loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Informator Publiczny

Numery kont bankowych Starostwa Powiatowego w Końskich

RACHUNEK DOCHODÓW STAROSTWA

66 1240 1372 1111 0010 3712 8721
(opłaty komunikacyjne, opłata za wydanie dziennika budowy, kary, opłaty za najem i dzierżawę majątku Powiatu)

 

RACHUNEK DOCHODÓW GEODEZYJNYCH

84 1240 1372 1111 0010 3741 8718
(opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne)

 

RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

78 1240 4416 1111 0000 4950 6743 
(opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za kartę parkingową, dzierżawa gruntów Skarbu Państwa)

 

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH

02 1240 4416 1111 0000 4965 0895 
(opłaty ewidencyjne, dzierżawa obwodów łowieckich)

 

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PRZY MAGAZYNOWANIU ODPADÓW

56 1240 1372 1111 0010 8836 4301  

 

WADIA I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW

80 1240 1372 1111 010 4862 1611  

 

Opłatę skarbową z tytułu:

 - wydania zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu,

- wydania decyzji na budowę/rozbiórkę,

- za pełnomocnictwo,

- wydania zaświadczenia o uproszczonym planie urządzenia lasu
- wpisu do rejestru zwierząt egzotycznych


należy wpłacać na rachunek bankowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

http://umkonskie.bipgmina.pl/

Nabór do klas pierwszych 2021 - 2022

|

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat konecki oraz terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022.

  1. Informacje o planowanym naborze na rok szkolny 2021/2022 – (plik.pdf)
  2. Terminy postepowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 – (plik.pdf)

Szczegółowe zasady oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronach internetowych szkół.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizacja 2019 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

 Przebudowa drogi  powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka – Łopuszno – Mnin – Wólka – Pilczyca – Ruda Pilczycka – gr. woj. świętokrzyskiego – (Przedbórz) w km 8+025 – 9+020 na długości 995 mb (odc. 1: Mnin ), w km 13+070 – 13+976 na długości 906 mb (odc. 2: w m. Wólka ), w km 15+481 – 16+476 na długości 995 mb   (odc. 3: w m. Pilczyca)

 1 461 908,64  730 954,00  730 954,64

 

Realizacja 2019 - 2020 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

Przebudowa drogi  powiatowej  Nr 0456 T Końskie – Niebo – Piekło – Sielpia Wielka w km 2+900 – 3+890 na długości 990 mb (odc. I), w km 3+890 – 4+880 na długości 990 mb (odc. II) oraz w km 4+880 – 5+700 na długości 820 mb (odc. III)

829 571,73 663 657,00  165 914,73

 

Realizacja 2020 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego – (Grębenice) (odc. I) w km 1+010 – 2+005  na dł. 995 mb, (odc. II) w km 2+105 – 3+100 na dł. 995 mb  i (odc. III) w km 3+205 – 4+200 na dł. 995 mb.

763 287,98 457 972,00 305 315,98
2. Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401 T Stąporków - Radoszyce - Włoszczowa w km 23+787 – 24+782 na dł. 995 mb (odc. I), w km 25+413 – 26+263 na dł. 850 mb (odc.II) i Nr 0414 T Radoszyce - Jacentów w km 4+741 - 5+341 na dł. 600mb (odc. III). 938 963,05 563 377,00 375 586,05
3. Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Rudzisko  w km 0+830 – 1+430  na dł. 600 mb  (odc. I), w km 2+010 – 3+000  na dł. 990 mb  (odc. II) i w km 5+060 – 6+050  na dł. 990 mb  (odc. III) 883 502,97 530 101,00 353 401,97
4. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. ETAP III - odcinek od km 5+260 do km 5+918,02 1 041 285,65 624 771,00 416 514,65
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki – Ruda Strawczyńska w km 0+040 – 0+600, w km 6+051 – 7+097  i w km 8+821– 10+700 na łącznej długości 3,485 km 1 266 448,50 759 869,00 506 579,50

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizacja 2021 rok

 Lp.  Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania Wkład własny
1.

Przebudowa drogi  powiatowej Nr 0455 T Końskie – Wąsosz – Czarna w km,  1+990 – 5+957 na długości 3,967 km.

W ramach zadania zostanie przebudowana droga na długości 3 967 mb. Jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 m oraz zostaną wykonane obustronne pobocza szerokości 0,75 m.

W ramach zadania zostanie wykonany również kanał technologiczny.

1 759 983,65 1 055 990,00 703 993,65
2.

Remont drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrowążęk – Odrowąż – Wólka Plebańska – gr. woj. świętokrzyskiego w km 17+520 – 20+260 i 20+320 – 22+213  na długości 4633 mb.

W ramach zadania zostanie wyremontowana droga na długości 4 633 mb i szerokości 6,0 m oraz zostaną wykonane obustronne pobocza szerokości 1,0 m. W miejscowości Odrowąż zostanie wyremontowany chodnik.

1 435 788,11 861 472,00 574 316,11

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

 
Końskie, 7 października 2021 r.
Uchwała XXXV/58/2021 - Rady Powiatu w Końskich - (plik.pdf)
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 - 2030 - (plik.pdf)
 
Końskie, 19 lutego 2021 r.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami związanymi z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030 informujemy, że opracowana została ankieta celem której jest ocena istniejących problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania oraz zebranie opinii i wniosków mieszkańców powiatu w dążeniu do wyznaczenia celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030. Ankieta umożliwi zgromadzenie informacji o potrzebach społecznych mieszkańców powiatu. Wspólne uczestnictwo pozwoli na wypracowanie metod, które umożliwią wczesne diagnozowanie problemów oraz sprawne tworzenie i skuteczną realizację planów rozwojowych przy tworzeniu i wdrażaniu strategii oraz programów w obszarach integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju. U podstaw partycypacji leży współpraca różnych grup interesów, pozwalająca trafniej oceniać potrzeby społeczności, projektować zaspokajające je działania i efektywniej korzystać z dostępnych zasobów i kapitałów (nie tylko finansowych, ale również społecznych czy naturalnych). Ankieta jest anonimowa i składa się z pytań zamkniętych z możliwością wniesienia uwag i wniosków przez mieszkańców powiatu. Udostępniona jest na stronie internetowej www.konecki.powiat.pl w okresie do 31 maja 2021 r. Państwa aktywne włączenie się w proces wspólnego podejmowania decyzji umożliwi poznanie opinii dotyczącej problemów społecznych, z jakimi zmaga się Powiat Konecki.

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia

Deklaracja dostępności

|

Starostwo Powiatowe w Końskich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności ma zastosowanie do Starostwa Powiatowego w Końskich i serwisu www.konecki.powiat.pl

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2011-02-01

Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-14

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu), zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Końskich.

- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Końskich.

- wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu (prace nad dostosowaniem wciąż trwają).

- filmy nie posiadają audio deskrypcji.

- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Wyłączenia:

  • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • - zamieszczone na stronie komunikaty w formie plików PDF lub JPG mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przestane przez podmiot zewnętrzny (prace nad dostosowaniem wciąż trwają),
  • - Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

pod adresem https://niepelnosprawni.konecki.powiat.pl znajduje się wersję kontrastowa serwisu (czarne tło, żółte litery),

możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Paweł Goraj – Koordynator ds. dostępności - Administrator strony

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 41 260 4717

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z zapytaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zapytanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 30 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostępność architektoniczna

Budynek: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

Do budynku prowadzą 4 wejścia od ul. Stanisława Staszica oznaczone literami A, B i C oraz wejście D z windą z tyłu budynku od ulicy Ceramicznej, za obecnym Urzędem Pracy.

Do wejść i drzwi głównych prowadzą chodniki z kostki. Teren jest płaski. Za drzwiami wejściowymi znajdują się schody. Przy schodach do wejścia B i C znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A, gdzie znajduje się punkt obsługi klienta i biuro podawcze.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia A. Wejście B, to poczekalnia do Wydziału Komunikacji i Transportu.

Dla osób na wózkach dostępne są: parter, pierwsze, drugie i trzecie piętro. Winda do budynku znajduje się z tyłu budynku, od parkingu – brama A - za Powiatowym Urzędem Pracy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, pierwszym i drugim piętrze przy windzie po lewej stronie. Dodatkowo wejście do budynku B, podjazdem na wprost oraz wejście z podjazdem wejście C, po lewej stronie od wejścia.

Przed budynkiem od ulicy Stanisława Staszica wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Natomiast od strony windy – Brama A - 2 miejsca wyznaczone.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Starostwie Powiatowym w Końskich nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku oznaczeniami w alfabecie brajla oznakowana jest winda i jej guziki, dodatkowo winda posiada syntezator mowy, informujący o wysokości piętra. W budynku częściowo zamontowano oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Na korytarzach po lewej stronie, umieszczone są krzesła – dla osób oczekujących na złożenie dokumentów poszczególnych Wydziałów.

Wszystkie wyżej wymienione dostosowania są dostępne w godzinach pracy urzędu. Usługi są bezpłatne.

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Końskich nie posiada dodatkowych aplikacji mobilnych.

Spis telefonów do Wydziałów Urzędu - Starostwo Powiatowe w Końskich

Sekretariat tel. 41 260 47 00; fax: 41-372-83-20

Biuro Obsługi Klienta tel. 41 260 48 35

Wydział Organizacji i Informatyzacji Powiatu tel. 41 260 47 59

Wydział Budżetu i Finansów tel. 41 260 47 05

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu tel. 41 260 47 79

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa tel. 41 260 47 92

Wydział Komunikacji i Transportu tel. 41 260 48 10

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 41 260 47 42

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 41 260 47 56

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej tel. 41 260 47 86

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia tel. 41 260 47 19

Wydział Zarządzania Kryzysowego tel. 41 260 47 85

Wydział Promocji i Kultury tel. 41 260 47 27

Biuro Rady Powiatu tel. 41 260 47 81

Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. 41 260 47 80

Geolog Powiatowy tel. 41 260 47 82

Specjalista ds. BHP tel. 41 260 47 20

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością tel. 41 260 47 99

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 41 260 49 68

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego tel. 41 372 84 07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 41 260 49 71; fax:41 372 57 60

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy tel. 41 372 90 50

linia

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - (plik.pdf) - 105 kb

Sporządził: Paweł Goraj

Koordynator ds. dostępności