POWIATOWY KONKURS WIEDZY „BEZPIECZNY W PRACY I ODPOWIEDZIALNY W SZKOLE” 285.05.2009

W dniu 20 maja 2009 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich pod patronatem Starosty Koneckiego i Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach odbył się konkurs wiedzy z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa w szkole. Konkurs organizowany był przez 13-5 HP w Końskich. Udział w konkursie brała młodzież z następujących szkół ponadgimnazjalnych:

Nad zmaganiami 13 uczestników konkursu czuwali : Krzysztof Stachera – Naczelnik Wydziału Edukacji, Janusz Czyż – Z-ca Okręgowej Inspekcji Pracy, Halina Ceborska – Dyrektor Biura ŚWK OHP w Kielcach, Urszula Przygodzka - Z-ca Dyrektora PCPR w Końskich oraz Marzena Czapelska – Młodszy Aspirant KPP w Końskich.
Dzięki tego typu inicjatywom staramy się zachęcić młodych ludzi do zdobywania i poszerzania wiadomości z zakresu aktualnej wiedzy o prawie pracy. Chcemy wskazywać prawidłowe, a co za tym idzie najlepsze wzorce zachowań w tej sferze naszego życia, ze szczególnym uwzględnieniem tych pracowników, którzy dopiero wkraczają na ścieżkę rozwoju zawodowego – takie komentarze mogliśmy usłyszeć od jury. To także doskonała forma działalności profilaktycznej i prewencyjnej, która daje możliwości sprawdzenia poziomu wiedzy i ewentualnych zaległości wśród młodych ludzi, dla których ta dziedzina naszego życia wciąż jest mało znana – mówiła Urszula Przygodzka, która również aktywnie uczestniczy w akcji Powiatowych Dni Profilaktyki. Rozbudzone zainteresowania z zakresu prawa pracy są niejako pewnym parasolem ochronnym dla wszystkich młodych, niedoświadczonych pracowników. Wiedza z zakresu prawa i bezpieczeństwa pracy pozwala dążyć do osiągania doskonałości zawodowej która, jak pokazują liczne przykłady pomaga w walce z patologiami i wykroczeniami na rynku pracy.
Ostatecznie Puchar Państwowej Inspekcji Pracy otrzymał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich. Natomiast indywidualne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Końskich otrzymali:
  1. miejsce – Katarzyna Czachor z NZSZ w Końskich
  2. miejsce – Damian Kuśmierczyk z ZSP nr 2 w Końskich
  3. miejsce - Tomasz Kapituła z ZSP nr 2 w Końskich

Na wszystkich uczestników konkursu czekały również nagrody pocieszenia ufundowane przez PIP. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i również za ich pośrednictwem zachęcamy ich rówieśników i nie tylko, do ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie prawa pracy, co z całą pewnością będzie miało wymierne efekty w przyszłości.SPEKTAKL TEATRALNY – TEATR „INSPIRACJA” Z KRAKOWA W GIMNAZJUM W STADNICKIEJ WOLI 25.05.2009

19 maja 2009 roku uczniowie Gimnazjum Nr 3 w Stadnickiej Woli mieli przyjemność goszczenia w swej placówce przedstawicieli Teatru „Inspiracja” z Krakowa. Aktorzy w ramach IV Powiatowych Koneckich Dni Profilaktyki zaprezentowali licznie zgromadzonej młodzieży spektakl pt. „Pętla zdarzeń” poświęcony problematyce przemocy. Ta specyficzna forma przekazu, różniąca się od klasycznych pogadanek i prelekcji jest bardzo ekspresyjnym środkiem docierania do świadomości młodego pokolenia, szczególnie gdy inne środki przekazu zawodzą czy po prostu ulegają dewaluacji. Młodzi ludzie w czasie dojrzewania charakteryzują się zmiennością nastrojów, a na ich postawy ogromny wpływ ma najbliższe otoczenie, w którym kształtują swe osobowości. Wielu z nich, będąc słabszymi psychicznie i fizycznie, ulega różnym presjom, naciskom rówieśników, co prowadzi do różnych tragedii. Takie przedstawienia mają uświadamiać dorastającej młodzieży, jak ważne jest życie bez przemocy, a także jak istotne jest negowanie tego typu zjawisk w ich najbliższych otoczeniach. Młodzież przy pomocy pedagogów i programów szkolnych, w połączeniu z szeroko rozumianą profilaktyką musi nauczyć się być asertywną, czyli rozróżniać dobre zachowania od złych i w określonych sytuacjach umieć powiedzieć zdecydowane NIE. Występując dziś przed zgromadzoną młodzieżą chcemy ją uświadomić, że nie wolno bagatelizować, a już tym bardziej akceptować, nawet wydawałoby się na pierwszy rzut oka zupełnie błahych form przemocy, bo konsekwencje takich zachowań bardzo szybko mogą przeradzać się w ludzkie dramaty. Nie bądźcie biernymi widzami, pomóżcie swoim kolegom i koleżankom jeśli Ci potrzebują takiej interwencji, nie obawiajcie się rozmowy z pedagogiem czy rodzicem jeśli problem przemocy dotyczy Was osobiście czy Waszych przyjaciół, kolegów, to słuszna droga, ale jej wybór zawsze zależy od każdego z Was – dyskutowali z młodzieżą krakowscy aktorzy.ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA KOMPETENCJI CYWILIZACYJNYCH I TRANSFERU WIEDZY W ZAKRESIE INNOWACYJNEGO E – ROZWOJU 21.05.2009

15 maja 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyło się spotkanie w ramach projektu „Świętokrzyska akademia kompetencji cywilizacyjnych i transferu wiedzy w zakresie innowacyjnego e – Rozwoju”. W spotkaniu udział wzięli: Artur Krawczyk reprezentujący Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Paweł Siciński przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – kierownik projektu „e – Świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej”, przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki, Bogdan Soboń – Wicestarosta, Wiesław Basiak – Członek Zarządu Powiatu, Roman Struzik – Sekretarz, Radosław Lachowski – Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu oraz informatycy reprezentujący poszczególne jednostki samorządowe w terenie. Zasadniczym celem realizacji tego projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie planowania rozwoju gospodarczego w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii teleinformatycznych wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych i regionalnych. W ramach tej inicjatywy działa, także Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. To organizacja powstała w 1997 roku, która skupia wokół siebie ekspertów społeczeństwa informacyjnego, wspomaga doradczo Rząd RP w zakresie elektronicznej administracji i e - integracji, ale przede wszystkim ściśle współpracuje z władzami samorządowymi aktywnie działając w obszarze poświęconym problematyce rozwoju społeczeństwa informacyjnego, prowadząc seminaria, dyskusje oraz całe cykle spotkań szkoleniowo – doradczych. Przyswajanie nowoczesnych technologii informatycznych jest dziś niezbędnym narzędziem umożliwiającym realizację zawodowych perspektyw każdemu z nas. Największe problemy z przyswajaniem tego typu wiedzy mają osoby w wieku 35 – 55 lat. Musimy również zwrócić szczególną uwagę na bardzo istotną kwestię dotyczącą sposobu kształcenia młodych ludzi na terenie województwa świętokrzyskiego, gdzie uczelnie wyższe tak naprawdę nie do końca kształcą swoich absolwentów w sposób kompleksowy w tej materii. Dobitnym przykładem tego typu stwierdzeń jest statystyka, która pokazuje jak wielu młodych ludzi opuszczających mury poszczególnych uczelni nie może znaleźć pracy, czyli należy rozumieć, że w większości nie posiada wystarczających kompetencji by, być konkurencyjnym na rynku pracy – mówił Artur Krawczyk. Dziś jesteśmy wręcz zmuszeni i zobligowani do przyswajania tych nowoczesnych narzędzi szeroko pojętej komunikacji międzyinstytucjonalnej, ale i również międzyludzkiej. Jeśli sytuacja w tej materii ma się zupełnie nie źle w skupiskach miejskich, to na terenach wiejskich wygląda to wręcz przerażająco, a musimy pamiętać, że ponad 50 % mieszkańców naszego województwa zamieszkuje tereny wiejskie. Aby ten stan rzeczy mógł ulegać systematycznej poprawie potrzeba rzetelnej informacji dotyczącej specyfiki poszczególnych regionów powiatu koneckiego, dlatego zwracam się ze szczególną prośbą do włodarzy gmin o aktywny udział w dyskusji i zbieraniu odpowiednich informacji dotyczących tej kwestii, co na pewno będzie miało wymierne efekty w niedalekiej przyszłości dla mieszkańców całego powiatu – apelował Artur Krawczyk.MY SAMODZIELNI - MŁODZIEŻ BĘDZIE MIAŁA BEZPŁATNE KURSY 18.05.2009

Ruszyła kolejna druga już edycja programu skierowanego do młodzieży usamodzielniającej się, opuszczającej rodziny zastępcze, ośrodki szkolno wychowawcze oraz placówki opiekuńcze. Projekt podobnie jak w roku ubiegłym realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

W tym roku z dobrodziejstw projektu „My samodzielni skorzysta 26 osób. Spotkanie integracyjne uczestników odbyło się w hotelu Energetyk w Sielpi. Na zdjęciu podczas spotkania z pedagogiem.
W ubiegłym roku w projekcie "My samodzielni” wzięło udział 40 osób. Młodzież miała możliwość bezpłatnego udziału w różnego rodzaju kursach zawodowych i zdobyciu nowych kwalifikacji niezbędnych i dopasowujących się do współczesnego rynku pracy. Z okrągłej czterdziestki 38 osób ukończyło szkolenia i kursy zawodowe. Wielu zwolenników zyskało zdobycie prawa jazdy różnych kategorii. Ponadto młodzież uczęszczała na kursy wózków widłowych, obsługi kas fiskalnych, komputerowych, kosmetycznych oraz podstawowych zasad higieny w branży spożywczej. Powodzeniem cieszyły się kursy językowe: angielskiego i rosyjskiego. Dzisiaj podczas kolejnej edycji spotykamy osoby, które posiadają nowe kwalifikacje.

- Zdobyłam prawo jazdy - cieszy się jedna z uczestniczek. - ja mam certyfikat języka angielskiego - nadmienia inna. Nie brakuje osób, które mają w kieszeni po kilka zaświadczeń nowych kwalifikacji. Jedna z osób poprzedniej edycji wykazała się dobrą organizacją czasu i ukończyła aż cztery kursy. Dwie osoby skorzystały z trzech, a aż 18 z dwóch.


W tym roku 26 osób

Celem głównym projektu jest aktywna integracja społeczna oraz podniesienie aktywności społecznej i zawodowej usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i opuszczających rodziny zastępcze. Skierowany jest do osób pochodzących z powiatu koneckiego.


- W tym roku z projektu skorzysta 26 osób w tym 14, które wzięły w nim udział w roku ubiegłym oraz 12 nowych, które osiągnęły pełnoletniość - wyjaśnia Jadwiga Życka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. Wiele osób z ubiegłorocznego projektu zdecydowało się skorzystać z niego ponownie. Jest to grupa, która obdarzyła nas zaufaniem i nie jesteśmy już dla nich tylko urzędnikami. Ci uczestnicy są wsparciem dla nowych osób, które dołączyły do nas dopiero teraz. W tym roku mamy nowe możliwości finansowania nauki uczestników projektu. Możemy opłacać czesne czy bursę - dodaje Jadwiga Życka.


Rekrutacja i zajęcia

Na pierwsze spotkanie rekrutacyjne zostało zaproszonych 35 osób. Spośród nich po przeprowadzeniu rozmów z psychologiem i doradcami zawodowymi wybrano 26. Grupa tegorocznych uczestników w piątek i sobotę uczestniczyła w spotkaniu motywacyjno-integracyjnym w hotelu Energetyk w Sielpi. Młodzież chętnie opowiadała o sobie podczas warsztatów z psychologiem i pedagogiem. W piątek wieczorem odbyło się wspólne ognisko. W sobotę odbywały się również indywidualne spotkania z wizażystką.

- Cały czas budzimy otwartość, zaufanie do siebie - powiedziała nam podczas naszej wizyty w Sielpi Barbara Kowalewska, pedagog odbywający zajęcia z młodzieżą. - Zależy nam, aby sami mówili o sobie. Jest to na zasadzie integracji grupy i jednostki, ponieważ każdy musi być wzmocniony. Zdecydować jak sobie pomóc i jaki wybrać zawód.


Potrwa do połowy listopada

Uczestnicy projektu będą mogli zasugerować i wybrać szkolenia, które będą najbardziej odpowiadać ich predyspozycjom i zainteresowaniom. Do połowy listopada będą mieli możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem, prawnikiem, pedagogiem, doradcą zawodowym. - Nie pozostaną bez opieki; mamy nadzieję, że nasze działania pozwolą im nie tylko na samodzielność ale i rozwój cech osobowościowych - nadmienia dyrektor Życka.

Projekt finansowany jest z programu Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
NARKOTYKI – MITY CZY RZECZYWISTOŚĆ?
Zajęcia warsztatowe z terapeutą Markiem Sochackim w Gimnazjum w Fałkowie
14.05.2009

W dniu 12 maja 2009 roku w ramach „Czwartych Powiatowych Dni Profilaktyki” w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Fałkowie odbyły się zajęcia warsztatowe, które podejmowały temat narkotyków. Wiedzę i wieloletnie doświadczenie terapeutyczne w tej dziedzinie gimnazjalistom przekazywał terapeuta Marek Sochacki. Dziś młodzież z tego typu używkami może się zetknąć łatwiej niż kiedykolwiek, a ich dostępność w szkołach jest bardzo częstym zjawiskiem. Dla dilerów narkotykowych podwórka, dyskoteki, imprezy młodzieżowe i szkoły to wielkie przedsiębiorstwa, z których czerpią ogromne zyski. Tu dilerzy szukają potencjalnych nabywców oferując bardzo często darmowe działki po to, by zachęcić i wciągnąć w wyrafinowaną grę młodzież słabą, często nie potrafiącą skutecznie walczyć z własnymi emocjami. Ilu z młodych ludzi słyszało od sprzedających narkotyki; weź, spróbuj, to Ci pomoże się odprężyć, od jednego razu się nie uzależnisz. Tu o rozsądek i rozwagę bardzo trudno, a granica między dobrem a złem jest bardzo cienka i trudna do uchwycenia przez dorastającą młodzież, na którą działa również z dużą siłą i presją środowisko i subkultury. Takie zajęcia profilaktyczne są prowadzone w myśl znanego powiedzenia, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”, biorąc pod szczególną uwagę duże skupiska młodych ludzi.
Działając w ten sposób chcemy uwypuklać zagrożenia wynikające z brania narkotyków bez względu na ich nazwę (miękkie czy twarde), uczyć młodzież samodzielnego myślenia, dostarczać im wiarygodnych, opartych na wieloletnim doświadczeniu informacji pozwalających uniknąć katastrofalnych w skutkach błędów, szczególnie w sytuacjach ogromnej presji grupowej. Leczeniu poddaje się zaledwie około 10% uzależnionych, z których tylko nieliczni wracają do „normalnego” życia. Podkreślam również konieczność współpracy z rodzicami. Jeśli mogę to chciałbym zaapelować do wszystkich rodziców. Jeśli zauważycie u swoich dzieci takie sygnały jak: zaczerwienione spojówki, źrenice nie reagujące na zmianę światła, utratę wagi, ginięcie różnych rzeczy w domu, posiadanie takich przedmiotów jak fifki, bibuły, małe kawałki foli aluminiowej, zmiany nastroju, chroniczne zmęczenie, zmiana aktywności – dziecko nie śpi w nocy, a nad ranem nie można go dobudzić, zmianę przyjaciół, pogorszenie stopni w szkole, kłopoty z koncentracją, ospałość lub pobudzenie, to pamiętajcie, że mogą to być pierwsze symptomy uzależnienia od narkotyków. Nie czekajcie na dalszy rozwój sytuacji, bo może okazać się za późno na jakąkolwiek pomoc. Bądźcie zdecydowani, a Wasza czujność niech zawsze będzie w najwyższej gotowości dla dobra i bezpieczeństwa własnych dzieci i całej rodziny – mówił i apelował Marek Sochacki.XXIV SESJA RADY POWIATU W KOŃSKICH 12.05.2009

W dniu 29 kwietnia 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu w Końskich. Porządek obrad przewidywał podjęcie następujących tematów:

Jako pierwszy głos zabrał Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, który szczegółowo przedstawił prace Zarządu Powiatu w okresie od 25 lutego do 29 kwietnia 2009 roku. Starosta w swym wystąpieniu poprosił również radnych o wprowadzenie do obrad sesji punktu dotyczącego powstania na terenie powiatu koneckiego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ( ZOL ). Informuję radnych, że do Zarządu Powiatu docierają niepokojące sygnały dotyczące trudnej sytuacji oddziału urologii koneckiego szpitala. Z uwagi na dobro i bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego znajdujących się na w/w oddziale Zarząd Powiatu podjął działania zmierzające do rozbudowania tego oddziału. Taki krok jest dziś niezbędny i konieczny, a brak wczesnej reakcji może grozić rozpadnięciem oddziału, czego ani my jako samorządowcy, ani Konecczanie zapewne by nie chcieli. Początkowo planowaliśmy powstanie tej placówki w DPS „ Cichy Zakątek ”. Niestety stanowisko dyrektora i atmosfera panująca w tej instytucji sprawiły, że musieliśmy wycofać się z tego projektu. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby zaproponowanie przekazania szpitalowi, na warunkach dzierżawy wieloletniej męskiej bursy szkolnej znajdującej się przy ulicy Piłsudskiego 186. To budynek który od blisko 2 lat jest nieczynny i dobrze byłoby spożytkować jego powierzchnię na tak szczytny cel. Oprócz oddziału leczniczo – opiekuńczego, chcielibyśmy aby w tym budynku mógł powstać również oddział opieki paliatywnej dla pacjentów z chorobami onkologicznymi z terenu powiatu koneckiego – mówił Starosta Konecki, którego prośbę przyjęto jednogłośnie.
W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Sławomira Kuzdaka Rada uzupełniła swój skład. Uroczyste ślubowanie w obecności wszystkich radnych złożył Krzysztof Stańczyk, który jest kandydatem z listy Komitetu Wyborczego Samorządni Ziemi Koneckiej. Nowemu radnemu życzymy owocnych obrad w poszanowaniu zasad i standardów demokracji.
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok oraz opinię do niniejszego sprawozdania wydanej przez RIO przedstawiała Edyta Drążkiewicz – Skarbnik Powiatu. Wydatki budżetu powiatu za 2008 rok zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym wcześniej planem finansowym. W wyniku analizy porównawczej zamknięcie budżetu powiatu za 2008 rok skutkowało nadwyżką budżetową przy planowanym deficycie. Nie stwierdzono przekroczeń wydatków planowych, a przedłożone RIO sprawozdanie w sprawie wykonania budżetu powiatu koneckiego za 2008 rok zostało zaopiniowane pozytywnie.
Następnie sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w sprawie wykonania budżetu powiatu składała przewodnicząca Komisji Marianna Oleśkiewicz. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości , a realizowane wydatki były zgodne z uchwalonym planem finansowym. Jednakże zespół kontrolny dostrzega możliwości bardziej oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi i zaleca ich racjonalizację – mówiła przewodnicząca Komisji.
Wkrótce po wystąpieniu radnej głos zabrał radny Antoni Szkurłat, który zarzucił obecnemu Staroście brak kontroli nad wydatkami budżetowymi i niewynikający z przyczyn obiektywnych wzrost zatrudnienia.
Ponieważ radny Szkurłat złożył oświadczenie, które sugeruje złe czy też nierozsądne gospodarowanie niektórymi wydatkami Starostwa, ośmielam się mojemu szanownemu koledze przypomnieć kilka danych. Rozumiem, że prawem opozycji jest krytykować i nie zgadzać się, ale nie możemy okaleczać pewnych faktów jakie miały miejsce, a które chciałbym przypomnieć wszystkim oponentom politycznym" – mówił Andrzej Marek Lenart. Starosta Lenart zaczął od nagród jubileuszowych, które akurat przypadły na 2008 rok dla aż 14 osób, które z uwagi na wiek i staż pracy odeszły na emeryturę. Na uwagę zasługuje fakt, że tych pracowników zatrudniali poprzedni Starostowie, a za obecnej kadencji trzeba było dopełnić wszelkich formalności w tym również wypłacić przysługującym tym ludziom uposażeń i odpraw za wysługę lat, co dodatkowo nadszarpnęło budżet Starostwa. Jeśli chodzi o inwestycje skąd one się biorą i dlaczego wydajemy tak dużo i tak nierozsądnie - zdaniem radnego Szkurłata to przypominam, że na doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt komputerowy wydaliśmy aż 181 tysięcy w ubiegłym roku, co było niezbędne i wynikało z ustawy obligującej nas do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów. A nie był to stan chwalebny w poprzedniej kadencji – przypomniał radnemu Starosta Lenart. Na zarzuty przerostu zatrudnienia Starosta szczegółowo wyliczył radnemu Szkurłatowi ile i w których wydziałach Starostwa zatrudniono dodatkowych urzędników. I tak w Komunikacji i transporcie zatrudniono 3 osoby z czego dwa stanowiska komputerowe były z MSWiA. Kiedy obejmowałem stanowisko Starosty kolejki pod wydziałem komunikacji ustawiały się jeszcze przed 6 , 7 rano, a nie widziałem żeby ten problem był jakoś wcześniej dostrzegany, a tym bardziej rozwiązany o czym może już nie pamięta mój przedmówca. W geodezji i gospodarce nieruchomościami wzrost nastąpił o 4 osoby, co było związane z dojściem nowych zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, zaszłości w tej dziedzinie sięgają przeszło dwóch kadencji i to się nie wzięło na początku mojej kadencji z powietrza - ripostował Andrzej Marek Lenart. W budownictwie i gospodarce przestrzennej wzrost nastąpił o jedną osobę bowiem znacznie wzrosła liczba wniosków o pozwolenie na budowę, w tym nie tylko indywidualnych klientów, ale i jednostek samorządu terytorialnego. Przypominam również jak trudno jest spełniać oczekiwania płacowe kandydatów ubiegających się o pracę w wydziale budownictwa. Ich oczekiwania finansowe oscylują w granicach dzisiejszych wynagrodzeń naczelników tych jednostek, co zdecydowanie utrudnia znalezienie odpowiednich fachowców i zatrzymanie ich, a za niewydanie decyzji w odpowiednim terminie ustawowym Starostwu grożą duże kary finansowe. Trzy osoby zostały przyjęte do wydziału informatyzacji i organizacji powiatu. Ich angaż był konieczny z uwagi na wdrażanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, od czego również nie możemy uciec. Jedną osobę przyjęto do zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Należy pamiętać, że oprócz zwiększonej liczby wniosków musimy na bieżąco obsługiwać osoby, które mają czasowe uprawnienia. Poza tym wiele się mówi o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a to właśnie Starostwo zatrudniło w 2008 roku trzy takie osoby dając im szansę pracy i rozwoju. Mnie osobiście bardzo cieszy fakt współpracy z ludźmi niepełnosprawnymi, bo uważam, że zasługują oni jak nikt inny na szansę rozwoju zawodowego na i tak trudnym i ograniczonym rynku pracy. W wyniku takich działań Starostwo minimalizuje koszty związane z płaceniem składek na PFRON i pokazuje kolejnym organizacjom iż jest instytucją prospołeczną przyjaźnie nastawioną do ludzi niepełnosprawnych, których los nie jest Nam obojętny, z czym oczywiście ma prawo się nie zgadzać kolega radny. Na zarzut niedoinwestowania szkół odpowiadam koledze radnemu, że to właśnie my podjęliśmy wysiłek realizacji takich projektów, które umożliwią znaczącą poprawę sytuacji, a poza tym kiedy w danych okresach czasu subwencja oświatowa była większa, choćby w poprzedniej kadencji gdzie istniała możliwość zwiększenia inwestycji w placówki oświatowe to jakoś nie popłynęły tam pieniądze, proszę to wziąć również pod uwagę – mówił dalej Starosta Lenart. W dyskusję włączył się również radny Kazimierz Pasterczyk, który z kolei przypomniał , że obecny Starosta wśród swoich podwładnych ma zdecydowaną większość ludzi zatrudnionych przez jego poprzednika i że jeśli radny Szkurłat jest takim oponentem i wzywa do oszczędności, to czemuż zatrudniał tak starych pracowników?. Na zarzuty radnego Szkurłata związane z „rozrzutnością” płac przez obecnego Starostę, radny Pasterczyk mówił krótko, za dobrą pracę, trzeba dobrze i uczciwie płacić. Ostatecznie Rada Powiatu głosami 15 do 5 udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Przeciwni byli radni z SLD i PO oraz jeden radny niezależny.
Na XXIV Sesji Rady Powiatu dokonano oficjalnego pożegnania dyr. Zarządu Dróg Powiatowych Józefa Kojtka oraz przywitano nowego komendanta Koneckich Policjantów w osobie Stanisława Michalskiego.
Podczas Sesji rozpatrywano również skargę pracowników DPS „Cichy Zakątek” w Końskich na funkcjonowanie tej placówki oraz nie przestrzeganie przez dyrektora podstawowych zasad Kodeksu Pracy. Nie może być takich sytuacji, że z jednej strony nie przedłuża się umów o pracę, a w tym samym czasie przyjmuje się nowych pracowników. Nie możemy pozwolić by pracownicy czuli się nieustannie zastraszani i poniżani – mówiła Helena Obara – Przewodnicząca Rady Powiatu, do której wpłynęło pismo od zastraszanych pracowników. Jeśli będą uzasadnione podstawy prawne do podania do organów ścigana dyrektora DPS „Cichy Zakątek” w Końskich to z pewnością to uczynimy. Nie chcę podejmować w tej sytuacji decyzji pochopnie nie mogę tez wziąć całego ciężaru tej sytuacji na siebie, bo to nie ja powoływałem tego Pana na stanowisko. Sprawę będziemy na bieżąco monitować starając się rozwiązać zaistniały konflikt – powiedział Starosta Konecki.OBCHODY 64 ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 12.05.2009

Dnia 8 maja 2009 r. na cmentarzu koneckim odbyły się uroczystości upamiętniające zakończenie II wojny światowej. W uroczystościach uczestniczyli: Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, Wiesław Basiak - członek Zarządu Powiatu, Krzysztof Obratański - Burmistrz Miasta i Gminy Końskie oraz przedstawiciele Straży Miejskiej. Przy Pomniku Partyzantów złożono wieńce i zapalono znicze. Następnie w Baryczy pod pomnikiem Bohaterów Poległych w Walce z Faszyzmem , przedstawiciele Starostwa wraz z wójtem Gminy Gowarczów Tomaszem Słoką także złożyli kwiaty i znicze.MIEJSKO-GMINNE OBCHODY KU CZCI ŚW.FLORIANA W KAZANOWIE 12.05.2009

10 maja 2009 roku w Kazanowie odbyły się miejsko- gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. po której strażacy z jednostek z terenu koneckiej gminy przemaszerowali przez wioskę na plac przed remizą. W trakcie oficjalnej części spotkania w której udział brali : Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki; Marian Gąszcz – Przewodniczący Rady Miejskiej; Krzysztof Obratański i Dariusz Kowalczyk - Burmistrzowie M i G Końskie; Grzegorz Wąsik i Zdzisław Wolski - Zastępcy Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej.
Najbardziej prestiżowym odznaczeniem „Medalem Honorowym imienia Bolesława Chomicza„ został odznaczony przez Starostę - Zdzisław Piłat z jednostki OSP w Bedlenku. Natomiast złote medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wręczono : Jerzemu Laskowskiemu z OSP w Kazanowie; Aleksandrowi Werensowi z OSP w Wąsoszy oraz Jarosławowi Wiadernemu z OSP PKS w Końskich. Przyznano również srebrne i brązowe medale, odznaki „Strażak Wzorowy”, a także odznaczenia dla najmłodszych druhów. Spotkanie, które prowadził Tadeusz Nowakowski – członek zarządu wojewódzkiego OSP w Kielcach zakończyła biesiada przy strażackiej grochówce.
Po południu strażacy oraz sołectwo w Kazanowie zaprosiło wszystkich przybyłych gości oraz mieszkańców miejscowości na festyn rodzinny. Świętowanie nie trwało jednak długo, ponieważ tuż po godz. 18 w gminie Smyków, wybuchł pożar w gaszeniu, którego uczestniczyli także koneccy druhowie.PROFILAKTYKA i INFORMACJA PO RAZ IV 08.05.2009

Po raz kolejny jak co roku w Miejsko - Gminnym Domu Kultury w Końskich, 5 maja 2009 roku zainaugurowano kolejną edycję Powiatowych Koneckich Dni Profilaktyki Tematem wiodącym jest „Współczesna kobieta w rodzinie – nadzieje i zagrożenia”. Szereg spotkań o charakterze profilaktyczno - informacyjnym rozpoczęła konferencja prasowa z udziałem regionalnych mediów zorganizowana przez organizatorów PKDK. Media reprezentowali dziennikarze z „ Echa Dnia ”- Marzena Kądziela; oraz „ Tygodnik Konecki ”- Wojciech Purtak; natomiast Radio „ Plus Radom ”- Marcin Prejs.
W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki „ Koneckiego Klubu Amazonki ”, które skierowały zaproszenie do wszystkich kobiet w wieku od 25 do 59 lat na badania w cytomammobusie (cytologia + mammografia - profilaktyka raka szyjki macicy i piersi ), który będzie przebywał w Końskich w dniach od 25 maja do 06 czerwca 2009 roku. Rejestracja odbywać się będzie osobiście w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ Południowa ” lub telefonicznie +48(041)372-91-80.
W trakcie spotkania przedstawiono przedstawicielom mediów oraz zaproszonym gościom program przygotowany przez licznych organizatorów zaangażowanych w realizację Koneckich Dni Profilaktyki, m. in.: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Gminy Końskie; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; Ośrodek Interwencji Kryzysowej; Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, Komendę Powiatową Policji Świętokrzyski Oddział Terenowy Stowarzyszenia „ Monar ” oraz wiele innych organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu koneckiego.
Zapraszamy zarówno młodzież jak i rodziców na spotkania towarzyszące IV Powiatowym Koneckim Dniom Profilaktyki w dniach od 05 do 31 maja br.
Wszystkie terminy gdzie i kiedy odbędą się spotkania dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, jak również w punkcie informacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.AKCJA „ CAŁA POLSKA BIEGA” 08.05.2009

Dnia 6 maja 2009 roku do Końskich dotarła sztafeta biegaczy promująca ogólnopolską akcję „ Cała Polska Biega ”. Finał imprezy nastąpi w najbliższy weekend, kiedy poszczególne grupy biegaczy spotkają się w punktach docelowych ( Przemyślu, Suwałkach, Słubicach, Cieszynie ). Sztafety rozpoczęły bieg z miejscowości Piątek k. Łodzi ( środek Europy ). Akcja została objęta patronatem medialnym przez Radiową Jedynkę oraz TVP Sport.
Po raz pierwszy na trasie akcji znalazły się Końskie. O godzinie 12 sztafeta wbiegła do naszego miasta pilotowana przez grupę motocyklistów z „ Czarnej Floty ”.
Do biegu na dystansie 3000 metrów przystąpiło ponad 500 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z klas I - III oraz około 30 przedstawicieli II Liceum Ogólnokształcącego. „ Nieważne jest tempo. Liczy się propagowanie zdrowego stylu życia oraz udział ”- powiedział dyrektor ZSP Nr 1 Krzysztof Jasiński. W akcji udział wzięło wiele osób z naszego terenu znanych ze znakomitych wyników sportowych, m. in. Mateusz Bogusz – zdobywca 4 miejsca w MP w trójboju siłowym, Witold Fitas – obecny nauczyciel, który startował z dziewięcio osobową reprezentacją w I edycji akcji w Warszawie, Wojciech Pasek mający „ w nogach” ponad 200 maratonów.
W sztafecie biegnącej przez Końskie wzięli udział przedstawiciele „ gwiazd sportu ” znani z telewizji i pierwszych stron gazet - Robert Korzeniowski - czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym, obecnie szef TVP Sport, ambasador akcji - kapitan; Marcin Awiżeń - lekkoatleta, złoty medalista Paraolimpiady w Pekinie; Przemysław Babiarz - dziennikarz sportowy TVP.
Na zakończenie pobytu sztafety w Końskich każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom z autografem Roberta Korzeniowskiego – organizatora imprezy.
O godzinie 14 biegacze udali się w stronę Kielc.SETKI BIEGACZY NA KONECKICH ALEJKACH PARKOWYCH 07.05.2009

Dnia 3 maja 2009 roku w Końskich odbyły się po raz kolejny „Masowe Biegi Uliczne”. Impreza sportowa corocznie organizowana jest przez Konecki Oddział PTTK, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Końskich.
Patronat Honorowy nad imprezą objął Starosta Konecki - Andrzej Marek Lenart.
Biegi trzeciomajowe mają bogatą historię na terenie miasta Końskie. Poprzez „ akcję” wspólnego biegania angażującą wszystkich od najmłodszych po weteranów możemy uczcić historyczne ogłoszenie Konstytucji 3 Maja 1791 roku. W ten sposób każdy z nas czas przeznaczony na rekreację może spędzić ciekawie i pożytecznie. Coroczna frekwencja pokazuje, że taka forma wypoczynku cieszy się wielkim zainteresowaniem.
W tegorocznych biegach wzięło udział 510 osób.
Konkurs rozpoczęły przedszkolaki na dystansie 400 metrów, a zakończyły biegiem głównym kobiety na dystansie 2000 m i mężczyźni na 3000 m. Odbył się również bieg weteranów i bieg rekreacyjny w którym udział brały rodziny.
W biegu głównym na dystansie 2000m wśród kobiet zwyciężyły:

  1. Justyna Woźniak z Opoczna
  2. Aleksandra Kałuzińska z Suchedniowa
  3. Barbara Woźniak z Końskich
Natomiast w biegu głównym wśród mężczyzn na dystansie 3000 m zwyciężyli:
  1. Andrzej Lachowski z Krakowa
  2. Jakub Woźniak z Opoczna
  3. Bartosz Babicki z Opoczna
Bieg weteranów wygrał Tomasz Gwarek z Sadka.

Dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych medalami dokonywali: Wśród nagród były też puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez współorganizatorów „ Biegów 3 - Majowych”: Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe w Końskich oraz Urząd Marszałkowski w Kielcach.WERNISAŻ AGNIESZKI CISZEWSKIEJ 05.05.2009

W dniu 29 kwietnia 2009 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się wystawa prac Agnieszki Ciszewskiej. Pani Agnieszka jest absolwentką Liceum Plastycznego w Kielcach i aktualną studentką czwartego roku Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych. „Cieszymy się, że powierzchnie gmachu Starostwa Koneckiego mogły mieć ten zaszczyt zaprezentowania talentu młodego pokolenia artystów do jakich już dziś można zaliczyć Agnieszkę Ciszewską. To młoda artystka, której artyzm jest już dostrzegalny nie tylko na terenie naszego powiatu” mówili - Przewodnicząca Rady Powiatu - Helena Obara oraz Starosta Konecki - Andrzej Marek Lenart. Prace Agnieszki Ciszewskiej wykonywane są w metalu, ceramice, drewnie i poliestrze, materiałach wymagających od artysty wiele talentu i wysiłku nad tworzonymi kompozycjami. Wernisaż odbył się pod hasłem „Rzeźba i ...” Ten przerywnik odsłaniał kolejny talent Pani Agnieszki w postaci grafiki. Na ekspozycji mogliśmy podziwiać kilkanaście rzeźb jednostki – człowieka, które jak zapewnia sama artystka mają poprzez deformacje ludzkiej powłoki odsłaniać wewnętrzną stronę człowieka. Człowiek uwikłany w codzienną egzystencję jest bardzo często w ścisłej zależności od innych ludzi i to staram się uwypuklać we własnej twórczości przede wszystkim – mówiła Agnieszka Ciszewska. Organizatorem wystawy był redaktor naczelny kwartalnika społeczno – kulturalnego „Ziemia Odrowążów” – Emilian Niemiec. Pani Agnieszce życzymy sukcesów i dalszych inspiracji w tworzeniu nowych dzieł.ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY KRÓLOWEJ POLSKI - 218 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 05.05.2009

3 Maja jest dniem wyjątkowym, dniem w którym jedyny raz w roku łączą się dwa święta, święta które mają szczególne znaczenie dla Nas Polaków jako narodu. To czas, w którym jednocześnie upamiętniamy powszechny i znany w naszym kraju kult Maryi Królowej Polski i rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W powiecie koneckim w niedzielnych uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Przewodnicząca Rady Powiatu – Helena Obara, Starosta Konecki – Andrzej Marek Lenart, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Końskich – Marian Gąszcz, Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich – Krzysztof Obratański wraz ze swym zastępcą, Komendant KPP w Końskich – Stanisław Michalski oraz przybyli Konecczanie. Uroczystości rozpoczęły się od wciągnięcia flagi państwowej na maszt przy Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich, a następnie wszyscy zgromadzeni goście w towarzystwie pocztów sztandarowych udali się na Mszę Św. do Kolegiaty Św. Mikołaja.
3 Maja musi być dla wszystkich Polaków dniem narodowej dumy, szeroko pojętej i rozumianej inspiracji w budowaniu i kultywowaniu demokracji, gdzie ostatecznym zwycięzcą powinna okazać się narodowa zgoda i pojednanie. Niestety po frekwencji jaką mogliśmy zobaczyć podczas ostatnich uroczystości widać jak mało w Nas tkwi wartości narodowych, religijnych i obywatelskich, a wszystkie te składniki tworzą przecież naszą wspólną tożsamość narodową, której wciąż tak bardzo potrzebujemy.

„ Kochajcie swoją ojczystą ziemię.
Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu.
Wyrośnijcie na ludzi honoru,
zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom,
którym trzeba służyć całym swoim życiem”.


To słowa Rotmistrza Witolda Pileckiego, które przekazywał swym dzieciom w czasie, gdy kraj znajdował się pod jarzmem okupacji. Ten wielki patriota przez całe swoje życie propagował miłość do Maryi przy jednoczesnej walce o dobro wspólne jakim była zawsze dla Niego wolna i niepodległa Ojczyzna, by w końcu ponieść najwyższą z ofiar. Dziś takie postawy prospołeczne są niezwykle rzadkie. Nawet sam udział w uroczystościach upamiętniających ciężkie próby rodzenia się demokracji, systemu opartego na niepodległości i wolności jest już trudny do potrzymania przez kolejne pokolenia, co napawa smutkiem i rozczarowaniem. Miesiąc maj był okresem gdzie jeszcze kilkanaście lat temu rozbrzmiewały pieśni ku czci Maryi przy przydrożnych kapliczkach i figurkach, dziś to jednostkowe przypadki podtrzymywane i kultywowane przez pokolenia naszych dziadków i rodziców, a słowo „tradycja” nabiera coraz mniejszej ekspresji i wymowy. Jakże często w chwilach trwogi padamy na kolana i żarliwie modlimy się do Maryi by za Jej pośrednictwem zanieść nasze prośby do Boga, natomiast sami często nie potrafimy właściwie podziękować za Jej nieustanną, bezwarunkową troskę i opiekę. Uroczystości patriotyczne mające swe miejsce w pierwszych dniach maja powinny również każdemu z Nas przypomnieć, iż Ojczyzna jest najwyższym dobrem o którym trzeba nieustannie pamiętać i troszczyć się poprzez własną pracę o czym przypominał Nam Patron Powiatu Koneckiego bł. Ks. Kazimierz Sykulski.PRZY SZAŃCU HUBALA 04.05.2009

W Anielinie zakończyły się obchody 69. rocznicy śmierci majora Henryka Dobrzańskiego. Uroczystości przy szańcu Hubala ( miejscu śmierci legendarnego majora ) rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego generał Tadeusz Płoski.
– Hubal jest prawdziwą legendą polskiego czynu zbrojnego – mówił. – Uznawany jest za ostatniego żołnierza kampanii wrześniowej, a jednocześnie pierwszego partyzanta II wojny światowej. Człowieka, który dla ojczyzny poświęcił własne życie.
– Hubala widziałem kilka razy – wspomina Marian Zach, wiceprezes Środowiska Hubalczyków. – Byłem wtedy małym chłopakiem, a on przychodził do domu moich rodziców, gdzie leżał ranny Tadeusz Madej, mój krewny, a jego żołnierz, pierwszy ochotnik, który dołączył do oddziału Hubala – dodaje.
Zdaniem Mariana Zacha takie obchody to doskonała lekcja patriotyzmu zwłaszcza dla młodych osób, bo one m.in. właśnie w taki sposób poznają dzisiaj historię.
W uroczystościach rocznicowych uczestniczyli samorządowcy Powiatu Koneckiego w osobach Starosty Koneckiego Andrzeja Marka Lenarta i Sekretarza Romana Struzika.
Po złożeniu wiązanek przy szańcu Hubala uczestniczące w obchodach osoby mogły obejrzeć pokaz wyszkolenia żołnierzy oraz specjalnie przygotowaną na tę okazję część artystyczną.
Rocznicowe uroczystości jak co roku przygotowało opoczyńskie starostwo wspólnie z jednostką wojskową z Tomaszowa Mazowieckiego.
Major Dobrzański zginął 30 kwietnia 1940 roku zaskoczony w czasie biwaku przez oddziały 372. dywizji Wehrmachtu w okolicach Anielina. W gwałtownej walce jego oddział uległ rozproszeniu, a sam Hubal poległ z bronią w ręku. Niemcy zmasakrowali jego ciało i wystawili je na widok publiczny, a następnie wywieźli do Tomaszowa Mazowieckiego i spalili lub pochowali w nieznanym miejscu.

Przygotowało ”Radio Plus”