przyszłości przynosił wymierne korzyści. Wymaga to podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców. Ale oprócz edukacji ekologicznej potrzebne są decyzje administracyjne oraz nakreślenie przez samorządy gminne priorytetowych zadań proekologicznych celem utrzymania dotychczasowego stanu, a także podniesienia niektórych parametrów rzeki Czarnej i całego ekosystemu. Realizacja tych celów wymaga ogromnych nakładów finansowych i nie jest możliwa do osiągnięcia samodzielnie przez powiat i gminy.

Powiat w kontekście gospodarki wolnorynkowej i konkurencji, można i trzeba postrzegać jako towar, który podlega wszelkim zabiegom marketingowym. Taka systemowa promocja daje szansę, aby dokonać rzetelnej inwentaryzacji posiadanych zasobów i stworzyć z nich wizytówkę, którą będzie można pokazywać zainteresowanym, turystom czy potencjalnym inwestorom. Elementy dziedzictwa kulturowego oraz walory środowiska naturalnego wplecione w kampanię reklamową i promocyjną powiatu stanowią dodatkową atrakcję dla wszystkich odwiedzających nasz powiat.
Jedną z cenniejszych inicjatyw był spływ kajakowy, który odbył się pod hasłem "Rzeka, która nas łączy". Impreza miała charakter promocyjno - integracyjny. Założone cele udało nam się osiągnąć w 100%, dlatego wpisaliśmy ją do stałego kalendarza imprez powiatowych.
Znaczenie, jakie Czarna Konecka miała dla rozwoju Konecczyzny, jest ogromne. W przeszłości cały potencjał ekonomiczny polegał na wykorzystaniu energii wodnej tej rzeki. Obecnie z Czarną wiążą się nasze nadzieje na stworzenie na tym terenie gospodarki turystycznej, która jest szansą dla nas na lepsze jutro, albowiem raczej słaba kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw wymaga poszukiwania alternatywnych rozwiązań i inwestycji.