SPOTKANIE ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 24.03.2009

Dnia 18 marca br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie Zespołu Reagowania Kryzysowego podsumowujące działania grupy w 2008 roku. Spotkaniu w którym udział brali przedstawiciele poszczególnych gmin odpowiedzialni za reagowanie w sytuacjach zagrożenia przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego oraz epidemiologicznego przewodniczył Wicestarosta Bogdan Soboń.
Działalność Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego omówił Członek Zarządu Powiatu Koneckiego Wiesław Basiak, który przybyłym gościom relacjonował udział zespołu w licznych szkoleniach, m.in. w Komendzie Powiatowej Policji w Końskich. Grupa reagowania kryzysowego uczestniczyła w kilku akcjach związanych z alarmem bombowym- dwukrotnie w koneckim szpitalu oraz w Sanktuarium M.B. Wychowawczyni w Czarnej. Następnie przedstawiciele Urzędów Gmin naszego powiatu ocenili sytuację i zabezpieczenie przeciwpowodziowe przed wiosennymi roztopami.
Na zakończenie głos zabrał brygadier Grzegorz Młynarczyk- zastępca komendanta koneckiej straży pożarnej, który przedstawił zagrożenie pożarowe w minionym roku. W trakcie spotkania Wiesław Basiak- pełniący także funkcję Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w koneckim starostwie przedstawił propozycję zakupu jednolitego umundurowania dla zespołu reagowania kryzysowego. Pomysł ten przyjęto jednomyślną aprobatą.
„Należy stwierdzić, że działanie grupy reagowania kryzysowego jest konieczne zwłaszcza w momentach szczególnego zagrożenia i każdy z jej członków powinien być przygotowany na przeciwdziałanie w momencie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Zespół Reagowania Kryzysowego swą pomoc winien okazywać wszystkim mieszkańcom Powiatu Koneckiego w chwili powodzi, pożaru i epidemii dotyczącej ludzi lub zwierząt”- podsumował Wicestarosta Bogdan Soboń."NOWA SZKOŁA KONECKA" 23.03.2009


"...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."

W dniu 16 marca 2009 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w imieniu którego działają: Adam Jakubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Marcin Perz – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a Powiatem Koneckim, reprezentowanym przez Andrzeja Marka Lenarta – Starostę Koneckiego, Bogdana Sobonia – Wicestarostę i Edytę Drążkiewicz – Skarbnika Powiatu Koneckiego zawarta została Umowa nr UDA-RPSW.05.02.00-26-162/08-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.05.02.00-26-162/08 pn. „NOWA SZKOŁA KONECKA – Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej i Społeczno-Edukacyjnej oraz doposażenie placówek w sprzęt dydaktyczny i społeczno-edukacyjny, w Powiecie Koneckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013.

Projekt jest przedsięwzięciem, uwzględniającym potrzeby szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Konecki. Jego głównym celem jest podniesienie jakości usług edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Koneckiego, który realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. Poprawa bazy dydaktycznej szkół i placówek.
 2. Poprawa infrastruktury sportowej.
 3. Doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt dydaktyczny, sportowy i społeczno-edukacyjny.
 4. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w powiatowych placówkach oświatowych.
 5. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w dostępie do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej.
 6. Ograniczenie zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży.
Realizacja celów pozwoli na poprawę techniczno-użytkowego stanu budynków, a także zaplecza dydaktycznego oraz infrastruktury sportowo-edukacyjnej, co w konsekwencji umożliwi dostosowanie obecnej bazy do europejskich standardów edukacyjnych. Ponadto projekt umożliwi ponadgimnazjalnym szkołom zawodowym poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki kształcenia oraz zapewni podniesienie jakości nauczania, czego wymiernym efektem będzie dobrze wykształcona młodzież.

Projekt obejmuje roboty budowlane w 7 obiektach oraz dostawy do 8 placówek oświatowych. W ramach projektu zrealizowane będą następujące zadania: Z infrastruktury dydaktycznej wspartej poprzez realizację projektu korzystać będzie ponad 3 500 uczniów, a z nowo wybudowanego boiska sportowego, poza młodzieżą szkolną, także społeczność lokalna.

Wartość projektu wynosi 3 320 850, 00 PLN, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 992 510,00 PLN, wkład własny – 1 328 340, 00 PLN.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.TARGI SZKÓŁ WYŻSZYCH I POMATURALNYCH 6.03.2009

10 marca 2009 roku w budynku Hali Sportowej w Końskich odbyły się 5 Targi Szkół Wyższych i Pomaturalnych. Organizatorem tego przedsięwzięcia był wydawca „STARPRESS Sp. z o. o.”, który jest edytorem m. in. „Tygodnika Koneckiego”. Patronat honorowy objęli: Waldemar Wrona – Poseł na Sejm RP, Andrzej Szejna – Eurodeputowany, Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki oraz Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich. Na targach zaprezentowało się 27 przedstawicieli szkół wyższych i pomaturalnych o różnym profilu kształcenia wśród których można było odnaleźć następujących wystawców:

W gronie zwiedzających tegoroczne Targi Edukacyjne byli uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z Końskich, a także grupy uczniów reprezentujących szkoły pobliskich gmin powiatu koneckiego.
Impreza miała na celu zapoznanie młodzieży i przyszłych studentów z ofertą edukacyjną, która umożliwiłaby im dalszą ścieżkę kształcenia i rozwoju. Na targach zaprezentowane zostały rozmaite możliwości realizacji własnych zainteresowań naukowych na różnych szczeblach nauczania. Oferta wystawców skierowana była zarówno do przyszłych absolwentów szkół wyższych jak i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem szkół zawodowych, które w obecnym czasie próbują zachęcić przyszłych absolwentów szeroką gamą licznych profili kształcenia. Tegoroczna impreza ma już swoje 5 wydanie i z roku na rok cieszy się stosunkowo sporym zainteresowaniem. Taki stan rzeczy jest najlepszym dowodem na to, że zarówno ze strony szkół jak i młodzieży istnieje uzasadniona potrzeba organizowania tego typu spotkań. W jednym miejscu można poznać i porównać wachlarz propozycji edukacyjnych jakie proponują przedstawiciele poszczególnych szkół wyższych i pomaturalnych.KWARTALNIK – ZIEMIA ODROWĄŻÓW UROCZYSTA INAUGURACJA PROMOCYJNEGO WYDANIA 6.03.2009

3 marca 2009 roku w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Końskich odbyła się uroczysta prezentacja Kwartalnika - „Ziemia Odrowążów”. Naczelną opiekę redaktorską nad periodykiem objął Emilian Niemiec były Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich. W ramach porozumienia czterech powiatów pod nazwą „Ziemia Odrowążów” postanowiono stworzyć pismo które będzie ukazywać „swojskość” regionów, ciekawostki, tradycje ziem wchodzących w skład tego porozumienia. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele samorządów tworzących porozumienie „Ziemi Odrowążów” w osobach: Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki wraz z Heleną Obarą – Przewodniczącą Rady Powiatu i Bogdanem Soboniem – Wicestarostą, powiat opoczyński reprezentował w imieniu Starosty – Jan Wieruszewski – Wicestarosta wraz z Przewodniczącym Rady – Krzysztofem Nawrockim, powiat szydłowiecki reprezentował w imieniu Starosty Przewodniczący Rady – Marek Sokołowski wraz z Sekretarzem – Krzysztofem Bernatkiem, powiat przysuski w imieniu Starosty reprezentowała Sekretarz – Elżbieta Nielipińska. W inauguracji uczestniczyli również przedstawiciele instytucji samorządowych, radni, przedsiębiorcy z terenu powiatu oraz liczne grono przedstawicieli prasy i mediów lokalnych. Jako pierwszy głos zabrał Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki, który serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych gości i zaznaczył, że pomimo iż powiaty wchodzące w skład „Ziemi Odrowążów” funkcjonują w innych strukturach administracyjnych naszego kraju, to łączy ich przecież wspólna historia wywodząca się z rodu Odrowążów, co stanowi doskonałe podłoże do szerokiej współpracy na różnych płaszczyznach działalności. To pismo, które ma oprzeć się krwiożerczej komercjalizacji, ukazywać te talenty szeroko pojętej sztuki, kultury, które posiadają inspirację twórczą i wyrażającą chęć ukazania szerszej publiczności własnych dokonań. Tacy twórcy przede wszystkim nas interesują, co nie oznacza czerwonego światła dla wszystkich tych, którzy w jakiś sposób już zaistnieli w naszym regionie i nie tylko. Przeciwnie będzie nam również miło gościć i takich artystów, do czego bardzo serdecznie namawiam i zapraszam – powiedział redaktor naczelny kwartalnika – Emilian Niemiec. Twórcy kwartalnika oczekują opinii, merytorycznej i twórczej krytyki czytelników, co pozwoli poznać oczekiwania i być może wskaże kierunki które dotąd nie były brane pod uwagę. Inauguracje uprzyjemnił występ zespołu muzyki klasycznej „Trio Świętokrzyskie” - Filharmonii Świętokrzyskiej w osobach Agnieszka Tomaszewska – wiolonczela, kompozytor Łukasz Woś – fortepian, tenor Krzysztof Błaszkiewicz - kontrabas , które zaprezentowało zebranej publiczności kilka utworów pochodzących z połowy XVIII wieku.XXIII Sesja Rady Powiatu 6.03.2009

25 lutego 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu. Program porządku sesji przewidywał podjecie następujących tematów:

 1. Informacje Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami (od 30.XII. 08r do 25.I.09r).
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 rok.
 3. Sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ze swojej działalności w 2008 roku.
 4. Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2008r.
 5. Rozpatrzenie projektów wcześniej zgłoszonych uchwał – 14 głosowań
 6. Informacje o stanie bezrobocia na terenie powiatu za 2008 rok.
Zgodnie z harmonogramem obrad XXIII Sesję Rady Powiatu otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu – Helena Obara, która po stwierdzeniu quorum przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Jako pierwszy głos zabrał Starosta Konecki – Andrzej Marek Lenart, który przedstawił informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie od 30 grudnia 2008 roku do 25 stycznia 2009 roku. Na koniec z ust Starosty można było usłyszeć, że pomimo ogólnoświatowego kryzysu absolutnie nie ma mowy o zamrażaniu czy tez rezygnacji z inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych. W najbliższym okresie to priorytetowe działania dla naszego powiatu, na które czekamy już od dawna i w które włożyliśmy tak wiele wysiłku i zaangażowania. Informuję, że otrzymałem z Urzędu Marszałkowskiego pismo, z którego wynika, że złożone wnioski w ramach projektów unijnych dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 0401 T Stąporków – Radoszyce Włoszczowa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0456 T Końskie – Niebo – Piekło, przeszły II etap weryfikacji i zostały przekazane już do oceny formalno – technicznej – powiedział Starosta Konecki.
Na środowej sesji Andrzej Lenart w imieniu wszystkich Radnych podziękował i oficjalnie pożegnał byłego już kom. policji w Końskich – Andrzeja Kunderę. Dziękujemy za wzorową służbę, troskę i zaangażowanie, za poczucie bezpieczeństwa, takie słowa można było usłyszeć z ust Starostów gratulujących byłemu komendantowi. W dowód uznania komendant otrzymał od Radnych pamiątkowy zegar, który zgodnie z życzeniami ma mu odmierzać tylko same dobre godziny. Nasza współpraca w czasie mojej komendantury układała się bardzo poprawnie czego życzę również i mojemu przyszłemu następcy - powiedział były komendant policji.
Kolejny punkt sesji odnosił się do sprawozdania z posiedzeń Komisji Rewizyjnej za 2008 rok. Sprawozdanie składał radny Kazimierz Pasterczyk. Radny przedstawił obecny skład Komisji oraz dokonał charakterystyki jej prac za 2008 rok ( 7 posiedzeń i 4 kontrole). W swoim działaniu Komisja objęła kontrolą Zarząd Powiatu oraz jednostki organizacyjne. W kwietniu 2008 roku Komisja Rewizyjna wydała pozytywna opinie o wykonaniu budżetu Powiatu Koneckiego za 2007 rok. Wniosek Komisji uzyskał również pozytywną opinię RIO w Kielcach, co jest świadectwem stwierdzenia braku jakichkolwiek nieprawidłowości i uchybień w działalności gospodarki finansami Zarządu Powiatu. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok składał Członek Zarządu Powiatu – Wiesław Basiak.
Najważniejszym celem naszego działania jest współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami tu na naszym lokalnym „podwórku” w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku. Musimy zdecydowanie reagować wszędzie tam, gdzie to potrzebne i niezbędne, czynić wszystko by zachowania patologiczne i aspołeczne były marginalizowane. Komisja musi również wnikliwie analizować, oceniać i koordynować wszystkie działania między poszczególnymi służbami, tak aby móc na bieżąco monitorować wszelkie niewłaściwe zachowania społeczne i podejmować odpowiednie kroki na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie naszych gmin i miast – powiedział Wiesław Basiak.
Kolejny punkt obrad dotyczył sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2008 rok. To instytucja mająca charakter doradczy dla indywidualnych konsumentów. Tu każdy zainteresowany może liczyć na bezpłatne poradnictwo konsumenckie i merytoryczną informację prawną w tej materii – powiedział Iwona Bogacka – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w naszym powiecie. Bardzo często zdarza się, że podłożem nieporozumień i sytuacji konfliktowych na linii konsument – sprzedawca jest brak właściwej wiedzy o okolicznościach reklamowania produktów. Paradoksalnie takie sytuacje zdarzają się również ze strony samych sprzedawców co świadczy o nieznajomości obowiązującego prawa, które bardzo często jednoznacznie odnosi się do poszczególnych zachowań w tego typu kwestiach. Takie sytuacje pokazują, że niezbędne są również działania profilaktyczne bazujące na merytorycznej, fachowej wiedzy w tym obszarze zachowań konsumentów i sprzedawców – kontynuowała rzecznik.
W trakcie trwania sesji dokonano zaprzysiężenia nowego radnego w osobie Janusza Zdzisława Ostrowskiego. Nowy radny pochodzi z Wilczkowic i reprezentuje okręg nr 3 Radoszyce, Ruda Maleniecka, Fałków. Radny zajął miejsce po utracie mandatu przez Stanisława Staciwę. Uroczyste ślubowanie nowy radny złożył w trakcie trwania XXIII sesji Rady Powiatu i w obecności swoich kolegów radnych uroczyście ślubował rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności państwa polskiego oraz czynić wszystko dla dobra wspólnoty samorządowej, powiatu i dobra obywateli w poszanowaniu Konstytucji i innych praw RP.
Informacje o stanie bezrobocia na terenie powiatu składał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich – Władysław Pająk. Jeśli chodzi o 2008 rok to końcówka roku była trudniejsza. Taki stan rzeczy jest zjawiskiem powtarzającym się od wielu już lat w okresie zimowym na terenie naszego powiatu. W 2008 roku PUP w Końskich zaktywizował ponad 3,5 tysiąca bezrobotnych. Działania PUP obejmowały również przygotowania zawodowe, szkolenia oraz edukację dla osób bezrobotnych, co miało w swym założeniu spowodować przekwalifikowanie części bezrobotnych i aktywnie pomóc w odnalezieniu się na rynku pracy. Analiza miesiąca stycznia 2009 roku pokazuje, że światowy kryzys gospodarczy dotknął również teren Konecczyzny. Wiele z firm na terenie naszego powiatu aktywnie redukuje zatrudnienie, a nawet rezygnuje z prowadzenia działalności. Takie działania powodują dość wysoki procent rejestracji nowych bezrobotnych w ostatnich miesiącach 2008 roku i początku 2009 roku. Szczególnie źle przedstawia się sytuacja firm branży odzieżowej zlokalizowanych w naszym powiecie, gdzie lwia część produkcji szła na rynki zachodniej Europy. To branża, w której pracę znajdowało wiele kobiet, a jak pokazują statystyki to właśnie wśród tej grupy społecznej były największe problemy z aktywizacją zawodową. Kolejną grupą społeczną która ma ogromne kłopoty ze znalezieniem pracy są osoby zamieszkujące tereny wiejskie gdzie odsetek bezrobotnych na dzień dzisiejszy sięga prawie 72 % przy średniej województwa 53%. Taki stan rzeczy spowodowany jest między innymi specyfiką demografii w naszym regionie, małą liczbą dużych zakładów pracy, wiekiem ludności, ale przede wszystkim brakami w wykształceniu i kwalifikacjach tej grupy społecznej – powiedział Władysław Pająk. Służby zatrudnienia na bieżąco starają się monitorować sytuacje zatrudnieniową w większych firmach i przedsiębiorstwach na terenie powiatu, szczególnie jeśli chodzi o zwolnienia grupowe, czego najbardziej obawiają się wszyscy jeszcze zatrudnieni pracownicy. Dane statystyczne pod koniec 2008 roku pokazują, że osób bez pracy w powiecie koneckim jest 7993 z czego najwięcej w wieku po 50 – tce – blisko 22% , a rzeczywista skalę bezrobocia odsłoni dopiero okres wiosenno – letni, w którym ruszą prace budowlane i sezonowe. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że za przyjętymi ustawami regulującymi rynek pracy nie nadążają przepisy wykonawcze, co znacznie utrudnia, a wręcz uniemożliwia właściwe działania w tej materii. Na zakończenie sprawozdania składanego przez Dyrektora PUP w Końskich, głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu – Helena Obara, do której docierają niepokojące sygnały od pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych świadczące, że niektórzy pracodawcy zatrudniający takie osoby nie przestrzegają elementarnych przepisów Kodeksu Pracy. W odpowiedzi Władysława Pająka można było usłyszeć, że w takich sytuacjach Urząd Pracy może w uzasadnionych przypadkach, zerwać umowę z takim pracodawcą i pouczyć pracownika, gdzie ten może złożyć wniosek o rozpatrzenie i dochodzenie swoich praw.
XXIII Sesję Rady Powiatu w Końskich zakończyły interpelacje i zapytania radnych.