loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

JUNIOR - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Paweł Goraj - Administrator

 

 

Końskie; 13 marca 2015 r.

PROGRAM pn. „JUNIOR – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ logo PROGRAM JUNIOR ABSOLWENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – realizowany w 2014 r.

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich informuje, że dnia 12.03.2015 r. otrzymaliśmy pismo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach w sprawie ostatecznego rozliczenia dofinansowania przyznanego Powiatowi Koneckiemu ze środków PFRON na realizację w/w programu.

Rozliczenie dofinansowania przedstawia się następująco:

1. Dnia 12 marca 2014 r. została zawarta umowa nr JUR/000031/13/D w ramach przedmiotowego programu na kwotę dofinansowania wynoszącą 57.600,00 zł. w tym na:

- świadczenia na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż przez powiatowy urząd pracy w wysokości 38.400,00 zł.

- premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez absolwentów w wysokości 19.200,00 zł.,

- premie dla pracodawców zawodowych za sprawowanie opieki nad stażystami
w wysokości 0,00 zł.

2. Środki finansowe na realizacje programu przekazano na konto Realizatora wskazane
w przedmiotowej umowie w dniu 13 marca 2014 r. w kwocie 57.600,00 zł.

Wysokość całkowitych kosztów poniesionych ze środków PFRON wynosi 55.328,00 zł.
w tym na: 36.885,33 zł. na świadczenia na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż, 18.442,67 zł. na premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez absolwentów oraz 0,00 zł. na premie dla pracodawców zawodowych za sprawowanie opieki.

Wysokość zaakceptowanych kosztów kwalifikowanych poniesionych ze środków PFRON

wynosi 55.328,00 zł. w tym: 36.885,33 zł. na świadczenia na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż, 18.442,67 zł. na premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez absolwentów oraz 0,00 zł. na premie dla pracodawców zawodowych za sprawowanie opieki.

W ramach otrzymanych środków staż uzyskało w 2014 r. - 10 osób posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach uznał podpisaną umowę z Powiatem Koneckim za rozliczoną od strony finansowo-księgowej.

 

 

 


 

W dniu 12 marca 2014 r. podpisana została umowalogo Junior pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach a Powiatem Koneckim na realizację programu „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" na kwotę 57.600,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych).


CELEM programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym, co przyczyni się do poprawy trudnej sytuacji na rynku pracy tej grupy osób.


ADRESATAMI programu są osoby z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą – do 27 r. życia, skierowane na staż zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) zwane dla potrzeb programu „absolwentami”.


Pomoc finansowa ze środków programu przekazywana jest:


1. absolwentowi, skierowanemu na staż przez powiatowy urząd pracy, w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość dofinansowania jest ustalana przez powiatowy urząd pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby. (ww. świadczenie na rehabilitację zawodową, jest wypłacane dodatkowo oprócz stypendium przysługującego stażyście odbywającemu staż ustawowy),

2. doradcy zawodowemu w postaci premii za opiekę nad stażystą, w wysokości do 10% najniższego wynagrodzenia (za każdego stażystę objętego opieką),

3. pracodawcy uczestniczącemu w programie – z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej w postaci premii z tytułu odbycia stażu przez absolwenta. Pracodawcy, rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, w tym nieposiadającą  osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one pracowników.


Organizatorowi stażu przysługuje premia finansowana ze środków PFRON z tytułu odbycia stażu przez absolwenta.


Szczegółowych informacji na temat programu „JUNIOR” można zasięgnąć na stronie www.pfron.org.pl


Pracodawcy jak również absolwenci niepełnosprawni zainteresowani w/w  programem proszeni są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, ul. Stanisława Staszica nr 2, tel. (041) 372-63-63.


Wnioski o zawarcie umowy w celu organizacji stażu dostępne są do pobrania od dnia 01.04.2014 r. na stronie www.pup.konskie.pl

W dniu 27 lutego 2013 r. podpisana została umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach na realizację programu „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" na kwotę 77.400,00 zł. ( słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych)

CELEM programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym, co przyczyni się do poprawy trudnej sytuacji na rynku pracy tej grupy osób.

ADRESATAMI programu są osoby z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą – do 27 r. życia, skierowane na staż zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) zwane dla potrzeb programu „absolwentami”.

Pomoc finansowa ze środków programu przekazywana jest:

  1. absolwentowi, skierowanemu na staż przez powiatowy urząd pracy, w formie

dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość dofinansowania jest ustalana przez powiatowy urząd pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby skierowanej na staż – od 30% do 50% najniższego wynagrodzenia (ww. świadczenie na rehabilitację zawodową, jest wypłacane dodatkowo oprócz stypendium przysługującego stażyście odbywającemu staż ustawowy),

2. doradcy zawodowemu w postaci premii za opiekę nad stażystą, w wysokości do 10% najniższego wynagrodzenia (za każdego stażystę objętego opieką),

3. pracodawcy (rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, w tym nieposiadającą osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one pracowników) – premia z tytułu odbycia stażu przez absolwenta.

 

Szczegółowe informacje na temat programu JUNIOR można poznać na stronie www.pfron.org.pl

Pracodawcy zainteresowani przyjęciem na staż absolwentów niepełnosprawnych proszeni są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, ul. Staszica nr 2, tel. (041) 372-63-63.