loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków

Paweł Goraj - Administrator

w zakresie:zdjęcie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy przy swoim biurku

- dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, przyznawanej na podstawie 15zze4a ustawy COVID-19*, którzy:

- na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności w jednym z dwóch kodów: 47.11Z, 47.19Z,

 

- których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy, co najmniej o 40% w miesiącu wskazanym we wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 lub we wrześniu 2020r. (okres ten może być wskazany w więcej niż jednym wniosku) We wniosku przedsiębiorca może wskazać jeden z następujących miesięcy, w którym nastąpił spadek XI.2020r., XII.2020r., I.2021r., II.2021, III.2021r. (nie można wskazać tego samego miesiąca w kolejnym wniosku).

- nie zawiesili wykonywania działalności na okres obejmujący dzień 30 września 2020r. oraz na dzień składania wniosku o udzielenie dotacji,

- posiadają pisemne zaświadczenie wystawione przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że byli związani przez okres, co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym nastąpił spadek przychodów umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej w 15zze4a ust. 1 ustawy.

Przedsiębiorca może złożyć maksymalnie 5 wniosków o dotacje w wybranym przez siebie terminie (np. może złożyć wszystkie wnioski w jednym dniu).

Wnioski mogą składać również mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.

Dotacja udzielana jest w kwocie do 5 tys. zł i w zależności od liczby miesięcy, w których nastąpił spadek przychodów.

Nabór prowadzony będzie od dnia 23.07.2021r. do 30.09.2021r.

Szczegółowych informacji udzielają:

Justyna Polewana, Tadeusz Jurga – 41 260 43 62 wew.203

Wnioski o dotację przedsiębiorca składa wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.

Szczegółowe informacje, stosowne wnioski oraz zasady ubiegania się o wsparcie znajdują się pod adresem: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

*Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.1842, z późn. zm.).

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich