loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KOMUNIKAT W SPRAWIE PROGRAMU „STUDENT II – KSZTAŁCENIE USTAWICZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”!

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia zdjęcie budynek starostwoStarostwa Powiatowego w Końskich informuje, że osoby, które posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności mają możliwość udziału w programie pn. "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych". Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania kosztów nauki i może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką pobieraną przez wnioskodawcę:

 

 • opłaty za naukę (czesne),

 • zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dojazdów,

 • związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),

 • uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,

 • zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,

 • wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych,

Wnioski o dofinansowanie nauki należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby szkoły w terminie:
- od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu.

Szczegóły dotyczące realizacji programu wraz z formularzem wniosku, dostępne są na stronie internetowej PFRON http://www.pfron.org.pl , oraz w siedzibach Oddziałów PFRON.

Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać także dzwoniąc do w/w Wydziału tel. (041) 372-35-27.

Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:

 • studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,

 • posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,

 • uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,

 • słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,

 • uczniami szkół policealnych,

 • studentami uczelni zagranicznych,

 • studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym,

 • mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.