loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” WAŻNYM KROKIEM W KIERUNKU WYDAJNIEJSZEGO MODELU POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniu 28 marca 2012 roku Rada Nadzorcza zdjęcie Starostwo KońskiePFRON zatwierdziła do realizacji pilotażowy program „Aktywny samorząd”, który przewiduje powierzenie realizacji programu adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych - samorządom powiatowym. W dniu 5 czerwca 2012 r. zostało podpisane stosowne Porozumienie pomiędzy PFRON a Samorządem Powiatu Koneckiego.

Jednostką wskazaną do realizacji programu jest Starostwo Powiatowe w Końskich ul. Staszica nr. 2, tel. (041) 372-35-27. Formy wsparcia przewidziane i opisane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych w większości przypadków pomoc dotyczy osób niepełnosprawnych o umiarkowanym, bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

  1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Maksymalna kwota dofinansowania – 5.000,00 zł. Wymagany udział własny Wnioskodawcy 15% ceny brutto zakupu.

  2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Maksymalna kwota dofinansowania – 5.000,00 zł. Wymagany udział własny Wnioskodawcy 10% ceny brutto zakupu.

  3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich. Maksymalna kwota dofinansowania – 5.000,00 zł. Wymagany udział własny Wnioskodawcy 10% ceny brutto zakupu.

  4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich. Maksymalna kwota dofinansowania – 12.000,00 zł. Wymagany udział własny Wnioskodawcy 5% ceny brutto zakupu.

  5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich. Maksymalna kwota dofinansowania – 1.500,00 zł. Wymagany udział własny Wnioskodawcy -brak.

  6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Maksymalna kwota dofinansowania – 7.000,00 zł. Wymagany udział własny Wnioskodawcy 10% ceny brutto zakupu.

  7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Maksymalna kwota dofinansowania – 3.000,00 zł. Wymagany udział własny Wnioskodawcy - brak.

  8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. Maksymalna kwota dofinansowania – 1.500,00 zł. dla kosztów kursu i egzaminów, pozostałe koszty – 600 zł. , udział własny 25% ceny brutto zakupu/usługi.

  9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Maksymalna kwota dofinansowania – 200 zł. miesięcznie, jednak nie więcej niż 2200,00 zł. w ciągu roku za każde dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu. Wymagany udział własny Wnioskodawcy – 15% kosztów tej opłaty.

 

Informacje na temat realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON : www.pfron.org.pl w zakładce Programy PFRON , a następnie program „Aktywny samorząd”. Warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu są określone w rozdziale V programu. Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:

- w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym, oraz gdy PFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności,

- w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

 

Informacje o naborze wniosków zostaną podane w późniejszym terminie.