PATRONKA I SZTANDAR DLA II LO W KOŃSKICH 22.10.2009

9 października 2009 roku odbyła się uroczystość nadania imienia II LO w Końskich, w trakcie której szkoła otrzymała również swój sztandar. W tej podniosłej chwili uczestniczyło wielu zaproszonych gości, wśród których można było odnaleźć liczne grono pedagogów, władz wojewódzkich na czele ze Zdzisławem Wrzałką – Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, władz oświatowych na czele z Małgorzatą Muzoł – Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty oraz Emilią Wojdyłą – przedstawicielką Ministerstwa Edukacji Narodowej, władz samorządowych na czele z Andrzejem Markiem Lenartem – Starostą, jego zastępcą – Bogdanem Soboniem oraz Heleną Obarą – Przewodniczącą Rady Powiatu.
Gospodarze uroczystości w trosce o poszanowanie chrześcijańskich wartości, tradycji i kultury pierwsze kroki skierowali do Kolegiaty Św. Mikołaja w Końskich, by wspólnie ze społecznością uczniowską i zaproszonymi gośćmi uczestniczyć we Mszy Św. Liturgii przewodniczył ks. Dziekan – Andrzej Zapart, który w swym kazaniu powiedział m.in. „ sztandar jest symbolem szczególnych wartości, wartości szlachetnych, którym chcemy służyć. Życzyłbym sobie, aby kolejne pokolenia pielęgnowały te wartości i zasady. Sztandar i patronka szkoły są jak kompas, który bezbłędnie pokazuje właściwą drogę, drogę wybrukowaną dobrem i szlachetną postawą”.
W trakcie uroczystej liturgii poświęcono sztandar szkoły, a następnie przekazano go Staroście, który jako władza samorządowa dokonał jego oficjalnego przekazania dyrektor II LO w Końskich – Beacie Salacie, która zgodnie z przyjętym ceremoniałem przekazała sztandar w ręce uczniów reprezentujących samorząd szkolny II LO w Końskich. Po zakończeniu Mszy Św. wszyscy jej uczestnicy, w uroczystym korowodzie udali się w kierunku siedziby szkoły, by uczestniczyć już w świeckiej części uroczystości.
Dzień 9 października 2009 roku był dniem wyjątkowym dla II LO w Końskich. Po wielu miesiącach przygotowywań i wytężonej pracy o II LO już nie nie będzie się mówiło w formie bezosobowej „nowy ogólniak”, lecz II LO w Końskich imienia Marii Skłodowskiej - Curie. Patronka szkoły to bez wątpienia postać nietuzinkowa. Dwukrotna laureatka nagrody Nobla, nieprzeciętna postać polskiej nauki, obdarzona bogatą osobowością, racjonalizmem myślenia, a nade wszystko dociekliwością, która w naukowej ścieżce „Naszej Noblistki” okazała się niezastąpioną wartością inspirująca do ciągłego poszukiwania. Jeśli ktoś ma wątpliwości, co do słuszności czy sensu nadawania szkołom czy innym placówkom oświatowo – naukowym i nie tylko, imion i sztandarów, to powinien wiedzieć, że takie symbole są jednym z wyznaczników kreujących prawidłowy rozwój intelektualny i moralny, w trosce o właściwą postawę i szacunek dla symboli - „Chcemy być szanowani – szanujmy swoje symbole”.
Bogata autobiografie szkoły przedstawiała Katarzyna Kordel. II LO w Końskich imienia Marii Skłodowskiej – Curie kształci obecnie ponad 500 uczniów, a ubiegłorocznych wynikach zdawalności egzaminu dojrzałości szkoła uklasyfikowała się na pierwszym miejscu w województwie świętokrzyskim.
Uchwałę Nr 24/41/2009 Rady Powiatu w Końskich w sprawie nadania II LO w Końskich imienia Marii Skłodowskiej – Curie odczytała Helena Obara, co jednocześnie oznaczało zakończenie oficjalnej ścieżki legislacyjnej nadającej II LO w Końskich swego patrona. W imieniu Ministra Edukacji Narodowej Świętokrzyska Kurator Oświaty za wybitną pracę pedagogiczną wręczyła medal KEN – Lucynie Janiszewskiej. Pani Kurator w imieniu własnym nagrodziła również za pracę dydaktyczno – wychowawczą Małgorzatę Świtakowską, a o słuszności jej decyzji świadczył ogromny aplauz ze strony zgromadzonej młodzieży uwypuklony podczas wyczytywania z imienia i nazwiska laureatki. Na zakończenie Małgorzata Muzoł serdecznie podziękowała wszystkim pedagogom i wychowawcom za ich wspaniałą pracę z młodzieżą i pogratulowała władzom powiatu wspaniałej kadry dydaktyczno – pedagogicznej. Żegnając się Pani Kurator przytoczyła słowa Marka Edelmana, który kiedyś powiedział: „Nienawiść jest złem, a miłość jest dobrem, to jedyna i słuszna droga”. Nagrody Starosty Koneckiego otrzymały: Katarzyna Kordel, Anna Niemiec oraz Beata Salata. W swym krótkim wystąpieniu Starosta pogratulował władzom i wychowankom szkoły dotychczasowych osiągnięć i życzył, aby słowa znajdujące się na sztandarze szkoły „Ojczyzna – Nauka – Praca” stały się wektorem działania i credo życiowym dla kolejnych pokoleń wychowanków.
Wśród licznych przemówień przybyłych gości znalazło się również przemówienie Renaty Miksy – żony jednego z pierwszych dyrektorów tutejszej szkoły. Pani Renata z wyraźnym wzruszeniem podziękowała za pamięć o jej mężu i życzyła wszystkim nauczycielom, którzy będą kiedyś odchodzić na zasłużoną emeryturę, aby ich największą nagrodą za pracę i zaangażowanie, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku pozostała wdzięczna pamięć w sercach uczniów. Gospodarze uroczystości zapraszali także poszczególnych gości na scenę i prosili o wykonanie symbolicznego gestu w postaci wbicia gwoździa w drzewiec sztandaru jako wyraz pamięci i troski w budowaniu solidarności ze społecznością uczniowską. Na zakończenie wszystkim uczniom i przybyłym gościom przybliżono postać patronki w autobiograficznej inscenizacji pod tytułem „Jej portret”. W poszczególne role wcielili się uczniowie tutejszego liceum, a ich opieką i przygotowaniem artystycznym zajęła się Anna Niemiec, w roli narratora wystąpił Wit Chamera.

GaleriaDZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 21.10.2009

14 października 2009 roku w Muzeum Narodowym w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień i nagród za sumienna i długoletnią pracę świętokrzyskim pedagogom.
„Taki dzień jest potrzebny. Możemy wypowiedzieć piękne słowo „dziękuję” za trud i gorliwość w kształtowanie młodego pokolenia” -powiedziała Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty. Należy zaznaczyć, że 70 osób odebrało nagrody, w tym: 14 osób –wyróżnienie ministra edukacji narodowej i 56- nagrody kuratora oświaty.
Wyróżnieni nie kryli dumy i wzruszenia, jednocześnie podkreślając, iż będzie ona bodźcem do dalszego działania- mówiła Barbara Wojciechowska- nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym, która odebrała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

POWIAT KONECKI
Nagrody, wyróżnienia i medale z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 października 2009 r.


Brązowy Krzyż Zasługi
 1. Rurarz Jadwiga – n. ZSPubl. Niekłań
 2. Dzwonnik Justyna – n. SPnr1 Stąporków
Medal Złoty za Długoletnią Służbę 2008 r.
 1. Legierska Alicja – n. I LO Końskie
 2. Staciwa Danuta – n. I LO Końskie
Medal Złoty za Długoletnią Służbę 2009 r.
 1. Fabicka Grażyna – n. II LO Końskie
 2. Sobczak Barbara – n. II LO
 3. Staciwa Edward – n. I LO
 4. Wawrzos Franciszka – n. I LO
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę 2008 r.
 1. Przybył Ryszard – woźny Gimnazjum w Fałkowie
 2. Soboń Robert – n. Gimnazjum w Fałkowie
 3. Konieczna Lidia – pedagog Gimnazjum w Fałkowie
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę 2009 r.
 1. Gad Jolanta – n. II LO Końskie
 2. Makówka Jadwiga – n. SP Ruda Maleniecka
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
 1. Fornal Joanna – n. II LO
Medal „Komisji Edukacji Narodowej”
 1. Janiszewska Lucyna – n. II LO Końskie
 2. Jasiński Krzysztof – dyr. ZS Ponadgimnazjalnych. Nr1 Końskie
 3. Rzepka Hanna – wicedyr. ZS Ponadgimnazjalnych. Stąporków
 4. Cieślik Grażyna – SP Ruda Maleniecka
 5. Gołos Grażyna – SPnr1 Końskie
 6. Miązek Barbara – SPnr1 Końskie
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
 1. Wojciechowska Barbara – n. LO Końskie – odbiera w Kielcach 14.10.2009 r.
Nagroda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
 1. Świtakowska Małgorzata – n. II LO Końskie
 2. Studniarz - Komorowska Zofia – dyr. ZS Ponadgimnazjalnych. Stąporków

GaleriaSTOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW KLUBU „RADOŚĆ” - Debata 9.10.2009

6 października 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się debata zorganizowana przez Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość”. Hasłem przewodnim było pytanie „ czy Twoje picie jest bezpieczne”. Stowarzyszenie „Radość” jako jedno z grupy blisko 1400 samorządów i organizacji pozarządowych podjęło wyzwanie i przyłączyło się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej. Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedsięwzięciu patronuje m.in. Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Głównym celem debaty było dostarczenie wiedzy na temat tego, jak alkohol działa na organizm człowieka i jakie szkody zdrowotne, społeczne i psychologiczne powoduje jego spożywanie, które bardzo często związane jest z pewnym ryzykiem. Na spotkaniu można było się dowiedzieć kiedy picie alkoholu staje się problemem, co to jest porcja standardowa alkoholu, jak nie przekraczać limitów picia, jakie są to limity, czy alkohol na każdego działa tak samo?
W debacie przedstawiono również konieczność monitorowania tego zjawiska, szczególnie w kontekście zmian społeczno – ekonomicznych. Debacie przewodniczyli: Jerzy Rąbalski – przewodniczący Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dariusz Zwierzchowski – edukator z ramienia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Jan Wojna – prezes Zarządu Klubu „Radość” wraz ze swym zastępcą Mariuszem Słowińskim oraz członkiem Stowarzyszenia – Alicją Stańczyk. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele służby zdrowia, pedagodzy, sprzedawcy – handlowcy, pełnoletni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele gminnych komisji do spraw problemów alkoholowych, jak również przedstawiciele PCPR czy Policji.
Tego typu kampanie mające charakter profilaktyczno – edukacyjny mają bardzo istotne zadanie do spełnienia w lokalnych społecznościach. W czasie ich trwania przedstawiciele reprezentujący różne środowiska i grupy społeczne dowiadują się w sposób wysoce profesjonalny o zagrożeniach jakie na nas czyhają oraz jak cienka linia dzieli wielu z nas od wpadnięcia w szpony nałogu. Dlatego istnieje i pewnie istnieć będzie, potrzeba nieustannego i szerokiego dialogu społecznego, który włącza i zachęca do wzajemnej współpracy wszystkich tych, którym zależy na propagowaniu zdrowia i ograniczaniu ludzkich dramatów. Nasza codzienność pokazuje jak wielu ludzi nie potrafi poradzić sobie ze skutkami picia alkoholu, dlatego musimy nauczać jak być asertywnym – umieć powiedzieć wystarczy czy ja już dziękuję, a ignorancja i marginalizowanie problemu jest prostą drogą, która zmierza tylko w jednym kierunku - do pogłębiania patologii i ludzkich dramatów. Dla wszystkich chętnych są również dostępne informacje na stronie internetowej projektu www.wyhamujwpore.pl do której odwiedzenia serdecznie zapraszamy.

GaleriaXXVIII SESJA RADY POWIATU 9.10.2009

28 września 2009 roku odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu. Porządek obrad przewidywał podjęcie następujących tematów:

 1. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
 2. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku.
 3. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wyników przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baryczy.
 4. Informacja na temat działalności stowarzyszeń, których członkiem jest powiat konecki.
 5. Informacja na temat bezrobocia na terenie powiatu.
 6. Informacja o działalności ZOZ w Końskich.
Na XXVIII Sesję Rady powiatu przybyło 20 radnych, co zgodnie z ustawa o samorządzie powiatowym czyniło ją zdolną do podejmowania prawomocnych decyzji. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki poprosił radnych o rozszerzenie porządku obrad z uwagi na zmiany w projekcie pod nazwą „Nowa Szkoła Konecka” oraz porozumienia dotyczące infrastruktury drogowej, miedzy innymi z Gminą Końskie, co spotkało się z pełnym zrozumieniem i jednomyślnym głosowaniem. Starosta przedstawił również harmonogram prac Zarządu Powiatu między Sesjami w okresie od 24 czerwca do 28 września, w którym Zarząd odbył 13 posiedzeń. Informacje o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze przedstawiała Edyta Drążkiewicz – Skarbnik Powiatu. Z wynikami przeprowadzonej kontroli w PUP w Końskich, która miała miejsce 14 września 2009 roku zapoznawał radnych Antoni Szkurłat – przewodniczący Komisji Kontrolnej, radny powiatowy. Jej głównym przedmiotem były zagadnienia związane z realizacją budżetu za I półrocze 2009 roku oraz pozyskiwanie i wykorzystywanie środków na aktywizację bezrobotnych w bieżącym roku. Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej i jej opinię w sprawie budżetu powiatu za I półrocze składał Paweł Gręda – przewodniczący w/w Komisji, radny powiatowy. Z pracą w Radzie Powiatu pożegnał się Michał Cichocki – radny, który dobrowolnie zrezygnował z mandatu w związku z objęciem funkcji wicewójta Gminy Smyków. „ Dziękuję wszystkim Paniom i Panom Radnym oraz wszystkim pracownikom Starostwa i jednostek podległych za bardzo dobrą i owocną współpracę licząc na jej kontynuację w przyszłości” - puentował dotychczasową pracę w Radzie Michał Cichocki, który otrzymał symboliczny bukiet kwiatów z rąk Heleny Obary – Przewodniczącej Rady. Podczas obrad Rada Powiatu na wniosek Starosty podjęła również uchwałę uchylającą przekazanie bursy szkolnej przy ulicy Piłsudskiego 186 w Końskich Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Końskich. Uzasadnieniem tej decyzji była ekspertyza techniczna, która wykazała, że przekazany budynek byłby poddany rygorom budowlanym w rozumieniu jako zupełnie nowa inwestycja, co reasumując pociągałoby konieczność poniesienia ogromnych nakładów finansowych, na które szpital nie może sobie pozwolić. Alternatywą do tej koncepcji ma okazać się dobudowa oddziału – pawilonu, opiekuńczo – leczniczego z łóżkami opieki paliatywnej przy oddziale reumatologicznym, co znacznie ograniczyłoby koszty jego powstania oraz spełniałoby narzucone odgórnie standardy techniczno – budowlane. Szczegółowe sprawozdanie na temat obecności i działalności Stowarzyszeń na terenie Powiatu przedstawił Roman Struzik – Sekretarz Powiatu. Kolejny punkt obrad przewidywał udzielenie informacji o stanie bezrobocia. Materię w tym temacie zgłębiał Władysław Pająk – mówił dyrektor PUP w Końskich. Na miesiąc sierpień 2009 roku na terenie Powiatu było zarejestrowanych 6995 osób bezrobotnych, co w porównaniu do lipca okazało się liczebnie mniej o 238 osób. Efektem takiej sytuacji mogą okazywać się pewne zmiany prawne, które nastąpiły w bieżącym roku. Rygor i konieczność ich przestrzegania dyscyplinuje część bezrobotnych, którzy albo sami się wyrejestrowują z rejestru osób bezrobotnych, albo my jako urząd czynimy takie kroki. Dodatkowym czynnikiem takich działań jest nikły lub zupełny brak niektórych bezrobotnych wykazujący chęć aktywizacji. Kolejnym czynnikiem spadku bezrobotnych w naszym regionie jest ograniczenie lub ich zawieszenie, wcześniej zapowiadanych grupowych zwolnień w firmach na naszym terenie. Niestety największy odsetek bezrobotnych i trudności w aktywizowaniu nadal mają kobiety i ludzie młodzi kończący studia. Nadchodzące miesiące roku mogą spowodować już wzrost osób bezrobotnych, gdyż kończy się okres na prace sezonowe. Nadal PUP w Końskich przyjmuje wnioski osób zainteresowanych uruchomieniem własnej działalności gospodarczej, a które są bezrobotne oraz przyjmowane są wnioski od pracodawców na uruchomienie nowych miejsc pracy. Funkcjonowanie ZOZ - u i jego obecną sytuację finansową przedstawiał radnym Wojciech Przybylski – dyrektor ZOZ - u w Końskich. „Dziś po 8 miesiącach funkcjonowania kontraktu ze świętokrzyskim oddziałem NFZ, po raz pierwszy jako dyrektor spotykam się z sytuacją wyjątkową, która budzi moje uzasadnione obawy i zaniepokojenie co do dalszych losów naszej placówki. Szpitalowi do tej pory NFZ nie zapłacił za żadne nadwykonania od początku roku, co rzutuje poważnie na naszą kondycję finansową. Obecnie jesteśmy obciążeni deficytem w wysokości ponad 4,5 mln złotych. Świadczeń wykonanych czyli wyleczonych pacjentów oddziały koneckiego ZOZ - u mają na kwotę ponad 10,5 mln złotych i do tej pory żadna kwota nie została jeszcze uregulowana. Stosując kryteria NFZ musielibyśmy zamknąć niektóre oddziały, gdyż na dzień dzisiejszy wykonały one już kontrakt, a nadal nie mamy żadnych podstaw finansowych ze strony NFZ do dalszego funkcjonowania tych oddziałów. Wobec tych wszystkich czynników ciągle nasila się nasz deficyt. Jednocześnie musimy pamiętać iż nasze projekty unijne uzyskały pozytywne opinie i obecnie podpisaliśmy już umowę na realizację jednego z nich na kwotę 9 mln złotych, z czego 5 mln złotych to środki unijne. Sytuacja w jakiej obecnie się znajdujemy nie napawa do optymizmu i rodzi duże zagrożenie dla utrzymania płynności finansowej naszej placówki oraz realizacji projektów unijnych” – mówił Wojciech Przybylski. XXVIII Sesję Rady Powiatu zakończyły interpelacje i zapytania radnych.

GaleriaWIZYTA WŁADZ POWIATU HARZ Z NIEMIEC W POWIECIE KONECKIM 6.10.2009

W dniach od 29 września do 2 października 2009 na terenie powiatu koneckiego przebywały władze powiatu Harz z Niemiec na czele ze Starostą Michaelem Ermrichem.
Delegacja uczestniczyła w spotkaniu, które odbyło się w gmachu Starostwa Powiatowego z władzami naszego powiatu na czele ze Starostą Andrzejem Markiem Lenartem i Wicestarostą Bogdanem Soboniem, Członkiem Zarządu Wiesławem Basiakiem oraz Naczelnikiem Wydziału Promocji i Kultury Dariuszem Kowalskim, gdzie rozmawiano na tematy dotyczące pogłębienia wzajemnych relacji na gruncie gospodarki, zdrowia, oświaty, jak również wspólnej wymiany myśli technicznej z przedsiębiorstwami z zaprzyjaźnionego powiatu Harz w Niemczech. Goście odwiedzili Zakład Opieki Zdrowotnej w Końskich, gdzie rozmawiano z Dyrektorem placówki Wojciechem Przybylskim, który podjął temat wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń, następnie delegacja udała się do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Barbara Zbylut- Kierownik WTZ zaprezentowała bogatą działalność podopiecznych. Na koniec pierwszego dnia wizyty niemieccy goście udali się do Łopuszna na teren Zakładu Rzeźniczo-Wędliniarskiego „WIR”, gdzie współwłaściciel firmy Witold Szproch zaprezentował linię produkcyjną. Władze powiatu koneckiego i powiatu Harz zwiedzili Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, gdzie Wicestarosta Bogdan Soboń przedstawił historię muzealnego obiektu.
Władzom samorządowym Harzu zaprezentowano piękno Województwa Świętokrzyskiego oraz powiatu koneckiego. Odwiedzili Klasztor na Świętym Krzyżu, Puszczę Jodłową, Gołoborze ; zapoznali się z najważniejszymi miejscami stolicy naszego województwa. Przedstawiciele delegacji niemieckiej spotkali się także z Prezesem Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Mirosławem Miką. Rozmawiano o możliwościach powstania inkubatora przedsiębiorczości na naszym terenie z wykorzystaniem doświadczeń niemieckiego powiatu na tym polu. Odwiedzili również barokową Katedrę Kielecką wraz z Pałacem Biskupim.
Dwudniowa wizyta gości z Niemiec zakończyła się konferencją prasową w Starostwie Powiatowym w Końskich w trakcie której dokonano podsumowania licznych spotkań i poinformowano przybyłych przedstawicieli lokalnych mediów o działaniach związanych z przyszłością wzajemnej współpracy.

GaleriaDPS „ETOLA” W RUDZIE PILCZYCKIEJ - MODERNIZACJA KOTŁOWNI 6.10.2009

Zadanie pod nazwą „Przebudowa kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej polegająca na wymianie kotłów opalanych paliwem stałym na opalanie biomasą” zostało dofinansowane pożyczką ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na kwotę 302 640,00zł. Zostało zrealizowane w okresie od 1.07.2009r. do 25.09.2009r. Inwestycja polegała na wyposażeniu kotłowni w nowoczesne urządzenia grzewcze opalane biomasą - „peletami”, wraz z towarzyszącymi urządzeniami technologicznymi. Wcześniej kotłownia posiadała energochłonne i mocno wyeksploatowane urządzenia grzewcze zasilane koksem. Zadanie finansowane jest w 45% z niskoprocentowej pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pozostałą część stanowią środki Domu Pomocy Społecznej i Powiatu. Odbiór kotłowni nastąpił w dniu 25 września 2009 roku, co jednoznacznie oznacza oddanie tej inwestycji do eksploatacji.
Stosując nowoczesne i ekologiczne rozwiązania przyczyniamy się do znacznego obniżenia kosztów ogrzewania. Tego typu inwestycje z całą pewnością pozwalają uzyskać oczekiwany efekt. Zastosowane paliwo w postaci „peletu” charakteryzuje się wysokimi właściwościami energetycznymi i przede wszystkim niską zawartością popiołu, który idealnie nadaje się jako nawóz na trawniki. Kolejną cechą charakterystyczną dla tego typu paliwa jest niska emisja dwutlenku węgla, a w zasadzie jej brak (CO2=0%). Urządzenia grzewcze przeznaczone do spalania tego rodzaju paliwa są skonstruowane i produkowane przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Dziś można powiedzieć o ludziach, którzy inwestują w ekologię i nowoczesność systemów grzewczych, czyli szeroko rozumianej termomodernizacji, że robią to co od bardzo dawna powinni. To inwestycje, które są swoistymi kalkulatorami oszczędności, a działając w ten sposób dbamy również o to co najcenniejsze - naturę, co ma również wymierny wpływ na człowieka i jego stan zdrowia.

Galeria

(kliknij, aby przeczytać informację)


„ŚWIĘTOKRZYSKIE KRAJOBRAZY” W GALERII U STAROSTY 6.10.2009

28 września 2009 roku otwarto kolejną wystawę prac w „Galerii U Starosty”. Tym razem zaprezentowano ponad czterdzieści różnorodnych prac malarsko – fotograficznych eksponujących piękno i walory przyrodniczo – kulturalne Rudy Pilczyckiej i otaczających ją ziem. Przedstawione prace są zwieńczeniem pleneru malarskiego pod tytułem „Świętokrzyskie krajobrazy” zorganizowanego latem 2008 roku pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej w Kielcach. W plenerze brało udział 22 artystów, wśród których byli twórcy z Tarnowa, Częstochowy, Piotrkowa Trybunalskiego, z terenu województwa świętokrzyskiego czy Białorusi. „Cieszę się, że te prace wychodzą do szerszej publiczności, a my jako instytucja samorządowa możemy brać czynny udział w propagowaniu najpiękniejszych miejsc i zakątków regionu świętokrzyskiego” – mówił Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki otwierając wystawę. Za stworzenie możliwości przestrzenno – wystawowych w budynku Starostwa, a także życzliwość, pomoc i gościnę z jaką twórcy spotkali się w DPS w Rudzie Pilczyckiej serdecznie dziękowali Mirosław Benedyktowicz – prezes Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej w Kielcach, autor między innymi kilku wystawionych prac oraz Wiesław Turno – komisarz wystawy. W takich miejscach jak to wielu artystów ma możliwość uzewnętrznienia swojej sztuki, a właśnie taki rodzaj wizualizacji pozwala doskonale przybliżać mieszkańcom regionu, to co mają u siebie, to co mają za plecami czasami nawet o tym nie wiedząc – kontynuowali Wiesław Turno i Mirosław Benedyktowicz.

GaleriaSEMINARIUM INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROJEKTU „CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ W POWIECIE KONECKIM” 6.10.2009

29 września 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie konsultacyjno – informacyjne, które odnosiło się do projektu powstania w powiecie koneckim „Centrum Integracji Społecznej”. Spotkanie poprowadzili: Dominik Treliński – moderator koalicji lokalnej oraz Leopold Garbacz – koordynator Centrum Aktywizacji Społecznej w Stąporkowie. „Dzisiejsza rzeczywistość pokazuje nam, że tego typu projekty są bardzo oczekiwane przez lokalne społeczności. Gdziekolwiek spojrzymy widzimy jak wielkie są potrzeby. Mam nadzieję , że osoby uczestniczące w tej inicjatywie będą mogły posiąść umiejętności wyszukiwania odpowiednich projektów, tak by ostateczny efekt mógł pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują” – puentował Bogdan Soboń – Wicestarosta, który wspólnie z Andrzejem Markiem Lenartem – Starostą, Wiesławem Basiakiem – Członkiem Zarządu oraz uczestnikami seminarium podpisali wstępną deklarację współuczestnictwa w tej inicjatywie. Projekt przewiduje przeprowadzenie cyklu szkoleń w dniach 19 – 23 październik 2009 roku. 19 października uczestnicy seminarium będą zajmowali się między innymi: rolą partnerstwa w aktywizacji rynku pracy – dobre praktyki EFS czy Centra Integracji Społecznej jako formy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzący spotkanie podkreślili jak bardzo istotna jest fachowa wiedza i umiejętność poprawnego poprowadzenia odpowiednich projektów. W tym zakresie istnieje potrzeba zaktywizowania czy też zachęcania do współpracy gremiów ludzi z poszczególnych środowisk, szczególnie tych którym grozi wykluczenie społeczne – mówili prowadzący.

Galeria