loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Informator Publiczny

INFORMACJA O ŚWIADCZENIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KONECKIEGO W 2023 ROKU

Paweł Goraj - Administrator

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 945) w roku 2023 na terenie Powiatu Koneckiego funkcjonują 2 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz 1 Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

 • 1 punkt prowadzony przez Powiat:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji, usytuowany w Końskich ul. Stanisława Staszica 2, (siedziba Starostwa Powiatowego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 • poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300
 • wtorek od godz. 1430 do godz. 1830
 • środa od. godz. 1430 do godz. 1830
 • czwartek od. godz. 1430 do godz. 1830
 • piątek od godz. 1300 do godz. 1700

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

W poniedziałki i wtorki pomoc prawna świadczona jest przez adwokata. W środy i czwartki przez radcę prawnego, a w piątki świadczona jest przez radcę prawnego/adwokata – w kolejności: radca prawny, radca prawny, adwokat, adwokat.

 • 2 punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe:

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji usytuowany w Fałkowie, ul. Zamkowa 1a, lokal 19 (siedziba Urzędu Gminy), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 • poniedziałek od godz. 1100 do godz. 1500
 • wtorek od godz. 700 do godz. 1100
 • środa od godz. 700 do godz. 1100
 • czwartek od godz. 700 do godz. 1100
 • piątek od godz. 700 do godz. 1100

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)

Od poniedziałku do piątku poradnictwo świadczone jest przez doradcę obywatelskiego.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji usytuowany w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A (siedziba Urzędu Miejskiego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 • poniedziałek od godz. 800 do godz. 1200
 • wtorek od godz. 800 do godz. 1200
 • środa od godz. 1130 do godz. 1530
 • czwartek od godz. 800 do godz. 1200
 • piątek od godz. 800 do godz. 1200

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)

Od poniedziałku do piątku pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego.

Punkt pomocy prawnej w Stąporkowie oraz punkt poradnictwa obywatelskiego w Fałkowie prowadzony jest przez:

Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono

 1. Legionów 10, 22-400 Zamość, tel. 536 968 362;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach działalności wszystkich 3 punktów zlokalizowanych na terenie powiatu koneckiego istnieje możliwość przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji:

Końskie - siedziba Starostwa Powiatowego - nieodpłatną mediację prowadzi radca prawny i adwokat posiadający uprawnienia mediatora, który dyżuruje w każdy wtorek oraz w każdy czwartek w godz. 1430-1830 oraz w piątki w godz. 1300-1700 - (raz na 2 tygodnie),

Fałków - siedziba Urzędu Gminy - nieodpłatną mediację prowadzi doradca obywatelski posiadający uprawnienia mediatora, który dyżuruje w każdy czwartek i w każdy piątek
w godz. 700-1100,

Stąporków - siedziba Urzędu Miejskiego - w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, organizuje się w punkcie spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji.

ZGŁOSZENIA

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w systemie interaktywnej obsługi klienta pod numerem telefonu

(41) 260 48 35

czynnym w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Końskich tj.

od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00 oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się - pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Decyzję o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego podejmuje starosta, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną lub sanitarną na obszarze powiatu, jak również bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej, wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, chcąca skorzystać z usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, podczas świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej powinna zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed skorzystaniem z pomocy prawnej, wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd ma udzielić osobie pomocy.

W przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się odległość lub poza punktem, zgłoszeń również dokonuje się telefonicznie w systemie interaktywnej obsługi klienta pod tym samym numerem telefonu, pod jakim dokonujemy zgłoszeń w celu umówienia terminu wizyty w punkcie tj.

(41) 260 48 35

czynnym w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Końskich tj.

od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00 oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się - pod adresem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na czas trwania stanu epidemii uproszczono procedury udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Przed uzyskaniem pomocy prawnej beneficjent nie musi składać pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie składa oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W przypadkach uzasadnionych liczbą osób uprawnionych, którym ma być udzielona nieodpłatna pomoc prawna czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie powiatu.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej - osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:

 • doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • osoba, która:
 • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem lub radcą prawnym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie
  w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną, problem nie może być rozwiązany w całości lub w części przez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat lub radca prawny informuję osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Jest metodą rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstronna (zaakceptowana przez obie strony sporu) osoba trzecia, pomaga w komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz stara się doprowadzić do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, nieformalny oraz poufny. Mediację można prowadzić w wielu sprawach np. cywilnych, karnych, nieletnich, gospodarczych.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

Nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 (tj. przeprowadzenie samej mediacji), nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach,
w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zwanych dalej "punktami".

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie:

 • organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji
  w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4, z tym że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru lub,
 • kieruje się osobę uprawnioną na dyżur, którego specjalizację określono jako nieodpłatna mediacja, odbywający się w innym punkcie, pod warunkiem, że na terenie danego powiatu taki dyżur został zorganizowany.

EDUKACJA PRAWNA

Edukacja prawna świadczona będzie przez FUNDACJĘ  ROZWOJU  ŚWIADOMOŚCI  OBYWATELSKIEJ  EXPERTO  PRO  BONO.

Obejmuje ona działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 • prawach i obowiązkach obywatelskich;
 • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania w ramach edukacji prawnej mogą być realizowane w formach, które
w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Więcej informacji na temat bezpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA - (plik.pdf) - 320 kb

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Paweł Goraj - Administrator
Wizyta posła Lipca w starostwie

Przy okazji pobytu posła Krzysztofa Lipca w Końskich, na zdjeciu poseł Krzysztof Lipiec ze starosta koneckim po spotkaniach z mieszkańcami miasta na targowicy starosta zaprosił lidera świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości do siedziby starostwa powiatowego.

Po krótkiej odprawie w gabinecie starosty, podczas której omówiono bieżące sprawy związane z działaniami lokalnego samorządu i inwestycjami prowadzonymi przez Powiat Konecki, poseł Lipiec zapoznał się z postępem prac przy adaptacji IV piętra budynku.

Sprawna i terminowa realizacja tego zadania możliwa była dzięki znacznemu wsparciu z budżetu  w ramach rządowego programu inwestycji lokalnych- podkreślił starosta Grzegorz Piec.

Adam Kubka

Galeria zdjęć - Wizyta posła...

3  2

fot.arch. Starostwo Powiatowe w Końskich

linia

Dobrze wydane pieniądze
 

Dzięki środkom z Rządowego Programu Inicjatyw na zdjeciu starosta konecki wraz z naczelnikiem wydzialu inwestycji i mienia ogladaja remontowane 4 pietroLokalnych możliwe jest zrealizowanie wielu potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Powiat Konecki wykorzystał to wsparcie w najlepszy, jak się wydaje sposób, poprawiając warunki lokalowe Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Prace na czwartym piętrze budynku starostwa są już na „ostatniej prostej”, wszystko realizowane jest terminowo. Jakość wykonania też nie budzi zastrzeżeń – jak zgodnie podkreślają zgodnie starosta Grzegorz Piec i odpowiedzialna za powiatowe inwestycje naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Barbara Panek.

Poradnia do nowych pomieszczeń wprowadzi już wkrótce. Placówka do tej pory funkcjonowała w warunkach zupełnie nie spełniających współczesnych standardów, co znacząco utrudniało jej prawidłowe działanie. Nowe warunki lokalowe znacząco wpłyną na organizację i komfort pracy. Bez problemu dostaną się teraz do nowej siedziby poradni osoby niepełnosprawne, korzystając z parkingu i przystosowanej windy.

Dobrze, że dzięki wsparciu rządowego programu możliwe było zrealizowanie tak ważnej dla lokalnej społeczności inwestycji.

Adam Kubka

Galeria zdjęć - Dobrze wydane...

2  3  4

5  6  7

fot.arch. Starostwo Powiatowe w Końskich

 linia

Coraz bliżej finału

Zbliżamy się wielkimi krokami do finału remontu IV na zdjeciu czlonek zarzadu powiatu ogladajacy prace remontowe budynku starostwapiętra Starostwa Powiatowego w Końskich. Jak mogliśmy się przekonać prace są już na bardzo zaawansowanym etapie wykończeń na całej długości wspomnianego piętra.

„Podkreślmy, że IV piętro Starostwa Powiatowego w Końskich, od momentu jego przejęcia przez urząd, nigdy nie było użytkowane i remontowane. Dziś znajdujemy się w końcówce kompleksowego remontu tej kondygnacji. Głównym celem tego przedsięwzięcia, jest oczywiście przeniesienie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Końskich, gdzie nie ma absolutnie warunków na jej dalszą działalność. (...)

Remont przeprowadzamy dzięki pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2,5 mln. zł. Co warto zaznaczyć, umowa z wykonawcą została podpisana w grudniu 2021 roku, a dziś jesteśmy na etapie niemalże końcowym. Harmonogram prac nie jest zagrożony i myślę, że na koniec listopada 2022 roku obiekt zostanie oddany. Sama Poradnia będzie przeniesiona i zacznie działać od 1 stycznia 2023 roku. Uważam, że to bardzo dobrze ulokowane środki dzięki którym, dzieci i pracownicy Poradni będą mogli pracować w godnych warunkach” – podkreślał Jarosław Staciwa – członek Zarządu Powiatu Koneckiego.  

„Pomoc Starostwa Powiatowego w Końskich z przeniesieniem naszej siedziby jest wręcz niesamowita. Nareszcie dzieci i młodzież, ale również cała kadra Poradni będzie mogła pracować w odpowiednich warunkach. Tu znajdziemy wreszcie windę, łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz dość znaczną liczbę pokoi, w których jednocześnie będą mogli pracować psycholodzy i pedagodzy, bo warunki lokalowe na to po prostu pozwalają. Każdy kto będzie potrzebował naszej pomocy nareszcie, bez ograniczeń będzie mógł tu przyjechać i bez najmniejszych utrudnień architektonicznych dostać się do naszej Poradni. To po warunkach, w których obecnie funkcjonujemy prawdziwy komfort i inna, zdecydowanie przyjazna i komfortowa atmosfera pracy. Serdecznie dziękujemy Zarządowi i wszystkim radnym, za stworzenie takiej możliwości” – podkreślała Monika Zielińska – dyrektor Poradni Psychoogiczno – Pedagogicznej w Końskich.

                                                                               Paweł Kubiak

Galeria zdjęć - Coraz bliżej finału

  3  5  6

ogloszenie

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich

 linia

 

Coraz bliżej finału prac adaptacyjnych w starostwie

Jak informowaliśmy na początku zdjęcie starosty i wojewody na przegladzie 4 piętraroku na IV piętrze budynku starostwa Powiatowego w Końskich trwają prace adaptacyjne. Remont pomieszczeń z których niebawem będzie korzystała Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna przebiega zgodnie z harmonogramem. Powoli znika klimat nadgryzionych zębem czasu pomieszczeń biurowych dawnego „Zamtalu”, a w to miejsce pojawiają się nowe, starannie wykończone wnętrza. Zapewnienie sprawnego przebiegu prac jest możliwe dzięki wsparciu z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,5 mln złotych.

Przy okazji wizyty w naszym powiecie Przewodniczącego Świętokrzyskiego Sejmiku Wojewódzkiego Andrzeja Prusia, gospodarz obiektu Starosta Konecki Grzegorz Piec, zaprezentował stan zaawansowania prac remontowych. Obecna sytuacja jednoznacznie wskazuje na to, że konecka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeniesie się do nowego lokum zgodnie z planem.

Adam Kubka

linia 

Remont w starostwie rozpoczęty

W dniu 29 grudnia 2021 roku została zdjęcie Jarosława Staciwy i przedstawiciela firmy w dniu podpisania umowy na remontpodpisana umowa z wykonawcą prac adaptacyjnych IV piętra budynku Starostwa Powiatowego w Końskich. Powierzchnia nie wykorzystywana do tej pory posłuży jako nowa siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, która już od wielu lat boryka się z problemami lokalowymi. Wykonanie kosztownych prac remontowo i adaptacyjnych będzie możliwe dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych, dającemu możliwość dofinansowania w kwocie 2,5 mln złotych.

Pełną funkcjonalność tej powierzchni gwarantuje możliwość dostania się na IV piętro windą od strony parkingu za budynkiem starostwa, gdzie są przygotowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Prace ruszyły tuż po świętach, więc nowe, długo wyczekiwane lokum dla poradni będzie gotowe już wkrótce.

Adam Kubka

Galeria zdjęć - Remont w starostwie...

2

4  3  5

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich

 linia

Dobra wiadomość dla koneckiej poradni!
 

zdjęcie Mateusz Morawiecki - premier  zarzad powiatu koneckiego

Premier Mateusz Morawiecki złożył podpis pod decyzją o wydatkowaniu środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tym samym do województwa świętokrzyskiego trafi ponad 73 mln złotych, obejmując wsparciem powyższego Funduszu aż 66 samorządów. Miło nam zakomunikować, że wśród tych beneficjentów znalazł się Powiat Konecki, otrzymując znaczącą kwotę 2.500.000,00 zł. Środki te mają zapewnić realizację odpowiednich warunków dla osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, jednostek organizacyjnych poprzez przebudowę budynku starostwa.

Przypomnijmy, że obecnie, wspomniana poradnia ulokowana jest w wynajmowanym budynku sprzed 1970 r., bez windy i podjazdów i posiada za małą powierzchnię. Kompleksowa przebudowa dwóch pięter, w tym przebudowa pomieszczeń pod salę konferencyjną, poprawi warunki obsługi klienta i zapewni komunikację dla osób niepełnosprawnych. Umożliwi też lepsze warunki dla organizowania stacjonarnych sesji rady powiatu oraz innych spotkań w siedzibie starostwa.

Zarząd Powiatu w Końskich, na czele ze Starostą Koneckim – Grzegorzem Piecem składa podziękowanie Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za pozytywną odpowiedź na wcześniej złożony wniosek w tej sprawie przez samorząd naszego powiatu.

Marian Wikiera

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie logo projektu

W dniu 14 kwietnia 2022 roku podpisano porozumienie

pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Koneckim

Nr MEN/2022/DWEW/998 na finansowanie działań w ramach OKRO

w latach 2022 - 2026.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczylogo za zyciem w Baryczy, Barycz 64 został wskazany do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na terenie powiatu koneckiego w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole. Zadania ośrodka określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz.1712).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem ośrodek realizuje następujące zadania:

 1. udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 2. wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 3. wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
 4. organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 5. koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy:

 1. udziela dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
 2. zapewnia specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
 3. zapewnia konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Adresaci programu:

 • dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których wykryto wady rozwojowe (wg ICD – 10) – dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością,
 • rodzice ww. dzieci.

Nabór dzieci jest prowadzony przez cały rok.
Udział w projekcie jest dla uczestnika bezpłatny.

logo za zyciem 2

Szanowny Rodzicu!

Jeśli mieszkasz w Powiecie Koneckim możesz skorzystać z dodatkowych zajęć

wczesnego wspomagania rozwoju dla swojego dziecka

w ramach programu

„Za życiem”

Bezpłatna, natychmiastowa
i specjalistyczna pomoc jest

w zasięgu ręki!

 oferujemy zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, rehabilitacji ruchowej z elementami integracji sensorycznej oraz dogoterapię i inne.

 do 5 godzin w tygodniu

Dla kogo?    

Programem mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Co musisz zrobić?     

♦ Złożyć odpowiedni wniosek o objęcie dziecka opieką wiodącego ośrodka koordynacyjno-rekrutacyjno-opiekuńczego w ramach rządowego programu
 „Za życiem”.

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Baryczy

Barycz 64

                  tel. 41 372 52 19

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.soswbarycz.szkolnastrona.pl

 

Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest finansowane z budżetu państwa. Program jest przewidziany na lata 2022-2026.

Do pobrania:
Regulamin
Wniosek zgłoszenia do programu „Za życiem”

Wykaz nieodpłatnego poradnictwa dla rodzin Rozporządzenie (Dz. U. z 2022 r. poz. 64).

Plakat - "Za życiem"

Ulotki - "Za życiem"

Nabór do klas pierwszych 2022 - 2023

Paweł Goraj - Administrator

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

uprzejmie informujemy, że w dniach od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. będzie trwał nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Szczegółowe zasady oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronach internetowych szkół.

A poniżej zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych, a także z terminami rekrutacji.

 1. Informacje o planowanym naborze na rok szkolny 2022/2023 - (plik.pdf) - 1.20 Mb
 2. Informacje o naborze do Bursy Szkolnej w Końskich - (plik.pdf) - 98 kb
 3. Terminarz rekrutacji do szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych - (plik.pdf) - 1,10 Mb
 4. Terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - (plik.pdf) - 1.40 Mb

Plakat promujący akcję - (plik.pdf) - 350 kb

Kalendarz

Paweł Goraj - Administrator

KALENDARZ IMPREZ

KULTURALNYCH, SPORTOWYCH  ORAZ TURYSTYCZNYCH

NA 2022 ROK.

 

 

Turystyka - Plan wg zakresu na 2022 r.

 L.p.  Nazwa imprezy / organizator Planowany termin realizacji
 1. XLVII "Rajd Bab" - PTTK Końskie marzec
 2. II Piekielny Maraton Pieszy - Miedzierza - Stowarzyszenie ImperActive kwiecień
 3. Pożegnanie z Afryką - Stowarzyszenie ImperActive czerwiec/lipiec
 4. XXIX Konecki Rajd Rowerowy - PTTK Końskie wrzesień
 5. XXIV Rajd Niepodległości - PTTK Końskie listopad

 

 

Kultura - Plan wg zakresu na 2022 r.

 L.p.  Nazwa imprezy / organizator Planowany termin realizacji
 1. VIII Powiatowy Konkurs Literacki dla uczniów Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych - I LO w Końskich  marzec
 2. Uroczyste obchody Światowego Dnia Patrona Ośrodka połączone z Programem "Niepodległa" - Stowarzyszenie Przyjazne Schody - Barycz  kwiecień
 3. Dzień Patrona Szkoły gen. Antoniego Piwowarczyka - ZSP Nr 2 listopad
 4. III Spacer Historyczny - PTTK Końskie maj

 

 

Kultura Fizyczna i Sport - Plan wg zakresu na 2022 r.

 L.p. Nazwa imprezy / organizator Planowany termin realizacji
 1. Turniej Tenisa Stołowego Uczniów Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Starosty Koneckiego - ZSP Nr 1 w Końskich kwiecień
 2. Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadpodstawowych - I LO w Końskich marzec
 3. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej - Turniej Chłopców o Puchar Starosty Koneckiego - ZSP Nr 1 w Końskich czerwiec
 4. Zawody Sportowo - Obronne o Puchar Starosty Koneckiego - ZSP Nr 1 w Końskich czerwiec
 5. "Mechanik Biega" - ZSP Nr 1 w Końskich  maj
 6. Bike Orient Maleniec - Stowarzyszenie ImperActive czerwiec/lipiec
 7. Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Koneckiego - PZW Radoszyce lipiec
 8. Turniej Badmintona o Puchar Starosty Koneckiego - ZSP Nr 1 w Końskich wrzesień
 9. XXX Jubileuszowe Wojewódzkie Biegi Przełajowe OSW Osób Niepełnosprawnych z woj. Świętokrzyskiego - SOSW w Baryczy wrzesień
10. XXI Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Koneckiego - ZSP w Stąporkowie listopad
11. Turniej Absolwentów "Mechanika" - w piłce siatkowej - ZSP Nr 1 listopad

 

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - Plan wg zakresu na 2022 r. 

 L.p. Nazwa imprezy / organizator Planowany termin realizacji
 1. IV Powiatowe Sympozjum Naukowe - ZSP w Stąporkowie październik
 2. Wycieczka integracyjna - poznajemy przyrodnicze walory ziemi świętokrzyskiej, połaczona z konkursem wiedzy przyrodniczej - Stowarzyszenie Przyjazne Schody - Barycz maj
 3. XII Konkurs plastyczny - Przegląd przyrodniczy miłośników lasu - "Skarby lasów Swiętokrzyskich 2022" - SOSW w Baryczy  kwiecień
 4. Sztuka z odzysku - ZSP Nr 1 w Końskich czerwiec
 5. Powiatowy Geograficzny Konkurs o wiedzy regionu świętokrzyskiego "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - ZSP Nr 2 w Końskich  październik
 6. IX Turniej Maszyn Wiatrowych - ZSP Nr 1 w Końskich październik
 7. Integracyjne śniadanie - udział w ogólnopolskiej akcji "Śniadanie daje moc" - Stowarzyszenie Przyjazne Schody - SOSW w Baryczy listopad

 

 

Oświata i wychowanie - Plan wg zakresu na 2022 r.

 L.p. Nazwa imprezy / organizator Planowany termin realizacji
 1. Powiatowy Przeglą Piosenki Niemieckojęzycznej - ZSP Nr 3 w Końskich marzec
 2. VII Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski ZSP Nr 2 w Końskich maj
 3. Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu - "Polska na niebiesko" - Stowarzyszenie Przyjazne Schody - SOSW w Baryczy kwiecień
 4. Konkurs "Wiem co zrobić gdy..." - pierwsza pomoc przedmedyczna - ZSP Nr 2 w Końskich kwiecień
 5. Powiatowy Konkurs Kulinarny "Master Chef" dla Szkół Podstawowych - ZSP Nr 3 w Końskich maj/czerwiec
 6. Konkurs Wiedzy Komputerowej dla Szkół Podstawowych Nr 3 w Końskich maj
 7. Piknik integracyjny - Dzień Dziecka - Konkursy rodzinne - SOSW w Baryczy czerwiec
 8. VIII Powiatowy Konkurs Fotograficzno-Literacki dla uczniów Szkół Podstawowych - I LO w Końskich czerwiec
 9. XVI Powiatowy Przeglą Piosenki Anglojęzycznej - I LO w Końskich listopad
10. VI Powiatowy Konkurs Jezyka Niemieckiego dla uczniów Szkół Podstawowych - I LO w Końskich  grudzień
11. Integracyjne spotkanie wigiline władz Powiatu Koneckiego z wychowankami SOSW - Stowarzyszenie Przyjazne Schody - SOSW w Baryczy grudzień
12. Integracyjna wieczerza wigilijna władz Powiatu Koneckiego z wychowankami SOSW w Baryczy  grudzień

 

 

Ochrona zdrowia - Plan wg zakresu na 2022 r.

 L.p.  Nazwa imprezy / organizator Planowany termin realizacji
 1.  Konkursy organizowane w Szkołach Ponadgimnazjalnych przez PCK oddział w Końskich czerwiec/wrzesień
 2. Spotkanie kolektywu Honorowych Dawców Krwi z Władzami Powiatu Koneckiego  listopad

Pomoc dla Ukrainy

Paweł Goraj - Administrator

KOMUNIKATY, INFORMACJE, APELE, WNOISKI

linia

Końskie, 1 grudnia 2022 r.

Konsultant prawny dla obywateli Ukrainydkp

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego lider projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” informuje, że w ramach projektu udostępniony został dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku.

Rejestracja osób chcących skorzystać z usług konsultanta prawnego odbywa się telefonicznie (41-342-13-88 – osoba ukraińskojęzyczna) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Do zadań konsultanta prawnego należą m.in. konsultacje prawne dotyczące możliwości załatwienia różnego rodzaju spraw po przybyciu uchodźców do Polski, w tym w zakresie procedur dotyczących legalizacji pobytu w Polsce. Konsultacje mogą dotyczyć również każdej innej pomocy prawnej wynikającej  z dynamicznie rozwijającej się sytuacji, która zaistniała po 24 lutym 2022 roku,  w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

linia

Końskie, 25 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA - dla Obywateli Ukrainy

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

udostępnił dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granice z Polską od 24 lutego 2022 roku.

Rejestracja osób odbywa się telefonicznie pod numerem 41 342 13 88 (osoba ukraińsko języczna) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do godziny 1500 lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań konsultanta prawnego należą między innymi konsultacje prawne dotyczące możliwości załatwienia różnych spraw w Polsce.

Jednocześnie przypominamy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego we wrześniu br. rozpocznie nabór do udziału w bezpłatnych kursach języka polskiego wraz z możliwością przystąpienia do państwowych egzaminów certyfikowanych.

Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są na dwujęzycznej stronie internetowej: www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Świętokrzyskie dla Ukrainy oraz pod numerami telefonów 41 342 16 92 oraz 41 342 13 88.

linia

 Końskie, 7 kwietnia 2022 r.

pomoc ukrainie

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy materiały informacyjne, dotyczące ofert przyjęcia uchodźców do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Austrii, celem informacji wśród obywateli Ukrainy przebywających na terenie Państwa Gmin.

W przypadku chęci skorzystania z przedmiotowych ofert, poprzez wypełnienie załączonej tabeli. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszenia.

 1. Homes for Ukraine TRANSLATION – (plik.pdf) – 130 kb.
 2. Homes for Ukraine - ENGLISH – (plik.pdf) – 960 kb.
 3. Leaflet - Ukraine visa information – ENGLISH – (plik.pdf) – 1.1 Mb.
 4. Leaflet - Ukraine visa information – UKRAINIAN – (plik.pdf) – 1.1 Mb.
 5. Oferta wyjazdu do Austrii EN – (plik.pdf) – 2.5 Mb.
 6. Oferta wyjazdu do Austrii RU – (plik.pdf) – 2.5 Mb.
 7. Oferta wyjazdu do Austrii UKR – (plik.pdf) – 2.6 Mb.
 8. Oferta wyjazdu do Hiszpanii – (plik.pdf) – 650 kb.
 9. Ulotka inf. o transporcie do WB 1 – (plik.pdf) – 690 kb.
 10. Ulotka inf. o transporcie do WB 2 – (plik.pdf) – 2.0 Mb.
 11. Ulotka inf. o transporcie do WB 3 – (plik.pdf) – 3.5 Mb.

linia

Końskie, 24 marca 2022 r.

Rynek pracy – pomoc dla Ukrainyzdjęcie z logo wojewody świętokrzyskiego

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, uprzejmie informuję, że Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił, na portalu publicznych służb zatrudnienia, nową zakładkę o nazwie „Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy”. Zakładka adresowana jest do obywateli Ukrainy, którzy będą zainteresowani podjęciem pracy w Polsce oraz uzyskaniem wsparcia ze strony polskich urzędów pracy.

Pełna treść pisma – (plik.pdf) – 130 kb

linia

Końskie, 23 marca 2022 r.

zdjęcie do ulotek z kodem QR odsyłający do strony Kancelaria Prezydenta

Ulotka informacyjna PL - (plik.pdf) - 500 kb - (plik.jpg) - 1.3 Mb

Ulotka informacyjna EN - (plik.pdf) - 500 kb - (plik.jpg) - 1.3 Mb

Ulotka informacyjna UA - (plik.pdf) - 500 kb - (plik.jpg) - 1.3 Mb

Ulotka informacyjna RU - (plik.pdf) - 500 kb - (plik.jpg) - 1.3 Mb

linia

Końskie, 8 marca 2022 r.

PUNKTY SKOORDYNOWANEJ POMOCY zdjęcie z napisem punkt pomocy dla UkrainyDLA UKRAINY

Przekraczając granicę masz zapewnioną bezpłatną pomoc w zakresie transportu, wyżywienia, zakwaterowania i opieki medycznej.

Ulotka Polska - (plik.pdf) - 670 kb

Ulotka Ukraińska - (plik.pdf) - 990 kb

Ulotka Angielska - (plik.pdf) - 970 kb

Ulotka Rosyjska - (plik.pdf) - 1.03 Mb

linia

Końskie, 7 marca 2022 r.

pomoc ukrainie

Ulotka informacyjna PL - (plik.pdf) - 420 kb

Ulotka informacyjna EN - (plik.pdf) - 430 kb

Ulotka informacyjna UA - (plik.pdf) - 520 kb

Ulotka informacyjna RU - (plik.pdf) - 500 kb

linia

Końskie, 7 marca 2022 r.

Szanowni Państwo, w związku z napadem Rosji na Ukrainę i zaangażowaniem Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, licznie przybywającym do naszego kraju, przekazuję (pod linkiem załączonym do niniejszej wiadomości), zgodnie z prośbą przedstawicieli Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA, stanowisko Sekretariatu Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie informacji na temat prób wykorzystania uchodźców do pracy przymusowej lub innych form wyzysku w pracy lub usług seksualnych czy też innych przypadków niegodziwego traktowania.

Pełna treść informacji – (plik.pdf) – 115 kb

linia

Końskie, 3 marca 2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich zdjęcie zwierząt domowych na tle flagi ukraińskiejprzekazuje do wiadomości informację o zasadach przemieszczania  i "legalizacji" zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy na terenie Polski.

Poniżej niezbedne wnioski do pobrania:

Wytyczne_głównego_lekarza_weterynarii_dotyczące_postępowania_ze_zwierzętami

Wzory oświadczenia

Wzory oświadczenia i pozwolenia

the_temporary_procedure_of_the_chief_veterinary_officer

EN_templates_application_and_permission

linia

Końskie, 1 marca 2022 r.

polacydlaukrainy

Chcesz zaoferować nocleg Uchodźcom z Ukrainy?

Zgłoś zakwaterowanie przez portal pomocowy: PolacyDlaUkrainy.pl

linia

Końskie, 28 lutego 2022 r.

Informacja dla Uchodźców z Ukrainy >>>kod kreskowy z pomoca dla uchodźców

 1. Jeśli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.
 2. Jeśli nie masz zapewnionego pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.
 3. W punkcie recepcyjnym:

- otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,

- zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,

- otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Pełna treść informacji – (plik.pdf) – 3.20 Mb

 

 

Informacja o świadczeniu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Koneckiego w 2022 roku

Paweł Goraj - Administrator
 

 

aktualizacja: 29 marca 2022 r.

INFORMACJA O ŚWIADCZENIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

NA TERENIE POWIATU KONECKIEGO W 2022 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 945) w roku 2022 na terenie Powiatu Koneckiego funkcjonują 2 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz 1 Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

 • 1 punkt prowadzony przez Powiat:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym  nieodpłatnej  mediacji,  usytuowany  w  Końskich  ul. Stanisława Staszica 2, (siedziba Starostwa Powiatowego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 • poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300
 • wtorek od godz. 1430 do godz. 1830
 • środa od. godz. 1430 do godz. 1830
 • czwartek od. godz. 1430 do godz. 1830
 • piątek od godz. 1300 do godz. 1700

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

W poniedziałki i czwartki pomoc prawna świadczona jest przez adwokata. We wtorki i środy przez radcę prawnego, a w piątki świadczona jest przez adwokata/radcę prawnego – w kolejności: adwokat, radca prawny, radca prawny, adwokat.

 • 2 punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe:

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji usytuowany w Fałkowie, ul. Zamkowa 1a, lokal 19 (siedziba Urzędu Gminy), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 • poniedziałek od godz. 1100 do godz. 1500
 • wtorek od godz. 700 do godz. 1100
 • środa od godz. 700 do godz. 1100
 • czwartek od godz. 700 do godz. 1100
 • piątek od godz. 700 do godz. 1100

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

Od poniedziałku do piątku poradnictwo świadczone jest przez doradcę obywatelskiego.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji usytuowany w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A (siedziba Urzędu Miejskiego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 • poniedziałek od godz. 800 do godz. 1200
 • wtorek od godz. 800 do godz. 1200
 • środa od godz. 1130 do godz. 1530
 • czwartek od godz. 800 do godz. 1200
 • piątek od godz. 800 do godz. 1200

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

Od poniedziałku do piątku pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego.

Punkt pomocy prawnej w Stąporkowie prowadzony jest przez:

Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono

 1. Legionów 10, 22-400 Zamość; tel. 536 968 362;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt poradnictwa obywatelskiego w Fałkowie prowadzony jest przez:

Fundację Togatus Pro Bono

 1. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn; tel. 884 938 188;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach działalności wszystkich 3 punktów zlokalizowanych na terenie powiatu koneckiego istnieje możliwość przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji:

Końskie - siedziba Starostwa Powiatowego – nieodpłatną mediację prowadzi radca prawny posiadający uprawnienia mediatora, który dyżuruje w każdą środę w godz.
1430-1830 oraz w piątki w godz. 1300-1700 - (raz na 4 tygodnie),

Fałków - siedziba Urzędu Gminy - nieodpłatną mediację prowadzi doradca obywatelski posiadający uprawnienia mediatora, który dyżuruje w poniedziałki w godz. 1100-1500 oraz we wtorki, środy, czwartki i w piątki w godz. 700-1100,

Stąporków - siedziba Urzędu Miejskiego - nieodpłatną mediację prowadzi radca prawny posiadający uprawnienia mediatora, który dyżuruje w piątki w godz. 800-1200.

 

DYŻURY SPECJALISTYCZNE NA TERENIE KRAJU

Od 1 stycznia 2022 roku w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego uruchomione zostały punkty specjalistyczne. Wybrane dyżury w niektórych punktach uzyskały określoną specjalizację - w szczególności poprzez wskazanie dziedziny prawa lub innej problematyki albo poprzez wskazanie grupy osób uprawnionych do pomocy. Listę utworzonych na terenie całego kraju punktów z dyżurami specjalistycznymi publikuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Główną ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia prawników i doradców obywatelskich w szerszym zakresie, niż tylko na terenie ich macierzystych powiatów. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość z pomocy specjalisty mogą korzystać beneficjenci z całego kraju.                      

Chcąc skorzystać z porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. Jeżeli (ze względu na dużą odległość do punktu) nie można skorzystać z porady stacjonarnie – można umówić się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). W celu umówienia wizyty proszę odszukać na poniższej Liście interesującą dziedzinę pomocy, właściwy powiat oraz wskazany numer telefonu przeznaczony do zapisów.

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawioną ofertą pomocy punktów specjalistycznych i korzystania z szerokiej oferty specjalizacji. Do Państwa dyspozycji pozostaje już ponad 300 dyżurów z 34 dziedzin.

LISTA DYŻURÓW SPECJALISTYCZNYCH: (plik.pdf) – 1.40 Mb

 

ZGŁOSZENIA

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w systemie interaktywnej obsługi klienta

pod numerem telefonu (41) 260 48 35

czynnym w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Końskich tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00

oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się - pod adresem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Decyzję o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego podejmuje starosta, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną lub sanitarną na obszarze powiatu, jak również bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej, wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, chcąca skorzystać z usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, podczas świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej powinna zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed skorzystaniem z pomocy prawnej, wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd ma udzielić osobie pomocy.

W przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się odległość lub poza punktem, zgłoszeń również dokonuje się telefonicznie w systemie interaktywnej obsługi klienta pod tym samym numerem telefonu, pod jakim dokonujemy zgłoszeń w celu umówienia terminu wizyty w punkcie tj.

(41) 260 48 35

czynnym w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Końskich tj.

od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00

oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się - pod adresem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na czas trwania stanu epidemii uproszczono procedury udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Przed uzyskaniem pomocy prawnej beneficjent nie musi składać pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie składa oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W przypadkach uzasadnionych liczbą osób uprawnionych, którym ma być udzielona nieodpłatna pomoc prawna czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie powiatu.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej - osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:

 • doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • osoba, która:
 • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem lub radcą prawnym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie
  w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną, problem nie może być rozwiązany w całości lub w części przez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat lub radca prawny informuję osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Jest metodą rozwiązywani sporów, w której neutralna i bezstronna (zaakceptowana przez obie strony sporu) osoba trzecia, pomaga w komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz stara się doprowadzić do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, nieformalny oraz poufny. Mediację można prowadzić w wielu sprawach np. cywilnych, karnych, nieletnich, gospodarczych.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

Nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 (tj. przeprowadzenie samej mediacji), nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach,
w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zwanych dalej "punktami".

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie:

 • organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji
  w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4, z tym że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru lub,
 • kieruje się osobę uprawnioną na dyżur, którego specjalizację określono jako nieodpłatna mediacja, odbywający się w innym punkcie, pod warunkiem, że na terenie danego powiatu taki dyżur został zorganizowany.

EDUKACJA PRAWNA

Edukacja prawna świadczona będzie przez Fundację TOGATUS PRO BONO oraz FUNDACJĘ  ROZWOJU  ŚWIADOMOŚCI  OBYWATELSKIEJ  EXPERTO  PRO  BONO.

Obejmuje ona działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 • prawach i obowiązkach obywatelskich;
 • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania w ramach edukacji prawnej mogą być realizowane w formach, które
w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Więcej informacji na temat bezpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie https://np.ms.gov.pl/

 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA - (plik.pdf) - 318 kb

Numery kont bankowych Starostwa Powiatowego w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

RACHUNEK DOCHODÓW STAROSTWA

66 1240 1372 1111 0010 3712 8721
(opłaty komunikacyjne, opłata za wydanie dziennika budowy, kary, opłaty za najem i dzierżawę majątku Powiatu)

 

RACHUNEK DOCHODÓW GEODEZYJNYCH

84 1240 1372 1111 0010 3741 8718
(opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne)

 

RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

78 1240 4416 1111 0000 4950 6743 
(opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za kartę parkingową, dzierżawa gruntów Skarbu Państwa)

 

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH

02 1240 4416 1111 0000 4965 0895 
(opłaty ewidencyjne, dzierżawa obwodów łowieckich)

 

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PRZY MAGAZYNOWANIU ODPADÓW

56 1240 1372 1111 0010 8836 4301  

 

WADIA I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW

80 1240 1372 1111 010 4862 1611  

 

Opłatę skarbową z tytułu:

 - wydania zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu,

- wydania decyzji na budowę/rozbiórkę,

- za pełnomocnictwo,

- wydania zaświadczenia o uproszczonym planie urządzenia lasu
- wpisu do rejestru zwierząt egzotycznych


należy wpłacać na rachunek bankowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

http://umkonskie.bipgmina.pl/

Nabór do klas pierwszych 2021 - 2022

Paweł Goraj - Administrator

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat konecki oraz terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022.

 1. Informacje o planowanym naborze na rok szkolny 2021/2022 – (plik.pdf)
 2. Terminy postepowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 – (plik.pdf)

Szczegółowe zasady oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronach internetowych szkół.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Paweł Goraj - Administrator
 
Końskie, 7 października 2021 r.
Uchwała XXXV/58/2021 - Rady Powiatu w Końskich - (plik.pdf)
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 - 2030 - (plik.pdf)
 
Końskie, 19 lutego 2021 r.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami związanymi z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030 informujemy, że opracowana została ankieta celem której jest ocena istniejących problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania oraz zebranie opinii i wniosków mieszkańców powiatu w dążeniu do wyznaczenia celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030. Ankieta umożliwi zgromadzenie informacji o potrzebach społecznych mieszkańców powiatu. Wspólne uczestnictwo pozwoli na wypracowanie metod, które umożliwią wczesne diagnozowanie problemów oraz sprawne tworzenie i skuteczną realizację planów rozwojowych przy tworzeniu i wdrażaniu strategii oraz programów w obszarach integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju. U podstaw partycypacji leży współpraca różnych grup interesów, pozwalająca trafniej oceniać potrzeby społeczności, projektować zaspokajające je działania i efektywniej korzystać z dostępnych zasobów i kapitałów (nie tylko finansowych, ale również społecznych czy naturalnych). Ankieta jest anonimowa i składa się z pytań zamkniętych z możliwością wniesienia uwag i wniosków przez mieszkańców powiatu. Udostępniona jest na stronie internetowej www.konecki.powiat.pl w okresie do 31 maja 2021 r. Państwa aktywne włączenie się w proces wspólnego podejmowania decyzji umożliwi poznanie opinii dotyczącej problemów społecznych, z jakimi zmaga się Powiat Konecki.

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Paweł Goraj - Administrator

Realizacja 2019 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

 Przebudowa drogi  powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka – Łopuszno – Mnin – Wólka – Pilczyca – Ruda Pilczycka – gr. woj. świętokrzyskiego – (Przedbórz) w km 8+025 – 9+020 na długości 995 mb (odc. 1: Mnin ), w km 13+070 – 13+976 na długości 906 mb (odc. 2: w m. Wólka ), w km 15+481 – 16+476 na długości 995 mb   (odc. 3: w m. Pilczyca)

 1 461 908,64  730 954,00  730 954,64

 

Realizacja 2019 - 2020 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

Przebudowa drogi  powiatowej  Nr 0456 T Końskie – Niebo – Piekło – Sielpia Wielka w km 2+900 – 3+890 na długości 990 mb (odc. I), w km 3+890 – 4+880 na długości 990 mb (odc. II) oraz w km 4+880 – 5+700 na długości 820 mb (odc. III)

829 571,73 663 657,00  165 914,73

 

Realizacja 2020 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego – (Grębenice) (odc. I) w km 1+010 – 2+005  na dł. 995 mb, (odc. II) w km 2+105 – 3+100 na dł. 995 mb  i (odc. III) w km 3+205 – 4+200 na dł. 995 mb.

763 287,98 457 972,00 305 315,98
2. Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401 T Stąporków - Radoszyce - Włoszczowa w km 23+787 – 24+782 na dł. 995 mb (odc. I), w km 25+413 – 26+263 na dł. 850 mb (odc.II) i Nr 0414 T Radoszyce - Jacentów w km 4+741 - 5+341 na dł. 600mb (odc. III). 938 963,05 563 377,00 375 586,05
3. Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Rudzisko  w km 0+830 – 1+430  na dł. 600 mb  (odc. I), w km 2+010 – 3+000  na dł. 990 mb  (odc. II) i w km 5+060 – 6+050  na dł. 990 mb  (odc. III) 883 502,97 530 101,00 353 401,97
4. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. ETAP III - odcinek od km 5+260 do km 5+918,02 1 041 285,65 624 771,00 416 514,65
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki – Ruda Strawczyńska w km 0+040 – 0+600, w km 6+051 – 7+097  i w km 8+821– 10+700 na łącznej długości 3,485 km 1 266 448,50 759 869,00 506 579,50

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizacja 2021 rok

 Lp.  Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania Wkład własny
1.

Przebudowa drogi  powiatowej Nr 0455 T Końskie – Wąsosz – Czarna w km,  1+990 – 5+957 na długości 3,967 km.

W ramach zadania zostanie przebudowana droga na długości 3 967 mb. Jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 m oraz zostaną wykonane obustronne pobocza szerokości 0,75 m.

W ramach zadania zostanie wykonany również kanał technologiczny.

1 759 983,65 1 055 990,00 703 993,65
2.

Remont drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrowążęk – Odrowąż – Wólka Plebańska – gr. woj. świętokrzyskiego w km 17+520 – 20+260 i 20+320 – 22+213  na długości 4633 mb.

W ramach zadania zostanie wyremontowana droga na długości 4 633 mb i szerokości 6,0 m oraz zostaną wykonane obustronne pobocza szerokości 1,0 m. W miejscowości Odrowąż zostanie wyremontowany chodnik.

1 435 788,11 861 472,00 574 316,11

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizacja 2022 rok

 Lp.  Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania Wkład własny
1.

Remont drogi powiatowej Nr 0466 T Chyby - Adamek w km 2+930-3+490 na dł. 560 mb (odc.1) i ul. Niekłańskiej w Stąporkowie na dł. 1919 mb (odc.2).

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia na:

- drodze powiatowej Nr 0466 T Chyby – Adamek na długości 560 mb i szerokości 5,0 m oraz obustronne pobocza szerokości 1,0 m,

- ul. Niekłańskiej w Stąporkowie na długości 1919 mb i szerokości 5 m oraz obustronne pobocza  szerokości 1,0 m.
1 184 234,47 947 387,00 236 847,47
2.

Remont drogi powiatowej Nr 0471 T w km 2+288 - 4+038 na dł. 1750 mb (odc.1) i Nr 0473 T w km 13+658 - 14+516 na dł. 858 mb (odc.2).

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia na:

- drodze powiatowej Nr 0471 T na długości 1750 mb i szerokości 5,0 m oraz obustronne pobocza szerokości 0,75 m,

- drodze 0473 T na długości 858 mb i szerokości 4,0 m oraz obustronne pobocza szerokości 1,0 m.
1 184 728,93 947 783,00 236 945,93
3.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T  Łopuszno – Mnin  – Ruda Pilczycka – budowa chodnika  w m. Mnin.

W ramach zadania zostanie wykonany chodnik na łącznej długości 834 mb i szerokości 2,0 m oraz kanał technologiczny.
864 876,32 432 438,00 432 878,32

 

Realizacja 2022 - 2023 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie - Proćwin - Nałęczów - gr. woj. świętokrzyskiego - (Sędów).

W ramach zadania zostaną wykonane elementy tj.:

- nowa nawierzchnia jezdni,

- ścieżka pieszo-rowerowa,

- chodnik,

- pobocza,

- przepusty zjazdowe wraz z nawierzchnią,

- oznakowanie poziome i pionowe

6 829 000,00 3 372 308,00 3 456 692,00

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 Deklaracja dostępności

Paweł Goraj - Administrator

Starostwo Powiatowe w Końskich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności ma zastosowanie do Starostwa Powiatowego w Końskich i serwisu www.konecki.powiat.pl

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2011-02-01

Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-14

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu), lub zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Końskich.

- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Końskich.

- wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu (prace nad dostosowaniem wciąż trwają).

- filmy posiadają audio deskrypcję od dnia 29 września 2020 roku.

- użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Wyłączenia:

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • - filmy które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają autodeskrypcji,
 • - zamieszczone na stronie komunikaty w formie plików PDF lub JPG mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przestane przez podmiot zewnętrzny (prace nad dostosowaniem wciąż trwają),
 • - Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

pod adresem https://niepelnosprawni.konecki.powiat.pl znajduje się wersję kontrastowa serwisu (czarne tło, żółte litery),

możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Paweł Goraj – Koordynator ds. dostępności - Administrator strony

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 41 260 4717

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z zapytaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zapytanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 30 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostępność architektoniczna

Budynek: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

Do budynku prowadzą 4 wejścia od ul. Stanisława Staszica oznaczone literami A, B i C oraz wejście D z windą z tyłu budynku od ulicy Ceramicznej, za obecnym Powiatowym Urzędem Pracy.

Do wejść i drzwi głównych prowadzą chodniki z kostki. Teren jest płaski. Za drzwiami wejściowymi znajdują się schody. Przy schodach do wejścia B i C znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, kobiet z dzieckiem i osób z niego korzystających. Dla gości przeznaczone jest wejście A, gdzie znajduje się punkt obsługi klienta i biuro podawcze.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia A. Wejście B, to poczekalnia do Wydziału Komunikacji i Transportu.

Dla osób na wózkach dostępne są: parter, pierwsze, drugie i trzecie piętro. Winda do budynku znajduje się z tyłu budynku, od parkingu – brama A - za Powiatowym Urzędem Pracy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, pierwszym i drugim piętrze przy windzie po lewej stronie. Dodatkowo wejście do budynku B, podjazdem na wprost oraz wejście z podjazdem wejście C, po lewej stronie od wejścia.

Przed budynkiem od ulicy Stanisława Staszica wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Natomiast od strony windy – Brama A - 2 miejsca wyznaczone.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Starostwie Powiatowym w Końskich nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku oznaczeniami w alfabecie brajla oznakowane są wejścia A, B i D gdzie jest winda i jej guziki, dodatkowo winda posiada syntezator mowy, informujący o wysokości piętra. W budynku częściowo zamontowano oznaczenia kontrastowe (pola uwagi), lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Na korytarzach po lewej i prawej stronie, umieszczone są krzesła – dla osób oczekujących na złożenie dokumentów poszczególnych Wydziałów.

Wszystkie wyżej wymienione dostosowania są dostępne w godzinach pracy urzędu. Usługi są bezpłatne.

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Końskich nie posiada dodatkowych aplikacji mobilnych.

Spis telefonów do Wydziałów Urzędu - Starostwo Powiatowe w Końskich

Sekretariat tel. 41 260 47 00; fax: 41-372-83-20

Biuro Obsługi Klienta tel. 41 260 48 35

Wydział Organizacji i Informatyzacji Powiatu tel. 41 260 47 59

Wydział Budżetu i Finansów tel. 41 260 47 05

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu tel. 41 260 47 79

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa tel. 41 260 47 92

Wydział Komunikacji i Transportu tel. 41 260 48 10

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 41 260 47 42

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 41 260 47 56

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej tel. 41 260 47 86

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia tel. 41 260 47 19

Wydział Zarządzania Kryzysowego tel. 41 260 47 85

Wydział Promocji i Kultury tel. 41 260 47 27

Biuro Rady Powiatu tel. 41 260 47 81

Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. 41 260 47 80

Geolog Powiatowy tel. 41 260 47 82

Specjalista ds. BHP tel. 41 260 47 20

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością tel. 41 260 47 99

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 41 260 49 68

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego tel. 41 372 84 07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 41 260 49 71; fax:41 372 57 60

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy tel. 41 372 90 50

linia

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - (plik.pdf) - 105 kb

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Końskich - (plik.pdf) - 860 kb

Sporządził: Paweł Goraj

Koordynator ds. dostępności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Paweł Goraj - Administrator

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu logo RODOEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Końskich przy ul.Stanisława Staszica 2. Może się z Pani/Pan z nami kontaktować poprzez numer telefonu 41 26 04 700 lub adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy oraz realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej oraz innym w celu realizacji zadań nałożonych na Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie  jest możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy lub realizacji zadań nałożonych na Administratora danych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.