loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

loga projektu

W związku z realizacją projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób logo Powiatowego Urzędu Pracypowyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (VII), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe),

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków na:

  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Nabór będzie prowadzony od dnia 10.06.2021r. do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. form wsparcia.

Aktualnie    obowiązująca    maksymalna    kwota    dotacji    oraz    refundacji    w    projekcie    wynosi    25 000,00 zł.

Grupę docelową w projekcie stanowić mogą jedynie osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  1. Są osobami w wieku 30 lat i więcej; (tj. od dnia 30 urodzin),
  2. Pozostają bez pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich,
  3. Znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że należą do jednej z poniższych kategorii osób:
  • osoby po 50 roku życia (od dnia 50 urodzin),
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
  • osoby z niskimi kwalifikacjami - osoba posiadająca wykształcenie na poziomie ISCED 3 (do ponadgimnazjalnego).

Wnioski niespełniające warunków powyższego naboru będą rozpatrywane negatywnie.

PUP w Końskich zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

- pocztą tradycyjną na adres: 26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2,

- osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku (w godz. 7:30 – 15:30) dokumenty wrzucając do skrzynki podawczej,

- poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/pup_konskie po opatrzeniu go kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

- poprzez skrzynkę e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wniosek musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym).

Złożenie wniosku drogą elektroniczną pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w PUP.

Wnioski i kryteria w zakresie w/w instrumentów i usług rynku, dostępne są na stronie internetowej PUP w Końskich www.konskie.praca.gov.pl (w zakładkach: DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY oraz DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW).

UWAGA!!! Osoby bezrobotne zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej są zobowiązane do wcześniejszego kontaktu ze swoim doradcą klienta w celu opracowania lub modyfikacji Indywidualnego Planu Działania oraz uzyskania opinii dot. celowości przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór na dotacje i doposażenia 2021 – (plik.pdf) – 115 kb

Nabór z dnia 10.06.2021 dotacje doposażenia – (plik.pdf) – 285 kb