loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

Administrator

Końskie; 8 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,aktywny samorzad

zapraszamy osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 r., Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy.

Umowy podpisywane będą w dniach w dniach od 28 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r. w godz. 8.30 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

linia

Końskie; 5 kwietnia 2018 r.

Powiat Konecki zakończył realizację pilotażowego programu aktywny samorzadpod nazwą "Aktywny samorząd" w 2017 roku, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiat Konecki w ramach umowy dotyczącej pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, otrzymał łączną kwotę środków przyznanych przez PFRON w 2017 roku 432 921,99 zł, z czego na Moduł I w wysokości 146 857,38 zł, Moduł II w wysokości 259 642,14 zł.

W ramach Modułu I zawarto 28 umów natomiast w ramach Modułu II, 111 umów. Przekazane środki finansowane pozwoliły przyznać dofinansowanie dla 98 osób:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 • a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego

samochodu, 3 osoby

– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 3 osoby

 • b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie

informacyjnym:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz

oprogramowania, 14 osób

 • c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 3 osoby,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano

nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie

jakości, 3 osoby

 • d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki

dla osoby zależnej; 2 osoby

W ramach:

– Modułu I łącznie skorzystało 27 osób, wypłacono dofinansowanie w kwocie 143 470,00 zł.

– Modułu II –– 71 osób w tym wypłacono dofinansowanie w kwocie 249 080,00 zł. Otrzymane dofinansowanie wykorzystano w 96,56 %.

linia

Końskie; 13 marca 2018 r.

KOMUNIKAT

Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” aktywny samorzadw 2018 r. jest Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskich. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 47 22

Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, Kancelaria ogólna pok. nr 1 lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie.

W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Adresaci programu – Moduł I składają wnioski w sposób ciągły od 16 kwietnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.

Adresaci programu – Moduł II składają wnioski w dwóch terminach: od 19 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. - dotyczy wniosków na rok akademicki 2017/2018, do 10 października 2018 r. - dotyczy wniosków na rok akademicki 2018/2019.

Do zamieszczenia:

 1. Regulamin dotyczący wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku - (plik.pdf)
 2. Karta oceny merytorycznej dotyczy Modułu I – (plik.pdf)

 

Moduł I wg poniższych załączników:

 1. Wniosek ON pełnoletnia_(P) – (plik.pdf)
 2. Wniosek ON podopieczny_(O) – (plik.pdf)
 3. Wkładka obszar A Zadanie nr 1 – (plik.pdf)
 4. Wkładka obszar A Zadanie nr 2 – (plik.pdf)
 5. Wkładka obszar B Zadanie nr 1_2 – (plik.pdf)
 6. Wkładka obszar C Zadanie nr 2 – (plik.pdf)
 7. Wkładka obszar C Zadanie nr 3 – (plik.pdf)
 8. Wkładka obszar C Zadanie nr 4 – (plik.pdf)
 9. Wkładka obszar D – (plik.pdf)
 10. Zaświadczenie lekarskie_B_1_C_3_4 – (plik.pdf)
 11. Zaświadczenie lekarskie_B_1 – (plik.pdf)
 12. Oświadczenie o wysokości dochodów – (plik.pdf)
 13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (plik.pdf)
 14. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu I – (plik.pdf)
 15. Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego – (plik.pdf)
 16. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola – (plik.pdf)
 17. Oświadczenie pełnomocnika – (plik.pdf)
 18. Oferta obszar C Zadanie 3 – (plik.pdf)
 19. Kosztorys obszar C Zadanie 3 – (plik.pdf)
 20. Oferta obszar C Zadanie 4 – (plik.pdf)
 21. Kosztorys obszar C Zadanie 4 – (plik.pdf)

Adresaci Modułu I zobowiązani są do złożenia dodatkowo następujących załączników:

1) kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: Obszar A – Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar B

– Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar C – Zadanie nr 2 – 4 oraz Obszar D;

2) kserokopia aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej: Obszar A - Zadanie nr 1; Obszar B- Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar C – Zadanie nr 2 oraz obszar D;

3) kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – Obszar A – Zadanie nr 1; Obszar B – Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar C – Zadanie nr 2 oraz Obszar D.

Moduł II wg poniższych załączników:

 1. Wniosek ON pełnoletnia_(P) – (plik.pdf)
 2. Wkładka Moduł II – (plik.pdf)
 3. Zaświadczenie z uczelni – (plik.pdf)
 4. Oświadczenie o wysokości dochodów – (plik.pdf)
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (plik.pdf)
 6. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu II – (plik.pdf)
 7. Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego – (plik.pdf)
 8. Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego drugi kierunek – (plik.pdf)
 9. Zaśw. od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie oraz zawierające informację, czy - Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki – (plik.pdf)

Adresaci Modułu II zobowiązani są do złożenia dodatkowo poniższych załączników:

 1. kserokopia aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 4 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

 1. W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu.
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (sporządzany wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do wniosku).

linia

Końskie; 7 marca 2018 r.

„AKTYWNY SAMORZĄD” w 2018 roku zdjęcie LOGO PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku - więcej...

UWAGA WNIOSKODAWCY!

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków:

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 1. Modułu I – od 16 kwietnia 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.
 2. Modułu II:
 • od dnia 19 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
 • do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

UWAGA STUDENCI!
W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego– do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. - M.P. 2017, poz. 884), według wzoru: [(2.577 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Warunki zwiększenia dofinansowania Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. - 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
 2. - 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. - 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. - 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 5. - 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 1. do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 2. do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.


Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje, w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni.

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu).

Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki

1. Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

a. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

b. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2;

2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;

3. Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;

4. Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);

5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;

6. Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania.


Limit semestrów nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dodatkowo, przypominamy:

dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),

decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,

kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,

decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

linia

Końskie; 16 listopada 2017 r.

KOMUNIKATaktywny samorzad

Starostwo Powiatowe w Końskich informuje, że obecnie możliwe jest przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r. poza wyznaczonymi terminami naboru wniosków w ramach Modułu I i Modułu II - bez konieczności udokumentowania przez Wnioskodawcę przyczyn uchybienia terminu.

Termin przyjmowania wniosków do 04.12.2017 r.

Więcej na stronie internetowej: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3477,UWAGA-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Zasady-oraz-w-umowie-w-sprawie-realizac.html

linia

Końskie, 16 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo,aktywny samorzad

zapraszam osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r., Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy.

Umowy podpisywane będą w dniach od 04.12.2017 r. do 08.12.2017 r. w godz. 8.30 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

linia

 

Końskie, 22 sierpnia 2017 r.

Informacja dla wnioskodawców Modułu I, Obszar C, Zadanie 3 i 4 aktywny samorzad

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi witryny internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i bieżącą realizacją Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4 pilotażowego programu "Aktywny samorząd", aktywne formularze do wypełniania przez oferentów/wykonawców (oferta, specyfikacja/kosztorys) znajdują się pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/

Wyżej wymienione dokumenty należy wypełniać w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

linia

Końskie; 8 maja 2017 r.

Komunikat

Szanowni Państwo,aktywny samorzad

zapraszam osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r., Modułu II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy.

Umowy podpisywane będą w dniach od 19.05.2017 r. do 22.05.2017 r. w godz. 8.30 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego,
ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

linia

Końskie; 20 kwietnia 2017 r.

Powiat Konecki kontynuuje realizację pilotażowego programu logo aktywny samorzadpod nazwą "Aktywny samorząd" w 2017 roku, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pierwsza transza środków finansowych przekazana zostanie Powiatowi koneckiemu w pierwszym półroczu, w formie zaliczki do łącznej wysokości 355 695,65 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych  65/100), w tym na realizację:

 

a) Modułu I w wysokości 74 344,38 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery złote  38/100), z czego na realizację wydatków:

- bieżących w ramach: Obszaru A – zadanie 2, Obszaru B – zadanie nr 2 i Obszaru D – kwota 9 157,74 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych  74/100),

- inwestycyjnych w ramach: Obszaru A – zadanie 1, Obszaru B – zadanie nr 1 i Obszaru C – kwota 65 186,64 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 64/100),

b) Modułu II w wysokości 259 642,14 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote  14/100),

w ramach Modułu II –– 64 osoby złożyły wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 134 557,50 zł. Po wstępnej weryfikacji formalnej planowane dofinansowanie wynosi 129 967 zł.

linia

Końskie; 16 marca 2017 r.

KOMUNIKAT

Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r.aktywny samorzad jest Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskich. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 47 22

Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, Kancelaria ogólna pok. nr 1 lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie.

W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Adresaci programu – Moduł I składają wnioski w sposób ciągły od 18 kwietnia 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.

Adresaci programu – Moduł II składają wnioski w dwóch terminach: od 16 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r. - dotyczy wniosków na rok akademicki 2016/2017, do 10 października 2017 r. - dotyczy wniosków na rok akademicki 2017/2018.

Do zamieszczenia:

1. Regulamin dotyczący wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku – (plik.pdf)

2. Karta oceny merytorycznej dotyczy Modułu I (plik.pdf)

 

Moduł I wg poniższych załączników:

1. Wniosek ON pełnoletnia_(P) – (plik.pdf)

2. Wniosek ON podopieczny_(O) – (plik.pdf)

3. Wkładka obszar A Zadanie nr 1 – (plik.pdf)

4. Wkładka obszar A Zadanie nr 2 – (plik.pdf)

5. Wkładka obszar B Zadanie nr 1_2 – (plik.pdf)

6. Wkładka obszar C Zadanie nr 2 – (plik.pdf)

7. Wkładka obszar C Zadanie nr 3 – (plik.pdf)

8. Wkładka obszar C Zadanie nr 4 – (plik.pdf)

9. Wkładka obszar D – (plik.pdf)

10. Zaświadczenie lekarskie_B_1_C_3_4 – (plik.pdf)

11. Zaświadczenie lekarskie_B_1 – (plik.pdf)

12. Oświadczenie o wysokości dochodów – (plik.pdf)

13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (plik.pdf)

14. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu I – (plik.pdf)

15. Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego – (plik.pdf)

16. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola – (plik.pdf)

17. Oświadczenie pełnomocnika – (plik.pdf)

18. Oferta obszar C Zadanie 3 – (plik.docx)

19. Kosztorys obszar C Zadanie 3 – (plik.docx)

20. Oferta obszar C Zadanie 4 – (plik.docx)

21. Kosztorys obszar C Zadanie 4 – (plik.docx)

Adresaci Modułu I zobowiązani są do złożenia dodatkowo następujących załączników:

1) kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: Obszar A – Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar B

– Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar C – Zadanie nr 2 – 4 oraz Obszar D;

2) kserokopia aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej: Obszar A - Zadanie nr 1; Obszar B- Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar C – Zadanie nr 2 oraz obszar D;

3) kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – Obszar A – Zadanie nr 1; Obszar B – Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar C – Zadanie nr 2 oraz Obszar D.

 

Moduł II wg poniższych załączników:

1. Wniosek ON pełnoletnia_(P) – (plik.pdf)

2. Wkładka Moduł II – (plik.pdf)

3. Zaświadczenie z uczelni – (plik.pdf)

4. Oświadczenie o wysokości dochodów – (plik.pdf)

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (plik.pdf)

6. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu II – (plik.pdf)

7. Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego – (plik.pdf)

8. Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego drugi kierunek – (plik.pdf)

9. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie oraz zawierające informację, czy - Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki – (plik.pdf)

Adresaci Modułu II zobowiązani są do złożenia dodatkowo poniższych załączników:

1. kserokopia aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

2. dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 4 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

3. W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu.

4. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (sporządzany wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do wniosku).

linia

Końskie; 13 marca 2017 r.

Aktywny samorząd dla studentów w 2017 rokuaktywny samorzad

W dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w  2017 roku. Więcej w dokumencie: http://www.pfron.org.pl/download/1/7391/zalacznikdounr52017ZPFRONKierunkidziaa2017.pdf

Terminy

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w Module II o dofinansowanie kosztów nauki ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2017 roku wypada:

dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),

dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

 

Dla kogo dofinansowanie

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,

2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-25 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,

2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3.  300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,

4.  300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

 

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

1. do 25% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50%,

2. do 50% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;

4. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów czesnego nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wcześniejsze wsparcie nastąpiło np. od III roku), albo

2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

 

MODUŁ II - wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego) jest określona w ust. 23 pkt 2

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu) tj. :

1. aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2016/2017,

2. roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 w przypadku wniosków składanych do 10 października 2017 r.

 

Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki

1. każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:

a. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

b. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, z uwzględnieniem pkt 2,

2 Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,

4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym i tylko wtedy, gdy powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia/zamknięcie kierunku).

5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;

6. na pisemny wniosek Realizatora programu, Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki (w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem) - zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma wówczas zastosowania.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dodatkowo, przypominamy:

- dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),

- decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,

- kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,

- decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

 

Więcej informacji udziela Pani Renata Doniecka, tel. 41 260 47 22

linia

Końskie; 10 stycznia 2017 r.

KOMUNIKATaktywny samorzad

Szanowani Państwo!

Informuję, że pierwsza transza środków poniesionych kosztów opłaty za naukę (czesne) została wypłacona w wysokości 80%, natomiast wypłata drugiej transzy w wysokości 20% przyznanego dofinansowania (czesne, dodatki na dokształcanie) nastąpi po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że wnioskodawca realizuje przewód doktorski, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem nie jest wystarczające do wypłaty przyznanego dofinansowania. Konieczny jest zapis że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki. Jeżeli taki zapis nie zostanie umieszczony na zaświadczeniu z uczelni wówczas należne dofinansowanie zostanie wypłacone po dostarczeniu zaświadczenia o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem.

linia

Końskie; 20 kwietnia 2017 r.

Powiat Konecki zakończył realizację pilotażowego programu pod nazwą "Aktywny samorząd" w 2016 roku, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiat Konecki w ramach umowy dotyczącej pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, otrzymał łączną kwotę środków przyznanych przez PFRON w 2016 roku 538 787,45 zł, z czego na Moduł I w wysokości 140 352 zł, Moduł II w wysokości 271 655 zł. W ramach Modułu I zawarto 27 umów, natomiast w ramach Modułu II, 131 umów. Przekazane środki finansowane pozwoliły przyznać dofinansowanie dla 112 osób:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 1 osoba

– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 1 osoba

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 12 osób

– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 7 osób, które zakupiły sprzęt elektroniczny,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 10 osób

– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano

nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie

jakości, 1 osoba

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki

dla osoby zależnej; 2 osoby

 

W ramach:

– Modułu I  łącznie skorzystało 27 osób, wypłacono dofinansowanie w kwocie 135 641,99 zł.

– Modułu II –– 85 osób w tym  wypłacono dofinansowanie w kwocie 253 290 zł. Otrzymane dofinansowanie wykorzystano w 94%.

linia

Końskie; 15 grudnia 2016 r.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

zapraszam osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 r.,

Modułu I:

- Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Umowy podpisywane będą w dniach od 19.12.2016 r. w godz. 8.00 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

 

Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy.

Umowy podpisywane będą w dniach od 22.12.2016 r. do 23.12.2016 r.  w godz. 8.00 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

 

linia

Końskie; 15 grudnia 2016 r.

KOMUNIKAT

Starostwo Powiatowe w Końskich informuje, że obecnie możliwe jest przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu  „Aktywny samorząd” w 2016 r. poza wyznaczonymi terminami naboru wniosków w ramach Modułu I i Modułu II - bez konieczności udokumentowania przez Wnioskodawcę przyczyn uchybienia terminu.

Wprowadzone zmiany umożliwią efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych przekazanych na realizację programu i płynną realizację potrzeb osób niepełnosprawnych zgłoszonych w ramach wniosków o dofinansowanie.

Więcej na stronie internetowej: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3477,UWAGA-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Zasady-oraz-w-umowie-w-sprawie-realizac.html

linia

Końskie; 13 września 2016 r.

Zapraszamy osoby posiadające: status zdjęcie LOGOstudenta, słuchacza, niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd” i składania wniosków w ramach:

Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin przyjmowania wniosków do 10 października 2016 r.

 

Wnioski wraz z formularzami druków będą dostępne od 18 marca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, Biuro Obsługi Interesanta oraz w pok. 126, a także na stronie internetowej www.konecki.powiat.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentami pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku pod adresami www.pfron.org.pl oraz www.konecki.powiat.pl w zakładce "Aktywny samorząd".

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 47 22.

 

Końskie; 10 maja 2016 r.

Komunikat

Szanowni Państwo,

zapraszam osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Modułu II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy.

Umowy podpisywane będą w dniach od 12.05.2016 r. do 20.05.2016 r. w godz. 8.00 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

 

Końskie, 14 kwietnia 2016 r.

Szanowni Państwo!

zdjęcie LOGO

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 18 kwietnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. będą przyjmowane w trybie ciągłym wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I

 

 • w Module I - dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:

- zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (Obszar A1)

- kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),

- zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (Obszar B1)

- szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),

- utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2),

- protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),

- utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),

- utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką - Obszar D).

 

 • Ocena wniosków w ramach Modułu I odbywać się będzie według następującej punktacji:

Karta Oceny merytorycznej wniosku w ramach Modułu I(plik.pdf)

 

Adresaci programu – Moduł I składają wnioski wg poniższych załączników:

1) Wniosek ON pełnoletnia_(P) – (plik.pdf)

2) Wniosek ON podopieczny_(O) – (plik.pdf)

3) Wkładka obszar A Zadanie nr 1 – (plik.pdf)

4) Wkładka obszar A Zadanie nr 2 – (plik.pdf)

5) Wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2 – (plik.pdf)

6) Wkładka obszar C Zadanie nr 2 – (plik.pdf)

7) Wkładka obszar C Zadanie nr 3 – (plik.pdf)

8) Wkładka obszar C Zadanie nr 4 – (plik.pdf)

9) Wkładka obszar D – (plik.pdf)

10) Zaświadczenie lekarskie_ B_1_C_3_4 – (plik.pdf)

11) Zaświadczenie lekarskie_ B_1 – (plik.pdf)

12) Oświadczenie o wysokości dochodów – (plik.pdf)

13) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (plik.pdf)

14) Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu I – (plik.pdf)

15) Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego – (plik.pdf)

16) Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola – (plik.pdf)

17) Oświadczenie pełnomocnika – (plik.pdf)

 

Adresaci Modułu I zobowiązani są do złożenia dodatkowo następujących załączników:

 

1) kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: Obszar A – Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar B

– Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar C – Zadanie nr 2 – 4 oraz Obszar D;

2) kserokopia aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej: Obszar A - Zadanie nr 1; Obszar B- Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar C – Zadanie nr 2 oraz obszar D;

3) kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – Obszar A – Zadanie nr 1; Obszar B – Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar C – Zadanie nr 2 oraz Obszar D.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, Kancelaria ogólna pok. nr 1 lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie.

Końskie, 18 marca 2016 r.

Komunikat

Uwaga Studenci – Moduł II

Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 r. jest Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskich.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 48 23 lub 41 375 12 36 wew. 507

 

Termin składania wniosków:

Moduł II – od 18 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r., do 10 października 2016 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, Kancelaria ogólna pok. Nr 1 lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie.

 

Więcej informacji

1. Regulamin dotyczący wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku - (plik.pdf)

 

Adresaci programu – Moduł II składają wnioski wg poniższych załączników:

1. Wniosek ON pełnoletnia_(P) - (plik.pdf)

2. Wkładka Moduł II- (plik.pdf)

3. Zaświadczenie z uczelni - (plik.pdf)

4. Oświadczenie o wysokości dochodów - (plik.pdf)

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - (plik.pdf)

6. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu II - (plik.pdf)

7. Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego - (plik.pdf)

8. Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego drugi kierunek - (plik.pdf)

9. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie oraz zawierające informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki - (plik.pdf)

 

Adresaci Modułu II zobowiązani są do złożenia dodatkowo poniższych załączników:

 

1. kserokopia aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

2. dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 4 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

3. W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu.

4. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (sporządzany wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do wniosku).

Końskie 11 marca 2016 r.

Zapraszamy osoby posiadające: status studenta, słuchacza, niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd” i składania wniosków w ramach:

Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin przyjmowania wniosków od 18 marca 2016 r., do 15 kwietnia 2016 r., oraz do 10 października 2016 r.

Wnioski wraz z formularzami druków będą dostępne od 18 marca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, Biuro Obsługi Interesanta oraz w pok. 126, a także na stronie internetowej www.konecki.powiat.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentami pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku pod adresami www.pfron.org.pl oraz www.konecki.powiat.pl w zakładce "Aktywny samorząd".

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 48 23 .

Końskie; 29 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT

dla osób zainteresowanych realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął

Załącznik do uchwały nr 3/2016 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2016 r. pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

Realizatorem programu będzie Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskich.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 48 23

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2016 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 9 z 10 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

 

Moduł I:

- Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

- Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

- Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

Modułu I – do dnia 30 sierpnia 2016 r. (termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków zostanie podany w późniejszych komunikatach)

Modułu II:

- od dnia 18 marca 2016 r. do dnia 30 marca 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),

- do dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

 

Uwaga Studenci – moduł II

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do zapoznania się treścią kierunków działań oraz programem "Aktywny samorząd" w 2016 roku pod adresem www.pfron.org.pl w zakładce "Komunikaty".

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:

1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

- aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

- dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1.000 zł,

- dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

- opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).

 

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

- 700 zł - w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (przykładowo: gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),

- 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

- 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,

- 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

 

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:

- Z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,

- zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

- ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo

- jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

 

 

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

x

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:

- który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo

- którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Zgodnie z definicją programową (ust. 25 pkt 30 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”),
za zatrudnienie uważa się:

a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 704, z późn. zm.),

d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.),

e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),

f) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.),

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia;

 

Dopuszczalność udzielenia pomocy w ramach modułu II:

1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

c) Pilotażowy program „Aktywny samorząd” z uwzględnieniem pkt 2,

2. wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,

4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

 

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu)tj. :

1. roku szkolnego/akademickiego 2015/2016,

2. roku szkolnego/akademickiego 2016/2017, dla wniosków składanych do 10 października 2016 r.

Przypominamy, że:

- dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),

-decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,

- kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,

- decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:

 

Termin

Opis

26.02.2016

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku

18.03.2016

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)

30.03.2016

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie – Moduł II
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016

31.05.2016

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania – Moduł II
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 r.

10.10.2016

Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach Modułu II programu (dot. roku szkolnego/akademickiego 2016/2017)

31.01.2017

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu
do wniosków złożonych w 2016 r.)

30.06.2017

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Końskie; 16 lutego 2016 r.

 

Powiat Konecki zakończył realizację pilotażowego programu pod nazwą "Aktywny samorząd" w 2015 roku, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiat Konecki w ramach umowy dotyczącej pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, otrzymał łączną kwotę środków przyznanych przez PFRON w 2015 roku 336 855,81 zł., z czego na moduł I w wysokości 23 888,00 zł., Moduł II w wysokości 312 967,81 zł.
W ramach Modułu I zawarto 9 umów, natomiast w ramach Modułu II, 118 umów. Przekazane środki finansowane pozwoliły przyznać dofinansowanie dla 86 osób :

Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – 2 wnioski,

b) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 4 wnioski,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – 1 wniosek,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny – 1 wniosek,

c) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 1 wniosek.

Łącznie z pomocy skorzystało 9 osób.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 77 osób w tym
1 osoba skorzystała z I modułu.

 

W ramach Modułu I wypłacono 23 888 zł, natomiast w ramach Modułu II - 312 836 zł.

 Końskie; 25 listopada 2015 r.

Komunikat

Szanowni Państwo,

zapraszam osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Modułu II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy.

Umowy podpisywane będą w dniach od 21.12. 2015 r. do 23.12. 2015 r. w godz. 8.00 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

Końskie; 31 sierpnia 2015 r.

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa:

 

w Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r. - dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:

- kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),

- szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),

- utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2),

- protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),

- utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),

- utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką - Obszar D).

 

w Module II - w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:

- wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).

- termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

 

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 r.).

 

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

 

Końskie; 5 maja 2015

Szanowni Państwo,logo

zapraszam osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy. Umowy podpisywane będą w dniach od 15 maja 2015 r. do 22 maja 2015 r. w godz. 8.00 – 15.00 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

 

 

Końskie; 23 marca 2015 r.

UWAGA STUDENCI - moduł II logo Aktywny Samorząd

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). Z aktualną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku można zapoznać się pod adresem:TEXT JEDNOLITY

 

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i PFRON w sprawie propozycji usprawnienia realizacji modułu II programu. Na spotkaniu tym zapadły ustalenia skutkujące koniecznością korekty dokumentu pn. „Kierunki działań i warunki brzegowe (…)”, przyjętego uchwałą nr 3/2015 Zarządu PFRON  z dnia 29 stycznia 2015 r.

 

Zakres wprowadzonych zmian:

- wskazano minimalną kwotę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (700 zł – zmiana w ust. 8 pkt 1),

- ujednolicono definicję pojęcia „zatrudnienia” dla uczestników programu w obu modułach (zmiana w ust. 22 pkt 24),

- określono warunki zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla osób osiągających relatywnie niższe dochody z tytułu zatrudnienia - poprzez wskazanie w ust. 14, iż z obowiązku wniesienia tego udziału zwolniony jest wnioskodawca, który:

- zatrudnienie rozpoczął w 2015 roku, albo

- z tytułu zatrudnienia w 2014 roku osiągnął średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż kwota 2.520 zł,

- wskazano definicję pojęcia „średniomiesięcznego dochodu zatrudnionego beneficjenta w module II” (zmiana w ust. 22 - dodanie pkt 22 a), przez co będzie rozumieć się:

- dochód, jaki wynika z zeznania wnioskodawcy o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT), wyliczony według wzoru: dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów/12,

- w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą – wysokość średniomiesięcznego dochodu wyliczona na postawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. - M.P. 2014 poz. 827), tj. wyliczona według wzoru: (2.869 zł x liczba hektarów)/12,

- zobowiązano Realizatora programu do promocji programu adresowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych czy placówek z oddziałami integracyjnymi (dodanie ust. 6a),

- zobowiązano Realizatora programu do wyznaczania wnioskodawcy w module II co najmniej 14-dniowego terminu (licząc w dniach kalendarzowych) na uzupełnienie  brakujących danych i załączników – zmiana w ust. 18 poprzez dodanie pkt 2b,

- wprowadzono zmianę zapisu ust. 22 pkt 7 (definicja Karty Dużej Rodziny) w związku z uchyleniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755), z powołaniem się na ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),

- wprowadzono korektę zapisu ust. 8 i ust. 9 w związku z koniecznością umieszczenia poprawnego odwołania do ust. 14 pkt 2 lit. a lub lit. b dokumentu,

- z uwagi na zgłaszane przez Realizatorów programu wątpliwości doprecyzowano, że:

- wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi  spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją lub w okresie objętym refundacją kosztów (w ust. 18 dodano pkt 2a),

- w zakresie definicji zatrudnienia – następujące po sobie okresy obowiązywania umów cywilnoprawnych sumują się, co ma znaczenie dla weryfikowania wymogu wskazanego w ust. 22 pkt 24 lit. e, aby zatrudnienie na podstawie takiej umowy nie trwało krócej niż 6 miesięcy.

 

Końskie; 3 marca 2015 r.

Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 r. jest Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskich. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 375 12 36 wew. 507 Osoba do kontaktu - Pani Renata Doniecka.

Wnioski wraz z formularzami druków dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, Biuro Obsługi Interesanta oraz w pok. 127, a także na stronie internetowej www.powiat.konskie.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

 

Termin składania wniosków:

 

1. Moduł I – od 15 marca 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r.

 

2. Moduł II – od 15 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r., do 30 września 2015 r.

 

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w programie i składania wniosków
w ramach:

 

1. W ramach programu będzie realizowany Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

2. W ramach programu będzie realizowany Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Więcej informacji

 

 

1. Regulamin dotyczący wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i  II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku - (plik.pdf)

2. Karta Oceny merytorycznej wniosku w ramach Modułu I - (plik.pdf)

 

 

MODUŁ I

 

1. Adresaci programu – Moduł I składają wnioski w sposób ciągły do 30 sierpnia 2015 r. wg poniższych załączników:

1). Wniosek ON pełnoletnia_(P) - (plik.pdf)

 

2). Wniosek ON podopieczny_(O) - (plik.pdf)

 

3). Wkładka obszar A Zadanie nr 2 - (plik.pdf)

 

4). Wkładka obszar B Zadanie nr 2 - (plik.pdf)

 

5). Wkładka obszar C Zadanie nr 2 - (plik.pdf)

 

6). Wkładka obszar C Zadanie nr 3 - (plik.pdf)

 

7). Wkładka obszar C Zadanie nr 4 - (plik.pdf)

 

8). Wkładka obszar D - (plik.pdf)

 

9). Zaświadczenie lekarskie_C_3_4 - (plik.pdf)

 

10). Oświadczenie o wysokości dochodów - (plik.pdf)

 

11). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - (plik.pdf)

 

12). Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu I - (plik.pdf)

 

13). Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego - (plik.pdf)

 

14). Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola - (plik.pdf)

 

15). Oświadczenie pełnomocnika - (plik.pdf)

 

Adresaci Modułu I zobowiązani są do złożenia dodatkowo poniższych załączników:

 

1). kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: Obszar A – Zadanie nr 2; Obszar B i nr 2; Obszar C – Zadanie nr 2 – 4 oraz Obszar D;

2). kserokopia aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej: Obszar C – Zadanie nr 2 oraz obszar D;

3). kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznymi.

 

 

MODUŁ II

 

Adresaci programu – Moduł II składają wnioski w dwóch terminach: do 30 marca 2015 r., do 30 września 2015 r. wg poniższych załączników:

1). Wniosek ON pełnoletnia_(P) - (plik.pdf)

 

2). Wkładka Moduł II - (plik.pdf)

 

3). Zaświadczenie z uczelni - (plik.pdf)

 

4). Oświadczenie o wysokości dochodów - (plik.pdf)

 

5). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - (plik.pdf)

 

6). Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu II - (plik.pdf)

 

7). Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego - (plik.pdf)

 

8). Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego drugi kierunek - (plik.pdf)

 

9). Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie - Wystawione przez pracodawce

 

 

Adresaci Modułu II zobowiązani są do złożenia dodatkowo poniższych załączników:

 

1). kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),

 

2). dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.

 

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 4 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

 

3). W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu.

 

4). W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeśli tak to w jakiej wysokości).

 

Końskie; 4 lutego 2015 r.