loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XIX SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

W dniu 27 czerwca 2012 roku w siedzibie zdjęcie 19 sesja rady powiatuStarostwa Powiatowego w Końskich odbyła się XIX sesja Rady Powiatu koneckiego. W sesji ostatecznie udział brało 21 radnych, co zgodnie z prawem czyniło ją zdolną do podejmowania prawomocnych decyzji. Porządek obrad XIX sesji przewidywał podjęcie następujących tematów:

 

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

   

 5. Informacja dot. realizacji zadań ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie koneckim na lata 2009 – 2013.

 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu koneckiego na lata 2012 – 2019,

  b) zmian w budżecie Powiatu koneckiego na 2012r.,

  c) nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Końskich,

  d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich,

  e) dwunastu projektów uchwał dot. wyłączenia, likwidacji i przekształcenia niektórych typów szkół,

  f) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu,

  g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2011r.,

  h) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2011r.,

 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu z kontroli w Powiatowym Zespole ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

 10. Wnioski i oświadczenia radnych.

 11. Sprawy różne.

 12. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Powiatu.

 

Poniżej w przygotowanym materiale video prezentujemy obrady XIX sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 czerwca 2012 roku.

 

Galeria - XIX Sesja ...

 

MATERIAŁ VIDEO DOSTĘPNY W WYDZIALE PROMOCJI I KULTURY