ZBIORNIK W CIEKLIŃSKU19.03.2008

W piątkowe popołudnie 14 marca 2008 roku w gminie Ruda Maleniecka uroczyście odebrano zbiornik wodny w Cieklińsku. Po wielu latach podejmowania prób rekultywacji zbiornika wreszcie można było przeprowadzić kompleksowe prace, dzięki którym miejsce to, mogło nabrać właściwego wizerunku co zdecydowanie poprawi nastroje okolicznych mieszkańców jak i wczasowiczów odwiedzających Cieklińsko. Do najważniejszych zadań należało odmulenie czaszy zbiornika oraz wyprofilowanie terenu wokół i odkrzaczenie wałów. Dzięki tym działaniom został osiągnięty najważniejszy cel inwestycji, który odnosił się do aspektu retencyjnego. 40% inwestycji pokrył Świętokrzyski Zakład Melioracji i Urządzeń Wodnych, 30% Gospodarstwo Rybackie z Rudy Malenieckiej, kolejne 30% wyłożył Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej. W uroczystym oddaniu zbiornika uczestniczyli: Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart, Wicestarosta Bogdan Soboń, Wicedyrektor ŚMiUW w Kielcach Bogusław Grzywna, Wójt Rudy Malenieckiej Leszek Kuca, Członek Zarządu Powiatu Wiesław Basiak, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Koneckiego Agata Binkowska, Kierownik ŚMiUW Tomasz Dudkowski, a także Piotr Pałgan, Marian Soboń, Andrzej Kolanko - przedstawiciele Gospodarstwa Rybackiego w Rudzie Malenieckiej oraz Sołtys Cieklińska Stanisław Krakowiak.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)XIII SESJA RADY POWIATU W KOŃSKICH17.03.2008

12 marca 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu. Program porządku sesji przewidywał podjecie następujących tematów:

  1. Informacja Starosty o pracy Zarządu powiatu pomiędzy sesjami.
  2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 rok.
  3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.
  4. Plan robót drogowo-mostowych na rok 2008.
  5. Rozpatrzenie projektów wcześniej zgłoszonych uchwał.
  6. Informacje o stanie bezrobocia na terenie powiatu.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Obara, która jednocześnie poprosiła wszystkich Radnych i zaproszonych gości o powstanie i uczczenie minutą ciszy niedawno zmarłych dwóch wielkich Polaków, Gustawa Holoubka oraz Antoniego Hedy ps. Szary.
Jako pierwszy głos zabrał Starosta Konecki, który poprosił Radnych Powiatu o rozszerzenie porządku obrad i przyjęcie uchwały o odwołanie Sekretarza Powiatu, nadmieniając iż rezygnacja z zajmowanego stanowiska następuje na wniosek samego zainteresowanego. W dalszej kolejności Andrzej Marek Lenart scharakteryzował dotychczasową pracę Zarządu Powiatu w Końskich oraz przedstawił podział dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.
Nastepnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pasterczyk, który dokonał sprawozdania z jej działalności za 2007 rok. Podobne sprawozdanie przedstawił Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Iwona Bogacka, która jednocześnie podkreśliła duże zainteresowanie społeczności lokalnej szczególnie jeśli chodzi o prawa konsumenta jakie obecnie daje Ustawa z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie kodeksu cywilnego.
Plan robót drogowo-mostowych na rok 2008 przedstawił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Józef Kojtek, natomiast informacji na temat stanu bezrobocia na terenie Powiatu Koneckiego udzielał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Władysław Pająk.
Określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane wg algorytmu z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok oraz ustalenie regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzeń zasadniczych i wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, jak również ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych Placówek Oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Końskich dokonał Mariusz Grunt Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)POBOROWA KOMISJA LEKARSKA16.03.2008

W dniu 7 marca 2008 roku w Szpitalu Św. Łukasza w Końskich zakończyła pracę prawdopodobnie jedna z ostatnich Poborowych Komisji Lekarskich. Na tegoroczny pobór zgłosiło się 605 poborowych, z 623 osób wyznaczonych, co stanowi 97,1% rocznika 1989 powiatu koneckiego. Większość poborowych otrzymała odroczenie ze względu na naukę w szkołach i uczelniach, zaś sama rekrutacja przebiegała bez trudności. Wojskową Komisję Uzupełnień WKU Bukówka reprezentował mjr. Henryk Kręcki. Całościową organizacją poboru zajmował się Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Koneckiego, którym kieruje Członek Zarządu Powiatu Wiesław Basiak.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)