loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

KONKURS „WIEDZĄ ZABIĆ WIRUSA” - PYTANIA XI-XII „W SAMO POŁUDNIE”

11. Na mocy ukazu cara Aleksandra II z dnia 31 grudnia 1866 r. podzielono dotychczasową gubernię radomską na kielecką i radomską, a liczbę powiatów w guberni radomskiej zwiększono z czterech do siedmiu. Jednym z nich stał się Powiat Konecki, utworzony z południowej części byłego powiatu opoczyńskiego. Miał wtedy powierzchnię 1883 km2 i liczył w 1870 r. 78 250 mieszkańców.

Na jego terenie znalazło się pięć miast oraz 419 wsi i przysiółków. Został podzielony na kilkanaście gmin wiejskich, a gminom nadano przeważanie nazwy od ich siedzib: Bliżyn, Borkowice, Chlewiska, Czermno, Dobromierz, Grodzisko (z siedzibą w Radoszycach), Góry Mokre, Końskie, Duraczów (z siedzibą w Pomykowie), Miedzierza (z siedzibą w Królewcu, a potem w Smykowie), Niekłań (z siedzibą w Odrowążu), Pijanów (z siedzibą w Słupi), Przedbórz, Ruda Maleniecka, Skotniki, Szydłowiec i Stąporków. Podział taki praktycznie do 1938 r. nie uległ zmianie. Jedynie w 1905 r. utworzono gminę Kamienna.

zdjęcie KONKURS...

Prosimy wskazać, spośród wymienionych nazw gmin, które wówczas znalazły się w granicach Powiatu Koneckiego, nazwę tej gminy, która wtedy nie istniała i nie jest to zgodne z ówczesnym stanem faktycznym?

Czytaj więcej...

INFORMACJA

koronawirus RAPORT...

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 5 kwietnia 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego nie odnotowano przypadków koronawirusa. 389 osób zostało poddanych kwarantannie, 4 osoby poddane są nadzorowi epidemiologicznemu.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

ZNACZNY WZROST ZAINTERESOWANIA POWIATEM!

Za nami pierwszy kwartał tego roku. Nastał zatem zdjęcie WYKRES STATYSTYKA...czas na pewne podsumowania, analizy, spostrzeżenia oraz wyciąganie stosownych wniosków. W tym miejscu chcemy się podzielić z Państwem informacją dotyczącą społecznej komunikacji, w odniesieniu do funkcjonowania stron internetowych Starostwa Powiatowego w Końskich. Otóż, jak wynika z analizy stosownych zestawień, tak zwanych wejść na powiatowe strony, w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2020 roku (ilość wejść w styczniu – 62,100; w lutym – 64,400; marcu – 74,700), następuje widoczny wzrost odwiedzin w ramach tej zdalnej platformy komunikacji społecznej.

Czytaj więcej...

...

Informacja dla interesantów Starostwa

Powiatowego w Końskich w czasie epidemii.

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,

bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Końskich, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Szanowni Państwo !

Pomimo zawieszenia biegu terminów Starostwo Powiatowe w Końskich w dalszym ciągu będzie dążyło do terminowego rozpatrywania wniosków oraz będzie podejmować stosowne działania w celu realizacji wszystkich swoich zadań.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, Starostwo Powiatowe w Końskich w celu zrealizowania swoich zadań jest uprawnione do kierowania do Państwa pism, w tym m.in. wezwań w sprawach dotyczących złożonych wniosków. Należy jednak pamiętać, że termin wskazany w pismach, wezwaniach jest zawieszony, względnie nie rozpoczyna swojego biegu do ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Nie ma przeszkód do tego, aby interesanci, którzy otrzymali pismo, dokonywali czynności w związku ze złożonymi wnioskami. Zgodnie z przepisami ustawy, jeżeli podmiot dopełni czynności, do dokonania których został wezwany, czynności te będą uznane za wykonane skutecznie w terminie ich rzeczywistego dokonania.

Przypominamy również o możliwości składania wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /kiwoa2294x/SkrytkaESP .

Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.

WAŻNE!

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii spowodowany COVID-19 przepisy określają, że w okresie ww. stanów w stosunku do organu administracji publicznej nie stosuje się przepisów o bezczynności, przewlekłości oraz przepisów o nie załatwieniu sprawy w terminie.

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

podpis

PAMIĘTAMY!

zdjęcie Jan Pawel II...

 

  Piętnaście lat temu
Jan Paweł II odszedł do domu Pana!
Żeby wyjednywać dla nas łaski!
 
 
  
 
 Źródło: watykan.com.pl