UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ANTONIEGO HEDY PS. "SZARY" 28.02.2008

Dnia 21 lutego 2008 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe generała brygady Antoniego Hedy ps. "Szary".
Ceremonii pogrzebowej przewodniczył gen. dyw. ks. bp Tadeusz Płoski. Zmarłego żegnała rodzina, przyjaciele oraz żołnierze pamiętający generała "Szarego" z czasów walki z okupantem niemieckim.
W homilii celebrans przedstawił życiorys zmarłego partyzanta Armii Krajowej. Zebraliśmy się przy szczątkach doczesnych gen. Antoniego, aby wypełnić obowiązek Boski ale przede wszystkim ludzki oraz podziękować za legendę oręża Wojska Polskiego - powiedział gen. Płoski.
W uroczystościach pogrzebowych z terenu Powiatu Koneckiego uczestniczyło wielu samorządowców na czele ze Starostą Koneckim Andrzejem Markiem Lenartem, Przewodniczącą Rady Powiatu Heleną Obara, Członkiem Zarządu Wiesławem Basiakiem. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli również przedstawiciele kombatantów ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członkowie PIS-u, PSL-u, NSZZ "Solidarność", liczna grupa młodzieży reprezentująca szkoły naszego powiatu oraz wielu mieszkańców Konecczyzny, z którą zmarłego łączyły silne więzy działalności partyzanckiej.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU PFRON PN. "PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI".26.02.2008

Starostwo Powiatowe w Końskich informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania w zakresie  programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami".

1. Obszar A - który dotyczy wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Realizatorami tego obszaru działań mogą być podmioty, które utworzyły i prowadzą obiekty służące rehabilitacji a więc Zakłady Opieki Zdrowotnej, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia posiadające statutowy zapis działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych, państwowe uczelnie medyczne. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 5.000,00 zł. na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji. Przypominamy, że w przypadku obszaru A realizatorem programu jest samorząd wojewódzki, do którego należy składać.

2. Obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Beneficjentem pomocy w tym obszarze są zakłady opieki zdrowotnej oraz podmiot, które utworzyły i prowadzą placówki edukacyjne. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON na każdy projekt wynosi do 150.000,00 zł na każdy projekt.

3. Obszar D - likwidacja barier transportowych - część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Beneficjentem pomocy w tym obszarze są organizacje pozarządowe, gminy i powiaty. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:
Wnioski o przyznanie środków finansowych o udział w obszarach B i D programu należy składać do
Starostwa Powiatowego w Końskich ul. Staszica 2
w terminie do 12 marca 2007 roku
w formie elektronicznej na adres pfron@powiat.konskie.pl
i papierowej. Wniosek do pobrania i sporządzenia oraz szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
W sprawach wątpliwych należy kontaktować się z Referatem Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych naszego Starostwa, tel. (041) 372-35-27 lub z Oddz. Świętokrzyski PFRON tel. (041) 342-14-71.KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW20.02.2008

14 lutego 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Koneckiego. Podczas spotkania poruszono wiele istotnych spraw dotyczących najbliższej przyszłości. Porządek dzienny spotkania przewidywał podjęcie czterech tematów i były to:

  1. Przedstawienie informacji o stanie zaawansowania prac przy budowie pomnika Błogosławionego. Ks. Kazimierza Sykulskiego.
  2. Ustalenie zasad współpracy pomiędzy gminami a Urzędem Skarbowym w Końskich.
  3. Przegląd przepisów prawnych dotyczących informatyzacji samorządów.
  4. Przejęcie dróg powiatowych przez gminy.
Obrady otworzył Przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Koneckiego Henryk Konieczny. Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem spotkanie rozpoczęto od informacji na temat powstania pomnika Błogosławionego. Ks. Kazimierza Sykulskiego.

Jak zaznaczył Ks. Dziekan Andrzej Zapart to sprawa która przerasta nasze pokolenie i nie wątpliwie wchodzi w następne, dlatego ufa on w powodzenie tego przedsięwzięcia i ze swej strony deklaruje pełną współpracę. Twórcą pomnika, w drodze już wcześniej rozstrzygniętego konkursu został artysta rzeźbiarz Karol Badyna. Przedsięwzięcie obejmuje również przygotowanie zieleni, oświetlenia i montaż samego pomnika. Został podpisany list intencyjny gdzie każdy z Wójtów i Burmistrzów wstępnie wyraził wolę uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.
Kolejny temat dotyczył ustalenia współpracy miedzy Gminami a Urzędem Skarbowym. Szczegółowych informacji udzielał Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich Zbigniew Urbaszek. Według Naczelnika każda z Gmin przy współpracy z Urzędem Skarbowym powinna w miarę możliwości starać się utworzyć punkt wydawania i odbioru zeznań, co ma być znacznym udogodnieniem dla podatników. Jeśli taka wola współpracy zostanie zadeklarowana przez poszczególne Gminy, Urząd Skarbowy deklaruje ze swej strony pełną pomoc. Naczelnik przypomniał również iż pewną nowością w tegorocznych zeznaniach podatkowych ma być ulga prorodzinna, która wynosi w tym roku 1.145,08 zł. Korzystając z okazji Starosta Konecki przypomniał i przedstawił pewną koncepcję, która w przyszłości zakładałaby połączenie wszystkich urzędów na terenie Powiatu Koneckiego w jednym budynku, a korzystną lokalizacją tego Centrum Administracyjno - Ekonomicznego była by działka znajdująca się na przeciwko Starostwa Powiatowego w Końskich.

W dalszej kolejności głos zabrał Sekretarz Powiatu Koneckiego Sławomir Słoka, który dokonał przeglądu przepisów prawnych dotyczących informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego. Jak wspomniał, od 1 maja 2008 roku wchodzą w życie przepisy wynikające z nowelizacji ustawy o Podpisie elektronicznym, która obliguje samorządy do przyjmowania wniosków i podań w formie elektronicznej. Dodatkowym bodźcem sprzyjającym upowszechnieniu się usług z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego będzie obowiązek składania w tej formie dokumentów elektronicznych do ZUS (od 21 lipca 2008), jak też możliwość składania w formie elektronicznej deklaracji do urzędów skarbowych. Upowszechnienie podpisu elektronicznego spowoduje, że wielu klientów urzędów będzie chciało skorzystać z tej formy kontaktu do załatwienia swoich spraw również w urzędach samorządu terytorialnego. Do działań o których mowa Starostwo Koneckie jest już częściowo przygotowane, jest wdrażany odpowiedni system teleinformatyczny, są też opracowane procedury, ponieważ praca w tym trybie wymaga dużego zautomatyzowania czynności urzędowych. Według Sekretarza wspólne spotkania pracowników samorządowych z terenu Powiatu dotyczące zagadnień informatyzacji, zamówień publicznych czy obsługi projektów unijnych byłyby doskonałą formą pogłębiania i wymiany wiedzy z korzyścią dla powiatowej społeczności.

Ostatni punkt obrad podejmował, jak się okazało najtrudniejszą sprawę, która dotyczyła możliwości przejęcia dróg powiatowych przez poszczególne Gminy. Wszyscy zgodnie stwierdzili iż znajdujące się na terenie Powiatu Koneckiego drogi powiatowe i gminne pozostawiają wiele do życzenia, a koszty ich modernizacji wielokrotnie przewyższają budżet Powiatu.
Niewątpliwie, znaczącym wsparciem byłoby wykorzystanie znacznych dotacji unijnych w wysokości 14,5 mln zł. przydzielonych wstępnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wyniku dobrze ocenionych fiszek projektowych, złożonych przez starostwo koneckie w maju ubiegłego roku. Jednak warunkiem pozyskania tej dotacji jest 40% wkład własny, który wynosi przeszło 9,5 mln. zł. W sumie dałoby to kwotę ponad 24 mln zł dodatkowych inwestycji drogowych w naszym powiecie. Jednak sam powiat nie jest w stanie udźwignąć takiego obciążenia finansowego dlatego niezbędnym jest partycypowanie w tych kosztach przez samorządy gminne, aby te inwestycje, tak znaczące dla systemu komunikacyjnego w powiecie, można było zrealizować. Mimo to Wójtowie i Burmistrzowie sceptycznie odnoszą się do koncepcji choćby częściowego przejęcia danych odcinków dróg. Zabierając głos Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart powiedział, iż intencją podjęcia tego trudnego tematu nie było zbycie problemu lecz pewne uporządkowanie i ustalenie systematyki w działaniu. Drogi w Mieście i Gminie Końskie wynoszą 103 kilometry i aby można było z optymizmem myśleć o przyszłości konieczne są systematyczne i zharmonizowane działania wszystkich Gmin Powiatu Koneckiego.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)

FABRYKA WRAŻEŃ19.02.2008

15 lutego 2008 roku w Galerii "ATUT" Klubu Osiedlowego w Kaesemku otwarto wystawę podsumowującą osiągnięcia projektu pod nazwą "Fabryka wrażeń". Autorkami są Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Prezes Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Konecki". Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i obejmuję zespół działań rozwijających wrażliwość, pobudzających wyobraźnię oraz rozwój dzieci i młodzieży. Projekt realizowany był od października do grudnia 2007 roku, a uczestnikami licznych warsztatów prowadzonych przez profesjonalnie przygotowanych wykładowców były dzieci i młodzież z Powiatu Koneckiego. Uczestnicy mogli skorzystać z warsztatów dziennikarskich, fotograficznych, plastycznych, informatycznych i teatralnych. Młodzież biorąca udział w projekcie mogła przede wszystkim rozwijać swoje zainteresowania oraz próbowała szukać odpowiedzi na nurtujące ją pytania, z czego zarówno oni sami jak i przekazujący im swą wiedzę opiekunowie są bardzo zadowoleni i wyrażają chęć uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach w przyszłości.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)PROGRAM "STUDENT 2" - KSZTAŁCENIE USTAWICZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH14.02.2008

Ogłoszenie:
Referat Rehabilitacji Zawodowej ds. osób niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Końskich informuje niepełnosprawnych studentów, iż od 1 stycznia 2008 roku ruszył program "STUDENT 2" – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich - dokumentu potwierdzającego wszczęcie przewodu doktoranckiego).
Wnioski o dofinansowanie studiów przyjmowane są w wojewódzkich Oddziałach PFRON w miejscu podjęcia i kontynuowania nauki od dnia 1.02.2008 r do dnia 29.02.2008 r.
Pełna treść procedur realizacji programu wraz z formularzem wniosku, dostępna jest na stronie internetowej PFRON:http://www.pfron.org.pl .WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA POMOCY DZIECKU I RODZINIE W STĄPORKOWIE.5.02.2008

8 lutego 2008 roku przy ulicy Staszica 6 w Stąporkowie dokonano otwarcia Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie. W uroczystości udział wzięli Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka Koruba, Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart, Wicestarosta Bogdan Soboń, Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Obara oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Radni i Samorządowcy Powiatu Koneckiego.
Gości powitała Jadwiga Życka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, po czym nastąpiło poświecenie Placówki przez proboszcza parafii w Stąporkowie.
Zgromadzonych gości po Placówce oprowadzała Dyrektor Monika Grzęda która jednocześnie udzielała krótkiej charakterystyki przedstawianych pomieszczeń. W Placówce zaadoptowano dziesięć pomieszczeń mieszkalnych, kuchnie, salę komputerową oraz pokój interwencji kryzysowej przeznaczony do natychmiastowych działań. Sama Placówka jest tak zorganizowana aby przebywające tam dzieci mogły poczuć namiastkę domu. Obecnie przebywa tam dziesięcioro wychowanków którymi zajmuje się odpowiednio przygotowana kadra wychowawców.
Jak podkreślił Starosta Konecki słowa podziękowania za trud powstania tej Placówki, należą się również poprzedniej władzy samorządowej, która widziała taką potrzebę i podjęła decyzję o powstaniu tego ośrodka.
W Placówce istnieją bardzo dobre warunki socjalno-lokalowe, jednakże myśląc juz dziś o przyszłości Dyrektor Monika Grzęda ma nadzieję na wyremontowanie górnej kondygnacji budynku w czym maja pomóc władze powiatowe i wojewódzkie.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)BAL DOBRYCH SERC5.02.2008

W sobotę 2 lutego 2008 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Łucznik w Sielpi odbył się "Bal Dobrych Serc", który został zorganizowany przez Stowarzyszenie "Powiatowe Konto Pomocy".
"Postanowiliśmy wznowić tradycję spotkań ludzi, którzy nie tylko lubią się bawić, ale i chcą pomagać dzieciom niepełnosprawnym" - powiedziała Prezes Stowarzyszenia Danuta Leśniewicz.
"Głównym celem balu było przede wszystkim przeprowadzenie zbiórki pieniężnej, z której całkowity dochód przeznaczono na pomoc w zakupie leków, organizację turnusów rehabilitacyjnych oraz paczek świątecznych dla dzieci niepełnosprawnym z terenu Powiatu Koneckiego.
Patronat nad balem objął Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart, a wśród zaproszonych gości byli obecni Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka Koruba, samorządowcy oraz przedsiębiorcy Powiatu Koneckiego.
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się licytacja prac plastycznych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz przedmiotów przekazanych przez ofiarodawców: Wojewodę Świętokrzyskiego, Starosty Koneckiego oraz utytułowanych sportowców.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)