loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” WAŻNYM KROKIEM W KIERUNKU WYDAJNIEJSZEGO MODELU POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniu 28 sierpnia 2012 roku Powiat Konecki zdjęcie starostwo powiatowepodpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który przewiduje powierzenie realizacji programu adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych. W dniu 5 czerwca 2012 r. zostało podpisane stosowne Porozumienie pomiędzy PFRON a Samorządem Powiatu Koneckiego. Jednostką wskazaną do realizacji programu jest Starostwo Powiatowe w Końskich ul. Staszica 2; pokój nr 2, tel. (041) 372-35-27

 

 

logo pfronFormy wsparcia przewidziane i opisane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych w większości przypadków pomoc dotyczy osób niepełnosprawnych o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

  1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

  2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

  3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich.

  4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich.

  5. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

  6. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

  7. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

  8. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:

- w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym, oraz gdy PFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności,

- w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

W programie nie będą mogli uczestniczyć wnioskodawcy:

· którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

· ubiegający się o dofinansowanie w obszarze C, którzy w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON na cele przewidziane w ramach obszaru D,

· ubiegający się o dofinansowanie w obszarach: A – E którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków PFRON,

· ubiegający się o dofinansowanie w obszarze D, jeśli nie upłynęła gwarancja udzielona na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jego elementy, o dofinansowanie których wnioskodawca ubiega się w ramach wniosku.

 

Informacje na temat realizacji programu oraz wnioski do pobrania dostępne będą na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat.konskie.pl umieszczone w odrębnej zakładce pn. „Aktywny Samorząd”, jak również w Wydziale Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich ul. Staszica nr 2; pokój nr 2.

 

W związku z powyższym przyjmowanie wniosków odbędzie się w terminie od 01 września 2012 r. do 30 września 2012r.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl