„PRZYJAZNA MATEMATYKA” 25.11.2009

„Przyjazna matematyka”
Projekt konkursowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

W dniu 30 października 2009 r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Domagałę – Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, a Powiatem Koneckim, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Jasińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich zawarta została Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-26-017/09-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przyjazna matematyka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt skierowany jest do grupy 130 uczniów uczęszczających do Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych maturzystów w roku szkolnym 2009/2010, który realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Rozwijanie kompetencji kluczowych.
  2. Motywowanie uczniów do uczenia się.
  3. Podwyższenie poziomu procentowego sprawności matematycznych uczniów mierzonego diagnozą wstępną i końcową.
  4. Uzupełnienie wiadomości uczniów pod kątem poprawy umiejętności matematycznych przyszłych studentów wyższych uczelni ekonomicznych i technicznych, które w procesie kształcenia opierają się na naukach matematycznych – zwiększenie efektywności nauczania z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej.
  5. Nabycie przez nauczycieli nowych, kluczowych umiejętności zawodowych.
  6. Zwiększenie motywacji nauczycieli do ustawicznego kształcenia się i uzupełniania kompetencji.
Realizacja celów zapewni wsparcie maturzystów w uzupełnieniu wiadomości i rozwinięciu umiejętności wskazanych w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych poprzez udział uczniów w warsztatach wzmacniających zdolności motywacyjne jak również matematyczne.
Warsztaty odbywać się będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich. Wszyscy maturzyści biorący udział w projekcie otrzymają pakiet szkoleniowy zawierający materiały dydaktyczne.
Wartość projektu – 52 576,00 zł., z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 46 070,00 zł. Okres realizacji projektu: 1 listopada 2009 r. – 31 maja 2010 r.

GaleriaDZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO 25.11.2009

„Mniej niż rodzina, ale więcej niż urzędnik” – pod takim hasłem obchodzono tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego. Święto pracownika socjalnego obchodzony jest 21 listopada. Od 1993 roku wręczane są z tej okazji nagrody. Promuje się pracowników socjalnych i inne osoby oraz placówki udzielające wsparcia ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
„Praca wykonywana przez Was niesie ze sobą wielką odpowiedzialność. Oddajecie swój czas i zrozumienie drugiemu człowiekowi. Pomimo kryzysu i licznych cięć budżetowych wspieracie ludzi najbardziej potrzebujących na terenie powiatu koneckiego” - powiedział Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki.
W spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym 24 listopada uczestniczyli: Jacek Matera - Dyrektor DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej, Jadwiga Życka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Monika Grzęda - Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie oraz Wiesław Basiak – Członek Zarządu Powiatu.

GaleriaŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 19.11.2009

11 listopada cała Polska świętowała 91 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. W tym roku Konecczanie, władze samorządowe oraz poczty sztandarowe zgromadzili się pod Pomnikiem Wdzięczności, by w strugach deszczu oddać cześć wszystkim, którzy poświęcili Swe życie w walce o niepodległość ukochanej Ojczyzny. Przybyłym na uroczystość pocztom sztandarowym towarzyszył również sztandar powiatu, poświęcony dzień wcześniej.
Witam wszystkich, którzy zgromadzili się tu by dać wyraz pamięci o wydarzeniach, które 91 lat temu przywróciły nam niepodległość. „Tania była odwaga, która mówiła: zostańmy w domu. Dziś mamy to szczęście, że żyjemy w warunkach gdzie droższy jest rozum niż odwaga” - mówił w krótkim przemówieniu przed Pomnikiem Wdzięczności Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich – Krzysztof Obratański. Następnie poszczególne delegacje złożyły symboliczne kwiaty pod pomnikiem, by wkrótce w korowodzie ruszyć w kierunku Kolegiaty Św. Mikołaja na nabożeństwo.
Jak co roku uczestników uroczystości przed Kolegiatą przywitał ks. dziekan Andrzej Zapart, który w asyście ks. prof. Bonifacego Miązka, serdecznie podziękował za obecność i zaprosił na nabożeństwo. W kazaniu, które wygłosił ks. Dariusz Błesznowski można było usłyszeć, że Nam jako narodowi wciąż potrzeba wiele zrozumienia, rozwagi w poszanowaniu wylanej krwi wielu milionów naszych braci walczących o wolność ukochanej Ojczyzny. „Nie ma miłości większej od tej kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”, a więc i także za Ojczyznę – mówił Jezus Chrystus. Co znaczą te słowa wiedzieli żołnierze Grunwaldu, Monte Cassino, więźniowie Oświęcimia i Katynia, ks. Jerzy Popiełuszko, powstańcy. MY jako społeczeństwo aby je zrozumieć musimy umieć stanąć ponad naszymi ambicjami, bo dobro wspólne rodzi się tylko z poświęcenia dla innych. Jeśli ze słów jakie znajdują się na sztandarze – Bóg Honor Ojczyzna wyrwie się słowo Bóg, to zostanie tylko Honor i Ojczyzna. Dziś honor można kupić trzeba ustalić tylko za jaką cenę, a Ojczyzną będzie cały świat, czyli nie wiadomo co. Czy takiej Ojczyzny szukamy dzisiaj? Aby Nasza Ojczyzna, a więc również Dom mogły funkcjonować trzeba Mojego i Twojego wysiłku, wysiłku Nas Wszystkich. Jedno wiem na pewno, że nie chcę wołać jak Cyprian Kamil Norwid „Do kraju tego gdzie kruszynę chleba podnoszę przez uszanowanie tęskno mi Panie, ode mnie, od Nas zależy jak będzie”. Po zakończonej liturgii wierni zgromadzeni w Kolegiacie mieli przyjemność wysłuchania pieśni patriotycznych (i nie tylko) w wykonaniu Wandy Bargiełowskiej-Bargeyllo wraz z przyjaciółmi z Teatru Wielkiego w Warszawie.

GaleriaZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH OTRZYMAŁ POLSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI 18.11.2009

Zespół Opieki Zdrowotnej został uhonorowany tytułem laureata Polskiej Nagrody Jakości w Zamku Królewskim w Warszawie. Statuetkę oraz honorowy dyplom z rąk Wicepremiera Waldemara Pawlaka odebrał dyrektor Wojciech Przybylski.


Dyrekcja oraz pracownicy szpitala z Polską Nagrodą Jakości jeszcze w Warszawie. Na zdjęciu ze starostą koneckim Andrzejem Markiem Lenartem.


W uroczystości prowadzonej przez Sekretarza PNJ Mirosława Rechę uczestniczyli przedstawiciele rządu: Wicepremier Waldemar Pawlak, Wiceminister Rolnictwa Mariusz Zalewski; Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący PNJ; Prezesi NOT i PKN; ks. bp Tadeusz Pikus; posłowie i senatorowie; członkowie władz Krajowej Izby Gospodarczej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Laureatów i wyróżnionych wyłonił Komitet Polskiej Nagrody Jakości, w skład którego wchodzi 82 członków, w tym wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. ZOZ Końskie został laureatem w kategorii duże organizacje publiczne – służba zdrowia.

Trochę historii W roku 2008 Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich po raz kolejny znalazł się w „Złotej Setce” – rankingu przygotowywanego przez „Rzeczpospolitą” oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z siedzibą w Krakowie. Inne znaczące wyróżnienia to: Lider Regionu w kategorii Zdrowie uzyskany w roku 2005 r, Świętokrzyska Nagroda Jakości uzyskana na początku 2006 roku, wyróżnienie w ogólnokrajowym konkursie Perły Medycyny w 2007 roku oraz szczególnie cenne Wyróżnienie w Konkursie Polskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacje publiczne uzyskane w 2008 roku.
- W roku 2008 podjęta została decyzja o przystąpieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej do programu mającego na celu uzyskanie przez szpital certyfikatu Szpital Bez Bólu – mówi dyrektor Wojciech Przybylski. - Wprowadzono standard monitorowania bólu pooperacyjnego, którego realizacja stanowić będzie podstawę podczas oceny placówki przez instytucję certyfikującą. Rok 2009 zaowocował najwyższą krajowa nagrodą jakości.

Przyznana we wrześniu wręczona w listopadzie
W dniu 18 września 2009 roku Zespól Opieki Zdrowotnej w Końskich został laureatem XV edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacje publiczne – służba zdrowia - duże organizacje. Nagroda ta lokuje placówkę w elicie krajowej. Nagroda potwierdziła doskonalenie poziomu jakości we wszystkich obszarach opieki medycznej. Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się 11 listopada 2009 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.SZTANDAR POWIATU KONECKIEGO 18.11.2009

We wtorkowe przedpołudnie 10 listopada 2009 roku zostały złożone wieńce przed tablicą upamiętniającą Polską Organizację Wojskową na ulicy Warszawskiej , następnie przy Pomniku Wdzięczności na ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Końskich przy pomniku Patrona Powiatu - bł. ks. Kazimierza Sykulskiego. Wieńce składali: Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, Wiesław Basiak - Członek Zarządu Powiatu oraz Roman Struzik - Sekretarz Powiatu. Po południu odbyły się uroczystości nadania sztandaru powiatowi koneckiemu.
Uroczystości rozpoczęła o godzinie 17. 00 Msza Św. odprawiona w kolegiacie Św. Mikołaja pod przewodnictwem ks. bp Adama Odzimka. W tej wyjątkowej i uroczystej chwili dla Powiatu udział wzięli: przedstawiciele władz ustawodawczych w postaci posłów, senatora, władz wojewódzkich, radnych, starostów, przedstawicieli władz miejskich, przedstawicieli instytucji samorządowych oraz duchowieństwa. "Dziś bierzemy udział w liturgii, w której poświęcimy sztandar powiatu – naszej małej ojczyzny. To kolejny miesiąc gdzie mogę brać udział w poświęceniu sztandaru i czynię to z wielką radością. Posiadanie sztandaru zobowiązuje, zobowiązuje, bo u jego boku stoją ludzie, którzy wyznają pewne zasady, pewien sposób życia i postępowania. To piękny sztandar, ale nie tylko przez swe artystyczne wykonanie, lecz głównie dlatego, że znajduje się na nim patron powiatu. Dziękuję szczególnie władzom powiatu, że potrafiły podjąć decyzję ustanawiającą patronem bł. ks. Kazimierza Sykulskiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Konecczanie czynią to jako pierwsi w kraju. Ten sztandar jest widocznym dowodem, że pamiętamy o bł ks. Kazimierzu, że Jego ofiara nie poszła nadaremnie. Niech Jego życie i najwyższa ofiara jaką złożył Bogu i ojczyźnie w trosce o los każdego człowieka będzie dla nas wszystkich symbolem poświęcenia i jedności. Cieszmy się i radujmy, że mamy na sztandarze człowieka, kapłana, który jest przykładem kultywowania najwyższych wartości ziemskiej egzystencji" - mówił w kazaniu ks. dziekan Andrzej Zapart.
Aktu poświęcenia sztandaru dokonał bp Adam Odzimek, po czym radni powiatowi niosący sztandar dokonali przemarszu przez kolegiatę dokonując jego prezentacji.
"Sztandar jest symbolem świętości i odpowiedzialności jego miejsce gdzieś tkwi między hymnem, a przysięgą wojskową, tak mówił Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński. Dziękuję J. Eks. Ks. bp za poświecenie sztandaru naszej lokalnej wspólnoty, tym aktem włączyłeś nasz sztandar w obszar sacrum. W polskiej tradycji sztandar jest znakiem, znakiem czegoś dla kogoś. Słowa wypisane na naszym sztandarze „Ofiarę Dla Dobra Ojczyzny Składaliśmy Składamy i Składać Będziemy” są ostatnimi słowami bł. ks. Kazimierza. Te wartości powinny nam przyświecać w codziennej naszej działalności na rzecz naszej lokalnej ojczyzny dla dobra wspólnego. Pod sztandarem zbierali się powstańcy, żołnierze, duchowni, pod Tym sztandarem zbieramy się My mieszkańcy Ziemi Koneckiej, a łączy nas jedno – umiłowanie do Ojczyzny tej dużej i tej małej – koneckiej" – mówiła Przewodnicząca Rady Powiatu – Helena Obara.
Na zakończenie uroczystej Mszy Św. bp Adam Odzimek powiedział: „ Wyrażam radość, że w ten wieczór jestem razem z wami. Dziś cieszymy się, że powiat otrzymuje swego patrona, otrzymuje sztandar, otrzymuje kapłana, kapłana niezwykłego. Jego życie przepełniały dobroć, roztropność i wierność. To On naśladując Naszego Zbawcę Jezusa Chrystusa ukochał tak ludzi, że oddał za nich swe życie”.
Żegnając się z wiernymi ks. bp zacytował słowa Ignacego Loyoli – założyciela zakonu Jezuitów „Za każdą kruszynę chleba którą dał ci Bóg oddaj mu czysty diament swojej duszy, oddaj mu diament którym jest wiara”.

Po zakończeniu uroczystości kościelnych odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu, która przeprowadzona została w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli. Jej otwarcia dokonała Przewodnicząca Rady, która jednocześnie poprosiła wszystkich przybyłych gości o powstanie i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Po jego zakończeniu uczczono również minutą ciszy wszystkich samorządowców, którzy pracowali na rzecz samorządu gminnego i powiatowego w ostatnim dwudziestoleciu. Obrady rozpoczęto od sprawdzenia quorum, po czym poddano pod głosowanie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru powiatu koneckiego. Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę. Sam sztandar został wykonany według projektu Krzysztofa Dorcza – heraldyka. Jego wykonaniem od strony technicznej zajęła się Pani Wanda Balińska z Młotkowic. Wymiary płata sztandaru wynoszą 100 na 100 cm, na jego prawej stronie umieszczono herb powiatu koneckiego z napisami Powiat Konecki 2009, a także koło wodne, co ma stanowić o jego symbolu. Lewą stronę sztandaru zdobi wizerunek bł. ks. Kazimierza Sykulskiego wraz z napisem „ Ofiarę Dla Dobra Ojczyzny Składaliśmy Składamy i Składać Będziemy”. "Niech te słowa będą dewizą naszej społeczności, a patron wspiera wysiłki wszystkich ludzi, którzy swą pracą i powołaniem świadczą iż Ojczyzna nie jest służbą dla siebie lecz dla dobra innych. Często spotykałem się z pytaniami dlaczego taki a nie inny patron i po co jeszcze jeden pomnik stawiać. Wszystkim tym pytającym odpowiadałem, że postać bł. ks. Kazimierza jak żadna inna zasługuje na wyróżnienie, poza Swą wzorcową postawą jako kapłana i opiekuna najuboższych był animatorem życia samorządowego, zakładał ochotnicze straże pożarne, aktywnie uczestniczył w tworzeniu i odradzaniu życia oświatowego, wreszcie to ten który był pierwszym posłem Tej Ziemi. Udało się , cieszmy się, a postać błogosławionego Kazimierza Sykulskiego niech spina klamrą współpracy i jedności w dziesięcioleciu istnienia Powiatu" – mówił Starosta Konecki – Andrzej Marek Lenart.
Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń dla osób które walczyły o niepodległość w czasie zrywów solidarności, a także dla osób które zasłużyły się pracą dla rozwoju powiatu oraz osób zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego dokonywał w towarzystwie Starosty i Przewodniczącej Rady Przemysław Gosiewski – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS. Listę odznaczonych prezentujemy poniżej. Na koniec uroczystości pamiątkowe ryngrafy z rąk Starosty i Przewodniczącej otrzymali: bp Adam Odzimek, ks. inf. prof. dr hab. Bonifacy Miązek, ks. prał. Andrzej Zapart oraz dyr. ZOZ w Końskich Wojciech Przybylski. Samorządowcom gratulowali starostowie zaprzyjaźnionych powiatów na czele z Przewodniczącym Związku Powiatów Polskich – Kazimierzem Kotowskim oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Opoczyńskiego – Krzysztofem Nawrockim, którzy nie ukrywali zazdrości, że Powiat Konecki posiada tak piękny i wyrazisty sztandar.

LISTA NAGRODZONYCH PRZEZ PREZYDENTA RP
PROF. LECHA KACZYŃSKIEGO Odznaczeni za działalność na rzecz odzyskania niepodległości między innymi w stanie wojennym. Otrzymali je: Tadeusz Dębowski, Jan Nowakowski, Tomasz Krzaczyński, Ewa Panek, Wojciech Przybylski, Andrzej Piotr Stefańczyk.
Uhonorowani odznaczeniami za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: Dorota Duda, Maria Grajpel, Danuta Jakubowska, Danuta Leśniewicz oraz Barbara Zbylut.

GaleriaDEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE PODSUMOWANIA I WNIOSKI 13.11.2009

W dniu 3 listopada 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się debata społeczna poświęcona tematowi bezpieczeństwa na terenie powiatu koneckiego. To już druga edycja tego typu debaty. Udział w dyskusji wzięli przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą – Andrzejem Markiem Lenartem oraz Członkiem Zarządu Powiatu, będącym jednocześnie Naczelnikiem Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Końskich – Wiesławem Basiakiem, przedstawiciele władz Miasta i Gminy w Końskich na czele z Burmistrzem – Krzysztofem Obratańskim, przedstawiciele policji na czele ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Komendantem Policji w Kielcach – Mirosławem Schosslerem oraz Komendantem Powiatowym Policji w Końskich – Stanisławem Michalskim, przedstawiciele instytucji społecznych oraz młodzież i mieszkańcy powiatu. Liczne grono przybyłych osób mile zaskoczyło organizatorów. Taka frekwencja może jedynie świadczyć o rosnącej świadomości społecznej i potrzebie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Aby mieć czytelny obraz bezpieczeństwa na terenie powiatu koneckiego bezdyskusyjnie i poza wszelkimi wątpliwościami potrzeba ciągłego dialogu ze społeczeństwem. Tylko dzięki społecznemu zaangażowaniu w poczuciu spełnienia obywatelskiego i zaufania do policji możemy poprawiać bezpieczeństwo w powiecie. Głos społeczności lokalnych jest jak najważniejszy pierwiastek w budowie mocnej, opartej na zaufaniu struktury. Stanisław Michalski przedstawił dotychczasowe działania policji koneckiej, które przedstawione zostały w formie statystyk, a Komendant Wojewódzki zachęcał do aktywnej dyskusji podkreślając, że również ma świadomość krytycznych spostrzeżeń i jest gotowy na wysłuchanie takich uwag. I tak według Komendanta Powiatowego Policji w Końskich i prowadzonych statystyk wykrywalność przestępstw wzrosła i wynosi obecnie 36 %, co w stosunku do pozostałej części kraju jest jedną z lepszych, co świadczy o coraz lepszym przygotowaniu funkcjonariuszy policji i ich profesjonalizmie. Najczęstszą kategorią przestępstw są kradzieże i uszkodzenia mienia. W tym roku koneckim policjantom udało się ograniczyć przestępstwa w kategorii bójek i pobić, prawie na co dzień walczymy z nietrzeźwymi uczestnikami dróg, którzy generują bardzo wiele niebezpieczeństw. Bezpieczeństwo na drogach publicznych to bardzo duże wyzwanie i bez pomocy i stanowczej postawy społeczeństwa walka z beztroską i nonszalancją pijanych kierowców może okazać się mało skuteczna – apelował Stanisław Michalski. Z sali padały pytania dotyczące kontroli kierowców podejrzanych o branie narkotyków, były prośby o częstsze kontrole szybkości aut jeżdżących po terenie powiatu, proszono o zwiększenie patroli przy szkołach czy wreszcie pytano jak przedstawia się współpraca instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu, co szczególnie podkreślała radna Gminy Stąporków Agnieszka Wojcierowska. Oprócz pytań z sali można było usłyszeć podziękowania dla policjantów i dzielnicowych za ich obecność i pomoc w życiu codziennym mieszkańców, za pogadanki o alkoholu i narkotykach jakie funkcjonariusze prowadzą w szkołach przez cały rok. Jeśli rozmawiając z dyrektorem placówki szkolnej słyszę, że moja szkoła jest wolna od narkotyków to nie bardzo rozumiem na jakiej podstawie ci dyrektorzy tak sądzą, czy są tak naprawdę do tego przekonani i co najważniejsze uprawnieni. Ilu z nas dorosłych wsiadając na rower czy dając go swojemu dziecku kupuje kask ochronny, kamizelkę odblaskową pytał – Mirosław Schossler, z sali dochodziło tylko milczenie co również może świadczyć o niskiej świadomości zjawiska bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu wśród samych dorosłych. W debacie głos zabrał również Burmistrz MiG w Końskich, który po uważnym wysłuchaniu uwag ze strony publiczności podkreślił, że społeczeństwo nie może dążyć do budowy państwa policyjnego lecz społeczeństwa obywatelskiego, jako wzór podał Szwajcarię. Karać czy tłumaczyć? To pytanie wzbudziło i nadal wzbudza wiele kontrowersji dzieląc uczestników debaty. Na rażące przykłady niebezpiecznych zachowań potrzeba zdecydowanych reakcji. Tych sytuacji nie wolno Nam jako społeczeństwu akceptować. Ale samo karanie nie może być jedynym narzędziem, trzeba również w sposób systematyczny pokazywać,a tym samym piętnować konsekwencje nieprawidłowych zachowań. W trakcie debaty była również chwila podczas której medalem „Chwała ofiarnym i nieustraszonym” odznaczona została młodszy aspirant Marzena Czapelska. Policjantka odbierała wyróżnienie z rąk Świętokrzyskiego Komendanta Policji w Kielcach i przyjmowała gratulacje od Starosty i Członka Zarządu Powiatu.

GaleriaGALERIA U STAROSTY 05.11.2009

28 października 2009 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Końskich odbył się wernisaż prac fotograficzno, malarsko, rzeźbiarskich. Kolejna wystawa, kolejni twórcy. Tym razem w duecie. Odwiedzający wystawę mieli przyjemność podziwiać talent twórczy Józefa Czepiżaka oraz Józefa Wróbla. Pierwszy z Panów jest z wykształcenia fotografikiem, w swej twórczości szczególnie upodobał sobie sztukę ludową i przyrodę. Jest jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Twórców ARS POPULI, jego prace gościły na wystawach w Krakowie, Warszawie, a nawet w Helsinkach. Obecnie mieszka we wsi Janów, gdzie uwiecznia przyrodę i krajobraz ziemi koneckiej. Drugi twórca pochodzi z Pewli Małej. W swych pracach ze szczególnym uwzględnieniem eksponuje rzeźbę, uwypuklając ginący świat górali żywieckich. Aktywnie uczestniczy w propagowaniu regionalnych pierwiastków kultury beskidzkiej oraz zachęca młode pokolenia do podtrzymywania swej pasji rzeźbiarskiej prowadząc zajęcia na warsztatach szkolnych, a nawet i w domu. Wystawę otworzył Andrzej Marek Lenart – Starosta, który pogratulował twórcom talentu jaki prezentują życząc jednocześnie dalszych inspiracji w tworzeniu nowych prac. Wśród gości odwiedzających wystawę można było spotkać radnych powiatowych, a także artystów, których prace były już eksponowane wcześniej. Oglądającym chwile uprzyjemniał zespół „KORNICZANKA”, który obchodził 10 - letnią rocznicę powstania.

GaleriaDZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - NAGRODY I AWANSE DLA NAJLEPSZYCH 05.11.2009

16 października 2009 roku w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas gali uhonorowano wyróżnieniami w postaci awansów i nagród najlepszych nauczycieli i pedagogów za trud i wysiłek jaki wykazali w minionym roku szkolnym w pracy z młodzieżą na terenie powiatu koneckiego. Spotkanie i uroczystą galę wspólnymi siłami przygotowali Urząd Miasta i Gminy w Końskich oraz Starostwo Powiatowe w Końskich. Wśród osób uczestniczących w uroczystościach byli: Przemysław Gosiewski – Przewodniczący PiS, liczne grono nauczycieli i pedagogów na czele z Lucjanem Pietrzczykiem – reprezentującym w tym dniu Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty oraz Romanem Wojtalczykiem - wizytatorem, samorządowcy powiatowi na czele z Heleną Obarą – Przewodniczącą Rady Powiatu oraz Bogdanem Soboniem – Wicestarostą, a także Krzysztof Obratański – Burmistrz MiG w Końskich.
Gratulacje i życzenia w imieniu powiatu koneckiego wyróżnionym składali Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Wicestarosta, którzy serdecznie podziękowali za ich trud i zaangażowanie w pracę, która nierzadko wymaga powołania, a wręcz nawet mistrzowskich umiejętności w propagowaniu najwyższych wartości jakimi są prawda, dobro i miłość. Głos zabrał również Przewodniczący PiS, który w swym wystąpieniu podkreślił jak bardzo istotny jest zawód nauczyciela w otaczającej nas rzeczywistości. Żaden kraj nie jest w stanie rozwijać się bez dwóch podstawowych elementów: dobrego wykształcenia rozumianego jako nauczanie młodzieży na tym samym poziomie bez względu na miejsce zamieszkania oraz tożsamości narodowej rozumianej jako wychowanie obywatelskie. Te dwa elementy są niezbędne w wychowywaniu kolejnych pokoleń młodych ludzi od nich zależą ich dalsze ścieżki rozwoju w dorosłym życiu. Dziś szkoła potrzebuje reform, reform przemyślanych, społecznie wyważonych, które ustabilizują jej pozycję, dadzą poczucie bezpieczeństwa w perspektywie kolejnych pokoleń – kontynuował Przemysław Gosiewski. Niezapomnianych wrażeń wokalno – artystycznych wszystkim gościom dostarczali uczniowie Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli oraz II LO im. Marii Skłodowskiej – Curie. W radosny nastrój wprowadził wszystkich skecz młodych artystów opowiadający o przedmiotach szkolnych i ich odbiorze przez uczniów. Całą galę poprowadziły nauczycielki – Ewa Paszyńska oraz Agnieszka Pakuła, które po każdym artystycznym akcencie dokonywały odsłon myśli zapisanych na wcześniej przygotowanej tablicy, a które w konsekwencji wyłoniły obraz ideału do którego dąży każdy z nas. Nad sceną organizatorzy umieścili sentencję filozoficzną Konfucjusza, która w krótkich słowach charakteryzowała to, co najważniejsze w zawodzie nauczycielskim, to do czego każdy nauczyciel wykonując swą pracę powinien bezwzględnie dążyć i czego tej grupie społecznej przede wszystkim należy życzyć:

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje A nową bez ustanku zdobywa Ten może być Nauczycielem innych”

Wśród laureatów nagrody starosty koneckiego znaleźli się: Renata Gałązka i Franciszka Wawrzos – I LO w Końskich, Beata Salata, Katarzyna Kordel i Anna Niemiec z II LO w Końskich, Krzysztof Jasiński, Beata Jakubowska, Monika Ogłoza, Dorota Duda, Magdalena Zaborowska – Szarpak z ZSP nr 1 w Końskich, Joanna Gregorczyk, Beata Fidor, Małgorzata Muszczyńska z ZSP nr 3 w Końskich, Agnieszka Jakubowska, Robert Kusztal z ZSP w Stąporkowie, Barbara Jańczak, Alicja Zagwożdżon ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Baryczy, Alina Stanula z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Ewa Ostrowska z Bursy Szkolnej.
Wśród laureatów nagrody burmistrza Końskich znaleźli się: Katarzyna Gloger, Urszula Sadowska, Jarosław Drzazga ze SP nr 1 w Końskich, Elżbieta Sosnowska, Małgorzata Tkaczyk ze SP nr 2 w Końskich, Marianna Bednarczyk ze SP w Grabkowie, Elżbieta Ilska z ZPO w Kazanowie, Bogumiła Ludwikowska, Barbara Makuch z SP w Modliszewicach, Rafał Skowron z ZPO w Nieświniu, Ewa Sadorska, Jolanta Starnowska, Mirosław Dworak z Gimnazjum nr 1 w Końskich, Stanisław Dybała, Ewa Cecka, Marianna Cytryna z Gimnazjum nr 2 w Końskich, Aneta Michalska, Alicja Armada, Waldemar Witkowski z ZS w Rogowie, Justyna Soja-Sadowska, Czesław Staciwa z ZS w Stadnickiej Woli, Janina Kapituła z PS nr 1 w Końskich, Beata Janus z PS nr 2 w Końskich, Barbara Gawrońska z PS nr 3 w Końskich, Ewa Kołodziejczyk z PS nr 4 w Końskich, Grażyna Masłowska z PS nr 5 w Końskich,Elżbieta Nowak- Lis z PS nr 7 w Końskich.

Galeria