loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Informator Publiczny

Numery kont bankowych Starostwa Powiatowego w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

RACHUNEK DOCHODÓW STAROSTWA

66 1240 1372 1111 0010 3712 8721
(opłaty komunikacyjne, opłata za wydanie dziennika budowy, kary, opłaty za najem i dzierżawę majątku Powiatu)

 

RACHUNEK DOCHODÓW GEODEZYJNYCH

84 1240 1372 1111 0010 3741 8718
(opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne)

 

RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

78 1240 4416 1111 0000 4950 6743 
(opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za kartę parkingową, dzierżawa gruntów Skarbu Państwa)

 

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH

02 1240 4416 1111 0000 4965 0895 
(opłaty ewidencyjne, dzierżawa obwodów łowieckich)

 

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PRZY MAGAZYNOWANIU ODPADÓW

56 1240 1372 1111 0010 8836 4301  

 

WADIA I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW

80 1240 1372 1111 010 4862 1611  

 

Opłatę skarbową z tytułu:

 - wydania zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu,

- wydania decyzji na budowę/rozbiórkę,

- za pełnomocnictwo,

- wydania zaświadczenia o uproszczonym planie urządzenia lasu
- wpisu do rejestru zwierząt egzotycznych


należy wpłacać na rachunek bankowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

http://umkonskie.bipgmina.pl/

Nabór do klas pierwszych 2021 - 2022

Paweł Goraj - Administrator

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat konecki oraz terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022.

 1. Informacje o planowanym naborze na rok szkolny 2021/2022 – (plik.pdf)
 2. Terminy postepowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 – (plik.pdf)

Szczegółowe zasady oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronach internetowych szkół.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Paweł Goraj - Administrator
 
Końskie, 7 października 2021 r.
Uchwała XXXV/58/2021 - Rady Powiatu w Końskich - (plik.pdf)
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 - 2030 - (plik.pdf)
 
Końskie, 19 lutego 2021 r.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami związanymi z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030 informujemy, że opracowana została ankieta celem której jest ocena istniejących problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania oraz zebranie opinii i wniosków mieszkańców powiatu w dążeniu do wyznaczenia celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030. Ankieta umożliwi zgromadzenie informacji o potrzebach społecznych mieszkańców powiatu. Wspólne uczestnictwo pozwoli na wypracowanie metod, które umożliwią wczesne diagnozowanie problemów oraz sprawne tworzenie i skuteczną realizację planów rozwojowych przy tworzeniu i wdrażaniu strategii oraz programów w obszarach integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju. U podstaw partycypacji leży współpraca różnych grup interesów, pozwalająca trafniej oceniać potrzeby społeczności, projektować zaspokajające je działania i efektywniej korzystać z dostępnych zasobów i kapitałów (nie tylko finansowych, ale również społecznych czy naturalnych). Ankieta jest anonimowa i składa się z pytań zamkniętych z możliwością wniesienia uwag i wniosków przez mieszkańców powiatu. Udostępniona jest na stronie internetowej www.konecki.powiat.pl w okresie do 31 maja 2021 r. Państwa aktywne włączenie się w proces wspólnego podejmowania decyzji umożliwi poznanie opinii dotyczącej problemów społecznych, z jakimi zmaga się Powiat Konecki.

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Paweł Goraj - Administrator

Realizacja 2019 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

 Przebudowa drogi  powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka – Łopuszno – Mnin – Wólka – Pilczyca – Ruda Pilczycka – gr. woj. świętokrzyskiego – (Przedbórz) w km 8+025 – 9+020 na długości 995 mb (odc. 1: Mnin ), w km 13+070 – 13+976 na długości 906 mb (odc. 2: w m. Wólka ), w km 15+481 – 16+476 na długości 995 mb   (odc. 3: w m. Pilczyca)

 1 461 908,64  730 954,00  730 954,64

 

Realizacja 2019 - 2020 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

Przebudowa drogi  powiatowej  Nr 0456 T Końskie – Niebo – Piekło – Sielpia Wielka w km 2+900 – 3+890 na długości 990 mb (odc. I), w km 3+890 – 4+880 na długości 990 mb (odc. II) oraz w km 4+880 – 5+700 na długości 820 mb (odc. III)

829 571,73 663 657,00  165 914,73

 

Realizacja 2020 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego – (Grębenice) (odc. I) w km 1+010 – 2+005  na dł. 995 mb, (odc. II) w km 2+105 – 3+100 na dł. 995 mb  i (odc. III) w km 3+205 – 4+200 na dł. 995 mb.

763 287,98 457 972,00 305 315,98
2. Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401 T Stąporków - Radoszyce - Włoszczowa w km 23+787 – 24+782 na dł. 995 mb (odc. I), w km 25+413 – 26+263 na dł. 850 mb (odc.II) i Nr 0414 T Radoszyce - Jacentów w km 4+741 - 5+341 na dł. 600mb (odc. III). 938 963,05 563 377,00 375 586,05
3. Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Rudzisko  w km 0+830 – 1+430  na dł. 600 mb  (odc. I), w km 2+010 – 3+000  na dł. 990 mb  (odc. II) i w km 5+060 – 6+050  na dł. 990 mb  (odc. III) 883 502,97 530 101,00 353 401,97
4. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. ETAP III - odcinek od km 5+260 do km 5+918,02 1 041 285,65 624 771,00 416 514,65
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki – Ruda Strawczyńska w km 0+040 – 0+600, w km 6+051 – 7+097  i w km 8+821– 10+700 na łącznej długości 3,485 km 1 266 448,50 759 869,00 506 579,50

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizacja 2021 rok

 Lp.  Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania Wkład własny
1.

Przebudowa drogi  powiatowej Nr 0455 T Końskie – Wąsosz – Czarna w km,  1+990 – 5+957 na długości 3,967 km.

W ramach zadania zostanie przebudowana droga na długości 3 967 mb. Jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 m oraz zostaną wykonane obustronne pobocza szerokości 0,75 m.

W ramach zadania zostanie wykonany również kanał technologiczny.

1 759 983,65 1 055 990,00 703 993,65
2.

Remont drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrowążęk – Odrowąż – Wólka Plebańska – gr. woj. świętokrzyskiego w km 17+520 – 20+260 i 20+320 – 22+213  na długości 4633 mb.

W ramach zadania zostanie wyremontowana droga na długości 4 633 mb i szerokości 6,0 m oraz zostaną wykonane obustronne pobocza szerokości 1,0 m. W miejscowości Odrowąż zostanie wyremontowany chodnik.

1 435 788,11 861 472,00 574 316,11

 Deklaracja dostępności

Paweł Goraj - Administrator

Starostwo Powiatowe w Końskich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności ma zastosowanie do Starostwa Powiatowego w Końskich i serwisu www.konecki.powiat.pl

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2011-02-01

Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-14

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu), zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Końskich.

- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Końskich.

- wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu (prace nad dostosowaniem wciąż trwają).

- filmy nie posiadają audio deskrypcji.

- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Wyłączenia:

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • - zamieszczone na stronie komunikaty w formie plików PDF lub JPG mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przestane przez podmiot zewnętrzny (prace nad dostosowaniem wciąż trwają),
 • - Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

pod adresem https://niepelnosprawni.konecki.powiat.pl znajduje się wersję kontrastowa serwisu (czarne tło, żółte litery),

możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Paweł Goraj – Koordynator ds. dostępności - Administrator strony

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 41 260 4717

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z zapytaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zapytanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 30 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostępność architektoniczna

Budynek: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

Do budynku prowadzą 4 wejścia od ul. Stanisława Staszica oznaczone literami A, B i C oraz wejście D z windą z tyłu budynku od ulicy Ceramicznej, za obecnym Urzędem Pracy.

Do wejść i drzwi głównych prowadzą chodniki z kostki. Teren jest płaski. Za drzwiami wejściowymi znajdują się schody. Przy schodach do wejścia B i C znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A, gdzie znajduje się punkt obsługi klienta i biuro podawcze.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia A. Wejście B, to poczekalnia do Wydziału Komunikacji i Transportu.

Dla osób na wózkach dostępne są: parter, pierwsze, drugie i trzecie piętro. Winda do budynku znajduje się z tyłu budynku, od parkingu – brama A - za Powiatowym Urzędem Pracy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, pierwszym i drugim piętrze przy windzie po lewej stronie. Dodatkowo wejście do budynku B, podjazdem na wprost oraz wejście z podjazdem wejście C, po lewej stronie od wejścia.

Przed budynkiem od ulicy Stanisława Staszica wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Natomiast od strony windy – Brama A - 2 miejsca wyznaczone.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Starostwie Powiatowym w Końskich nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku oznaczeniami w alfabecie brajla oznakowana jest winda i jej guziki, dodatkowo winda posiada syntezator mowy, informujący o wysokości piętra. W budynku częściowo zamontowano oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Na korytarzach po lewej stronie, umieszczone są krzesła – dla osób oczekujących na złożenie dokumentów poszczególnych Wydziałów.

Wszystkie wyżej wymienione dostosowania są dostępne w godzinach pracy urzędu. Usługi są bezpłatne.

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Końskich nie posiada dodatkowych aplikacji mobilnych.

Spis telefonów do Wydziałów Urzędu - Starostwo Powiatowe w Końskich

Sekretariat tel. 41 260 47 00; fax: 41-372-83-20

Biuro Obsługi Klienta tel. 41 260 48 35

Wydział Organizacji i Informatyzacji Powiatu tel. 41 260 47 59

Wydział Budżetu i Finansów tel. 41 260 47 05

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu tel. 41 260 47 79

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa tel. 41 260 47 92

Wydział Komunikacji i Transportu tel. 41 260 48 10

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 41 260 47 42

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 41 260 47 56

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej tel. 41 260 47 86

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia tel. 41 260 47 19

Wydział Zarządzania Kryzysowego tel. 41 260 47 85

Wydział Promocji i Kultury tel. 41 260 47 27

Biuro Rady Powiatu tel. 41 260 47 81

Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. 41 260 47 80

Geolog Powiatowy tel. 41 260 47 82

Specjalista ds. BHP tel. 41 260 47 20

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością tel. 41 260 47 99

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 41 260 49 68

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego tel. 41 372 84 07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 41 260 49 71; fax:41 372 57 60

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy tel. 41 372 90 50

linia

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - (plik.pdf) - 105 kb

Sporządził: Paweł Goraj

Koordynator ds. dostępności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Paweł Goraj - Administrator

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu logo RODOEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Końskich przy ul.Stanisława Staszica 2. Może się z Pani/Pan z nami kontaktować poprzez numer telefonu 41 26 04 700 lub adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy oraz realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej oraz innym w celu realizacji zadań nałożonych na Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie  jest możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy lub realizacji zadań nałożonych na Administratora danych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Nabór do klas pierwszych 2020-2021

Paweł Goraj - Administrator

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

W dniu 19 maja 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ogłosił nowe terminy przeprowadzenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na r. sz. 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych.

W dniach od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. będzie trwał nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Do 11 sierpnia 2020 r. komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie kandydatów do danej szkoły.
W dniu 12 sierpnia 2020 r. szkoły podają do publicznej widomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły. Zaś zakwalifikowani kandydaci dostarczają oryginały świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczenia wynikach egzaminu zewnętrznego do 18 sierpnia 2020 r. Ostateczne listy przyjętych do szkoły powinny zostać przez komisję rekrutacyjną podane w dniu 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00.

Na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postepowania uzupełniającego.
W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.

 

Szczegółowe zasady oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronach internetowych szkół.

 

            A poniżej zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat konecki oraz terminami postępowania rekrutacyjnego, a także terminami składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2020/2021.

 1. Informacje o planowanym naborze na rok szkolny 2020/2021 – (plik.pdf) – 320 kB
 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - (plik.pdf) – 310 kB

E-GEODEZJA–CYFROWY ZASÓB GEODEZYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie LOGO PROJEKTU...

Projekt pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”

Projekt pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowany jest w partnerstwie Powiatu Skarżyskiego, Powiatu Koneckiego i Powiatu Starachowickiego.

Cel projektu: uruchomienie e-usług pozwalających na udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego osobom fizycznym i prawnym.

Opis projektu: W ramach projektu zaplanowano:

 1. Rozbudowę Geoportalu o dodatkowe e-usługi oraz znaczące podniesienie dojrzałości istniejących e-usług (33 usługi o stopniu dojrzałości co najmniej 4 i 9 usług o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja), 3 podmioty udostępnią on-line informacje sektora publicznego (Powiat Skarżyski, Powiat Konecki, Powiat Starachowicki);
 2. Digitalizację i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobach geodezyjnych (3 734 383 szt. dokumentów) celem ich udostępniania dla procesów e-usług, udostępnionych zostanie 2 388 200 szt. dokumentów (Powiat Skarżyski, Powiat Konecki, Powiat Starachowicki);
 3. Modernizację bazy EGIB (Powiat Skarżyski, Powiat Starachowicki) oraz założenie bazy danych GESUT i BDOT500 (Powiat Starachowicki);
 4. Modernizację IT (Powiat Konecki);
 5. Szkolenia z obsługi wdrożonych e-usług (Powiat Konecki);
 6. Promocję projektu i zarządzanie projektem przez Inżyniera projektu (Powiat Skarżyski, Powiat Konecki, Powiat Starachowicki)oraz nadzór inwestorski (Powiat Skarżyski, Powiat Starachowicki).

Wartość projektu: 6 833 273,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 808 282,05 zł

e geodezja podpis

Informacja o świadczeniu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Koneckiego w czasie epidemii

Paweł Goraj - Administrator

aktualizacja: 28 czerwca 2021 r.

NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA  NA  TERENIE

POWIATU  KONECKIEGO - PORADY  STACJONARNE

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną na obszarze powiatu koneckiego, a także uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności, Starosta Konecki podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 1 lipca 2021 roku przywraca stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalach przeznaczonych do tego. Zniesione zostają ograniczenia, dotyczące bezpośredniej obsługi interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, obowiązujące dotychczas w związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 .

Z dniem 1 lipca 2021 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji odbywać się będzie w sposób przyjęty przed wprowadzeniem ograniczeń związanych z zagrożeniem wirusem COVID-19, to jest według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Niezmiennie, w okresie stanu epidemii istnieje możliwość uzyskania darmowej porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na zasadach dotychczasowych.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w systemie interaktywnej obsługi klienta pod numerem telefonu (41) 260 48 35 czynnym w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Końskich tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00 oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się - pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W trosce o bezpieczeństwo interesantów oraz prawników udzielających porad, podczas wizyty w punkcie pomocy prawnej konieczne będzie zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa, w tym obowiązku zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki.

/-/ Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

linia

aktualizacja: 11 stycznia 2021 r.

INFORMACJA O ŚWIADCZENIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

NA TERENIE POWIATU KONECKIEGO W 2021 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2232) w roku 2021 na terenie Powiatu Koneckiego funkcjonują 3 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

1) 1 punkt prowadzony przez Powiat:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji, usytuowany w Końskich ul. Stanisława Staszica 2, (siedziba Starostwa Powiatowego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 • poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300
 • wtorek od godz. 1430 do godz. 1830
 • środa od. godz. 1430 do godz. 1830
 • czwartek od. godz. 1430 do godz. 1830
 • piątek od godz. 1300 do godz. 1700

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

We wtorki i piątki pomoc prawna świadczona jest przez adwokata. W środy i czwartki przez radcę prawnego, a w poniedziałki świadczona jest przez adwokata/radcę prawnego – w kolejności: adwokat, radca prawny, radca prawny, adwokat.

2) 2 punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji usytuowany w Fałkowie, ul. Zamkowa 1a, lokal 19 (siedziba Urzędu Gminy), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 • poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300
 • wtorek od godz. 900 do godz. 1300
 • środa od godz. 1130 do godz. 1530
 • czwartek od godz. 900 do godz. 1300
 • piątek od godz. 900 do godz. 1300

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)

Od poniedziałku do piątku pomoc prawna świadczona jest przez adwokata.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji usytuowany w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A (siedziba Urzędu Miejskiego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 • poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300
 • wtorek od godz. 900 do godz. 1300
 • środa od godz. 1130 do godz. 1530
 • czwartek od godz. 900 do godz. 1300
 • piątek od godz. 900 do godz. 1300

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)

Od poniedziałku do piątku pomoc prawna świadczona jest przez adwokata.

Punkt pomocy prawnej w Stąporkowie prowadzony jest przez:

FUNDACJĘ „TOGATUS PRO BONO”

 1. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn

tel. 884 938 188;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt pomocy prawnej w Fałkowie prowadzony jest przez:

FUNDACJĘ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ EXPERTO PRO BONO

 1. Legionów 10, 22-400 Zamość

tel. 696 481 090;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach działania wszystkich 3 punktów: w Końskich, Fałkowie oraz w Stąporkowie istnieje możliwość przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji.

W przypadkach uzasadnionych liczbą osób uprawnionych, którym ma być udzielona nieodpłatna pomoc prawna czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie Powiatu.

ZGŁOSZENIA

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w systemie interaktywnej obsługi klienta pod numerem telefonu

(41) 260 48 35

czynnym w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Końskich tj.

od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00

oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się - pod adresem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu lub adresem poczty elektronicznej, wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, chcąca skorzystać z usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, podczas świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej powinna zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed skorzystaniem z pomocy prawnej, wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd ma udzielić osobie pomocy.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą - niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba fizyczna - przedsiębiorca składa ponadto oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenia składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Z dniem 16 maja 2020r.:

1) na czas trwania epidemii uproszczono procedury udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Przed uzyskaniem pomocy prawnej beneficjent nie musi składać pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie składa oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej - osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:

 • doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • osoba, która:
 • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem lub radcą prawnym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

UWAGA

Na terenie powiatu koneckiego w 2021 roku nie został utworzony punkt
w którym jest świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
.

W drodze rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadana publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2021 roku” stwierdzono, że złożona oferta nie spełniała wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W związku z powyższym na podstawie art. 11 ust. 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2232) wyłonionym organizacjom pozarządowym zostało powierzone prowadzenie wszystkich punktów (2 punktów) z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

OPIS USŁUGI

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną, problem nie może być rozwiązany w całości lub w części przez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat lub radca prawny informuję osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Jest metodą rozwiązywani sporów, w której neutralna i bezstronna (zaakceptowana przez obie strony sporu) osoba trzecia, pomaga w komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz stara się doprowadzić do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, nieformalny oraz poufny. Mediację można prowadzić w wielu sprawach np. cywilnych, karnych, nieletnich, gospodarczych.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

Nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 (tj. przeprowadzenie samej mediacji), nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach,
w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zwanych dalej "punktami".

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie:

 • organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4, z tym że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru lub,
 • kieruje się osobę uprawnioną na dyżur, którego specjalizację określono jako nieodpłatna mediacja, odbywający się w innym punkcie, pod warunkiem, że na terenie danego powiatu taki dyżur został zorganizowany.

EDUKACJA PRAWNA

Edukacja prawna świadczona będzie przez Fundacje „TOGATUS PRO BONO” oraz FUNDACJĘ  ROZWOJU  ŚWIADOMOŚCI  OBYWATELSKIEJ  EXPERTO  PRO  BONO.

Obejmuje ona działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 • prawach i obowiązkach obywatelskich;
 • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania w ramach edukacji prawnej mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Więcej informacji na temat bezpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie https://np.ms.gov.pl/

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA - (plik.pdf)

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNNEJ W KOŃSKICH

Paweł Goraj - Administrator

 

zdjęcie LOGO PROJEKTU

Powiat Konecki realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.

W dniu 16 maja 2019 roku, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Koneckim a KONSORCJUM FIRM: LIDER - Zakład Remontowo – Budowlany Leszek Marjański, Kolonia Lesiów 29, 26-631 Jastrzębia; TOPAZ Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 17/25, 26-600 Radom; Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA” ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom, na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich”.

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 3 233 362,60 PLN

Okres realizacji: 16.05.2019r. - 15.01.2020r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez realizację termomodernizacji trzech budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich.

 

ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE:

 1. BUDYNEK GŁÓWNY Domu Pomocy Społecznej, w którym zostaną wykonane następujące prace:

- docieplenie ścian od zewnątrz (styropian, wełna, styrodur),

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,

- montaż instalacji fotowoltaiki,

- wymiana źródła ciepła i montażu instalacji c.w.u (piece zasilane paliwem gazowym),

- montaż armatury wodooszczędnej,

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji.

 1. BUDYNEK PRALNI Domu Pomocy Społecznej, gdzie przewidziane są następujące roboty budowlane:

- wymiana źródeł światła wraz z wymianą instalacji elektrycznej,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,

- montaż instalacji fotowoltaiki,

- wymiana źródła ciepła i montażu instalacji c.w.u (piece zasilane paliwem gazowym),

- montażu armatury wodooszczędnej,

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji.

 1. BUDYNEK ODDZIAŁU II Domu Pomocy Społecznej, gdzie zostanie wykonane:

- docieplenie połaci dachu od wewnątrz (częściowe),

- docieplenie ścian od zewnątrz,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,

- montaż instalacji fotowoltaiki,

- wymiana źródła ciepła i montażu instalacji c.w.u (podgrzewacze elektryczne),

- montaż armatury wodooszczędnej,

- ocieplenie ściany wewnętrznej oddzielającej strych od pomieszczeń,

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji (częściowe).

Program "Aktywny Samorząd"

Paweł Goraj - Administrator

WÓZEK INWALIDZKI O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM – Zadanie C1 aktywny samorzad

 1. Kto może złożyć wniosek - wymagania:
 • Posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności,
 • Wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • Zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • Dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Wyjaśnienie:

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Warunek wykluczający uczestnictwo w programie: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

Wyjaśnienie:

Zaległości muszą być uregulowane - nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem do Funduszu lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy. Ale uregulowanie wszystkich zaległości otwiera Ci drogę do złożenia wniosku.

Jak często można uzyskać pomoc?

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o skróceniu ww. okresu karencji, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

 • pogorszenia stanu zdrowia lub zmiany w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
 • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie
  i naprawę.

Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa) np. z dofinansowania kosztów:

 • oprzyrządowania samochodu,
 • prawa jazdy,
 • sprzętu elektronicznego,
 • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
 • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
 • nauki na poziomie wyższym.
 1. Przedmiot dofinansowania:

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Wyjaśnienie:

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym to wózek inwalidzki wyposażony w napęd elektryczny i akumulatory, przeznaczony do przemieszczania się głównie wewnątrz, ale także na zewnątrz pomieszczeń, wraz z wyposażeniem, także dodatkowym; wózek poprawia lub utrzymuje wydolność osoby niepełnosprawnej ruchowo w zakresie mobilności użytecznej w czynnościach codziennych i samoobsłudze, a także uczestniczenia społecznego (w szczególności uczestniczenia w edukacji, wykonywania pracy zarobkowej).

linia

Końskie, 28 sierpnia 2019 r.

ZMIANY W REALIZACJI PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”aktywny samorzad

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmodyfikował dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Dokonując zmiany planu finansowego w 2019 roku, znacząco zwiększył środki finansowe przeznaczone na realizację programu, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb wynikających z wprowadzonych zmian.

Wprowadzone modyfikacje obejmują:

1) Uruchomienie w 2019 roku Zadania 1 w Obszarze C programu (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym).

Miło nam zrealizować postulaty bardzo wielu osób niepełnosprawnych, a także m.in. Związku Powiatów Polskich, zgłoszone w trakcie konsultacji projektu dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2019 r. – wsparcia osób niepełnosprawnych w zakupie wózka o napędzie elektrycznym.

Fundusz podejmując się finansowana tej formy wsparcia, chce w najbardziej efektywny i oczekiwany przez środowisko osób niepełnosprawnych sposób, wykorzystać dostępne środki finansowe.

Maksymalna kwota dofinansowania wózka wynosi 10.000 zł, minimalny udział własny w zakupie - 10% ceny brutto wózka. Wniosek może złożyć osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku dzieci i młodzieży – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.

2) Rozszerzenie możliwości zwiększenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w module II na pokrycie innych kosztów kształcenia - o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP – i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

3) Zmiany w definicjach pojęć w związku z ww. modyfikacjami oraz aktualizacja oznakowania publikatorów (metryczek) aktów prawnych, przywołanych w dokumencie.

Treść aktualnego dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku oraz treść programu dostępny jest pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zmiany-w-realizacji-programu-aktywny-samorzad/

linia

Końskie, 25 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo, aktywny samorzad

zapraszamy osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r., Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy.

Umowy podpisywane będą w dniach w dniach od 17 maja 2019 r. do 20 maja 2019 r. w godz. 8.30 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

linia

Końskie, 5 kwietnia 2019 r.

Powiat Konecki zakończył realizację pilotażowego programu pod nazwą aktywny samorzad"Aktywny samorząd" edycja 2018, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

            Powiat Konecki w ramach umowy dotyczącej pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, otrzymał łączną kwotę środków przyznanych przez PFRON w 2018 roku
296 491,41 zł, z czego na Moduł I - 64 534 zł, Moduł II - 215 043 zł, oraz na koszty związane z obsługą realizacji programu - 16 914,41 zł.

            W ramach Modułu I zawarto 19 umów natomiast w ramach Modułu II - 82 umowy. Przekazane środki finansowane pozwoliły przyznać dofinansowanie dla 73 osoby.

W ramach Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu -2 osoby,
 • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - 2 osoby,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania -6 osób,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - 5 osób,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - 4 osoby,

            W ramach Modułu I łącznie skorzystało 18 osób, wypłacono dofinansowanie w kwocie 63 989 zł.  

            W ramach Modułu II ze wsparcia skorzystało 55 osób, wypłacono dofinansowanie w kwocie 215 043 zł.

            Otrzymane dofinansowanie wykorzystano w 99,71%.

linia

Końskie; 4 marca 2019 r.

WNIOSKI

Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” aktywny samorzadw 2019 r. jest Powiat Konecki – Starostwo Powiatowe w Końskich. Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskich. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 47 22

Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, Kancelaria ogólna pok. nr 1 lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie.

W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Adresaci programu – Moduł I składają wnioski w sposób ciągły od 15 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Adresaci programu – Moduł II składają wnioski w dwóch terminach: od 18 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r. - dotyczy wniosków na rok akademicki 2018/2019, do 10 października 2019 r. - dotyczy wniosków na rok akademicki 2019/2020.

Do zamieszczenia:

 1. Regulamin dotyczący wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku – (plik.pdf)
 2. Karta oceny merytorycznej dotyczy Modułu I - (plik.pdf)

Moduł I wg poniższych załączników:

 1. Wniosek ON pełnoletnia_(P) – (plik.pdf)
 2. Wniosek ON podopieczny_(O) – (plik.pdf)
 3. Wkładka obszar A Zadanie 1 – (plik.pdf)
 4. Wkładka obszar A Zadanie 4 – (plik.pdf)
 5. Wkładka obszar A Zadanie nr 2, nr 3 – (plik.pdf)
 6. Wkładka obszar B Zadanie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 – (plik.pdf)
 7. Wkładka obszar C Zadanie nr 2– (plik.pdf) – (plik.pdf)
 8. Wkładka obszar C Zadanie nr 3 – (plik.pdf)
 9. Wkładka obszar C Zadanie nr 4 – (plik.pdf)
 10. Wkładka obszar C Zadanie nr 5 – (plik.pdf)
 11. Wkładka obszar D – (plik.pdf)
 12. Zaświadczenie lekarskie B nr 1, nr 3 – (plik.pdf)
 13. Zaświadczenie lekarskie B nr 1 – (plik.pdf)
 14. Zaświadczenie lekarskie C nr 3, nr 4 – (plik.pdf)
 15. Zaświadczenie lekarskie C nr 5 – (plik.pdf)
 16. Oświadczenie o wysokości dochodów – (plik.pdf)
 17. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (plik.pdf)
 18. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu I – (plik.pdf)
 19. Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego – (plik.pdf)
 20. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola – (plik.pdf)
 21. Oświadczenie pełnomocnika – (plik.pdf)
 22. Oferta obszar C Zadanie 3 – (plik.pdf)
 23. Kosztorys obszar C Zadanie 3 – (plik.pdf)
 24. Oferta obszar C Zadanie 4 – (plik.pdf)
 25. Kosztorys obszar C Zadanie 4 – (plik.pdf)

Adresaci Modułu I zobowiązani są do złożenia dodatkowo następujących załączników:

 1. kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. kserokopia aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej;
 3. kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym.
 • Wnioskodawcy Obszaru A, Zadanie 2 i Zadanie 3 składają poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 60 dni przed dniem złożenia wniosku i wypełnione czytelnie w języku polskim.
 • Wnioskodawcy Obszaru A, Zadanie 4 oraz Obszaru B, Zadanie 4 składają zaświadczenie lekarskie wg. wzoru: zaś. lekarskie A zadanie 4, B zadanie 4 – (plik.pdf)
 • Wnioskodawcy Obszaru A, Zadanie 3 składają oświadczenie o zapotrzebowaniu na usługi tłumacza migowego.
 • Wnioskodawcy Obszaru C, Zadanie 3 i 4 składają 2 niezależne oferty dotyczące przedmiotu dofinansowania.

Moduł II wg poniższych załączników:

 1. Wniosek ON pełnoletnia_(P) – (plik.pdf)
 2. Wkładka Moduł II – (plik.pdf)
 3. Zaświadczenie z uczelni – (plik.pdf)
 4. Oświadczenie o wysokości dochodów – (plik.pdf)
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (plik.pdf)
 6. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu II – (plik.pdf)
 7. Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego – (plik.pdf)
 8. Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego drugi kierunek – (plik.pdf)
 9. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie oraz zawierające informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki – (plik.pdf)

 

Adresaci Modułu II zobowiązani są do złożenia dodatkowo poniższych załączników:

 1. kserokopia aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 4 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

 1. W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu.
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (sporządzany wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do wniosku).

linia

 Końskie; 4 lutego 2019 r.

UWAGA WNIOSKODAWCY W MODULE I !logo Aktywny Samorząd

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem
   o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
   z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
   w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób
   z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
   • do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
    i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Termin ten ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy). Formularze wniosków są dostępne u Realizatora programu.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Wysokość dofinansowania

Zarząd PFRON w 2019 roku zwiększył maksymalną kwotę dofinansowania 
w dotychczasowych zadaniach:

 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu
  • - z kwoty 8.000 zł do 10.000 zł,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:
  • koszty kursu i egzaminów - z kwoty 1.600 zł do 2.100 zł,
  • pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy (w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy - koszty związane
   z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - z kwoty 600 zł do 800 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania:
  • dla osoby niewidomej – z kwoty 20.000 zł do 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie, z kwoty 12.000 zł do 15.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - z 8.000 zł do 9.000 zł,
 • pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - z 3.000 zł do 3.500 zł.

W nowych zadaniach maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii:
  • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii innej niż „B” – 3.500 zł,
  • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
  • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,
 • zakup/montaż oprzyrządowanie samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 4.000 zł,
 • szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu (osoby z dysfunkcją narządu słuchu) – 3.000 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 6.000 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
  • osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 2.500 zł,
 • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego
  w programie
  • 1.500 zł,
 • zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 5.000 zł.

Wyznaczono minimalny, wymagalny udział własny w przypadku nowych zadań w Module I:

 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 15%,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii – 25%,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) – 30%,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
 • osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 10%,
 • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego
  w ramach programu – 10%,
 • zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 35%.
 • linia

  Końskie; 4 lutego 2019 r.

  UWAGA STUDENCI! logo Aktywny Samorząd

  Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

  a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

  Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

  Termin ten ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy). Formularze wniosków są dostępne u Realizatora programu. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

  • dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
  • dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).


  Wysokość dofinansowania

  Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
   • do 4.000 zł,
  3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.


  Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. - M.P. 2018, poz. 911), według wzoru: [(3.399 zł x liczba hektarów) /12] / liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy

  Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia

  Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

  1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
  2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
  3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
  4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
  5. 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
  6. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
  7. w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.


  Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.


  Przekazanie przyznanych środków finansowych

  Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

  Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.

  Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

  1. do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
  2. do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
  3. do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

  przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

  Warunki zmniejszenia dofinansowania

  Dodatek nie przysługuje, w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

  Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

  Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, w związku z tym rzeczywisty udział własny w kosztach czesnego na drugim i kolejnych kierunkach, wyniesie 65%). Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

  Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

  Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

  Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki

  1. Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:

  a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

  b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

  z uwzględnieniem pkt 2;

  2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;

  3. Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;

  4. Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);

  5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;

  6. Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania.


  Limit semestrów nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

  W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

  Dodatkowo, przypominamy:

  • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
  • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
  • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
  • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
  • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

  Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

  Termin

  Opis

  11.03.2019

  Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
  w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

  30.03.2019

  Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

  26.04.2019

  Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  10.10.2019

  Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie
  w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

  04.12.2019

  Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)

  15.04.2020

  Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu
  ze środków przekazanych w 2019 roku

  30.08.2020

  Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku 
  na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

  Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II (zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu), można zapoznać się pod tym adresem:

  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

   

  NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2019/2020

  Paweł Goraj - Administrator

  logoSzanowni Państwo,

  Drodzy Uczniowie,  

  uprzejmie informujemy, że w dniach od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. będzie trwał nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

  Szczegółowe zasady oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronach internetowych szkół.

  Poniżej zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych oraz bursy szkolnej, a także z terminami rekrutacji:

  1. Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych – (plik.pdf).
  2. Terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – (plik.pdf).
  3. Informacje o planowanym naborze na rok szkolny 2019/2020 – (plik.pdf).
  4. Oferta Bursy Szkolnej w Końskich – (plik.pdf).

   

  oferta m

  KOMUNIKATY 2018 / 2019 / 2020 / 2021

  Paweł Goraj - Administrator

  Końskie, 6 grudnia 2021 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 89

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność: od godz. 20:00 dnia 06.12.2021 do godz. 08:00 dnia 07.12.2021

  Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników w trakcie opadów śniegu, początkowo deszczu ze śniegiem, powodując miejscami ich oblodzenie. Temperatura minimalna powietrza obniży się lokalnie do około -3°C, przy gruncie -4°C.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb.

  linia

  Końskie, 3 grudnia 2021 r.

  Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący ryzyka wystąpienia grypy ptaków (HPAI)

  Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) jest chorobą wirusową drobiu domowego i dzikich ptaków, której przebieg może być łagodny z objawami ze strony układu oddechowego i spadkiem nieśności do ostrej postaci ze śmiertelnością do 100%. W związku z wystąpieniem ogniska tej choroby na terenie województwa świętokrzyskiego niezwykle ważne jest, aby wszystkie informacje o niepokojących objawach chorobowych lub zwiększonej śmiertelności drobiu (szczególnie indyki, kaczki, kury) oraz dzikich ptaków (przede wszystkim kaczki, gęsi, łabędzie) niezwłocznie przekazywać do odpowiednio terytorialnych Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

  Celem powiadamiania jest jak najszybsze i skuteczne wykrycie i zwalczenie choroby.

  Lista kontaktów – (plik.pdf) – 130 kb

  Informacje ogólne – (plik.pdf) – 725 kb

  Zasady bioasekuracji – (plik.pdf) – 780 kb

  linia

  Końskie, 29 listopada 2021 r.

  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla logo stowarzyszenia ekonŚrodowiska EKON" od 13/10/2021 rozpoczęło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!", który jest Finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących. Projekt „Pracujemy!" skierowany jest do grupy:

  • 1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia.
  • 1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych znacznie poprawią swoją sytuację na rynku.

  Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy - Indywidualny Plan Działania. Serdecznie zapraszamy Państwa beneficjentów do udziału w Projekcie„ Pracujemy!''. Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia EKON.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 253 kb

  Plakat promujący – (plik.pdf) – 3.15 Mb

  ekon

  linia

  Końskie, 26 listopada 2021 r.

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2022 r.”

  ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

  Uchwałą Nr 110/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

  RODZAJ ZADANIA:

  Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Józefa Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul Zamkowa 1A, 26-260 Fałków lokal 19.

  Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

  W załączonym dokumencie znajdą Państwo  treść ww. Uchwały wraz z wynikami przedmiotowego konkursu – (plik.pdf) – 400 kb.

  linia

  Końskie, 26 listopada 2021 r.

  PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

  NA PIERWSZĄ DRUGĄ, TRZECIĄ I CZWARTĄ DOBĘ

  Obszar Województwo świętokrzyskie

  Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 26.11.2021 (piątek), do godz. 07:30 dnia 30.11.2021 (wtorek)

  Zjawisko/stopień zagrożenia – Kryteria: Oblodzenie/1 (buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, ostrowiecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki i włoszczowski).

  Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 225 kb

  linia

  Końskie, 17 listopada 2021 r.

  Krajowa Administracja Skarbowa zdjęcie logo Krajowej Administracji Skarbowejwprowadziła skierowaną do swoich klientów usługę „Umów wizytę w urzędzie skarbowym". Jej celem jest podniesienie komfortu podatników, którzy do urzędu skarbowego mogą przyjść w wybranym przez siebie czasie bez czekania w kolejkach, co zwiększa także ich bezpieczeństwo w trudnym czasie pandemii.

  Z naszych danych wynika, że podatnicy najczęściej rezerwowali wizyty, aby uzyskać zaświadczenia lub załatwić sprawy związane z podatkami majątkowymi. Obie kategorie spraw stanowią w sumie ok. 50% ogólnej liczby rezerwacji. Wiele z tych spraw dotyczy sytuacji, w których podatnik najpierw załatwiał swoją sprawę w wydziale komunikacji starostwa powiatowego, a następnie przychodził do urzędu skarbowego. Mamy świadomość jak wielką rolę w popularyzacji usługi rezerwacji wizyt mogą Państwo odegrać.

  Zależy nam, aby podatnicy mogli dowiedzieć się o usłudze „Umów wizytę w urzędzie skarbowym" już na etapie załatwiania spraw w Państwa instytucji. Dzięki rezerwacji wizyty podatnicy mogą szybciej załatwić swoje sprawy, zazwyczaj już podczas pierwszego kontaktu z urzędem skarbowym. Mamy też nadzieję, że dzięki tej usłudze nasi wspólni klienci lepiej ocenią zarówno usługi wydziału komunikacji starostwa powiatowego, jak i administracji skarbowej. Więcej szczegółów pod adresem: https://wizyta.podatki.gov.pl/

  linia

  Końskie, 12 listopada 2021 r.

  Szanowni Państwo,logo Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

  Do 15 listopada 2021 r. można składać wnioski o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Jest to szczególne wyróżnienie ustanowione przez Sejmik za zasługi w dziedzinie rozwoju społeczno-gospodarczego, nauki, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego oraz zasługi w dziedzinie popularyzacji walorów i osiągnięć województwa świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej. Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom i innym podmiotom. Wniosek o jej nadanie mają prawo składać m.in. wojewoda, statutowe organy jednostek samorządu terytorialnego, partii politycznych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, związków zawodowych. Odznakę nadaje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego na wniosek Komisji, która może wystąpić o uhonorowanie 10 pretendentów w trakcie roku kalendarzowego. Wyróżnienie to zostało ustanowione Uchwałą Nr XXXII/586/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków znaleźć można na stronie www.swietokrzyskie.pro w zakładce: Nagrody - Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego- VIII edycja (2021 rok).

  Serdecznie zachęcam do zgłaszania kandydatów oraz promowanie tegorocznej edycji przedsięwzięcia.

  Z poważaniem

  Andrzej Pruś

  linia

  Końskie, 12 listopada 2021 r.

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskichzdjęcie logo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich informuje, że w dniu 14.11.2021 (niedziela), na terenie powiatu koneckiego  w gminie Stąporków oraz Końskie zostanie przeprowadzone przeszukiwanie lasów, zgodnie z „realizacją procedury przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków”. Teren przeszukiwań stanowi obszar leśny od Koziej Woli w kierunku Rogowa. Do poszukiwań wyznaczono dwa pasy oddziałów o szerokości około 600 m i długości około 3 000 m każdy z nich. Ruszamy od oddziału 79 do oddziału 15, następnie zakręcamy w lewo do oddziału 16 i wracamy do oddziału 80. Łączna długość trasy około 6 000 m. Sprawdzane oddziały: 79-15 oraz 80-16 o łącznej powierzchni 502,65 ha. W przeszukaniach biorą udział: Wojska Obrony Terytorialnej, Przedstawiciele Nadleśnictwa Barycz, myśliwi Koła Łowieckiego Lis, pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich.

  Miejsce zbiórki i szkolenia na miejscu postoju pojazdów przy asfalcie z Koziej Woli do Smarkowa między oddziałami 80 i 79, godzina 8.30-16.00.

  linia

  Końskie, 8 listopada 2021 r.

  O G Ł O S Z E N I E

  Na podstawie art. 56 ustawy z dnia iw11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1421) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. 2021, poz. 306) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737), informuję, że w dniach 18 – 23 listopada 2021r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (dodatkowa akcja szczepienia).

  Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet waży ok. 50 gramów. Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotów. Celem akcji jest zlikwidowanie zagrożenia wystąpienia na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażenia wścieklizną ludzi i zwierząt.

  Apeluję, aby przed okres dwóch tygodni po wyłożeniu szczepionki nie puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do stref z wyłożoną szczepionką jako zwierzęta konkurencyjne do zjedzenia przynęt ze szczepionki. Proszę również mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.

  linia

  Końskie, 4 listopada 2021 r.

  Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. świętokrzyskim!

  Już 9 listopada odbędzie się zdjęcie plakatu konsultacje swietokrzyskie, opis w artykulekolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa świętokrzyskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 8 listopada (poniedziałek) do godziny 12:00.

  - Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względy na poglądy – mówi inicjator konsultacji, Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

  Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na siedem obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat” oraz "Polska w Unii Europejskiej".

  Konsultacje dla woj. świętokrzyskiego rozpoczną się 9 listopada br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiamlodych14.webankieta.pl/

  Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 8 listopada (poniedziałek) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

  Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

  Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

  linia

  Końskie, 21 października 2021 r.

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 15 ust. 2a-2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

  STAROSTA KONECKI

  OGŁASZA

  nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

  1. Starosta Konecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację ww. zadania publicznego.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji tylko jednego kandydata.

  Wymagania stawiane kandydatom:

  W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert.
  2. Nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
  3. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
  4. Mają doświadczenie w zakresie realizacji zadania publicznego, objętego przedmiotem prac komisji konkursowej.

  W przypadku gdy:

  1. Żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
  2. Wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji,
  3. Powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

  III. Zadania komisji konkursowej:

  Przedmiotem prac komisji konkursowej jest: ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem określonych w treści ogłoszonego konkursu, a także przygotowanie stosownej dokumentacji.

  IV. Wybór kandydatów do pracy w komisji konkursowej oraz powołanie komisji konkursowej:

  1. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu oraz kompetencje zgłoszonego kandydata.
  2. W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu w Końskich powoła imienny skład komisji konkursowej.

  Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

  Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
  w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) należy składać (osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem na kopercie: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2022 r.” w terminie do dnia 10 listopada 2021 r., do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

  Formularz zgłoszenia również można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich https://samorzad.gov.pl/web/powiat-konecki/zloz-wniosek-o-dotacje-na-realizacje-zadania-publicznego.

  Załączniki:

  Zarządzenie starosty Nr 43 – (plik.pdf) – 375 kb

  Ogłoszenie o naborze do komisji – (plik.pdf) – 506 kb

  Formularz zgłoszenia – (plik.pdf) – 811 kb

  linia

  Końskie, 21 października 2021 r.

  Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2022 r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 r.”. 

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945),

  Zarząd Powiatu w Końskich

  OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

  na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2022 r.”.

  Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

  1. RODZAJ  ZADANIA:

  Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

  1. Stąporków - w siedzibie urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
  2. Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2021 wynosi: 60 060,00 zł. Na zadania z zakresu edukacji prawnej 2970 zł na jeden punkt.

  Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr  1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie,
  w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2021 r., do godz. 15.30.

  Oferty należy składać na formularzu  wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057 ze zm.).

  Załączniki:

  Oferta realizacji zadania publicznego – (plik.pdf) – 280 kb

  Ogłoszenie dotyczące realizacji zadania na prowadzenie punktu NPP i NPO – (plik.pdf) - 3,16 mb

  Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (plik.pdf) – 206 kb

  Uchwała Nr 97 - (plik.pdf) – 456 kb

  Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 - (plik.pdf) – 880 kb

  linia

  Końskie, 21 października 2021 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 85

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność: od godz. 13:00 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021

  Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 75%

  Uwagi Brak.

  Dyżurny synoptyk - IMGW-PIB: Małgorzata Marcinek

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

  linia

  Końskie, 6 października 2021 r.

  zdjęcie z logiem projektu

  Szanowny Panie Starosto, mam przyjemność zdjęcie logo Marszałka Województwa Świętokrzyskiegopoinformować, że w dniach od 30 września do 8 listopada 2021 roku w każdym z powiatów prowadzone będą konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. W dniu 18 października br. w harmonogramie spotkań przewidziano konsultacje na terenie powiatu koneckiego. W związku z tym serdecznie Pana zapraszam do udziału w ww. spotkaniu. Zwracam się również z uprzejmą prośbą o poinformowanie zainteresowanych gmin, stowarzyszeń, przedsiębiorców, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz innych podmiotów działających na terenie powiatu koneckiego celem wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich, mieszczącym się przy ul. Mieszka I nr 4 i rozpocznie się o godzinie 10:00.
  Uprzejmie proszę o poinformowanie przedstawicieli reprezentujących poszczególne instytucje o konieczności potwierdzenia swojej obecności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numer telefonu (41) 365 81 77. Udział w spotkaniach konsultacyjnych będzie możliwy również w formie on-line, tj. za pośrednictwem platformy internetowej Webex: https://sejmik-kielce.webex.com/meet/konsultacje.
  Projekt programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego jest dostępny na stronie internetowej: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce poświęconej Programowi na lata 2021-2027 (http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027.
  Ewentualne uwagi lub sugestie można zgłaszać za pomocą formularza zgłaszania uwag zamieszczonego w ww. zakładce do dnia 12 listopada 2021 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jak również korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski
  Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
  Mając na uwadze powyższe, celem zapewnienia mieszkańcom województwa świętokrzyskiego możliwości udziału w konsultacjach projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

  linia

  Końskie, 1 października 2021 r.

  ulotka padly dzik

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich - ZADZWOŃ – 668 815 504

  linia

  Końskie, 30 września 2021 r.

  O G Ł O S Z E N I Eiw

  Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1421) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. 2021, poz. 306) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737),

  informuję, że w dniach 7 – 12 października 2021r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

  Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet waży ok. 50 gramów.

  Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotów. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.

  Apeluję do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.

  linia

  Końskie, 27 września 2021 r.

  XIX edycja nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”

  Szanowni Państwo,czyste serce

  ruszyła kolejna XIX edycja nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”, odwołującej się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy. W 2021 roku statuetki przyznane zostaną w pięciu kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie/akcja, osoba fizyczna, działania społeczne podjęte w trakcie trwania pandemii COVID-19. Kapituła konkursowa, podczas oceny wniosków weźmie pod uwagę między innymi zaangażowanie podmiotu w propagowanie idei wzorców osobowych młodego człowieka, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie postaw młodego człowieka. Ważnym kryterium jest również oryginalność, projektu, czytelność i realność metody jako narzędzia profilaktyki działalność dobroczynną na rzecz dzieci i młodzieży, działania społeczne mające na celu polepszenie jakości życia osób, społeczności, firm, środowisk czy grup społecznych, w tym w czasie pandemii.

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi nominacjami Kapituła zdecyduje o wyborze laureatów większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku uzyskania takiej samej ilości głosów przez poszczególnych nominowanych decydujący głos przypada Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

  Powyższe wyróżnienie jest hołdem dla nieżyjącego Marka Kotańskiego - założyciela ruchu czystych serc, twórcy między innymi Monaru, człowieka o wyjątkowej wrażliwości, który aktywnie angażował się w działalność prospołeczną.

  Formularze wniosków o przyznanie nagrody oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem www.kielce.uw.gov.pl 
  w zakładce aktualności pod linkiem: https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/20162,Nominacje-do-nagrody-quotCzyste-Sercequot.html

  Wnioski o przyznanie nagrody należy przesłać na adres: Biuro Wojewody, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub e-mailowo na Sekretariat Biura Wojewody Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 września 2021 r.

  linia

  Końskie, 23 września 2021 r.

  „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. Świętokrzyskim. II Edycja”

  zdjęcie z napisem konkurs rowerowy przedstawiające aktywnego roweżystę

  Jesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą rowerową! To już druga edycja konkursu rowerowego organizowanego przez serwis transportowy Clicktrans. Pandemia wielu z nas zachęciła do eksplorowania najbliższej okolicy i poznawania uroków własnego regionu zamiast dalekich krajów. Podziel się ulubioną trasą rowerową odkrytą w regionie - może dzięki Tobie odkryją ją też inni.

  NAGRODY: I miejsce: 500 zł, II miejsce: 300 zł, III miejsce: 200 zł.

  JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE: Do udziału zapraszamy mieszkańców woj. świętokrzyskiego. Stwórz pracę na temat „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. świętokrzyskim”, dołącz do niej zdjęcia i/lub wideo własnego autorstwa. Prezentowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w woj. świętokrzyskim. Nie musi być oficjalnie wyznaczonym szlakiem rowerowym - liczymy na odkrycie również mniej znanych zakątków województwa. Prześlij pracę wraz z wypełnionym i odręcznie podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Oceniamy nie samą trasę, ale również atrakcyjność jej przedstawienia. Więcej informacji (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) znajdziesz na stronie konkursu: clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-swietokrzyskie-2-edycja

  Na zgłoszenia czekamy do 8 października 2021 roku! Serdecznie zapraszamy!

  linia

  Końskie, 21 września 2021 r.

  Szanowni Państwo,zdjęcie logo młodzieżowego sejmiku województwa świętokrzyskiego

  Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z Młodzieżowym Sejmikiem pragną zachęcić Państwa do współudziału w tworzeniu dokumentu strategicznego województwa na rzecz młodzieży "Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+". W tym celu chcemy zebrać propozycje pomysłów i inicjatyw istotnych dla aktywizacji społecznej świętokrzyskiej młodzieży. Z nadesłanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje młodzieżowe, samorządy uczniowskie i studenckie oraz młodzieżowe rady miast/gmin działające na terenie województwa świętokrzyskiego stworzony zostanie Bank Pomysłów i Inicjatyw Młodzieżowych. Zachęcamy do nadsyłania propozycji działań, jakie Państwo realizujecie bądź planujecie zrealizować z myślą o młodych mieszkańcach Waszego miasta/gminy/powiatu. Mile widziane będą projekty angażujące bezpośrednio młodzież. Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym w załącznikach. Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować do pracowników Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego, tel. 41 342 11 00.

  Formularz zgłoszeniowy – (plik.doc) - 161 kb

  Z poważaniem

  Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku

  Zofia Mogielska – Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku

  linia

  Końskie, 16 września 2021 r.

  Zaproszenie - Drodzy Architekci!

  Gorąco zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału w DWUETAPOWYM KONKURSIE REALIZACYJNYM NA PROJEKT KONCEPCYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 70 M2. Decyzja o własnych czterech kątach to jeden z najtrudniejszych etapów procesu inwestycyjnego. Wybór gotowego projektu z dostępnych na rynku katalogów, też może być bardzo trudny – szczególnie, jeśli przyszły inwestor nie ma konkretnych wymagań co do stylu budynku czy też jego konstrukcji. Gotowy projekt skraca oczekiwanie inwestora na rozpoczęcie budowy. Dlatego taka możliwość cieszy się zainteresowaniem szczególnie, gdy projektant jest laureatem Konkursu.

  Naszym celem jest wyłonienie projektów o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych, które następnie będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pełna treść konkursu – (plik.pdf) – 101 kb

  linia

  Końskie, 16 września 2021 r.

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako instytucja Zarządzająca RPO WS 2014-2020, wspiera działalność informacyjną oraz promocyjną, dzięki której możliwe jest dotarcie do jak najszerszego grona zainteresowanych, umożliwiając tym samym rozwój sektora MŚP na terenie województwa świętokrzyskiego.

  Województwo świętokrzyskie zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o finansowaniu projektu w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, na podstawie której wdrażane są instrumenty finansowe w formie pożyczek dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Celem Poddziałania jest zwiększanie zdolności finansowej osób fizycznych do zakładania własnych działalności gospodarczych na terenie województwa świętokrzyskiego. Z finansowania w formie mikropożyczki na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby pozostające bez pracy, będące w wieku 30 lat i więcej. Wsparcie jest ukierunkowane na finansowanie wydatków związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, m.in. zakup maszyn, towaru i urządzeń, adaptacja pomieszczeń, reklama czy usługi księgowe.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 173 kb

  linia

  Końskie, 16 września 2021 r.

  plakat na konkurs

  linia

  Końskie, 14 września 2021 r.

  Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach prowadzenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego przygotowała dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs wiedzy o konstytucji i samorządzie terytorialnym pt. „Tędy na Prawo”. Nagrodą główną jest miesięczny staż/praktyka w Kancelarii prawnej oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. W załączeniu przesyłam plakat konkursowy i proszę, aby plakat został udostępniony dla uczniów (platforma Teams, librus itp.) oraz może również być udostępniony na stronie szkoły lub wywieszony na korytarzach szkolnych oraz regulamin konkursu, który także jest dostępny na stronie internetowej fundacji: fundacja.togatus.pl/

  plakat

  linia

  Końskie, 31 sierpnia 2021 r.

   

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 82

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/ 1

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność: od godz.11:00 dnia 31.08.2021 do godz. 08:00 dnia 01.09.2021

  Przebieg: Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana całkowita wysokość opadów miejscami od 20 mm do 40 mm.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

  Uwagi:  Brak.

  Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Alina Jasek-Kamińska

  Godzina i data wydania:  godz.06:35 dnia 31.08.2021

  SMS:  IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 świętokrzyskie/konecki od 11:00/31.08 do 08:00/01.09.2021 40 mm.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 164 kb

   

  linia

   

  Końskie, 30 sierpnia 2021 r.

  WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

  OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 121

  WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

  o godz. 12:22 dnia 29.08.2021

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1.

  Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(84), jędrzejowski(84), kazimierski(86), Kielce(88), kielecki(89), konecki(81), opatowski(86), ostrowiecki(86), pińczowski(85), sandomierski(86), skarżyski(84), starachowicki(82), staszowski(87), włoszczowski(84).

  Ważność: od godz. 03:00 dnia 30.08.2021 do godz. 08:00 dnia 31.08.2021.

  Prawdopodobieństwo: 80%.

  Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana całkowita suma opadów opadu lokalnie do 30 mm, zwłaszcza na południu i zachodzie regionu. Miejscami możliwe są również burze.

  SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 03:00/30.08 do 08:00/31.08.2021 30 mm. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

  RSO: Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu.

  Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację, ostrzeżenie może być aktualizowane.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 164 kb

  linia

  Końskie, 24 sierpnia 2021 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 80

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/ 1

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność: od godz. 06:30 dnia 24.08.2021 do godz. 20:00 dnia 24.08.2021

  Przebieg: Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 141 kb

  linia

  Końskie, 23 sierpnia 2021 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 79

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/ 1

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność: od godz. 08:00 dnia 23.08.2021 do godz. 24:00 dnia 23.08.2021

  Przebieg: Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

  Uwagi:  Intensywnym opadom deszczu mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 60 km/h.

  Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Małgorzata Koper

  Godzina i data wydania:  godz. 14:05 dnia 22.08.2021

  SMS:  IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 świętokrzyskie/konecki od 08:00/23.08 do 24:00/23.08.2021 40 mm.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

  linia

  Końskie, 16 sierpnia 2021 r.

  WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

  OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 118

  WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

  o godz. 12:27 dnia 16.08.2021

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny deszcz z burzami/1

  Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(81), jędrzejowski(81), kazimierski(83), Kielce(85), kielecki(86), konecki(78), opatowski(83), ostrowiecki(83), pińczowski(82), sandomierski(83), skarżyski(81), starachowicki(79), staszowski(84), włoszczowski(81)

  Ważność: od godz. 21:00 dnia 16.08.2021 do godz. 08:00 dnia 17.08.2021

  Prawdopodobieństwo: 80%

  Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 90 km/h, zwłaszcza w pierwszej części okresu ważności ostrzeżenia, wtedy możliwy również grad.

  SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 21:00/16.08 do 08:00/17.08.2021 50 mm; porywy 90km/h. Miejscami grad. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

  RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

  linia

  Końskie, 12 sierpnia 2021 r.

  plakat z zaproszeniem do zgłoszenia się do wojska, opis plakatu poniżej

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach poszukuje osób chętnych do podjęcia wyzwania „Zostań Żołnierzem” w służbie przygotowawczej. Nabór trwa przez cały rok. Terminy do ustalenia w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach www.zostanzolnierzem.pl, wkukielce.wp.mil.pl lub pod numerami telefonów 41 261 174 713, 41 261 174 712.

  linia

  Końskie, 10 sierpnia 2021 r

  Szanowni Państwo, Biuro Programu "Niepodległa" logo niepodleglazaprasza na liczne wydarzenia i imprezy związane z obchodami 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej, które organizujemy w całej Polsce. W części z nich można wziąć udział online.

  Już dziś, 10 sierpnia br., „Niepodległa” wspólnie z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku organizuje debatę naukową poświęconą Bitwie Warszawskiej i realiom czasów 1920 roku pt. "Cud nad Wisłą w Puławach. Debata naukowa o Bitwie Warszawskiej". Debata transmitowana będzie z Muzeum Czartoryskich w Puławach i będzie ją można obejrzeć m.in. na kanale YouTube Muzeum i na profilu „Niepodległej” na Facebooku.

  15 sierpnia, w symboliczną rocznicę jednej z najważniejszych bitew świata (między innymi wg brytyjskiego dyplomaty Edgara D’Abernon), „Niepodległa” organizuje koncert pieśni wojskowych i patriotycznych zespołu Ferajna z Hoovera, tym razem w gościnnych progach Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Koncert rozpocznie się w niedzielę 15 sierpnia 2021 r. o godz. 16.00 na dziedzińcu Muzeum, a dołączyć można również online m.in. na profilu „Niepodległej” na Facebooku.

  Pełna treść pisma - (plik.jpg) - 760 kb

  linia

  Końskie, 5 sierpnia 2021 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 74

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/ 2

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.08.2021 do godz. 12:00 dnia 06.08.2021

  Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów od 40 mm do 60 mm, miejscami do 80 mm.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

  Uwagi: Ostrzeżenie może być aktualizowane.

  Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Alina Jasek-Kamińska

  Godzina i data wydania:  godz. 06:42 dnia 05.08.2021

  SMS:  IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 świętokrzyskie/konecki od 14:00/05.08 do 12:00/06.08.2021 80 mm.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

  linia

  Końskie, 4 sierpnia 2021 r.

  zdjęcie z napisem Europejski tydzień zrównoważonego transpsortu

  EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU funkcjonuje i ma się dobrze. Mimo że głównym zmartwieniem agencji transportowych, urzędników miejskich, organów administracji regionalnej i prywatnych przedsiębiorstw były obawy związane z pandemią COVID-19, podczas EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU w 2020 r. odnotowano drugą najwyższą liczbę rejestracji w historii, a udział w inicjatywie wzięło prawie 3000 miast i miejscowości z 53 państw. Obecna kampania ma zmotywować wszystkich byłych i przyszłych uczestników do przyłączenia się do 20. edycji EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU prowadzonej w tym roku pod hasłem „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”. Ludzie są zachęcani do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, a jednocześnie do odkrywania piękna własnego miasta, regionu lub kraju, a także do tego, by wybierając środek transportu, dbać o środowisko i zdrowie innych.

  Pełna treść dokumentu – (plik.pdf) – 1,83 mb

  linia

  Końskie, 3 sierpnia 2021 r.

  zdjęcie do artykułu o roli samorządów w działaniach na rzecz poprawy stanu wód

  Rola samorządów w działaniach na rzecz poprawy stanu wód

  Szanowni Państwo, abyśmy mogli cieszyć się dobrej jakości wodami powierzchniowymi i podziemnymi priorytetem jest współpraca na rzecz poprawy stanu wód w naszym kraju. Do 14 października br. trwają konsultacje społeczne drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW). Przyjęcie planów w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej wprowadzi do obowiązku prawnego również zestawy działań służących poprawie stanu wód, także przypisane wprost jednostkom samorządu terytorialnego. Więcej informacji o rodzajach działań naprawczych oraz mapy, pokazujące rozmieszczenie na tle kraju jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, którym przypisano działania naprawcze, znajdą Państwo w przekrojowym artykule na stronie: https://www.apgw.gov.pl/pl/news/show/350

  Zapraszamy do lektury artykułu oraz do jego publikacji na Państwa stronach internetowych. Więcej o konsultacjach społecznych IIaPGW w zakładce: https://www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje

  linia

  Końskie, 28 lipca 2021 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 71

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność: od godz. 13:00 dnia 28.07.2021 do godz. 02:00 dnia 29.07.2021

  Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

  Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane.

  Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Izabela Guzik

  Godzina i data wydania: godz. 07:29 dnia 28.07.2021

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

  linia

  Końskie, 16 lipca 2021 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 66

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność: od godz. 12:00 dnia 16.07.2021 do godz. 24:00 dnia 16.07.2021

  Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

  Uwagi: Brak.

  Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Alina Jasek-Kamińska

  Godzina i data wydania: godz. 07:47 dnia 16.07.2021

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

  linia

  Końskie, 15 lipca 2021 r.

  WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

  OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 98

  WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

  o godz. 09:01 dnia 15.07.2021

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

  Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: jędrzejowski(67), kazimierski(68), Kielce(70), kielecki(71), konecki(64), pińczowski(68), skarżyski(66), włoszczowski(67)

  Ważność: od godz. 09:15 dnia 15.07.2021 do godz. 18:00 dnia 15.07.2021

  Prawdopodobieństwo: 80%

  Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

  SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (8 powiatów) od 09:15/15.07 do 18:00/15.07.2021 deszcz 40 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski i włoszczowski.

  RSO: Woj. świętokrzyskie (8 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach

  z gradem.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

  linia

  Końskie, 15 lipca 2021 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność: od godz. 09:15 dnia 15.07.2021 do godz. 18:00 dnia 15.07.2021

  Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

  linia

  Końskie, 15 lipca 2021 r.

  WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

  OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 97

  WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

  o godz. 07:39 dnia 15.07.2021

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

  Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(65), opatowski(66), ostrowiecki(66), sandomierski(66), starachowicki(63), staszowski(68)

  Ważność: od godz. 08:00 dnia 15.07.2021 do godz. 14:00 dnia 15.07.2021

  Prawdopodobieństwo: 80%

  Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

  SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (6 powiatów) od 08:00/15.07 do 14:00/15.07.2021 deszcz 40 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: buski, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, starachowicki i staszowski.

  RSO: Woj. świętokrzyskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 210 kb

  linia

  Końskie, 14 lipca 2021 r.

  PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

  NA PIERWSZĄ, DRUGĄ, TRZECIĄ I CZWARTĄ DOBĘ

  Obszar: Województwo świętokrzyskie

  Ważność (cz. urz.): od godz. 07:30 dnia 15.07.2021 (czwartek)

  do godz. 07:30 dnia 16.07.2021 (piątek)

  Zjawisko/stopień zagrożenia Kryteria: Burze z gradem/2 (wszystkie powiaty)

  Burze z opadami deszczu 30-50 mm, lokalnie do 60 mm lub porywami wiatru o prędkości 90-115 km/h.

  Lokalnie opady gradu.

  Upał/2 (wszystkie powiaty) Temperatura maksymalna przez przynajmniej dwa kolejne dni 30-34°C, temperatura minimalna w nocy powyżej 18°C

  Pełna treść prognozy – (plik.pdf) – 300 kb

  linia

  Końskie, 14 lipca 2021 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 63

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność: od godz. 19:00 dnia 14.07.2021 do godz. 08:00 dnia 15.07.2021

  Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 80%

  Uwagi: Ze względu na dynamiczne warunki ostrzeżenie może być aktualizowane.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

  linia

  Końskie, 13 lipca 2021 r.

  WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

  OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 94

  WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

  o godz. 06:14 dnia 13.07.2021

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

  Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(64), kazimierski(66), Kielce(68), kielecki(69), opatowski(65), ostrowiecki(65), pińczowski(66), sandomierski(65), skarżyski(64), starachowicki(62), staszowski(67)

  Ważność: od godz. 12:00 dnia 13.07.2021 do godz. 20:00 dnia 13.07.2021

  Prawdopodobieństwo: 80%

  Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

  SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (11 powiatów) od 12:00/13.07 do 20:00/13.07.2021 deszcz 30 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: buski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski.

  RSO: Woj. świętokrzyskie (11 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 200 kb

  linia

  Końskie, 12 lipca 2021 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 62

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/ 2

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność od godz. 12:00 dnia 13.07.2021 do godz. 18:00 dnia 15.07.2021

  Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C, a w środę od 33°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę od 20°C do 22°C, ze środy na czwartek od 16°C do 19°C.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 159 kb

  linia

  Końskie, 12 lipca 2021 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność: od godz. 13:00 dnia 12.07.2021 do godz. 24:00 dnia 12.07.2021

  Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

  linia

  Końskie, 9 lipca 2021 r.

  WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

  OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 87

  WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

  o godz. 09:01 dnia 09.07.2021

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2

  Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(60), jędrzejowski(62), kazimierski(62), Kielce(64), kielecki(65), konecki(59), opatowski(61), ostrowiecki(61), pińczowski(62), sandomierski(61), skarżyski(60), starachowicki(58), staszowski(63), włoszczowski(62)

  Ważność: od godz. 11:00 dnia 09.07.2021 do godz. 04:00 dnia 10.07.2021

  Prawdopodobieństwo: 85%

  Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 40 mm do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

  SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 11:00/09.07 do 04:00/10.07.2021 deszcz 60 mm, grad, porywy 100 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

  RSO: Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 200 kb

   linia

  Końskie, 9 lipca 2021 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność: od godz. 11:00 dnia 09.07.2021 do godz. 04:00 dnia 10.07.2021

  Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 40 mm do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

  linia

  Końskie, 8 lipca 2021 r.

  Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

  na prezentację założeń programu grantowego

  „Świętokrzyski Fundusz Lokalny”

  Spotkanie odbędzie się w dniu 12 lipca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej nr 12 „okrąglak” w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o zgłoszenia telefoniczne w sekretariacie Biura Wojewody Świętokrzyskiego pod nr tel. 41 342 12 32.

  Pełna treść zaproszenia – (plik.pdf) – 138 kb

  linia

  Końskie, 8 lipca 2021r.

  loga polska wies

  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

  Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

  W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

  1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

  Pełna treść pisma (plik.pdf) – 510 kb

  linia

  Końskie, 7 lipca 2021 r.

  zdjęcie z logami projektu opisanego w artykule poniżej

  Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”. W dniu 06 kwietnia 2021 roku podpisana została Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0008/1700 o dofinansowanie dla projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI. „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszarów znajdujących się na terenie Gminy Ruda Maleniecka. Cel będzie osiągnięty poprzez przywrócenie terenom funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.

  Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 240 kb

  linia

  Końskie, 7 lipca 2021 r.

  zdjęcie ulotki promującej działania profilaktyczne w dokonywaniu badań

  linia

  Końskie, 6 lipca 2021 r.

  OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 58

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/ 2

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność: od godz. 09:00 dnia 07.07.2021 do godz. 18:00 dnia 09.07.2021

  Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

  linia

  Końskie, 6 lipca 2021 r.

  W dniu 21 kwietnia 2021 r. weszło w życie zdjęcie logo Inspekcji Weterynaryjnejrozporządzenie wykonawcze Komisji (RWK) 2021/605, ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. W załączniku nr I do ww. rozporządzenia określone zostały 3 obszary objęte ograniczeniami: l, II i III, które odpowiadają dotychczasowym obszarom w sposób następujący:

  Pełna treść rozporządzenia – (plik.pdf) – 1,62 Mb

  linia

  Końskie, 1 lipca 2021 r.

  zdjęcie logo projektu

  AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego "PATENT NA BIZNES". W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych - (projekty konkursowe i pozakonkursowe).

  OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2021 r.- 30.06.2023 r.

  CEL PROJEKTU: Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób: 42 kobiet i 38 mężczyzn.

  FORMY WSPARCIA:

  1. INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM.
  2. SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (Okres realizacji: wrzesień/październik 2021).
  3. SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM.
  4. WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Okres realizacji: grudzień 2021).
  5. WSPARCIE POMOSTOWE DO 16.380,00 zł NETTO (miesięcznie 1.365,00 zł NETTO) (Okres realizacji: grudzień 2021 - listopad 2022).

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 1,48 Mb

  linia

  Końskie, 1 lipca 2021 r.

  ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

  Uchwałą Nr 60/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  Nazwa zadania:

  Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

  Rodzaj zadania:

  Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

  Wobec powyższego, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Końskich.

  Pełna treść uchwały – (plik.pdf) – 350 kb

  linia

  Końskie, 30 czerwca 2021 r.

  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego logo Urzędu Marszałkowskiegowraz z Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje w dn. 19 września 2021r. „XVI Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny”, który odbędzie się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. Będzie to kolejna edycja imprezy, która od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem turystów i odwiedzających (średnio bierze w niej udział od 5 do 10 tysięcy osób). W ramach Jarmarku Agroturystycznego planowane jest zorganizowanie następujących bloków atrakcji:

   „Swojskie klimaty i świętokrzyskie smaki”

  • giełda agroturystyczna, podczas której chętne instytucje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich oraz gospodarstwa agroturystyczne będą promować i prezentować swoją ofertę pobytową oraz posiadane atrakcje. Jest to również doskonała okazja, by zaprezentować walory turystyczne i kulturowe Państwa terenów i wypromować Państwa atrakcje turystyczne, by dotrzeć do potencjalnych gości – mieszkańców Regionu Świętokrzyskiego oraz odwiedzających w tym czasie nasze województwo turystów,
  • trzy konkursy: kulinarny „Warzywne wariacje”, rękodzielniczy „Świętokrzyskie igłą malowane” oraz „Na najpiękniejsze stoisko Jarmarku”- konkursy dla Wystawców Jarmarku Agroturystycznego z nagrodami, do udziału w których serdecznie zapraszam,
  • występy zespołów folklorystycznych,
  • pokazy tradycyjnych rzemiosł,
  • pokazy obrzędowe,
  • kiermasze wyrobów ludowych

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 231 kb

  linia

  Końskie, 28 czerwca 2021 r.

  zdjęcie logo

  Temat ekonomii społecznej i jej związku z organizacjami pozarządowymi nie schodzi ostatnio z ust wielu środowisk. Projekt ustawy po raz kolejny wzbudził gorące dyskusje, dlatego rozmawiać chcemy także my.

  Dlatego Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, podmioty reintegracyjne, samorządy i wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną na konferencję on-line, która odbędzie się 29 czerwca (wtorek) 2021r. w godz. 16.00-20.00 pod hasłem "Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego".

  Pełna treść zaproszenia – (plik.pdf) – 291 kb

  linia

  Końskie, 2 czerwca 2021 r.

  Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

  Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

  Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie). W związku z powyższym informujemy o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

  Z wyrazami szacunku

  WICESTAROSTA

  /-/Wiesław Skowron

  Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 500 kb

  linia

  Końskie, 2 czerwca 2021 r.

  zdjęcie ulotki z zaproszeniem na koncert - opis w artykule

  Szanowni Państwo, Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza do obejrzenia i wysłuchania niezwykłego koncertu „Wolność kocham i rozumiem” z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca. Wydarzenie będzie także okazją do wspomnienia Krzysztofa Krawczyka i jego piosenek, przy których wielu z nas chętnie bawiło się na balach i prywatkach w wolnej Polsce. Koncert, który rozpocznie się 4 czerwca br. o godzinie 19.00 na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego.

  4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce po 1945 roku. Dzięki tym wyborom Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym opozycja demokratyczna zdobyła realny wpływ na swój kraj! To wydarzenie dało także innym nadzieję, że demokratyczne zmiany są możliwe. Z tej okazji Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza na wyjątkowy koncert "Wolność kocham i rozumiem" podczas którego wystąpią: Kasia Kowalska, Skubas, Wojtek Cugowski, Darek „Maleo” Malejonek, Smoła, Marcin Styczeń, Miłka Małecka, Joachim Perlik i Sylwester Domański.

  Podczas koncertu usłyszymy przede wszystkim piosenki Krzysztofa Krawczyka oraz utwory innych artystów, którzy mogli tworzyć w wolnej Polsce. Koncert można będzie obejrzeć online 4 czerwca br. o godz. 19.00 na stronie internetowej niepodlegla.gov.pl, kanale YouTube lub profilu na Facebooku. Serdecznie zapraszamy.

  Biuro Programu "Niepodległa"

  linia

  Końskie, 31 maja 2021 r.

  zdjęcie logo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaARiMR przypomina, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r. można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali oświadczenia czy też wnioski dotyczące dopłat bezpośrednich w formie papierowej, w tym roku muszą złożyć wnioski w formie elektronicznej korzystając z aplikacji eWniosekPlus.

  Termin upływa 17 czerwca 2021 r. Rolnikom, którzy nie mają komputerów lub obawiają się samodzielnego wypełniania wniosku, wsparcia udzielają pracownicy biur powiatowych Agencji.

  linia

  Końskie, 21 maja 2021 r.

  ROZPORZĄDZENIE NR 6/2021

  WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  z dnia 20 maja 2021 r.

  W sprawie uchylenia rozporządzenia nr 5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego.

  Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1421) zarządza się, co następuje:

  § 1. Uchyla się na wniosek Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii rozporządzenie nr 5/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj . 2021.1620).

  § 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

  § 3. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa świętokrzyskiego.

  Wojewoda Świętokrzyski

  Zbigniew Koniusz

  Pełna treść rozporządzenia – (plik.pdf) – 100 kb

  linia

  Końskie, 21 maja 2021 r.

  Szanowni Państwo,zdjęcie logo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

  Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie jest realizowane w ramach 3 projektów:

  • „Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022”, którego wykonawcą od października 2020 r. jest Instytut Ochrony Przyrody PAN,
  • „Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”, którego wykonawcą od marca 2021 r. jest firma KRAMEKO Sp. z o.o.,
  • „Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”, którego wykonawcą od kwietnia 2021 r. jest konsorcjum złożone z następujących podmiotów: Instytut Badawczy Leśnictwa, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Ochrony Środowiska PIB, TAXUS IT Sp. z o.o.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 251 kb

  linia

  Końskie, 18 maja 2021 r.

  BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

  Wydział Prognoz i Opracowań w Warszawie

  Ostrzega:

  Data i godzina wydania: 18.05.2021 - godz. 11:28

  Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

  OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:22

  Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

  Stopień zagrożenia: 2

  Ważność: od godz. 12:00 dnia 18.05.2021 do godz. 12:00 dnia 19.05.2021

  Obszar: Zlewnia Pilicy (świętokrzyskie)

  Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych w zlewni Pilicy przewiduje się dalszy wzrost stanu wody w rzekach. W Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej poziom wody będzie wzrastał przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 142 kb

  linia

  Końskie, 18 maja 2021 r.

  Szanowni Państwo,zdjęcie logo Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych interesantów, jak również mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, uprzejmie informuję, iż na platformie usług eRolnik https:// erolnik.gov.pl /#/ uczestnicy funduszy promocji mogą składać drogą elektroniczną dokument Deklaracja wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych FPZ_ f1. Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.

  Jednocześnie przypominamy o obowiązku naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na rzecz danego funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, o którym mowa wart. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2021r. poz.43, z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych, do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na poszczególne fundusze promocji zobowiązani są przedsiębiorcy:

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 99 kb

  linia

  Końskie, 17 maja 2021 r.

  BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

  Wydział Prognoz i Opracowań w Warszawie

  Ostrzega:

  Data i godzina wydania: 17.05.2021 - godz. 11:48

  Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

  OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 0:20

  Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

  Stopień zagrożenia: 1

  Ważność: od godz. 14:00 dnia 17.05.2021 do godz. 14:00 dnia 18.05.2021

  Obszar: Zlewnia Pilicy (świętokrzyskie)

  Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewni Pilicy przewiduje się wzrost stanu wody w rzekach do strefy wody wysokiej, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 143 kb

  linia

  Końskie, 14 maja 2021 r.

  U W A G A

  „ĆWICZENIE RENEGADE/SAREX-21”

  Starosta Konecki informuje, że w dniach 17-21 maja 2021 r.

  odbędą się ćwiczenia RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

  Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”

  linia

  Końskie, 14 maja 2021 r.

  OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE Nr 43

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

  Obszar: województwo świętokrzyskie - powiat konecki

  Ważność: od godz. 12:30 dnia 14.05.2021 do godz. 22:00 dnia 14.05.2021

  Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Możliwy grad.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 159 kb

  linia

  Końskie, 10 maja 2021 r.

  Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcylogo komenda wojewódzka policji kielce

  Pomimo sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19, świętokrzyska Policja w dalszym ciągu odnotowuje wzmożoną aktywność przestępców dokonujących oszustw na osobach starszych. W celu wyłudzenia pieniędzy oszuści podszywają się pod policjantów, najbliższych członków rodziny, a w ostatnim czasie nawet pod lekarzy. Przestępcy zazwyczaj w sposób losowy wybierają swoje ofiary, najczęściej kontaktują się telefonicznie i namawiają seniorów do udziału w zasadzce na przestępców lub też przed stawiają jedną z kilku nieprawdziwych historii, np. o zagrożonych pieniądzach na koncie bankowym, udziale bliskiej osoby w wypadku samochodowym, prowadzonym postępowaniu przeciwko listonoszowi, który wypłaca emerytury posługując się podrobionymi banknotami lub też wyłudzają pieniądze na szczepionki, które rzekomo mają uratować życie najbliższym.

  Zwykle w tym momencie oszuści proszą o przekazanie pieniędzy, dokonanie przelewu, a czasem wręcz zachęcają seniorów do wzięcia pożyczki. Zdarzają się przypadki, że osoby starsze wyrzucają swoje pieniądze przez okno lub wrzucają je do kosza na śmieci skąd odbierają je przestępcy. Wszystko to dzieje się za namową oszustów pod presją czasu i towarzyszących emocji.

  W trosce o Państwa bezpieczeństwo apeluję o czujność i rozwagę. Pamiętajmy:

  1. Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, nigdy nie dzwonią z żądaniem przekazania gotówki, dokonania przelewu czy wzięcia pożyczki.
  2. Policja nigdy nie prosi telefonicznie o pomoc w schwytaniu przestępców.
  3. Nie należy przekazywać pieniędzy osobom, których się nie zna, nawet jeżeli twierdzą, że są znajomymi członków rodziny, lekarzami lub policjantami.
  4. Kiedy dzwoni osoba podająca się za policjanta, członka rodziny, lekarza lub przedstawiciela innej instytucji i domaga się pieniędzy, należy się rozłączyć, a następnie zadzwonić na numer alarmowy 112 lub skontaktować się z najbliższym członkiem rodziny, informując o całej sytuacji.
  5. Fałszywi policjanci często straszą swoje ofiary sankcjami karnymi za brak współpracy – jeżeli już rozmowa zostanie podjęta, nie działajmy pod presją czasu, nie dajmy się ze zastraszyć.
  6. Jeśli osobiście pojawi się w miejscu naszego zamieszkania nieumundurowany policjant, zażądajmy okazania legitymacji i potwierdźmy jego dane dzwoniąc na numer alarmowy 112.

  Zwracam się takie z apelem do osób młodych - informujcie Waszych rodziców i dziadków o tym. że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Poinstruujcie najbliższych, jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o przekazanie pieniędzy. Pamiętajmy, że często od nas samych, od naszej rozwagi i przezorności zależy nasze bezpieczeństwo.

  nadinsp. dr Jarosław Kaleta

  linia

  Końskie, 7 maja 2021 r.

  OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE Nr 41

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność: od godz. 13:00 dnia 07.05.2021 do godz. 20:00 dnia 07.05.2021

  Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 159 kb

  linia

  Końskie, 5 maja 2021 r.

  OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE Nr 40

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze/1

  Obszar: województwo świętokrzyskie - powiat konecki

  Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.05.2021 do godz. 21:00 dnia 05.05.2021

  Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie niewielki grad.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 140 kb

  linia

  Końskie, 04 maja 2021 r.

  Szanowni Państwo, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Giełda staży” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 który ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez udzielnie wsparcia w zakresie Indywidualnego Planu Działania oraz Stażu Zawodowego dla osób do 30 roku życia. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy z obszaru województwa świętokrzyskiego, w szczególności osób które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. a także osób z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z kategorii NEET, oraz osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów oraz kobiet.

  zdjęcie plakatu z napisem giełda staży, opis w artykule

  linia

  Końskie, 30 kwietnia 2021 r.

  Rozporządzenie nr 5/ 2021 - Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego

  Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 142 1), w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu i wirusa H5N 1 u dzikiego ptactwa na terenie województwa świętokrzyskiego, zarządza się, co następuje.

  Zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem drobiu lub innych ptaków.

  Zakaz, o którym mowa w 1 „ obowiązuje do odwołania wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa świętokrzyskiego. Zakaz, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązuje niezależnie od nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 20 1 7 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 20 1 Z r. poz. 722).

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

  Wojewoda Świętokrzyski

  Zbigniew Koniusz

  linia

  Końskie, 30 kwietnia 2021 r.

  Zaproszenie do udziału w konkursie „Równać Szanse – Małe Granty”

  Szanowni Państwo, ruszył nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty. Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. W konkursie Równać Szanse - Małe Granty można zdobyć do 8 500 zł na realizację pięciomiesięcznego projektu w swojej miejscowości. O granty w konkursie mogą ubiegać się następujące podmioty ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców:

  • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
  • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
  • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
  • Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

  Wsparcie można uzyskać na projekty rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

  Wnioski można składać do 1 czerwca do godziny 12:00.

  Organizatorem naboru wniosków jest Fundacja Civis Polonus. Dodatkowych informacji Fundacja Civis Polonus udziela telefonicznie pod numerem 48 609 458 344 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  W załączeniu materiały dotyczące ww. konkursu:

  Zasady Konkursu – (plik.pdf) – 174 kb

  Kryteria oceny – (plik.pdf) – 47 kb

  Wniosek – (plik.pdf) – 142 kb

  Kryteria oceny merytorycznej – (plik.pdf) – 50 kb

  linia

  Końskie, 27 kwietnia 2021 r.

  OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE Nr 37

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/1

  Obszar: województwo świętokrzyskie - powiat konecki

  Ważność: od godz. 00:00 dnia 28.04.2021 do godz. 07:30 dnia 28.04.2021

  Przebieg: Na przeważającym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -3°C.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 159 kb

  linia

  Końskie, 26 kwietnia 2021 r.

  WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

  OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 49

  WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

  o godz. 13:56 dnia 26.04.2021

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1 ZMIANA

  Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)- powiaty: opatowski(38), ostrowiecki(38), sandomierski(38), skarżyski(39), starachowicki(36)

  Ważność: od godz. 23:00 dnia 26.04.2021 do godz. 08:00 dnia 28.04.2021

  Prawdopodobieństwo: 80%

  Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, lokalnie do -4°C, przy gruncie od -5°C do -3°C. Temperatura maksymalna we wtorek do 10°C, w środę do 15°C.

  SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie (5 powiatów) od 23:00/26.04 do 08:00/28.04.2021 temp. min. -4 st., przy gruncie -5 st. temp. maks. 15 st. Dotyczy powiatów:

  opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski i starachowicki.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 173 kb

  linia

  Końskie, 26 kwietnia 2021 r.

  zdjęcie logo Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

  Szanowni Państwo, - Biuro Programu "Niepodległa" udostępni bezpłatnie jednostkom samorządu terytorialnego, samorządowym instytucjom kultury, szkołom i innym podmiotom publicznym wielkoformatową animację komputerową (mapping), która opowie o historii powstań śląskich. Projekcja ma być hołdem dla bohaterów walczących o polskość Śląska w 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2 maja będziemy obchodzić 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Z tej okazji Biuro Programu "Niepodległa", w ramach ogólnopolskiej kampanii "Śląsk wspólna sprawa", organizuje multimedialne wydarzenie kulturalno-edukacyjne, które będzie mieć formę wielkoformatowej animacji komputerowej 2D z elementami 3D (tzw. mapping). Animacja opowie o kluczowych dla historii Górnego Śląska i Polski wydarzeniach sprzed 100 lat. Animację udostępnimy bezpośrednio zainteresowanym jednostkom na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 242 kb

  linia

  Końskie, 23 kwietnia 2021 r.

  OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE Nr 36

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/ 1

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność: od godz. 23:00 dnia 23.04.2021 do godz. 09:00 dnia 27.04.2021

  Przebieg: Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C. Temperatura maksymalna przeważnie od 8°C do 11°C.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

  linia

  Końskie, 22 kwietnia 2021 r.

  Stypendia NA STUDIAzdjęcie logo stypendia pomostowe

  Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, dzięki któremu studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, mogą otrzymać stypendia na studia, począwszy już od I roku studiów. Stypendyści osiągający dobre wyniki w nauce mogą liczyć na wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej. Stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów – skierowane jest do maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych oraz spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR, lub pochodzą z rodzin wielodzietnych bądź są wychowankami państwowych domów dziecka/rodzin zastępczych, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych, lub zostali rekomendowani do udziału w Programie przez współpracujące w jego ramach pozarządowe organizacje lokalne. Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

  Regulamin przyznawania stypendiów- (plik.pdf) – 3.44 mb.

  linia

  Końskie, 20 kwietnia 2021 r.

  Zdrowie w warunkach izolacji domowej spowodowanej przez COVD-19

  Szanowni Państwo,

  pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia przyczyniły się do drastycznego obniżenia poziomu aktywności fizycznej. Ograniczenia te są problemem nie tylko dla osób, które zajmują się sportem profesjonalnie ale również dla tych, dla których aktywność fizyczna jest integralnym elementem stylu życia. Regularne podejmowanie aktywności fizycznej przynosi wymierne korzyści zdrowotne. Jest ona niezbędna w budowaniu odporności, pomaga w walce ze stresem i pokonaniu wszelkich trudów życia codziennego. Dlatego szczególnie teraz, kiedy mierzymy się z pandemią koronawirusa każda forma aktywności fizycznej jest niezwykle istotna, w szczególności w grupie seniorów, którzy są najbardziej narażeni na skutki trwającej pandemii.

  Pełna treść pisma (plik.pdf) – 430 kb

  linia

  Końskie, 20 kwietnia 2021 r.

  plakat bitwa regionow

  Bitwa regionów - Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

  VI Edycja Konkursu - zgłoszenia do 30 czerwca 2021 roku! Nagrajcie film wideo (max. 120 sekund) prezentujący potrawę charakterystyczną dla Waszego Regionu. Oczarujcie Jury Waszą energią, doświadczeniem kulinarnym i podzielcie się historią przepisu. Potrzebujecie pomocy - zgłoście się do naszych oddziałów terenowych KOWR, z radoscią pomożemy! Kontakty znajdziecie na www bitwaregionow.pl

  linia

  Końskie, 17 kwietnia 2021 r.

  WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE "PRACA NA DAWNEJ FOTOGRAFII"

  Już dziś nadarza się okazja do wygrania cennych nagród oraz pokazania młodemu pokoleniu jak wyglądały realia pracy w czasach PRL i początku nowego ustroju. Portal Aplikuj.pl daje możliwość do wzięcia udziału w konkursie „Praca na dawnej fotografii”, który polega na zgromadzeniu starych fotografii, które są związane z dawniej wykonywaną pracą. Jeśli ukończyłeś 50 lat, mieszkasz w województwie świętokrzyskim/ łódzkim, a w albumach trzymasz pamiątkowe zdjęcia z przedsiębiorstwa, w którym pracowałeś to wykorzystaj tą szansę i podziel się z nami swoimi wyjątkowymi wspomnieniami.

  Wyślij do naszej redakcji maksymalnie 3 zdjęcia i spróbuj swoich sił z innymi uczestnikami. Zdjęcia należy nadesłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://www.aplikuj.pl/konkurs-praca-na-dawnej-fotografii-zgloszenie. Portal Aplikuj.pl przygotował wartościowe nagrody, a jedna z nich może trafić do Ciebie. Są to: telefony komórkowe, gadżety, kursy komputerowe (od strefakursow.pl) i cenne książki. Do konkursu można przystąpić samemu, a jeżeli z jakiejś przyczyny jest to niemożliwe, można zwrócić się o pomoc do bliskiej Ci osoby. Konkurs trwa od 4 marca 2021 do 4 czerwca 2021.

  Regulamin i szczegóły projektu można znaleźć na stronie: https://www.aplikuj.pl/konkurs-praca-na-dawnej-fotografii.

  zdjęcie konkurs

  linia

  Końskie, 14 kwietnia 2021 r.

  ARIMR przypomina - Wnioski o dopłaty tylko przez Internet

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Od roku 2021 do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej. Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl oraz w placówkach terenowych ARiMR.

  zdjęcie plakatu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  linia

  Końskie, 12 kwietnia 2021 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 34 - 35

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki

  Obszar: województwo świętokrzyskie powiat konecki

  Ważność: od godz. 00:00 dnia 13.04.2021 do godz. 08:00 dnia 13.04.2021

  Przebieg Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -2°C.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 160 kb

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) – 159 kb

  linia

  Końskie, 9 kwietnia 2021 r.

  Płuca Polski - Konkursplakat z zaproszeniem do udziału w konkursie

  Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów kampanii społeczno-edukacyjnej „Płuca Polski”, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konkursie pt. „Samorząd oddychający pełnymi płucami”, organizowanym dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Po chorobach układu krążenia i nowotworach, choroby układu oddechowego są trzecią najczęstszą przyczyną zgonów w Unii Europejskiej1. Choroby te charakteryzują się dużym kosztem opieki podstawowej, opieki szpitalnej oraz leków, a także utratą produktywności osób, które z powodu ich wystąpienia nie mogą być aktywne zawodowo. Aby zwrócić uwagę na stały wzrost zachorowań na schorzenia płuc, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), idiopatyczne włóknienie płuc (IPF), organizatorzy kampanii „Płuca Polski” zainicjowali konkurs adresowany do jednostek samorządu terytorialnego.

  Celem konkursu, do którego zapraszamy samorządy w całej Polsce, jest przede wszystkim wyróżnienie tych spośród nich, które podejmują aktywne działania nakierowane na prewencję chorób płuc wśród swoich mieszkańców. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przedstawienie działań, które zainicjowali i wdrożyli Państwo na swoim terenie na przestrzeni ostatnich 3 lat (2017-2020). Mogą to być dowolne działania, np. związane z edukacją w zakresie korzyści zdrowotnych wynikających z rzucenia palenia papierosów, organizacją badań spirometrycznych czy zmierzające do podniesienia jakości powietrza. Komplet materiałów, które Państwo przedstawią powinien zawierać opis podjętej inicjatywy, czas, w którym została ona zrealizowana, efekty, jakie przyniosła oraz dowolną dokumentację graficzną (zdjęcia, filmy, plakaty, ulotki, itp.).

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 140 kb

  linia

  Końskie, 6 kwietnia 2021 r.

  Ile osób mieszka w polsce, powszechny spis ludności

  W imieniu Urzędu Statystycznego w Kielcach prosimy Państwa o zaangażowanie się w promocję NSP2021 przez informowanie o spisie pracowników, znajomych oraz  bliskich, spisanie siebie oraz zachęcanie do samospisu innych  – aplikacja formularzowa jest na stronie https://spis.gov.pl/.

  Działania popularyzacyjne GUS prowadzi również w mediach społecznościowych Urzędu (facebook i twitter). Zachęcamy do lajkowania i podawania postów. W załączeniu przekazujemy do wykorzystania post dedykowany naszej akcji oraz link do strony https://spis.gov.pl/materialy-do-pobrania/, z której można pobrać materiały do przygotowania wpisów.  

  Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie i aktywność w szerzeniu hasła tegorocznego spisu - Liczy się każdy i przekazujemy serdeczne pozdrowienia od całego Zespołu Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach.

  linia

  Końskie, 6 kwietnia 2021 r.

  Wysłuchania publiczne w sprawie ofopkoncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

  Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

  Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób. Więcej na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

  linia

  Końskie, 29 marca 2021 r.

  Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów logo polska od kuchnidla Kół Gospodyń Wiejskich.

  Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

  Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów
  i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom. Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu przygotowane zostały cztery konkursy angażujące Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

  Wybory Miss Wdzięku

  Podczas tego konkursu wybierane są najpiękniejsze działaczki KGW, jednak nie chodzi tu jedynie o piękno fizyczne. Kandydatki starające się o tytuł Miss Wdzięku będą musiały skraść serca oceniających także swoim wdziękiem, osobowością, zakresem działania oraz zaprezentowanymi umiejętnościami. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

  Konkurs Kulinarny

  Podczas Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich wezmą udział w wyjątkowej rywalizacji kulinarnej – za zadanie mają przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat.

  Konkurs Artystyczny

  To kategoria dla Pań, które w ramach Kół Gospodyń Wiejskich doskonałą swoje wyjątkowe umiejętności. Talentem może być wszystko, co postrzegacie w ten sposób: śpiew, taniec, malowanie, haft, lepienie z gliny czy też tworzenie pięknych symboli regionalnych, wycinanek itp.

  Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię

  Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.

  Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie: https:// www. festiwalpolskaodkuchni.pl/wez-udzial-w-konkursach-s6069

  Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:

  I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.

  Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe, na podstawie kryteriów podanych w Regulaminach Konkursów, wybiorą łącznie około 105 najbardziej inspirujących Kół ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu.

  II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.

  Półfinały Konkursu odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji. W trakcie Półfinałów Wojewódzkich konkursów wybrane we wcześniejszym etapie Koła będą mogły zaprezentować zgłoszone do konkursów potrawy, talenty oraz kandydatki do Miss Wdzięku na żywo oraz opowiedzieć o zakresie swoich działań. Do Finału przejdą 2 Koła z każdej kategorii konkursowej.  Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody. Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w każdej kategorii to 3 000 zł.

  III Etap Konkursu - Finał.

  Finał Festiwalu odbędzie się 25 września 2021 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Podczas ostatniej z edycji Festiwalu rozstrzygnięte zostaną konkursy i wyłonione Laureatki nagród głównych, które zostaną wręczone Zwyciężczynią w trakcie uroczystej gali. Na zakończenie uczestnicy Festiwalu zostaną zaproszeni na koncert „Roztańczony PGE Narodowy”. Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 15 000 zł. Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja transmitowana będzie na żywo w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2.

  Więcej informacji na stronie: www. festiwalpolskaodkuchni.pl

  oraz na naszym profilu na Facebooku: https:// www. facebook.com/polskaodkuchni

  linia

  Końskie, 25 marca 2021 r.

  Ogólnopolska akcji, pn.„Zielony Rekord”zdjęcie logo Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

  Serdecznie Państwa zachęcam do włączenia się w akcję „Zielony Rekord”, która odbędzie się 30 kwietnia 2021 roku i o rozpropagowanie jej wśród pracowników oraz społeczności lokalnej. Celem akcji jest dbałość o jakość powietrza w naszym regionie, jak i w całej Polsce. Kluczowe jest więc zasadzenie jak największej ilości roślin. W akcję zaangażowały się przedsiębiorstwa, instytucje pożytku publicznego, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym leży na sercu dbałość o środowisko naturalne. W tym względzie liczę również na Państwa. Biorąc udział w akcji należy:

  1. Posadzić dowolną ilość roślin w swoim biurze, domu, na działce lub w ogrodzie.

  2.odać liczbę zasadzonych roślin, zrobić zdjęcie przed i po nasadzeniu oraz opublikować je w mediach społecznościowych i oznaczyć hasztagiem #ZielonyRekord.

  Więcej informacji na temat przedsięwzięcia znajduje się na stronie www.dotlenieni org.

  linia

  Końskie, 25 marca 2021 r.

  zdjęcie plakatu zapraszającego do zapisów na żołnierzy zawodowych, opis plakatu poniżej

  Wojska obrony terytorialnej - Zawsze gotowi, zawsze blisko.

  Zostań jednym z Nas - 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej,

  Rekruter - 10 ŚBOT - kontakt 792 186 461

  linia

  Końskie, 17 marca 2021 r.

  Program Aktywny Samorząd 2021 r.

  MODUŁ I - Wnioski o dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu ,, Aktywny Samorząd’’ Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową można składać w formie elektronicznej w systemie SOW oraz w wersji papierowej:

  • od dnia 01 marca do dnia 31 sierpnia 2021 r.

  UWAGA STUDENCI ! Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

  MODUŁ II - Wnioski o dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu,, Aktywny Samorząd’’ Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym można składać w formie elektronicznej w systemie SOW oraz w wersji papierowej:          

  • od dnia 01 marca do dnia 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
  • od dnia 01 września do dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

  Plakat programu Aktywny Samorząd - opis pod plakatem

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiat Konecki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich - Pilotażowy Program Finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd” - Realizator Programu – Powiat Konecki - Jednostka realizująca – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

  Program „Aktywny Samorząd” skierowany jest do osób niepełnosprawnych:

  - odbywających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mających otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi,

  - aktywnych zawodowo: zatrudnionych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, posiadająca wiek aktywności zawodowej,

  - posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia.

  W Ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do:

  1. Zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
  2. Prawa jazdy:
  3. Sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
  4. Utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  5. Dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  6. Pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;
  7. Pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  8. Pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  9. Zakupu protezy kończyn(co najmniej na III poziomie jakości);
  10. Utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyn(co najmniej na III poziomie jakości);
  11. Pomocy w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
  12. Utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie do żłobka, przedszkola itp.);
  13. Uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (studiów, szkoły policealnej itp.).

  Więcej szczegółowych informacji o programie Aktywny Samorząd można uzyskać pod numerami telefonów:  – 781 477 023, (41) 260 49 70, (41) 372 84 06

  Zapraszamy do składania wnoisków

  Urszula Przygodzka

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

  linia

  Końskie, 10 marca 2021 r.

  INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

  POZIOMU INFORMOWANIA

  Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

  Data wystąpienia: 10.03.2021 r. godz. 9.30

  Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.30 dnia 10.03.2021 r. do godz. 24.00 dnia 10.03.2021 r.

  Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i emisji ze źródeł przemysłowych.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 414 kb

  linia

  Końskie, 5 marca 2021 r.

  Pierwsza w Polsce anonimowa i darmowa zdjęcie poglądowe aplikacji internetowejplatforma wsparcia dostępna w aplikacji mobilnej

  GrupaWsparcia.pl to w pełni darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. Bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Od 1 marca 2021 roku z portalu GrupaWsparcia.pl można korzystać również za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w systemach Android i IOS. To kamień milowy w niesieniu pomocy w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 760 kb

  grupa wsparcia 1

  linia

  Końskie, 23 lutego 2021 r.

  Raport o stanie zapewnienia dostępności

  Realizując zapisy art. 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 ze zmianami), przypominam o obowiązku sporządzenia raportów o stanie zapewnienia dostępności. Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie o obowiązku raportowania wszystkie podmioty podległe i nadzorowane przez Państwa Jednostki. Raporty należy wypełnić za pośrednictwem PS GUS – portalu sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego. Jako adresata wszystkich uzupełnionych raportów należy wskazać Wojewodę Świętokrzyskiego. Nie należy wysyłać dodatkowo raportów do wojewody, gdyż zostaną one automatycznie przekazane do GUS, a następnie do MFiPR. W przypadku braku dostępu do PS GUS, należy zwrócić się do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o wydanie danych niezbędnych do logowania. Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie dodatkowych informacji jakościowych (rubryka z uwagami na formularzu raportu PS GUS) i przesłanie do Wojewody Świętokrzyskiego w terminie do 15 kwietnia br. Mogą to być m.in. informacje na temat dobrych praktyk stosowanych przez kierowane przez Państwa Jednostki, szczególnych inicjatyw związanych z zapewnieniem dostępności itp. Nadmienić należy, że przekazanie informacji dodatkowych nie jest obowiązkowe, ale będzie pomocne przy opracowywaniu przez Wojewodę zbiorczego raportu do Ministerstwa.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 100 kb

  Pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – (plik.pdf) – 157 kb

  linia

  Końskie, 15 lutego 2021 r.

  XIII Edycja Konkursu na prace dotyczące konkurs polska wiesPolskiego Rolnictwa i obszarów wiejskich

  „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

  W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

  1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

  W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) - 511 kb

  linia

  Końskie, 15 lutego 2021 r.

  plakat o numerze alarmowym 112, pełny opis w załączniku

  Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 984 kb

  linia

  Końskie, 5 lutego 2021 r.

  Program ochrony powietrza

  W związku z planowaną na dzień 26 marcazdjęcie program ochrony powietrza 2021 r. Konferencją on-line pn. "Jak skutecznie wdrażać Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego i uchwałę antysmogową" przekazuję Państwu materiały szkoleniowe oraz plakat informacyjny z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie treści "Niezbędnika antysmogowego" mieszkańcom, a także wywieszenie plakatów na Państwa terenie w celu kształtowania postaw proekologicznych, co jest warunkiem osiągnięcia efektu ekologicznego. Materiały będą również dostępne do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej tut. Urzędu www.swietokrzyskie.pro w zakładce "Ochrona powietrza".

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 1,02 mb

  Plakat programu ochrony powietrza - (plik.pdf) – 1,40 mb

  linia

  Końskie, 4 lutego 2021 r.

  OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 20
  WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
  o godz. 07:35 dnia 04.02.2021


  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1 - Silny wiatr/1
  Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(15), jędrzejowski(15), Kielce(16), kielecki(16), konecki(13), opatowski(14), ostrowiecki(15), pińczowski(16), sandomierski(14), skarżyski(14), starachowicki(13), staszowski(15), włoszczowski(15)
  Ważność: od godz. 15:00 dnia 04.02.2021 do godz. 09:00 dnia 05.02.2021
  Prawdopodobieństwo: 80%
  Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -3°C.

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 163 kb

  linia

  Końskie, 1 lutego 2021 r.

  program 500 plus

  Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę. Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dzieci do 18. r.ż., a także dyrektorzy domów pomocy społecznej w niektórych przypadkach.

  Ważne!: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Takie samo wsparcie przysługuje także placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnym placówkom opiekuńczo - terapeutycznym oraz interwencyjnym ośrodkom preadopcyjnym.

  Załączniki:

  Informator programu – (plik.pdf) – 180 kb

  Ulotka 500 PLUS – (plik.pdf) – 156 kb

  Informator programu – (plik.pdf) – 156 kb

  Plakat programu – (plik.pdf) – 1.30 mb

  linia

  Końskie, 26 stycznia 2021 r.

  Szanowni Państwo,logo punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

  W ramach realizacji umowy w zakresie edukacji prawnej, na stronie Fundacji pojawiły się nowe informacje z tego zakresu.

  "OBJAŚNIENIE WNIOSKU O UBEZWŁASNOWOLNIENIE",

  "OMÓWIENIE WNIOSKU O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ" - http:// fundacja.togatus.pl/

  linia

  Końskie, 25 stycznia 2021 r.

  Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości

  zdjęcie loga projektu ośrodka promowanie przedsiębiorczości

  Pragniemy poinformować, że Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje projekt " Akademia Kompetencji Menadżera makro region 3: woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie" dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy zajmują stanowiska kierownicze lub są przewidziani do awansu na takie stanowiska. Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów szkoleń i doradztwa. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich firm z województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w promocji projektu. Niezwykle cenna będzie dla nas pomoc w rozpowszechnieniu informacji o projekcie wśród lokalnych przedsiębiorców.

  linia

  Końskie, 19 stycznia 2021 r.

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

  poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu!

  Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

  Data wystąpienia: 18.01.2021 r. godz. 9.00

  Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 dnia 18.01.2021 r. do godz. 24.00 dnia 19.01.2021 r.

  Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i emisji ze źródeł przemysłowych.

  Pełna treść informacji – (plik.pdf) – 630 kb

  linia

  Końskie, 18 stycznia 2021 r.

  zdjęcie Logo do apelu

  APEL

  do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  oraz

  Głównego Lekarza Weterynarii

  Szanowni Państwo!

  Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

  Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

  - zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

  - nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

  - nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

  - stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami, umyć ręce wodą z mydłem;

  - stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

  - przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

  Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

  Pełna treść apelu – (plik.pdf) – 217 kb

  linia

  Końskie, 18 stycznia 2021 r.

  Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju

  zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

  Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę np. świnia, owca, koza, czy koń ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

  Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

  W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.

  Pełna treść informacji – (plik.pdf) – 820 kb

  linia

  Końskie, 18 stycznia 2021 r.

  ROLNICZY HANDEL DETALICZNY zdjęcie logo wojewódzkiego inspektoratu weterynarii w Kielcach

  Sprzedawaj żywność pochodzącą w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu konsumentowi finalnemu w punkcie wytwarzania lub w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu (np. targowisko, wystawa, festyn)!

  CO MOŻNA WYTWARZAĆ I SPRZEDAWAĆ?

  - Mleko surowe, mleko surowe i siarę, surową śmietanę, jaja od drobiu, jaja od ptaków bezgrzebieniowych, produkty pszczele nieprzetworzone, produkty rybołówstwa oraz żywe ślimaki lądowe.

  - Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, drobiowe, zajęczaków lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone, świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone, produkty mięsne, mleczne lub produkty na bazie siary, jajeczne, wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa, gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego.

  - Żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym gotowe posiłki.

  JAK ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ?

  W terminie 30 dni przed dniem rozpoczęciem planowanej działalności złóż pisemny wniosek do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii (PLW) o wpis zakładu do rejestru.

  ROLNIKU - ZAPYTAJ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII O SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ORAZ ŻYWNOŚCI ZŁOŻONEJ W RAMACH RHD.

  Pełna treść ogłoszenia – (plik.pdf) – 175 kb

  linia

  Końskie, 14 stycznia 2021 r.

  plakat Wojskowa Komenda Uzupełnień

  linia

  Końskie. 14 stycznia 2021 r.

  W związku z pogarszającą się sytuacją dotyczącą logo Inspekcji Weterynaryjnejwysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje w sezonie jesiennym 2020 roku wystąpiło 20 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermach utrzymujących drób oraz 4 przypadki u dzikiego ptactwa. Analiza lokalizacji pierwszych europejskich ognisk/przypadków HPAI H5Nx wskazuje, że wirus dotarł do Europy od północnego-wschodu razem z ptakami dzikimi migrującymi pobrzeżem Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, prawdopodobnie z rejonów północno-zachodniej Rosji (daleka północ, zachodnia Syberia). Biorąc pod uwagę szlaki migracyjne przemieszczania się ptaków dzikich dużą rolę we wprowadzeniu wirusa do Europy mogły odgrywać świstuny (Mareca penelope) oraz różne gatunki gęsi. Zdecydowana większość ptaków, u których stwierdzono obecność wirusa należy do rzędu blaszkodziobych, siewkowych i szponiastych. Duży odsetek wyników dodatnich stanowią przypadki u bernikli białolicej oraz u innych gatunków dzikich gęsi. Co również istotne, zdecydowana większość wyników dodatnich dotyczyła ptaków padłych, choć obecność wirusa stwierdza się również u ptaków upolowanych, nie wykazujących objawów klinicznych.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 1.85 mb

  linia

  Końskie, 14 stycznia 2021 r.

  Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zdjęcie logo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego(państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) realizuje badanie ankietowe poświęcone prasie samorządowej. Pojęcie lokalnej prasy samorządowej odnosi się do pism/gazet/biuletynów/informatorów wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez jednostki im podległe/zależne. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety pt. "Diagnoza samorządowej prasy lokalnej" do dnia 18 stycznia 2021 r. Poniżej podajemy link do ankiety, która dostępna jest na stronie NIST - https://www.nist.gov.pl/Ankieta-prasa

  Wyniki badania ujęte zostaną w raporcie, który zamieszczony będzie na stronie www.nist.gov.pl. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i Państwa zaangażowanie. Dodatkowych informacji udziela Pani dr Maria Kurowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., + 48 690 470 988 oraz Pani Ewa Kaleta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. +48 690470993.

  Wszelkie informacje dotyczące działalności Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dostępne są na stronie internetowej Instytutu https:/ / www.nist.gov.pl/. Zapraszam do współpracy!

  linia

  Końskie, 14 stycznia 2021 r.

  plakat zaproszenie na szkolenie do KSWP

  Plakat zaproszenia do udziału w szkoleniu - (plik.pdf) - 340 kb

  linia

  Końskie, 7 stycznia 2021 r.

  WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

  OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 3

  WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

  o godz. 12:19 dnia 07.01.2021

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

  Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(3), Kielce(3), kielecki(3), konecki(2), opatowski(2), ostrowiecki(2), sandomierski(2), skarżyski(2), starachowicki(2), staszowski(3)

  Ważność: od godz. 15:00 dnia 07.01.2021 do godz. 11:00 dnia 08.01.2021

  Pełna treść ostrzeżenia – (plik.pdf) - 171 kb

  linia

  Końskie, 30 grudnia 2020 r.

  plakat mistrz

  Regulamin i Warunki Konkursu - (plik.pdf) - 280 kb

  linia

  Końskie, 21 grudnia 2020 r.

  Czujka Na Straży Twojego Bezpieczeństwa

  W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

  „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

  Główne przekazy tegorocznej kampanii

  • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy. Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on x»yczuwalny przez ludzkie anysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
  • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
  • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądyu czyszczenie przewodów kominowych oraz -— prawdzenie instalacji wentylacyjnej.
  • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
  • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
  • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

  Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

  Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia v»'nika z faktu, że tlenek węgla jest:

  • bezwonny,
  • bezbarwny,
  • pozbawiony smaku.

  Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

  Co jest główną przyczyną zatrué tlenkiem węgla?

  Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:  nieszczelności.

  • braku konserwacji, w tym czyszczenia. wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w zvOązku z wymianą starych okien i drzv»i na nowe. PRZYPOMINAMY!

  Zgodnie z SS 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

  Z kolei art. 62 ust. I pkt I c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,  i wentylacyjnych).

  RADZIMY!

  Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

  1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
  2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
  3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
  4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
  5. W przypadku wymiany okien na nowe. sprawdź popravułość działania wentylacji. nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

  Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

  W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

  https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy-2020-2021

  linia

  Końskie, 16 grudnia 2020 r.

  Ulotka z napisem komputer dla dziecka z rodziny rolniczej  baner1

  Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

  Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

  Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

  Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

  Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

  Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

  Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

  Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

  Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  List od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - (plik.pdf) - 548 kb

  linia

  Końskie, 11 grudnia 2020 r.

  Drugi etap konsultacji społecznych dokumentu pn.:logo Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

  „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

  Szanowni Państwo, Informuję, że spółka Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o. rozpoczęła trwający do dnia 31 grudnia 2020 r. drugi etap konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) oraz związanej z nim Prognozy oddziaływania na środowisko. Podobnie, jak to miało miejsce podczas pierwszego etapu, celem trwających obecnie konsultacji społecznych jest wczesne zidentyfikowanie istotnych uwarunkowań mających wpływ na dalszy proces realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego kraju, w tym również wytyczenie korytarzy transportowych przechodzących przez województwo świętokrzyskie, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią w/w dokumentów, dostępnych pod adresem: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl#raport

  oraz zgłaszanie opinii, uwag i wniosków bezpośrednio do spółki CPK sp. z o. o. Państwa zaangażowanie pozwoli zidentyfikować istotne uwarunkowania nierzadko dostrzegalne jedynie na szczeblu lokalnym, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji, w tym również na przebieg nakreślonych wstępnie korytarzy transportowych.

  Z poważaniem

  Andrzej Bętkowski

  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

  linia

  Końskie, 11 grudnia 2020 r.

  logo

  Zjawisko marnowania żywności to proces szkodliwy społecznie, ekonomicznie oraz ekologicznie i dotyczy każdego z nas. Problem ten generujemy wszyscy: zarówno rolnicy, producenci, dystrybutorzy, konsumenci jak i sprzedawcy. W Polsce marnuje się rocznie ok. 235 kg żywności na osobę rocznie, co łącznie daje ok. 9 mln ton. Taka ilość żywności pozwoliłaby przygotować 18 miliardów posiłków, Należy przeciwdziałać temu problemowi. Jako sieć sklepów Biedronka chcemy realnie wpływać na zmniejszenie ilości marnowanej żywności w Polsce. Jest to możliwe dzięki naszym własnym działaniom oraz dawaniu dobrego przykładu milionom klientów, tak aby budowali nowe nawyki: lepiej planowali zakupy; odpowiednio przechowywali kupioną żywność w domu oraz zużywali Ją do końca.

  Chociaż ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności, zobowiązującą sklepy wielkopowierzchniowe do przekazywania produktów partnerom charytatywnym, obowiązuje od niedawna, to sieć sklepów Biedronka już od 2016 roku rozwija program przekazywania niesprzedanych artykułów spożywczych. Dotychczas 1 894 sklepy Biedronka z całej Polski współpracowały z ponad 100 Organizacjami Pożytku Publicznego w tym z Bankami Żywności, diecezjalnym i archidiecezjalnym Caritas, a także lokalnymi organizacjami. Tylko w 2019 r.

  przekazaliśmy ponad 9600 ton nadwyżek żywności, które trafiły do ok. 353 tys. potrzebujących. W okresie od 2016 r. Biedronka przekazała ponad 10 tys. ton żywności o łącznej wartości ponad 200 mln zł, z których dla potrzebujących zostały przygotowane paczki oraz posiłki w jadłodajniach.

  Jako Samorząd mogą Państwo poinformować przedstawicieli lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka przekazywania jej potrzebującym. Abyśmy w naszym regionie wspólnie mogli przeciwdziałać marnowaniu żywności, prosimy o zaapelowanie do lokalnych fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji, o wypełnienie formularza na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp i zgłoszenie się w programie sieci sklepów Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności

  Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacj: Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

  pomocy społecznej, tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących. O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje równłeż dostępność wybranego sklepu.

  linia

  Końskie, 3 grudnia 2020 r.

  Szanowni Państwo!

  ws logo

  Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czas wyjątkowy i wyczekiwany, zwłaszcza przez dzieci. Za nami trudny rok, który przyszło nam przeżywać w niespotykanych dotąd okolicznościach. Każdy z nas chciałby powrotu do normalności i takiego poziomu funkcjonowania jak przed pandemią.

  Aby choć na chwile oderwać się od codziennych spraw, chciałbym zaprosić wszystkich, a zwłaszcza dzieci, do obejrzenia niezwykłego przedstawienia. "Piosenki na zimę" w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora Kubuś gwarantują wspaniałą zabawę i mnóstwo dobrego humoru. Mam nadzieję, iż przygotowany spektakl będzie miłym upominkiem dla najmłodszych, ale również i Państwo z przyjemnością go zobaczycie.

  Zachęcam do udostępnienia przedstawienia, którego premiera odbędzie się 4 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 na kanale You Tube oraz portalu społecznościowym Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Życzę wszystkim dobrej zabawy.

  Na nadchodzące święta i nowy rok proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności oraz energii do podejmowania i realizacji kolejnych wyzwań.

  linia

  Końskie, 30 listopada 2020 r.

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2021 r.”

  ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

  Uchwałą Nr 157/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania  publicznego w 2021 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

  RODZAJ ZADANIA:

  Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Józefa Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul Zamkowa 1A, 26-260 Fałków lokal 19.

  Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

  W poniższym dokumencie znajdą Państwo treść ww. Uchwały wraz z wynikami przedmiotowego konkursu – (plik.pdf) - 461 kb

  linia

  Końskie, 25 listopada 2020 r.

  Zapytanie ofertowe dotyczące usługi opiniowania zdjęcie logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychprojektów w ramach ,,Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”.

  Przedmiotem zamówienia jest opiniowanie dla Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach projektów w ramach ,,Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”:

  - weryfikacja dokumentacji technicznej i wydanie opinii do rozliczonych umów z 2020, 2021 roku – obszar B i F oraz umów zawartych w 2020, 2021 roku – obszar A.

  - weryfikacji dokumentacji technicznej, kosztorysowej i sporządzenia opinii do złożonych w 2020 i 2021 roku w ramach obszaru A i wniosków/wystąpień o dofinansowanie projektów ww. programu – obszar B i F w 2021 roku.

  Termin składania ofert do dnia 5 grudnia 2020 roku do godz. 16.00

  Szczegóły zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy w załączeniu.

  Zapytanie ofertowe – (plik.pdf) – 1.47 MB

  Formularz ofertowy – (plik.pdf) – 706 kb

  linia

  Końskie, 23 listopada 2020 r.

  arimr

  Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wydłużony o miesiąc. Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony
  do 24 grudnia 2020 r.

  Nabór wniosków o takie wsparcie rozpoczął się 26 października i pierwotnie miał trwać do 24 listopada. Decyzją Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

  • Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.
  • Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

  Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych. Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

  linia

  Końskie, 20 listopada 2020 r.

  logo bezdomni

  Wykaz schronisk i noclegowni - (plik.pdf) - 1.96 MB

  linia

   Końskie, 19 listopada 2020 r.

  Konkurs Drzewo Roku 2021 – czekamy na zgłoszenia!konkurs drzewo

  Jeżeli w Twojej okolicy znajduje się drzewo, z którym wiąże się jakaś ciekawa historia lub legenda, albo z jakichś powodów jest ono ważne dla lokalnej społeczności lub dla Ciebie, to teraz jest doskonała okazja, aby je wypromować i zgłosić do konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja. Każdy może zgłosić swoje ukochane drzewo! Z nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 16 drzew - finalistów, które zawalczą o tytuł Drzewa Roku 2021. Zwycięzca będzie polskim reprezentantem w konkursie europejskim Tree of the Year 2022. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2020 r.!

  Już po raz 11. Klub Gaja szuka niezwykłych drzew, które łączą ludzi i przyrodę. Dotychczas w finałach konkursu Drzewo Roku znalazło się ponad 150 drzew z całej Polski. Wśród nich są te najstarsze, cenne przyrodniczo i historycznie, zachwycająco piękne, ale także te, wydawałoby się niepozorne, z którymi wiązały się wzruszające historie rodzin i pojedynczych ludzi. Często do konkursu zgłaszano drzewa, o które mieszkańcy toczyli nieustającą walkę, by nie zostały wycięte! Rozpropagowanie ich historii było ostatnią szansą na ich ocalenie.

  Jacek Bożek, założyciel i szef Klubu Gaja, dodaje – „W konkursie Drzewo Roku odkrywamy drzewa najbardziej kochane, drzewa z opowieścią, które pobudzają wyobraźnię i jednoczą ludzi. Drzewa zakorzenione w historii i tradycji, a także we współczesności. To także doskonała okazja do promocji swojej miejscowości, piękna przyrody oraz integracji lokalnej społeczności. Drzewa są naszymi przyjaciółmi. Warto je kochać i szanować”.

  Jak zgłosić drzewo do konkursu?
  Wystarczy opisać historię drzewa w formularzu zgłoszeniowym i wraz ze zdjęciem przesłać go na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  Terminy
  Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2020 r. Jury konkursu do końca lutego 2021 r. wyłoni 16 finalistów, którzy będą walczyć o tytuł Drzewa Roku 2021. Laureatem zostanie drzewo, które zdobędzie największą liczbę głosów internautów podczas głosowania w czerwcu 2021 r. Zwycięskie drzewo będzie reprezentowało Polskę w europejskim konkursie Tree of the Year 2022.

  Kto może zgłosić kandydata?
  Każdy, dla kogo zgłaszane drzewo jest ważne - osoby indywidualne, lokalne wspólnoty mieszkańców, grupy nieformalne i sąsiedzkie, organizacje pozarządowe, leśnicy, placówki oświatowe, urzędy miast i gmin, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, instytucje czy firmy.

  „W poprzednich edycjach konkursu polskie drzewa trzykrotnie stawały na europejskim podium. W 2017 roku Dąb Józef z Wiśniowej w woj. podkarpackim zdobył tytuł Europejskiego Drzewa Roku, z kolei w 2013 roku platan z Kóz w woj. śląskim zdobył 2. miejsce, a w 2014 roku na 3. miejscu uplasował się Dąb Wybickiego z Będomina w woj. pomorskim. Mamy nadzieję, że kolejne polskie drzewa dołączą do tego zaszczytnego grona i będą znane w całej Europie” – mówi Jolanta Migdał z Klubu Gaja, koordynatorka konkursu Drzewo Roku.

  Więcej informacji na:  www.drzeworoku.pl

  Drzewa, które były zgłoszone do konkursu w poprzednich edycjach, ale nie znalazły się w finale głosowania, można zgłosić ponownie. Zapraszamy!

  ***

  Drzewo Roku to ogólnopolski konkurs organizowany przez Klub Gaja od 2011 roku. Plebiscyt propaguje postawy szacunku dla przyrody i konieczność ochrony jej obiektów, jakimi są drzewa. Zwraca uwagę na silne związki pomiędzy kulturą i historią danej społeczności, a drzewem, do którego przywiązuje ona szczególne znaczenie. Wyłania najważniejsze i najbardziej kochane przez społeczności lokalne drzewa w naszym kraju. Zwycięzca krajowego plebiscytu reprezentuje w następnym roku nasz kraj w międzynarodowym konkursie Europejskie Drzewo Roku (Tree of the Year).

  Zwycięzcy poprzednich edycji Drzewa Roku:

  2020 – Lipa św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej (woj. podkarpackie)

  2019 – Bez czarny w Rzeszowie (woj. podkarpackie)

  2018 – Klęczące drzewo w Krasnymstawie (woj. lubelskie)

  2017 – Topola Helena w Helu (woj. pomorskie)

  2016 – Dąb Józef w Wiśniowej (woj. podkarpackie) – 1 miejsce w konkursie Europejskie Drzewo Roku 2017

  2015 – Dąb Bolko w Hniszowie (woj. lubelskie)

  2014 – Dąb Słowianin w Dębinie (woj. dolnośląskie)

  2013 – Dąb Wybickiego w Będominie (woj. pomorskie) – 3 miejsce w konkursie Europejskie Drzewo Roku 2014

  2012 – Platan w Kozach (woj. śląskie) – 2 miejsce konkursie Europejskie Drzewo Roku 2013

  2011 – Dąb Grot w Dęblinie (woj. lubelskie) 

  Drzewa mogą mówić, są częścią naszego dziedzictwa narodowego i przyrodniczego. Pomóż nam je sadzić, chronić i opiekować się nimi. Wspólnie posadziliśmy już ponad 930 tysięcy drzew!

  linia

  Końskie, 18 listopada 2020 r.

  zdjęcie logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

  Szanowni Państwo

  Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz organizuje wirtualną grę „To Właśnie WOLNOŚĆ” dla każdego z 13 powiatów województwa świętokrzyskiego. W tych trudnych czasach pandemii ważnym jest, aby nie zapominać o naszych małych ojczyznach oraz ich udziale w odzyskaniu niepodległości, zwłaszcza w kontekście zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku. Dlatego też zorganizowaliśmy całkowicie bezpieczną inicjatywę, jaką jest wirtualna gra. Uczestnicy rozwiązując quizy, zadania, rebusy będą mogli nie tylko sprawdzić swoją wiedzę z zakresu historii, ale też umacniać swoje postawy patriotyczne oraz przywiązanie do wolności. Prosimy Państwa, jako przedstawicieli powiatów w których będzie rozgrywana gra, o aktywne włączenie się w promocję wydarzenia. Mamy nadzieję, że na Państwa stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram itd. pojawią się informacje odnośnie poszczególnych gier. Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Poniżej podajemy linki do strony Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego:

  https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/18239,To-wlasnie-Wolnosc-zaproszenie-dla-mieszkancow.html

  - https://www.facebook.com/suw.kielce/photos/a.187518214705791/2208670862590506/

  zawierające podstawowe informacje o Grze.

  Państwu link do strony internetowej wraz z rejestracją do gry oraz link do wydarzeń na Facebooku. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Cedro pod nr tel. 41 342 14 80; 603-959-790; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  linia

  Końskie, 9 listopada 2020 r.

  APEL DO HODOWCÓW DROBIU

  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

  Szanowni Państwo!

  Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

  - zabezpieczyć paszy przed dostępem zwierząt dzikich;

  - nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

  - nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

  - stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

  - stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

  - przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

  Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

  zdjęcie ulotki na której wypisane są uwagi dla hodowców drobiu

  linia

  Końskie, 4 listopada 2020 r.

  zdjecie logo Agencji Restruktyryzacji i Modernizacji Rolnictwa

  W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc finansową

  Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty.

  Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia. Aby skorzystać z takiego wsparcia przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, w którym poda m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania. Dokument taki należy złożyć do 6 listopada do kierownika biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

  ARiMR na swojej stronie internetowej ogłosi informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Zainteresowane podmioty przygotowują zgłoszenia, w których określą liczbę chryzantem, które zamierzają odebrać. Deklarację taką należy przekazać do 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów. Kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz niezwłocznie informuje posiadacza kwiatów o zamiarze odbioru należących do niego chryzantem przez zainteresowany podmiot. Odbiór kwiatów musi zostać potwierdzony na piśmie lub w formie elektronicznego dokumentu. Chryzantemy, które nie zostaną odebrane do 16 listopada 2020 r. muszą zostać niezwłocznie oddane podmiotowi zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Posiadacz chryzantem dokumentuje oddanie kwiatów takiemu podmiotowi w formie pisemnej lub elektronicznej, zawierającej informację o liczbie przekazanych chryzantem. Jest to bardzo istotne, ponieważ zarówno potwierdzenie odbioru odebranych chryzantem jak i potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako odpady, musi zostać dostarczone do kierownika biura powiatowego do 30 listopada 2020 r. Ponadto posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis. Bez takich dokumentów pomoc nie będzie mogła być wypłacona.

  Wysokość stawki pomocy w przeliczeniu na jedną chryzantemę doniczkową zostanie podana w rozporządzeniu dotyczącym tej pomocy.

  Planuje się, że pomoc będzie wypłacona do 31 grudnia 2020 r.

  linia

  Końskie, 2 listopada 2020 r.

  plakat z zaproszeniem do uczczenia święta 11 listopada

  11 listopada 2020 (plik.pdf) - 242 kb

  linia

  Końskie, 26 października 2020 r.

  Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2021 r.  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r.”. 

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.).

  Zarząd Powiatu w Końskich

  OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

  na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2021 r.”.

  Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

  1. RODZAJ  ZADANIA:

  Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

  1. Stąporków - w siedzibie urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
  2. Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2021 wynosi: 60 060,00 zł. Na zadania z zakresu edukacji prawnej 2970 na jeden punkt.

  Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr  1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie,
  w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2020 r., do godz. 15.30.

  Oferty należy składać na formularzu  wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 pażdziernika 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057)..

  Oferta realizacji zadania publicznego (plik.pdf) - 998 kb

  Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Końskich (plik.pdf) - 7960 kb

  Uchwała Nr 131 z dnia 23 października (plik.pdf) - 652 kb

  Załączniki do ogłoszenia – (plik.pdf) - 1220 kb

  linia

  Końskie, 21 października 2020 r.

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 15 ust. 2a-2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

  Starosta Konecki

  OGŁASZA

  nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

  1. Starosta Konecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację ww. zadania publicznego.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji tylko jednego kandydata.

  Ogłoszenie – (plik.pdf) - 274 kb

  Zarządzenie – (plik.pdf) - 440 kb

  Formularz zgłoszeniowy – (plik.pdf) - 560 kb

  linia

  Końskie, 15 października 2020 r.

  zdjęcie - logo wsparcia dla firm

  Wsparcie dla firm MŚP z województwa świętokrzyskiego – pożyczki od 0%

  Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. przyciąga przedsiębiorców szukających atrakcyjnych źródeł finansowania biznesu. Z pomocy finansowej mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, których firmy już działają na rynku, jak i ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, a zaprezentują interesujący pomysł na start-up. Jednym z warunków uzyskania pożyczki jest działanie na terenie województwa świętokrzyskiego.

  W zależności od celu, przeznaczenia pożyczki i spełniania odpowiednich warunków, Fundusz udziela pożyczek  inwestycyjnych, obrotowych i płynnościowych.

  Dla kogo pożyczka?

  - mikro, małych i średnich przedsiębiorców,

  - podmiotów posiadających siedzibę lub działających oraz planujących założenie działalności na terenie Województwa Świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki,

  - przedsiębiorców nie posiadających zaległości w ZUS i US oraz terminowo regulujących zobowiązania wobec instytucji finansowych.

  Na jaki cel?

  - zakup środków trwałych: maszyn, urządzeń, środków  transportu, wyposażenia (w tym wdrożenie TIK),

  - zakup nieruchomości zabudowanych związanych z prowadzona działalnością,

  - adaptacja/remont/modernizacja nieruchomości oraz nakłady na budowę/rozbudowę posiadanych nieruchomości,

  - finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych, m.in.: finansowanie kapitału obrotowego na pokrycie bieżących kosztów działalności związanych z pogorszeniem  sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVID-19.

  Na jakich warunkach?*

  - pożyczka do 1 000 000 zł,

  - oprocentowanie pożyczki od 0%,

  - brak prowizji za udzielenie pożyczki,

  - brak prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki,

  - wkład własny na poziomie 0%,

  - okres spłaty do 72 miesięcy,

  - udzielenie i zabezpieczenie pożyczki uzależnione od sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu.

  Co wyróżnia Fundusz?

  - Spółka ze 100% udziałem Województwa Świętokrzyskiego,

  - możliwości finansowania podmiotów rozpoczynających działalność (star-up),

  - indywidualna analiza transakcji z uwzględnieniem specyfiki branży,

  - profesjonalizm i 10 letnie doświadczenie na rynku,

  - doradztwo, edukacja, wsparcie merytoryczne,

  * nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego; stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.

  Więcej informacji na stronie www.fpws.eu, Przyjmowanie wniosków:  w siedzibie Funduszu w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc 4 lub w Punkcie informacyjnym FPWŚ Sp. z o.o. na terenie Urzędu.

  linia

  Końskie, 22 września 2020 r.

  Konkurs - "Lokalna Żywność w Twórczości Artystycznej"
  Piszesz? Śpiewasz? Lubisz lokalną żywność?Strona Mam Plon https://mamplon.pl organizuje konkurs na najsmaczniejszy utwór muzyczny lub literacki. Zaśpiewaj lub opisz popularne w twoim regionie danie, potrawę, przysmak i wygraj 500 zł! Ideą przedsięwzięcia jest promowanie tradycyjnych polskich smaków, a także regionalnych producentów żywności oraz wytwarzanych przez nich produktów. Wielki finał odbędzie się 24.10.2020 w stolicy humoru, czyli Wąchocku!
  Zapraszamy do wzięcia udziału.
  Prace nadsyłać można w jednej z kategorii:
  PIOSENKA – WIERSZ - LEGENDA/ OPOWIEŚĆ/ DOWCIP
  Do dnia 20.10.2020 na naszej grupie:
  https://www.facebook.com/groups/mamplon
  Więcej informacji na stronie: https://mamplon.pl/blog/2020/09/14/uwaga-konkurs/

  plakat fani lokalnej żywności zapraszajacy do wzięcia udziału w konkursie na którym widac zielone drzewa i duże czerwone jabłko

  FANI LOKALNEJ ŻYWNOŚCI

  Ogłaszamy konkurs na najsmaczniejszą piosenkę, legendę, wiersz o lokalnej żywności.

  Podlaskie zaguby? Kaszubski zylc? A moze śląski żymlok. Pochwalcie się jakie pyszności sa popularne w waszym regionie.

  Do dnia 20.10.2020 na naszej grupie: https://www.facebook.com/groups/mamplon

  linia

  Końskie, 15 września 2020 r.

  logo nowoczesny ARiMR

  plakat z zaproszeniem do udziału w konkursie ARiMR

  Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania ze strony ARiMR

  linia

  Końskie, 15 września 2020 r.

  Polskie rolnictwo jest rozdrobnione, wielu producentów oferuje małe partie produktów. Przez to nie może dostarczyć jednolitych jakościowo, dużych partii towarów. Oferowanie małych ilości przekłada się zaś na niższe ceny, które jeszcze bardzo często się zmieniają. Powstaje duża niepewność zbytu i ceny, a co za tym idzie zwiększa się  ryzyko produkcji. Odpowiedzią na te problemy było stworzenie „Platformy Żywnościowej SELLFOOD”.

  Uruchomienie zorganizowanej elektronicznej platformy obrotu ma umożliwiać koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych poprzez tworzenie dużych, jednorodnych partii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w oparciu o wystandaryzowane produkty i określone warunki transakcji, ograniczone jest  ryzyko handlowe.

  Podstawowym założeniem Platformy Żywnościowej było zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów sektora rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

  Sprzedawać za pośrednictwem platformy mogą rolnicy prowadzący rodzinne gospodarstwa jak i producenci oferujący duże partie pszenicy. Platforma Żywnościowa ułatwia dostęp do surowca o ustalonej, najwyższej jakości wszystkim potencjalnie kupującym zarówno małym przetwórcom jak i potentatom czy eksporterom. W chwili obecnej obrót pszenicą i żytem jest uzupełnieniem tradycyjnych kanałów dystrybucji, ale z czasem dla wielu producentów, przetwórców i eksporterów będzie to główne miejsce obrotu pszenicą.

  Projekt był realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Partnerem, głównym wykonawcą i operatorem Platformy Żywnościowej jest konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. i Towarową Giełdą Energii S.A. pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. 

  Projekt sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

  zdjęcie z logami projektu platformy żywnosciowej

  linia 

  Końskie, 14 września 2020 r.

  logo programu zgłoś sie do konkursu, likn do strony znajduje się na końcu artykułu

  Współczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii. A ich twórcy ponownie mogą powalczyć o nagrody finansowane z UE. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do 29 października.

  W dotychczasowej historii konkursu rozpatrzone zostały 1 073 projekty, spośród których nagrodzono 56, a 122 zostały wyróżnione. Dotyczą bardzo różnych obszarów techniki, a dzięki swojej innowacyjności mają szansę zaistnieć także na globalnym rynku.

  Dla kogo „Polski Produkt Przyszłości”

  W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

  • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
  • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.


  Nagroda główna czyli po 100 tys. zł na konta bankowe zwycięzców

  Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową – 100 tys. zł wynosi nagroda główna a 25 tys. zł wyróżnienie. Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach:

  • Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
  • Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
  • Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.


  Dokumentacja konkursu została udostępniona na stronie internetowej konkursu 7 września, a projekty można zgłaszać od 21 września do 29 października br. (godz. 16:00).

  Patronat nad Konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat medialny: Dziennik Gazeta Prawna, Polsat News oraz Polskie Radio. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

  Strona konkursowa

  linia

  Końskie, 7 września 2020 r.

  zdjęcie do artykułu od ARiMR

  Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.

  Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

  O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

  1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

  a). 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

  b. 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

  c). 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

  d). 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

  e). 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

  - oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

  2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

  3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

  a). kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub

  b). gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub

  c). indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

  - oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

  4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

  a). szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub

  b). tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

  Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro. 

  Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

  Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

  Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

  linia

  Końskie, 1 września 2020 r.

  Zgłoś swoją prace do konkursu kultury ludowej

  Etno Świętokrzyskie – to konkurs kultury ludowej w formie online, który ma zachęcić lokalnych artystów i Koła Gospodyń Wiejskich do zaprezentowania swoich wspaniałych umiejętności. Rekrutacja do konkursu będzie odbywać się za pomocą specjalnie przygotowanego formularza online. Kultura ludowa jest szczególnie pielęgnowana w naszym regionie. Powstają nowe Koła Gospodyń Wiejskich, a artyści ludowi są coraz bardziej popularni. Dlatego zdecydowaliśmy że zorganizujemy konkurs który będzie przeglądem naszym lokalnych twórców.  – mówi Ksenia Kowalczyk, Prezes Fundacji Świętokrzyskiej

  W ramach wydarzenia przewidywane są trzy konkursu:

  - konkurs muzyki ludowej – zgłoszenie w formie nagrania video

  - konkurs rękodzieła artystycznego ludowego – zgłoszenia w formie wysłania zdjęcia stworzonej pracy

  - konkurs kulinarny – przesłanie fotografii potrawy wraz z przepisem.

  Zgłoszenia można składać poprzez specjalnie przygotowany formularz online pod adresem: https://zgloszenia.kochamswietokrzyskie.pl/

  Celem zadania jest promocja, popularyzacja i podtrzymywanie dorobku lokalnej kultury ludowej, a także umożliwienie społeczności regionalnej obcowanie z kulturą. Podczas gali finałowej, którą zorganizujemy w Opatowie nie zabraknie dyskusji na temat znaczenia Kół Gospodyń Wiejskich w rozwój kultury ludowej i podkreślenia ich wkładu dla społeczności lokalnej – dodaje Kowalczyk. Konkurs dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2020.

  zdjęcie do konkursu na którym widać paną z koła gospodyń wiejsckich oraz wytyczne konkursu

  linia

  Końskie, 14 sierpnia 2020 r.

  bezpieczne zniwa

  linia

  Końskie, 12 sierpnia 2020 r.

  Akcja profilaktyczna Komendy Powiatowej Policji w Końskich - "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"

  zdjęcie ulotka o zachowaniu nad wodą

  zdjęcie ulotka o zachowaniu nad wodą

  linia

  Końskie, 7 sierpnia 2020 r.

  zdjęcie do rajdu

  Regulamin i karta zgłoszenia dostępna na: Starostwo Powiatowe w Kielcach

  linia

  Końskie; 8 lipca 2020 r.

  zdjęcie logo świętokrzyskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków

  I N F O R M A C J A   U R Z Ę D O W A

  O POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM WPISU DO REJESTRU

  ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  Na podstawie art. 9 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282), Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje, że z urzędu, organ pismem z dnia 03.01.2020 r. wszczął ponowne postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego dla zabytku:

  Cmentarza żydowskiego w miejscowości Wisy gm. Radoszyce (na działce 147/1203) z ewentualną strefą ochrony archeologicznej (na części działki 147/1204), obręb: 0031 Wisy, gm. Radoszyce, pow. konecki.

  /-/Anna Żak

  Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator

  Zabytków w Kielcach

  Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 97 kb

  linia

  Końskie, 7 lipca 2020 r.

  zdjecie do konkursu na którym widać spis informacyjny

  Regulamin Konkursu - (plik.pdf) - 211 kb
  Karta zgłoszeniowa - (plik.pdf) - 327 kb
  Plakat Polska Wieś - (plik.pdf) - 101 kb

  linia

  Końskie, 26 czerwca 2020 r.

  Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane

  Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.
  1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

  O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

  • w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź
   w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
   o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;
  • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

  Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 429 kb

  ps 2020

  linia

  Końskie, 25 czerwca 2020 r.

  logo Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają swoją działalność!

  W związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju każdy pacjent musi mieć świadomość konieczności odbycia rehabilitacji w obowiązującym rygorze sanitarno-epidemiologicznym.

  Każdy pacjent po zakwalifikowaniu na turnus rehabilitacyjny w Centrum Rehabilitacji Rolników i wyrażeniu zgody na wyjazd podpisuje stosowne oświadczenia również
  w zakresie, że wg. swojej wiedzy w okresie trwania stanu epidemicznego i epidemii w kraju związanego z COVID-19:

  - nie chorował i nie był hospitalizowany z powodu COVID-19

  - nie miał kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub osobą będącą na kwarantannie i nie przebywał na kwarantannie

  - nie przebywał za granicą oraz nie miał kontaktu z osobą, która wróciła z zagranicy

  Warunkiem zakwalifikowania na rehabilitację leczniczą jest negatywny wynik testu
  w kierunku SARS-CoV-2,

  Testy będzie można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu
  w punktach pobrań zwanych drive-thru. Testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest skierowanie na rehabilitację leczniczą.

  Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 215 kb

  linia

  Końskie, 25 czerwca 2020 r.

  suwlogo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

  Uprzejmie informuję, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynęło pismo Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Pana dr. Jarosława Szarka, informujące o przyznaniu po raz pierwszy w 2019 r. Nagrody "Semper Fidelis". Wyróżnienie to jest corocznie przyznawane osobom, instytucjom organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN. Laureatów wyłoni Kapitula, której przewodniczącym jest Prezes IPN.

  W swym piśmie Prezes IPN zaznacza, że na Kresach pozostały relikwie dawnej Rzeczypospolitej - źródło naszej tożsamości, tradycji, kultury. Wszyscy, którzy poświęcają się ratowaniu tych pamiątek, przywracaniu i utrwalaniu pamięci o historii tych ziem, zasługują na szczególne uznanie i wdzięczność obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

  Prezes IPN w imieniu Kapituły Nagrody zaprasza do wytypowania i przesyłania kandydatur do drugiej edycji Nagrody "Semper Fidelis". Zgłoszenia do Nagrody odbywają się za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie internetowej ipn.gov.pl w zakładce "Konkursy i Nagrody - Nagroda Semper Fidelis". Kandydatury można przesyłać do 15 lipca br.

  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wnioski należy przesyłać jedynie za pomocą wspomnianego formularza.

  Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 198 kb

  linia

  Końskie, 22 czerwca 2020 r.

  zdjęcie ulotki ARMIR  zdjęcie ulotki ARMIR

  Pełna treść ulotki ARiMR - (plik.pdf) - 461 kb

  linia

  Końskie, 22 czerwca 2020 r.

  zdjęcie plakat z WKU Bukówka z zaproszeniem na odbycie służby wojskowej

  linia

  Końskie, 19 czerwca 2020 r.

  zdjęcie baner z logo do konkursu klub odkrywców

  Szanowni Państwo!

  Rozpoczęła się druga edycja konkursu Klub Odkrywców Miejsc Pamięci dzięki której kolejne grupy osób dowiedzą się o naszej historii.

  Konkurs działa w oparciu o portal www.mapapamieci.net który uruchomiliśmy dzięki współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wieloma instytucjami i urzędami, które są zainteresowane promowaniem naszej ziemni. Mapa obejmuje 350 miejsc pamięci i jest największą tego typy bazą dotyczącą czasu okupacji niemieckiej na ziemi świętokrzyskiej.

  Konkurs trwa od 15 czerwca do 27 września tego roku i polega na „odwiedzaniu” miejsc pamięci. Można to robić wirtualnie (co w dobie pandemii ma duże znaczenie) oraz w rzeczywistości czym chcemy promować aktywny styl życia.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 220 kb

  zdjęcie do konkursu klub odktywców na którym znajduje się mapka

  linia

  Końskie, 10 czerwca 2020 r.

  zdjecie plakat z programu zdalna szkoła na którym widać zdjęcia z przekazania zakupionych laptopów

  linia

  Końskie, 10 czerwca 2020 r.

  zdjęcie logo MRW

  Szanowni Państwo,

  W okresie od czerwca do grudnia bieżącego roku na terenie województwa świętokrzyskiego zostanie przeprowadzone badanie pt. "kompleksowa usługa przeprowadzenia identyfikacji grup ryzyka zachorowalności na cukrzycę typu 2 wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata w projektach realizowanych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pn.:

  - "Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2".

  - "Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 -ZIT",

  Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Głównym celem powyższych Projektów jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości. W ramach I etapu działań planowane jest przeprowadzenie wywiadów wśród 241 680 osób będących w wieku 45-64 lat co stanowi niemal 2/3 populacji województwa w tej grupie wiekowej. Mając na uwadze powyższe, kluczowe jest opracowanie metodologii pozwalającej na skuteczną realizację wywiadów. Podczas planowania projektu opracowaliśmy działania, służące maksymalizacji skuteczności podejmowanych działań. Jednym z nich jest włączenie do działań informacyjno - promocyjnych lokalnych liderów społecznych, przede wszystkim na obszarach wiejskich, gdzie problematyczne jest stosowanie masowego przekazu. Pod postacią lokalnych liderów społecznych planujemy zaprosić do współpracy Sołtysów, przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to osoby, które wedle posiadanej przez nas wiedzy i doświadczenia wynikającego z realizacji podobnych projektów mogą w kluczowy sposób przyczynić się do sukcesu przedsięwzięcia.

  Pełna treść pisma – (plik-pdf) – 560 kb

  linia

  Końskie, 4 czerwca 2020 r.

  OGŁOSZENIE

  STAROSTY KONECKIEGO

  z dnia 4 czerwca 2020 r.

  w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich

  w Końskich działającej przy Staroście Konckim a podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 60/2020 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich, niniejszym informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich działającej przy Staroście Koneckim.

  1. Kandydaci na członków Rady mogą być zgłaszani przez działające na terenie powiatu koneckiego koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym Starosty Koneckiego, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska lokalnego stanowi forum w sprawach dotyczących mieszkańców wsi.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 420 kb

  Formularz zgłoszeniowy – (plik.pdf) – 180 kb

  linia

  Końskie, 1 czerwca 2020 r.

  Stypendia dla dzieci byłych pracowników zdjęcie Logo Krajowy Ośroodek Wsparia RolnictwaPGR 2020/2021

  Celem Programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i z małych miast do 20 000 mieszkańców pokonania trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

  Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, uczniowie liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

  b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

  c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

  d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

  e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą n iż Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

  Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021 Segment 1A (wraz z załącznikiem) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w §3, po przvjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania).

  Termin uruchomienia aplikacji on-line oraz termin przesyłania wydrukowanych wniosków do OT KOWR zostaną zamieszczone na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 280 kb

  Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych - (plik.pdf) – 730 kb

  Program Stypendiów Pomostowych – (plik.pdf) – 620 kb

  linia

  Końskie, 27 maja 2020 r.

  Aktywność, pasja, zaangażowanie w pracę, korzystanie z ciekawych metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi to cechy szczególnie dziś cenione i potrzebne u bibliotekarek. Chcemy już po raz dziewiąty wyróżnić panie pracujące w bibliotekach w całej Polsce i działające na rzecz swoich społeczności lokalnych, ale potrzebujemy do tego Państwa pomocy!

  Prowadząc Konkurs od dziewięciu lat widzimy, że bibliotekarkom czasem brakuje odwagi, by zgłosić się do naszego Konkursu. Część z nich zapewne uważa, że to co robi nie zasługuje na wyróżnienie. Nic bardziej mylnego! Obserwując ich poczynania od kilku lat widzimy, że to co robią dla swoich społeczności lokalnych jest godne podziwu i rozgłosu. Dlatego zwracamy się o pomoc do Państwa jako osób, które mogą namówić je do wysłania zgłoszenia. Jeśli macie Państwo w swojej gminie/ powiecie bibliotekarki, które wiecie, że działają społecznie koniecznie namówcie je do tego, by opisały swoje historie i wysłały je do nas.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 190 kb

  linia

  Końskie, 20 maja 2020 r.

  AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

  150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.

  Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

  O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

  Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.

  Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

  Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

  • I - w wysokości 120 tys. zł - na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
  • II - w wysokości 30 tys. zł - na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

  Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe.

  Dotacji nie może przeznaczyć na chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

  Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. W czasie trwania na terenie kraju stanu epidemii ARiMR zachęca, by przekazywać w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

  logo armir

  linia

  Konskie, 18 maja 2020 r.

  suw

  18 maja br. przypada 100. rocznica urodzin naszego rodaka Jana Pawła II. W tym roku przypadło nam to wyjątkowe wydarzenie świętować w trudnym dla nas czasie epidemii.

  Aby ten szczególny dzień uczynić wyjątkowym Wojewoda Świętokrzyski serdecznie zaprasza wszystkich do obejrzenia niezwykłego koncertu „Jan Paweł II na zawsze w naszych sercach”. Jest to wydarzenie z udziałem uzdolnionych artystów z naszego regionu, którzy poprzez zaprezentowanie swoich utworów stworzyli przepiękne widowisko artystyczne.  Dopełnieniem tego wydarzenia są wspomnienia związane z Ojcem Świętym, którymi podzielił się z nami ks. Biskup Marian Florczyk oraz wojewoda Zbigniew Koniusz.

  Gorąco zachęcamy do obejrzenia tego wydarzenia, które będzie emitowane na portalu społecznościowym Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na kanale You Tube Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Biuro Wojewody, w poniedziałek 18 maja 2020 roku o godz. 17.00

  Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tego niezwykłego przedsięwzięcia oraz udostępnienie informacji podległym Jednostkom.

  Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 40 kb

  linia

  Końskie, 12 maja 2020 r.

  Starostwo Powiatowe we Włoszczowie zaprasza serdecznie dzieci, młodzież, dorosłych do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Święty Jan Paweł II - w oczach i sercach Polaków”, który został zorganizowany dla uczczenia 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce zgodnej z nazwą oraz celem konkursu, tj. mającą przybliżyć wizerunek Św. Jana Pawła II, wydarzenia związane z jego pontyfikatem, odbyte podróże oraz inne okoliczności związane z życiem Karola Wojtyły. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 20 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego, lub data wpływu na Biuro Podawcze w przypadku osobistego dostarczenia pracy) na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, w kopercie z dopiskiem Konkurs plastyczny ,,Święty Jan Paweł II – w oczach i sercach Polaków”.

  Więcej informacji i formularzy na stronie Powiatu.

  zdjęcie Konkurs - Jan Paweł II

  linia

  Końskie, 4 maja 2020 r.

  ARiMR: ponad pół miliona wniosków o dopłaty bezpośrednie

  W tym roku rolnicy po raz trzeci przez internet składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW. Do środy 29 kwietnia do ARiMR wpłynęło ich ponad pół miliona.
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków.

  W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe PROW wnioskowało ponad 1,3 mln rolników. W obecnej kampanii, do środy 29 kwietnia do ARiMR wpłynęło 529 tys. wniosków. W tym roku wnioski o dopłaty rolnicy będą mogli składać do 15 czerwca 2020 r. Dotyczy to płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW (w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt oraz płatności ONW i premii zalesieniowej).

  Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. I w tym przypadku rolnicy dostali więcej czasu na dostarczenie dokumentów. Z powodu epidemii koronawirusa, zgodnie z zapisami ustawy o COVID-19, oświadczenia można składać w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności, czyli do 15 czerwca 2020 r. Do środy 29 kwietnia do Agencji wpłynęło 180 tys. oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2020 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

  Wnioski i oświadczenia będzie można składać również po 15 czerwca 2020 r., z tym, że za każdy dzień roboczy opóźnienia (do 10 lipca 2020 r.) należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

  Oświadczenia można obecnie przekazywać do biur powiatowych ARiMR w następujący sposób: wysłać je pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub przesłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego (dostępne na www.arimr.gov.pl w zakładce kontakt/adresy e-mail biur powiatowych), a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można również pozostawić w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach. Jest jeszcze inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i wysłać wniosek przez internet.

  Rolnicy, którzy mają techniczne problemy z wypełnieniem wniosku mogą kontaktować się telefonicznie z biurami powiatowymi ARiMR (www.arimr.gov.pl zakładka kontakt) lub pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84.

  logo armir

  linia

  Końskie, 15 kwietnia 2020 r.

  zdjecie PLAKAT...

  linia

  Końskie, 7 kwietnia 2020 r.

  baner

  Panie i Panowie Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci,
  w Dzienniku Ustaw 9 kwietnia 2019 r. ogłoszona została ustawa Święto Chrztu Polski. To państwowe święto będzie obchodzone co roku 14 kwietnia. Historycy wskazują, że jest to data narodzin Państwa Polskiego. Właściwie obchodzimy je po raz pierwszy, gdyż w 2019 roku nie zostało ono jeszcze zauważone. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Dobrze byłoby aby włodarze gmin, miast i powiatów zechcieli uczcić to święto poprzez wywieszenie flag na budynkach użyteczności publicznej oraz zachęcając do tego podległe sobie jednostki. Prosimy również o opublikowanie informacji na ten temat na stronie gmin, powiatów i województw. Mimo, że szkoły w tym czasie nie będą czynne, prosimy o pamięć na rok przyszły. Obchodzenie tego święta przez szkoły powinno stać się ważnym elementem wychowania patriotycznego, szkoły mogłyby w tym terminie organizować uroczyste akademie czy też inne wydarzenia. Gorąco zachęcam Państwa do podkreślenia ważności tego święta.

  Ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski - (plik.pdf) - 250 kb

  linia

  Końskie; 6 kwietnia 2020 r.

  zdjęcie ZAKAZ WSTĘPU DO LASU...

  Ministerstwo Środowiska
  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozostają zamknięte.
  Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.
  W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.

  linia

  Końskie, 3 kwietnia 2020 r.

  zdjęcie KONKURS...

  Konkurs Clicktrans.pl #Zostańwdomu i pomóż

  Siedzisz w domu zgodnie z zaleceniami i wartościowo spędzasz czas? Dlaczego jednocześnie nie zrobić czegoś dobrego dla tych, którzy znajdują się na pierwszej linii frontu walki z epidemią?  Weź udział w konkursie i wspomóż wybraną organizację w walce z koronawirusem! A to wszystko w zaciszu twojego domu!

  Ograniczenie kontaktów społecznych z powodu epidemii to dla nas wszystkich niełatwy czas – wiemy jednak, że jest niezbędny, jeśli chcemy wygrać z wirusem. Warto ten okres domowej kwarantanny wykorzystać kreatywnie – sposoby, aby to zrobić znajdziesz na każdym kroku! 

  Zainspiruj innych do pozostania w domu, pokazując, co wartościowego i ciekawego można zrobić, nie opuszczając czterech ścian. Odrobina wsparcia i inspiracji w tym niełatwym czasie będzie nie tylko cenna, ale pomoże nam łatwiej wytrwać w  odosobnieniu. A więc #zostańwdomu, ale nie bezczynnie!

  Pełna treść pisma - (plik.pdf)

  linia

  Końskie, 2 kwietnia 2020 r.

  Najważniejsze zmiany dla beneficjentów / wnioskodawców zdjęcie LOGO ARiMR...ARiMR w czasie epidemii.

  Najważniejsze zmiany dla Wnioskodawców oraz Beneficjentów otrzymujących wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związane z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).
  Zgodnie z przepisami ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie rozpoczyna się,
  a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

  Pełna treść pisma - (plik.pdf)

  zdjęcie TERMINY

  linia

  Końskie, 2 kwietnia 2020 r.

  Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUSzdjęcie LOGO ZUS...

  Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

  Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

  Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

  Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

  Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf) (plik.docx)

  1. Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RDU – (plik.pdf) (plik.doc)
  2. Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RDZ – (plik.pdf) (plik.doc)
  3. Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RSP_C – (plik.pdf) (plik.doc)
  4. Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RSP_D – (plik.pdf) (plik.doc)
  5. RDU_artykuł_merytoryczny_31_03 – (plik.pdf) (plik.docx)
  6. RDZ_artykuł_merytoryczny_31_03 – (plik.pdf) (plik.docx)
  7. RSP_C_artykuł_merytoryczny_31_03 – (plik.pdf) (plik.docx)
  8. RSP_D_artykuł_merytoryczny_31_03 – (plik.pdf) (plik.docx)
  9. Wniosek_RDU_PAPIER_30_03_2020 – (plik.pdf) (plik.docx)
  10. Wniosek_RDZ_PAPIER_31_03_2020_1 – (plik.pdf) (plik.docx)
  11. Wniosek_RSP_C_PAPIER_31_03_2020 – (plik.pdf) (plik.docx)
  12. Wniosek_RSP_D_PAPIER_31_03_2020 – (plik.pdf) (plik.docx)
  13. Załącznik_do_wniosku_elektronicznego_RDZ – (plik.xls)

  linia

  Konskie, 23 marca 2020 r.

  Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego zachęca do składania wniosków w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Lokalny”.

  W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje w wysokości od 1500 do 5000 zł  na tworzenie Inicjatyw oddolnych (np. wydarzeń, warsztatów, rajdów, wycieczek itp.) wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego.

  • Jeżeli masz głowę pełną pomysłów, które chcesz zrealizować w swoim otoczeniu.
  • Lubisz prace zespołową i udzielasz się społecznie.
  • Wasza młoda organizacja chce wskoczyć na wyższy poziom i się rozwijać.

  Nie czekaj! Wejdź na stronę  www.swietokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej!

  O mikrodotacje ubiegać się mogą:

  • młode organizacje, wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
  • grupy nieformalne – min. 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferach pożytku publicznego, grupy nieformalne mają dwie drogi wystąpienia o grant:
   – wspólnie z patronem lub
   – samodzielnie
  • grupy samopomocowe dobrowolne zespoły osób których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków.

  promocja SFL

  linia

  Końskie, 20 marca 2020 r.

  suw

  Szanowni Państwo,
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2020. Jego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa jakości świadczonych usług. Na realizację programu przeznaczono kwotę 40 mln zł. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają duże potrzeby wynikające ze stanu zdrowia i ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im na kolejne lata nie tylko pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, ale również wsparcia w nauce i rozwijaniu umiejętności, dzięki którym będą mogli stać się bardziej niezależni.

  Pełna treść pisma - (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 20 marca 2020 r.

  suw

  Szanowni Państwo,
  W dniu 13 marca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła start programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020. To 80 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. W tym roku opiekę realizować będzie więcej placówek, zwiększony został także limit godzin usług opieki wytchnieniowej. „Opieka wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Opiekunowie często nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Jeszcze niedawno tylko nieliczne samorządy oferowały we własnym zakresie – wsparcie na zasadzie opieki wytchnieniowej. W tegorocznej edycji rozszerzono dostępność opieki, realizować będzie ją więcej placówek, zwiększony został także limit godzin usług opieki wytchnieniowej.

  Pełna treść pisma - (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 13 marca 2020 r.

  Szanowni Państwo, ms

  w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje o konieczności podjęcia działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście, poinformowanie o tym fakcie beneficjentów pomocy oraz organizacja udzielania porad przez telefon lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

  Treść komunikatu przesyłamy w załączeniu. Komunikat jest również dostępny na stronie internetowej darmowapomocprawna.ms.gov.pl w zakładce: „Aktualności” pod linkiem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html

  Uprzejmie prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższego komunikatu do wszystkich powiatów oraz miast na prawach powiatów, działających na terenie Państwa województwa.

  Pełna treść pisma - (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 11 marca 2020 r.

  loga

  Szanowni Państwo

  zapraszam do udziału w konkursie "NieBezpieczni w sieci", w którym nagrodzimy najlepsze pomysły na kampanię edukacyjno-informacyjną. Chcemy skorzystać z Państwa kreatywności i doświadczenia. Wierzę, że razem możemy zrobić coś dobrego. Naszym celem jest wzrost świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w sieci. Niezależnie ile mają lat - zależy nam, aby byli świadomymi użytkownikami i Internetu. Nie chcemy straszyć. Chcemy edukować. Pokazywać zagrożenia, ale i wskazywać sposoby radzenia sobie z nimi. Organizacje pozarządowe mają ogromny potencjał w zakresie realizacji działań informacyjno - edukacyjnych . Znając potrzeby społeczności oraz problemy z jakimi się stykają, poszukują skutecznych sposobów ich rozwiązywania, często niesztampowych, kreatywnych, ale zarazem dopasowanych do konkretnych potrzeb. Te same organizacje nie mają jednak na ogół dostatecznych środków, czy możliwości aby te pomysły zrealizować. Nasz konkurs odpowiada na tę potrzebę.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 03 marca 2020 r.

  koronawirus 01

  koronawirus 02

  Co musisz wiedzieć o KORONAWIRUSIE - link do strony

  linia

  Końskie; 27 lutego 2020 r.

  sanepid

  INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN,

  Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ

  oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym

  koronawirusem SARS-CoV-2

  W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

  Pełna treść pisma PL - (plik.pdf)

  Pełna treść pisma EN - (plik.pdf)

  Pełna treść pisma IT - (plik.pdf)

  Pełna treść pisma ChRL - (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 27 lutego 2020 r.

  Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

  Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

  W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca. Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:

  - jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;

  - płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);

  - wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

  - premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).  

  Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

  Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.

  logo armir

  linia

  Końskie; 19 lutego 2020 r.

  Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Większość jej zasobów zgromadzona jest w otwartych zbiornikach na powierzchni Ziemi.  Jednak ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 3% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokryte jest lodem). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej.

  W porównaniu do innych państw europejskich Polska ma bardzo ograniczone zasoby wody. W przeliczeniu na mieszkańca naszego kraju rezerwy słodkiej wody to jedynie ok. 1580 m3 rocznie, co sytuuje Polskę zwykle w ostatniej trójce w Europie, czasem nawet na końcu zestawienia (nie licząc państw wyspiarskich typu Malta czy Cypr).

  Warto wiedzieć, że od kilku dziesięcioleci obserwujemy w naszym kraju narastający deficyt wody. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku zasoby dyspozycyjne wody przypadające na statystycznego Polaka wynosiły ok. 2500 m3 na osobę, później już rzadko kiedy przekraczały 1600 m3.

  Niedobór wody to wyzwanie. Wyzwanie także dla rolnictwa (straty w produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, a w konsekwencji – wzrost cen żywności), dla energetyki (brak wody do chłodzenia bloków) mogące powodować przerwy w dostawach prądu, dla przemysłu i mieszkańców. Ze względu na wielowymiarowość skutków niedoboru wody, już niedługo może być to jeden z głównych czynników wpływających nie tylko na jakość życia ludzi, ale także na możliwości rozwoju gospodarczego czy stosunki międzynarodowe.

  Wiek XIX był wiekiem pary, XX był wiekiem węgla i ropy a wiek XXI to wiek wody.

  Uwzględniając znaczenie tego problemu oraz doceniając powagę sytuacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej- organizator III Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce ( 20-21.03.2020r) zdecydował, że tematyka wodna stanie się jednym z wiodących zagadnień podczas Forum.

  21.03.2020 r odbędzie się debata zatytułowana „Zarządzanie zasobami wodnymi w rolnictwie w obliczu zmian klimatycznych”, w trakcie której m.in. zaprezentowany zostanie raport przygotowany na zlecenie EFRWP przez wybitnych specjalistów z zakresu gospodarki wodnej.

  Tematykę gospodarki wodnej organizatorzy Forum pragną spopularyzować również organizując konkurs na przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej dotyczącej tych zagadnień.

  Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania i racjonalnego gospodarowania wodą,  inspirowanie mieszkańców obszarów wiejskich do działań i proekologicznych oraz rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz działań informacyjnych.

  Honorowym Partnerem Konkursu jest państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Więcej informacji dotyczących konkursu (w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy)  można znaleźć na stronie internetowej: www.efrwp.pl oraz pisząc do nas adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Konkurs już trwa  - serdecznie zapraszamy do udziału !!!

  konkurs woda

  linia

  Końskie; 19 lutego 2020

  ze smakiem

  linia

  Końskie; 18 lutego 2020 r.

  KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWAzdjęcie LOGO KRAJOWY SZTAB...

  Stowarzyszenie nasze zwraca się z ofertą/wnioskiem o podjęcie współpracy w zakresie objęcia opieką osób starszych i niesamodzielnych na Państwa terenie, poprzez umożliwienie im bezpłatnego korzystania z działań prowadzonej przez nas Sieci Życia. Jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. zawał serca, atak astmy, czy napad), poprzez wciśnięcie przycisku, uruchomienie automatycznego, natychmiastowego wezwania pomocy.

  Z sieci naszej można korzystać przy pomocy komórkowego lub stacjonarnego aparatu telefonicznego. Można też wykorzystywać do tego celu profesjonalne centrale alarmowe, a także występujące na rynku różne urządzenia dedykowane dla seniorów (różnego rodzaju opaski z przyciskiem SOS, centralki itp.). Z przycisku Sieci Życia w telefonie korzysta się bezpłatnie. Nasze działania utrzymujemy ze składek członkowskich, wysokość składek jest dobrowolnie deklarowana przez użytkowników sieci.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 11 lutego 2020 r.

  ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

  Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

  O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

  Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

  Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

  Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

  Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

  Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

  logo ARMIR

  linia

  Końskie; 24 stycznia 2020 r.

  sms powiat

  linia

  Końskie; 23 stycznia 2020 r.

  Szanowni Państwo,

  Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję zdjęcie LOGO CENTRUM...edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl), a także pod hasztagiem #DzieciUcząRodziców na Facebooku.

  Zależy nam na tym, by film "Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta" dotarł do jak największego grona odbiorców. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie linku do filmiku na Państwa stronie internetowej. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

  Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE

  linia

  Końskie; 20 stycznia 2020 r.

  Informacje dla wnioskodawców w module I aktywny samorzad

  Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

  Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2020 r.

  Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

  Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2020 r.

  Wysokość dofinansowania

  Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 roku.

  Zapoznaj się treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5).

  W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

  Zarząd PFRON w 2020 roku wprowadził kolejne, postulowane przez osoby niepełnosprawne i samorządy powiatowe udogodnienia:

  zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania:

  • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją obu rąk (B1) - z kwoty 5.000 zł do 7.000 zł,
  • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) - z kwoty 6.000 zł do 7.500 zł,
  • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją słuchu (B4) - z kwoty 2.500 zł do 4.000 zł,
  • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego (C5) - z kwoty 5.000 zł do 7.500 zł,
  • kosztów opieki nad osobą zależną (D) – z kwoty 200 zł miesięcznie nad jedną (każdą) osobą zależną – do kwoty 300 zł,
  • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (C1) – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł,
  • w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia (Moduł II programu) dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z kwoty 1.000 zł do kwoty 1.500 zł,
  • kosztów opłaty za naukę – czesne (Moduł II programu), z kwoty 3.000 zł za semestr do kwoty 4.000 zł,

  zmniejszono wymagany udział własny Wnioskodawcy:

  • przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) - z 30% na 10% ceny brutto,
  • przy zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego (C5) – z 35% na 25% ceny brutto,

  Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

  • są zatrudnione - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,
  • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
  • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
  • w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

  linia

  Końskie; 20 stycznia 2020 r.

  Informacje dla studentówaktywny samorzad

  Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

  Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

  Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2020 r.

  Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

  Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

  • dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
  • dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

  Wysokość dofinansowania

  Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 roku.

  Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1.000 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
  1. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
   – do 4.000 zł,
  2. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

  Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2019 r. - M.P. 2019, poz. 870), według wzoru: [(2.715 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy.

  Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia

  Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

  1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
  2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
  3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
  4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
  5. 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
  6. 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
  7. 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
  8. 800 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy).

  Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

  Przekazanie przyznanych środków finansowych

  Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

  Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

  Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

  Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

  • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
  • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
  • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

  przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

  Warunki zmniejszenia dofinansowania

  Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

  Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

  Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 65%).

  Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

  Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

  Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

  Warunki dopuszczalności pomocy na dofinansowanie nauki (wszystkie wymienione w ust. 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 r.

  • Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:
  1. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

  z uwzględnieniem pkt 2;

  • Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
  • Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
  • Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
  • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
  • Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania.

  Pozostałe warunki pomocy na dofinansowanie nauki są wymienione w ust. 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 r.

  Limit semestrów nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

  W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

  Dodatkowo, przypominamy:

  • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
  • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
  • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
  • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
  • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

  linia

  Końskie; 10 stycznia 2020 r.

  Nabór wniosków na realizację w 2020 roku Programu „KLUB” ms

  Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2020 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

  • Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł.
  • Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2020 r.(wyłącznie za pośrednictwem systemu AMODIT).
  • Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2020 r.

  Ewentualne pytania w zakresie Programu „KLUB” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu – Więcej informacji na stronie - https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-programu-klub

  linia

  Końskie; 9 stycznia 2020 r.

  Nabór kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów.zdjęcie LOGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI...

  Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (www.swietokrzyskie.pro) w dniu 31 grudnia 2019r.  zostało opublikowane Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie naboru kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów.

  Zwracam się z prośbą o przekazanie niniejszej informacji podmiotom funkcjonującym na terenie powiatu wskazanym w treści ogłoszenia jako właściwe do zgłaszania swoich przedstawicieli do Rady tj.:

  • Rad Seniorów,
  • Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
  • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
  • organizacji pozarządowych mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów,
  • niezrzeszonych grup aktywnych seniorów w wieku 60 lat i więcej, działających wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniora, posiadających co najmniej dwie  rekomendacje organizacji mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów.

  Oferty należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem „Świętokrzyska Rada Seniorów” w terminie 28 dni od daty opublikowania Ogłoszenia tj. do dnia 28 stycznia 2020r.

  Bliższych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej tel. 41 342-16-92; 41 342-13-88.

  linia

  Końskie; 30 grudnia 2019 r.

  m r 2019

  Pełna treść pisma - (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 13 grudnia 2019 r.

  Szanowni Państwo,zdjęcie LOGO PAP

  zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu „INNOWACYJNY SAMORZĄD”, organizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.

  Jest to nowy projekt, w którym chcemy nagrodzić najbardziej nowatorskie rozwiązania wdrożone w jednostkach samorządowych. Zgłaszane projekty mogą mieć charakter innowacji technologicznych, procesowych, organizacyjnych, ekologicznych, społecznych, publicznych (komunalnych) oraz dotyczących instrumentów i usług wsparcia.

  Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 30 stycznia 2020 r. przez formularz na https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/

  W konkursie przyznamy nagrody w następujących kategoriach:

  1. miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców)
  2. gminy miejskie
  3. gminy miejsko-wiejskie
  4. gminy wiejskie
  5. powiaty

  Zwycięzców konkursu „INNOWACYJNY SAMORZĄD” ogłosimy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 26 lutego 2020 r. w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

  PATRONAT HONOROWY

  loga pap

  Regulamin konkursu dostępny na https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/regulamin/

  Życzymy powodzenia!

  Redakcja Serwisu Samorządowego PAP

  Serwis Samorządowy PAP  to jedno z trzech najpopularniejszych mediów w Polsce o tematyce samorządowej. Z serwisu korzystają wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, sekretarze, skarbnicy i urzędnicy samorządowi wszystkich szczebli oraz radni i przedstawiciele administracji państwowej. Czytelnikami serwisu są także dziennikarze, nauczyciele oraz pracownicy firm, których oferta rynkowa jest kierowana do samorządów. W pierwszym półroczu 2019 r. serwis miał ponad 3 mln. odsłon i 603 tys. unikalnych użytkowników.

  linia

  Końskie; 3 grudnia 2019 r.

  Szanowni Państwo, zdjęcie LOGO WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

  uprzejmie informuję, że 25 listopada 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ (edycja 2019), dedykowanego jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Beneficjentami bezpośrednimi Programu są nieaktywne zawodowo osoby w wieku 60+.

  Na realizację Programu w roku 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 80 mln zł. W związku z powyższym zapraszam Państwa na spotkanie informacyjne, dotyczące w/w Programu, które odbędzie się 11 grudnia 2019 roku (środa) o godz. 11.00 w sali nr 12 bud. B „Okrąglak” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 2 grudnia 2019 r.

  zdjęcie LOGO WKUWOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KIELCACH

  INFORMACJA

  Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach

  informuje, że są wolne stanowiska dla osób, które nie pełniły służby wojskowej
  i chcą ochotniczo odbyć służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych.  

    I turnus w terminie: 07.01 – 27.03.2020 r. 

   II turnus w terminie: 04.05 – 24.07.2020 r.

     III turnus w terminie: 14.09 – 18.12.2020 r.

  Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z przedstawicielami
  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach, ul. Wesoła 29,

  tel.: 501 516 920;  261 174 712;  261 174 713.

  wku 2019

  linia

  Końskie; 27 listopada 2019 r.

  Wspieraj lokalniezdjęcie WSPIERAJ LOKALNIE...

  Trzecia edycja największego w Polsce projektu umożliwiającego efektywne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kampanii rozliczania PIT-ów na terenie jednostek samorządu terytorialnego. Już ponad 350 jednostek samorządowych oraz 1000 organizacji pożytku publicznego uczestniczy w programach Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf)

  linia

   Końskie; 26 listopada 2019 r.

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2020 r.”

  ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

  Uchwałą Nr 134/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania  publicznego w 2020 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

  RODZAJ ZADANIA:

  Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Józefa Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul Zamkowa 1A, 26-260 Fałków lokal 19.

  Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

  W poniższym dokumencie znajdą Państwo treść ww. Uchwały wraz z wynikami przedmiotowego konkursu.

  Pełna treść – (plik.pdf)

  linia

  dzien pracownika 2019

  zyczenia wojewoda 2019

  linia

  Końskie; 30 października 2019 r.

  maluch

  Trwa nabór ofert do kolejnej edycji programu „MALUCH+” 2020 - (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 24 października 2019 r.

  Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2020 r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r.”.   

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z  późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294),

  Zarząd Powiatu w Końskich

  OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

  na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2020 r.”.   

  Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

  1. RODZAJ ZADANIA:

  Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

  1. Stąporków - w siedzibie urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
  2. Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2020 wynosi: 60 060,00 zł.

  Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr  1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2019 r., do godz. 15.30.

  Oferty należy składać na formularzu  wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057),

  Tekst ogłoszenia wraz ze wzorem formularza w załączeniu:

  Ogłoszenie – (plik.pdf)

  Uchwała – (plik.pdf)

  Wzór oferty – (plik.pdf)

  Wzór sprawozdania – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 24 października 2019 r.

  OGŁOSZENIE

              Na podstawie art. 15 ust. 2a-2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

  Starosta Konecki

  OGŁASZA

  nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

  1. Starosta Konecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację ww. zadania publicznego.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji tylko jednego kandydata.

  II. Wymagania stawiane kandydatom:

  W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert.
  2. Nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
  3. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
  4. Mają doświadczenie w zakresie realizacji zadania publicznego, objętego przedmiotem prac komisji konkursowej.

  W przypadku gdy:

  1. Żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
  2. Wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji,
  3. Powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

  III. Zadania komisji konkursowej:

  Przedmiotem prac komisji konkursowej jest: ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem określonych w treści ogłoszonego konkursu, a także przygotowanie stosownej dokumentacji.

  IV. Wybór kandydatów do pracy w komisji konkursowej oraz powołanie komisji konkursowej:

  1. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu oraz kompetencje zgłoszonego kandydata.
  2. W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu w Końskich powoła imienny skład komisji konkursowej.

  V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

  Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) należy składać (osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu  w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem na kopercie: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2020 r.” w terminie do dnia 8 listopada 2019 r., do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

  Formularz zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl, zakładka: Powiat Konecki - organizacje pozarządowe/ogłoszenia.

  Ogłoszenie – (plik.pdf)

  Zarządzenie – (plik.pdf)

  Formularz zgłoszeniowy – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 23 października 2019 r.

  Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020.

  Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2018 odnotowano 15.882 pożary od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 19.09.2019].

  Pełna treść pisma – (plik.pdf)

  Ulotka – (plik.pdf)

  czad

  linia

  Końskie; 8 października 2019 r.

  suw

  W dniu 19 września 2019 r., Pani Bożena Borys-Szopa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020. Źródłem finansowania Programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację tego Programu przeznaczy w tym roku kwotę 30 mln zł, a w przyszłym - 50 mln zł.

  Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 roku.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 8 października 2019 r.

  Szanowni Państwo,logo WOJEWODA

  pragnę poinformować, że w dniu 02.10.2019 r. została ogłoszona nowa edycja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020. Program wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Maluch+. W ramach przedmiotowego konkursu będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 30 września 2019 r.

  plakat 2019

  Regulamin konkursu - (plik.pdf)

  Załącznik Nr 1 - (plik.pdf)

  Załącznik Nr 2 - (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 23 września 2019 r.

  Słowniczek Wyborczy

  WYBIERAMY ŚWIADOMIE - Przewodnik po wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku

  WPROWADZENIE

  autorstwa prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego

  W dniu 13 października odbędą się wybory do Sejmu RP IX kadencji i Senatu RP X kadencji. Kadencje obydwóch izb parlamentu liczone są odrębnie ze względu na to, że o ile wybory do Senatu, po jego przywróceniu, od początku, tj. od 1989 r. były w pełni demokratyczne, o tyle równocześnie przeprowadzone w 1989 r. wybory do Sejmu były demokratyczne tylko częściowo, a jedynie wyłamanie się wyborców z ustaleń Okrągłego Stołu mających zapewnić większość przedstawicielom PZPR i stronnictw satelickich przyniosło ogromne zwycięstwo jednolitego wówczas bloku Solidarności i uruchomiło proces zasadniczej transformacji ustrojowej. W pełni demokratyczne wybory do Sejmu odbyły się, w rezultacie, dopiero w 1991 r. – i od tego roku liczone są kolejne kadencje tej Izby.

  Funkcjonowanie zgodnych ze standardami demokratycznego państwa prawnego mechanizmów wyborczych do różnych organów różnych szczebli jest dowodem i miarą demokratycznego charakteru państwa. Od ubiegłego roku znajdujemy się w procesie kolejnych wyborów. Po wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i organów wykonawczych gmin oraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak również po najbliższych wyborach parlamentarnych, czekają nas jeszcze, w przyszłym roku, wybory Prezydenta RP. Każde wybory są, a przynajmniej powinny być, świętem demokracji – świętem świadomych swej roli i swych praw wyborców. Tym bardziej odnosi się to do wyborów w ramach wskazanego cyklu wyborczego, a w nim, ze względu na rangę władzy ustawodawczej, do wyborów parlamentarnych.

  Pełna treść – (plik.pdf)

  slowniczek wyborczy

  linia

  Końskie; 11 września 2019 r.

  plakat konkurs fotograficzny

  linia

  Końskie; 10 września 2019 r.

  Szanowni Państwo,zdjęcie OPIEKA ZDROWOTNA

  od 12 września 2019 r. będzie obowiązywać ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U z 2019 r. poz. 1078). Zgodnie z ww. ustawą opieka zdrowotna nad uczniami ma obejmować profilaktykę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

  Opieka stomatologiczna jest sprawowana do ukończenia przez ucznia 19. roku życia przez lekarza dentystę.

  Lekarz sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami to lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

  Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym może być gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.

  Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

  1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

  2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

  - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

  Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady, sposób i warunki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Powiat konecki jako organ prowadzący 6 szkół ponadpodstawowych oraz specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy poszukuje podmiotów leczniczych zainteresowanych  świadczeniem opieki ogólnostomatologicznej oraz profilaktycznej na rzecz uczniów tych placówek.

  Podmioty lecznicze wyrażające chęć współpracy prosimy o kontakt z Panem Krzysztofem Stacherą Naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich tel. 41 260 47 19.

  linia

  Końskie; 6 września 2019 r.

  zdjęcie PLAKAT

  linia

  Końskie; 3 września 2019 r.

  Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek logo MSWIA Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w 2019 roku

  Zagadnienia wstępne

  Dotacje będą udzielane i rozliczane w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w tym art. 33a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i poz. 1518) zwanej dalej ustawą, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku a finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), a w zakresie w nich nieuregulowanym, z zachowaniem niżej wymienionych zasad i szczegółowego trybu postępowania.

  Do doprecyzowania niniejszych zasad i trybu postępowania oraz udzielania wyjaśnień w związku z ich stosowaniem, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, umocowany pozostaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej KGPSP.

  Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP – (plik.pdf)

  Wniosek o dotacje OSP 2019 – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 26 sierpnia 2019 r.

  ŚWIĘTOKRZYSKA NAGRODA KULTURYsnk

  Szanowni Państwo,

  Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach uprzejmie informuje, iż trwa nabór wniosków o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury. W tegorocznej edycji wnioski można składać do dnia 1 września br. Zgodnie z uchwałą nr X/168/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyska Nagroda Kultury; przyznawana jest przez Zarząd Województwa na wniosek komisji powoływanej przez Marszałka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Świętokrzyska Nagroda Kultury ma charakter dwustopniowy, może być przyznawana indywidualnie lub zespołowo. Uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek tradycyjnie odbywa się w październiku, podczas Inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego w Województwie Świętokrzyskim.

  Nagrody I stopnia przyznawane są za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim lub za całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego, natomiast nagrody,

  II stopnia – za osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego w województwie świętokrzyskim. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego może przyznać także honorową nagrodę w postaci statuetki.

  Szczegółowe informacje wraz z załącznikami (wniosek o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, regulamin przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Kultury) znajdują się na stronie internetowej http://www.swietokrzyskie.pro.

  Regulamin konkursu – (plik.pdf)

  Wniosek konkursu – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 21 sierpnia 2019 r.

  uwaga 1

  Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek oraz Starosta Konecki - Grzegorz Piec

  serdecznie zapraszają Radnych Gminnych i Sołtysów z Powiatu Koneckiego

  do udziału w spotkaniu, którego tematem będzie:

  „Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne”.

  Zainteresowanych zapraszamy w poniedziałek 26.08.2019 roku o godzinie 12:00

  do Starostwa Powiatowego w Końskich (sala konferencyjna III piętro).

  linia

  Końskie; 16 sierpnia 2019 r.

  Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zdjęcie LOGOz mojej inicjatywy powstał projekt "Świętokrzyskie dla Europy". Jego celem jest włączenie do udziału w nim wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, kształtowanie właściwej postawy patriotycznej i etyczno-moralnej wśród dzieci i młodzieży, wzrost zainteresowania wydarzeniami historycznymi, które na przestrzeni lat odbywały się na terenie województwa świętokrzyskiego.

  W ramach projektu dla mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej zorganizowany został konkurs fotograficzny "Świętokrzyskie dla Europy", którego ideą jest wykorzystanie umiejętności sprawnego posługiwania się współczesnymi zdobyczami technologii przez wszystkich Polaków. Za pośrednictwem " Innowacyjnej platformy internetowej www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl. uczestnicy konkursu mogą umieszczać na niej zdjęcia upamiętniające lokalnych bohaterów oraz krótkie informacje tekstowe na temat danej osoby oraz wydarzenia, które upamiętnia sfotografowane miejsce. W bazie umieszczać można także zdjęcia prezentujące to, w jaki sposób zmieniło się województwo świętokrzyskie dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf)

  zdjęcie Plakat projektu

  linia

  Końskie; 19 lipca 2019 r.

  swieto pulku 2019

  Pełna treść pisma - (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 15 lipca 2019 r.

  logo1

  Poszukiwane dobre praktyki oferty turystycznej na logopolskiej wsi – rusza konkurs „Na wsi najlepiej”

  Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.

  Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności. Celem działań POT jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki i gospodarcze aktywizowanie obszarów wiejskich, bazując na ich potencjale.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 10 lipca 2019 r.

  ms

  Uprzejmie informuję, iż reprezentowana przeze mnie Fundacja Wspierania Praworządności "Zdążyć z Pomocą" z siedzibą w Krakowie ma zaszczyt realizować Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2019-2021 - Ośrodek Kielce. Jesteśmy organizacją, której powierzono działania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym na województwie świętokrzyskim obejmującego sześć powiatów.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 1 lipca 2019 r.

  "CZYSTE SERCE"

  Przed nami kolejna edycja nagrody honorowej Wojewody wsŚwiętokrzyskiego „Czyste Serce”, odwołującej się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy. W tym roku statuetki przyznane zostaną w pięciu kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie/akcja, osoba fizyczna, innowacje społeczne. Kapituła konkursowa, podczas oceny wniosków weźmie pod uwagę między innymi zaangażowanie podmiotu w propagowaniu idei wzorców osobowych młodego człowieka, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie postaw młodego człowieka, oryginalność, czytelność i realność metody upowszechniania wzorców osobowościowych jako skutecznego narzędzia profilaktyki, oraz możliwość ich implementacji w środowiskach lokalnych.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf)

  Regulamin – (plik.pdf)

  Załącznik nr 1 – (plik.pdf)

  Załącznik nr 2 – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 1 lipca 2019 r.

  plakat 500 plus

  Plakat - Program 500+ - (plik.pdf)

  Informator - Rodzina 500+ - (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 27 czerwca 2019 r.

  POSZUKIWANI STATYŚCI DO FILMU GANGSTERSKIEGO: ANGAŻ PŁATNY

  Wkrótce na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu rozpoczną się zdjęcia do nowego filmu Macieja Bochniaka, osadzonego w realiach historycznych lat 20-tych XX wieku na pograniczu polsko-sowieckim. Będzie to film, jakiego polska kinematografia jeszcze nie widziała. Kino gangsterskie w najlepszym wydaniu: doborowa obsada aktorska, strzelaniny, bijatyki, pościgi konne oraz duża dawka sensacji i historii.

  Na potrzeby realizacji filmu zaplanowano wiele scen zbiorowych z udziałem dużej liczy statystów. Wszystkich, którzy chcieliby przeżyć swoją pierwszą filmową przygodę zapraszamy w najbliższą sobotę i niedzielę do Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu na casting! Zgłoszenia ze zdjęciem należy wysyłać SMS na numer: 606 544 800 lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Organizator castingu:

  POPCORN FILM, Warszawa ul. Stępińska 22/30

  Miejsce: Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka

  Termin: 29, 30 czerwca 2019 r., godz. 10.00-17.00

  plakat STATYŚCI DO FILMU

  linia

  Końskie; 26 czerwca 2019 r.

  Plakat DOD 2019

  linia

  Końskie; 12 czerwca 2019 r.

  RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA - OSTRZEGA !!!

  zdjęcie UPAŁ

  Pełna treść ogłoszenia - (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 29 maja 2019 r.

  PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ZARZĄDU POWIATU W KOŃSKICH

  Uchwałą Nr 51/2019 z dnia 29 maja 2019 r. dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  NAZWA ZADANIA:

  Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

  Rodzaj zadania:

  Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

  Wobec powyższego, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Końskich.

  Pełna treść uchwały - (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 28 maja 2019 r.

  Raport o stanie Powiatu Koneckiego za 2018 rok.

  Rada Powiatu rozpatruje "Raport o stanie Powiatu Koneckiego za 2018 r." podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Dokument, oraz zasady brania udziału w debacie nad raportem zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Link do strony BIP

  linia

  Końskie; 28 maja 2019 r.

  Plakat Dzien Dziecka 2019

  linia

  Końskie; 17 maja 2019 r.

  dni otwarte 2019

  linia

  Końskie, 14 kwietnia 2019 r.

  INFORMACJA

  o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

  W dniu 24 kwietnia 2019 r. Pełniący Funkcję Zarządu Powiatu w Końskich ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, rodzaj zadania: Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

  Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

  W wyznaczonym terminie tj. do dnia 10 maja 2019 r. żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.688) nie wskazały osób do składu komisji konkursowej.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 ww. ustawy, komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej.

  Biorąc pod uwagę powyższe, komisja konkursowa powołana przez Pełniącego Funkcję Zarządu Powiatu w Końskich w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r., działać będzie bez udziału przedstawicieli wyżej wskazanych organizacji pozarządowych i podmiotów.

  linia

  Końskie; 9 maja 2019 r.

  plakat bot 9 05 2019

  linia

  Końskie; 8 maja 2019 r.

  parp 2019

  linia

  Końskie; 26 kwiaetnia 2019 r.

  Szanowni Państwo

  Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udostępnienia na stronie internetowej i w mediach społecznościowych spotu zachęcającego Polaków do wywieszenia polskiej flagi podczas nadchodzących świąt majowych.

  Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jedyne rocznice, które na stałe wpisały się w historię Polski. 1 maja będziemy obchodzić 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, a dwa dni później Święto Konstytucji 3 maja. Warto uczcić te trzy majowe świąteczne dni wywieszając polską flagę. Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało spot zapraszający wszystkich Polaków do wywieszenia polskiej flagi pt. „Niepodległa – moja flaga”.

  https://twitter.com/niepodlegla

  https://www.instagram.com/niepodlegla1918/

  https://niepodlegla.gov.pl/

  https://www.facebook.com/niepodlegla1918

  plakat mojaflaga

  linia

  Końskie; 24 kwietnia 2019 r.

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz.U.2018 r. poz. 450 ze zm.)

  Pełniący Funkcję Zarządu Powiatu

  OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

  na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

  NAZWA I RODZAJ  ZADANIA:

  Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

  Rodzaj zadania:

  Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

  Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

  - kolonie, obozy, biwaki.

  Pełna treść ogłoszenia – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 24 kwietnia 2019 r.

  loga

  Cyfrowa majówka – konkurs na inicjatywy dla lokalnych społeczności Trzydniowa majówka? Dla nas to za mało. W tym roku organizujemy majówkę, która potrwa osiem dni! Chcesz grilla? Niech będzie grill. Chcesz leżaki? Niech będą leżaki. A może kino pod chmurką? Pewnie! Ważne żebyście pamiętali też o… cyfryzacji!

  Sprawa jest bardzo prosta. W „Cyfrowej majówce” chodzi o to, aby możliwie najwięcej osób dowiedziało się (a może i nawet nauczyło) co nam dają cyfrowe technologie i dlaczego warto z nich korzystać. Zaproście seniorów i pokażcie im jak korzystać z poczty e-mail. Skrzyknijcie miejscowe dzieciaki i rozpocznijcie przygodę z programowaniem. Poopowiadajcie sąsiadom jak nie dać się oszukać w Internecie i na co tam uważać. A wszystko w niezobowiązującej, majówkowej atmosferze. Po co to wszystko? Bo warto dać innym coś od siebie i pomóc im lepiej zrozumieć Internet!

  No dobrze, a dla organizatorów najciekawszych inicjatyw mamy też nagrody

  Pełna treść – (plik.pdf)

  Załącznik 2 – (plik.pdf)

  Załącznik 3 – (plik.pdf)

  Załącznik 4 – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 19 kwietnia 2019 r.

  OGŁOSZENIE NR 1/ROPS/2019

  MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  z dnia 12 kwietnia 2019 r.

  w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

  Na podstawie art. 44a i art. 44c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), oraz §9, §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz 560) Marszałek Województwa ogłasza, co następuje:

  Pełna treść – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 9 kwietnia 2019 r.

  wku 09 04 2019

  linia

  Końskie; 8 kwietnia 2019 r.

  STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

  Warszawa, 2019-04-08
  L. dz. 780/19/SPE

  Szanowni Państwo

  Wojewodowie, Marszałkowie

  Prezydenci Miast, Starostowie

  Burmistrzowie, Wójtowie

  Przewodniczący Sejmików i Rad

  Dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej oraz centrów pomocy rodzinie
  Szanowni Państwo,

  uprzejmie przypominamy o upływającym w dniu 12 kwietnia br. terminie zgłaszania udziału w kursach, które odbędą się z wykorzystaniem metody e-learning (kliknij na nazwę kursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział);

  Kursy - lista do pobrania: (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 11 marca 2019 r.

  innowacyjna edukacja 2019

  linia

  Końskie; 6 marca 2019 r.

  Ruszył nabór wniosków o dotacje z programu „Niepodległa” 2019logo NIEPODLEGŁA

  Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.

  Wnioski o dotacje na działania w 2019 roku Biuro Programu „Niepodległa” przyjmuje od 25 lutego br. Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych na projekt. Budżet naboru to 8 mln zł. Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • festiwale, koncerty, spektakle,
  • rekonstrukcje historyczne,
  • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
  • projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy,
  • wystawy wraz z katalogami

  Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie www.niepodlegla.gov.pl w zakładce „Dotacje”.

  Biuro Programu „Niepodległa”

  linia

  Końskie; 1 marca 2019 r.

  Szanowni Państwo! zdjęcie LOGO - FUNDACJA

  Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w jej strukturze Centrum Samorządu Terytorialnego pragną zaprosić Państwa do współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć na rzecz rozwoju lokalnego. Fundacja jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego. Od ponad jedenastu lat wspieramy rozwój samorządów terytorialnych, lokalnych grup działania, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i innych przedstawicieli lokalnych społeczności w Polsce oraz za granicą. Celem głównym działalności Centrum jest wspieranie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego poprzez wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania w samorządzie w warunkach integracji europejskiej oraz pomoc doradczą i szkoleniową w zakresie nowoczesnej wiedzy samorządowej. Działamy z pełnym profesjonalizmem, w oparciu o najlepsze praktyki krajowe i zagraniczne. Nasi partnerzy mogą liczyć na doświadczoną kadrę oraz najwyższą jakość usług. Dzięki zebranemu doświadczeniu oraz współpracy z dotychczasowymi partnerami, wypracowaliśmy ofertę, która jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich tych, którzy chcą działać profesjonalnie i skutecznie. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, starając się znaleźć najbardziej efektywne rozwiązanie.

  Centrum jest instytucją, która skupia najlepszych ekspertów, specjalizujących się w różnych dziedzinach związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej. Kadrę stanowią przede wszystkim wykładowcy uczelni, eksperci firm doradczych i szkoleniowych, doświadczeni pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej. Centrum ofertuje Państwu szereg usług doradczych i szkoleniowych, związanych z opracowaniem m. in.: strategii i programów rozwojowych, programów branżowych, wniosków i studiów wykonalności, ekspertyz, koncepcji marketingu terytorialnego. Jesteśmy także w stanie przeprowadzić każdy rodzaj szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla kadry samorządowej i społeczności lokalnej. Posiadamy również doświadczenie i oferujemy współpracę w opracowaniu i koordynacji projektów partnerskich krajowych i zagranicznych. W związku z powyższym, proszę Państwa o wzięcie pod rozwagę naszej propozycji współpracy. W szczególności prosimy o uwzględnienie naszej organizacji w organizowanych procedurach przetargowych i konkurencyjnych. Jesteśmy otwarci na spotkanie celem omówienia szczegółów współpracy. W przypadku zainteresowania współpracą, proszę o kontakt z Fundacją.

  Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

  Al. Spółdzielczości Pracy 28/4, 20-147 Lublin

  Tel. 81 442 00 15, kom. 602 433 676

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  linia

  Końskie; 15 lutego 2019 r.

  plakat 15 02 2019

  linia

  Końskie; 23 stycznia 2019 r.

  E-akta „ Program Płatnik” – nie czekaj pobierz nową wersję.

  Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

  Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z przepisami - w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją - (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze za pracownika zatrudnionego na umowę o pracę lub zlecenie będą przechowywane przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

  Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

  Najważniejsze zmiany w programie związane są z projektem e-akta – elektronizacją akt pracowniczych. Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony zus.pl.  

  Jeśli przedsiębiorca lub jego biuro rachunkowe, korzysta z programu kadrowo-płacowego, który nie rejestruje danych wymaganych przepisami o e-aktach, powinni jak najszybciej zaktualizować oprogramowanie.

  Zachęcamy także Państwa do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których krok po kroku pokazaliśmy m. in. jak wypełniać nowe dokumenty.

  Filmiki są dostępne na stronie zus.pl i kanale ZUS na YouTube.

  Paweł Szkalej

  Rzecznik Prasowy ZUS

  woj. świętokrzyskiego

  linia

  Końskie; 3 stycznia 2019 r.

  Szanowni Państwo, logo ASISE

  zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o możliwość rozpowszechnienia informacji o realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego bezpłatnym projekcie pt. Aktywne świętokrzyskie. Projekt realizowany jest przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

  Nasza inicjatywa skierowana jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, które należą do przynajmniej jednej z grup:

  - kobiety

  - osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku)

  - osoby o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne - Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

  - osoby po 50 roku życia

  Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez uczestnictwo w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie.

  Pełna treść pisma – (plik.pdf)

  Formularz zgłoszeniowy – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 31 grudnia 2018 r.

  Od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system pomoc prawnadarmowej pomocy prawnej. W Powiecie Koneckim funkcjonować będą 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym 1 punkt obsługiwany będzie przez punkty radców i adwokatów, a 2 prowadzi organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert. Ilość punktów jest ściśle uzależniona od liczby mieszkańców.

  Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Od 1 stycznia 2019 r., w związku z nowelizacją ustawy, zmienią się niektóre zasady udzielania mieszkańcom nieodpłatnej pomocy prawnej. Nowością będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, świadczone w połowie punktów prowadzonych przez organizację pozarządową i dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby, która o takie wsparcie poprosi. Będzie go udzielała osoba, która ukończyła z oceną pozytywną szkolenie
  z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie
  w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Poradnictwo obywatelskie będzie miało na celu pomoc w poruszaniu się w systemie przepisów prawnych oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy osobom, które mogłyby mieć trudności ze zrozumieniem skomplikowanego języka prawniczego.

  Pełna treść - (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 20 grudnia 2018 r.

  OGŁOSZENIE logo razem bezpieczniej 2019

  DOTYCZĄCE NABORU PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU
  "RAZEM BEZPIECZNIEJ" NA 2019 ROK

  Informujemy, że w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach rozpoczęto procedurę naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w ramach programu RAZEM BEZPIECZNIEJ na 2019 r.

  Ogłoszenie - (plik.pdf)

  Ankieta wstępnej oceny - (plik.pdf)

  Wniosek o dofinansowanie - (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 13 grudnia 2018 r.

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2019 r.

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2019 roku pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2019 r.”

  ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

  Uchwałą Nr 139/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2019 r.”

  RODZAJ ZADANIA:

  Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie, ul. Staszica 6, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul Zamkowa 1A, 26-260 Fałków lokal 19.

  Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

  Uchwała wraz z wynikami przedmiotowego konkursu - (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 7 listopada 2018 r.

  Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2019 r. logo Nieodpłatna Pomoc Prawnaw zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 r.”.

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995
  z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn.zm.),

  Zarząd Powiatu w Końskich

  OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

  na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2019 r.”.

  Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

  1. RODZAJ ZADANIA:

  Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

  a) Stąporków - w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie, ul. Stanisława Staszica 6 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;

  b) Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2019 wynosi: 60 060,00 zł.

  Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr 1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 r.,
  do godz. 15.30.

  Oferty należy składać na formularzu wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057),

  Tekst ogłoszenia wraz ze wzorem formularza w załączeniu:

  Ogłoszenie – (plik.pdf)

  Uchwała – (plik.pdf)

  Wzór Oferty – (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 7 listopada 2018 r.

  Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. logo Nieodpłatna Pomoc Prawnao działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),

  Zarząd Powiatu w Końskich

  zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej".

  1. RODZAJ ZADANIA:

  Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

  a) Stąporków - w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie, ul. Stanisława Staszica 6 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;

  b) Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

  Zgłoszenia na wymaganym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać(osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem: „nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej "

  Termin składania dokumentów: do dnia 15 listopada 2018 r., do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

  Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej w załączeniu:

  Ogłoszenie - (plik.pdf)

  Uchwała - (plik.pdf)

  Formularz zgłoszeniowy - (plik.pdf)

  linia

  Końskie; 23 października 2018 r.

  1

  Końskie; 18 października 2018 r.

  2

  linia

  Końskie; 9 października 2018 r.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w KielcachLOGO gddkia informuje, że w miesiącach jesiennych (październik, listopad 2018 r.) na trasie planowanej drogi ekspresowej S74 na odcinku granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów, prowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe – zgodnie z decyzją nr 3042/2018 znak ZATiRA.IA.5161.95.2018 z dnia 27.06.2018 r. wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Przedmiotowe badania polegać będą na przejściu przez teren przyszłej budowy, obserwacji i zadokumentowaniu zabytków archeologicznych. Badania będą mieć charakter nieinwazyjny, tzn. odbywać się będą bez naruszenia gruntu.

  W przypadku nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań powierzchniowych należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu, na adres:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45

  25-950 Kielce.

  Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako wyrażenie zgody na przeprowadzenie przedmiotowych badań.

  Załącznik graficzny z przebiegiem inwestycji dostępny jest do wglądu w Starostowie Powiatowym.

  Załącznik graficzny – (plik.pdf)