loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XI SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Paweł Goraj - Administrator

23 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej zdjęcie XI SESJA RADY POWIATU...Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się jedenasta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 10:00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu.

Porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2019-2026,

b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.,

c) ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,

d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026,

e) uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2020 rok (przedstawienie projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, odczytanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu wydanej przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Zdrowia i Oświaty, przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w zakresie złożonej opinii przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Zdrowia i Oświaty, dyskusja nad projektem oraz głosowanie nad autopoprawką - zmianami do projektu budżetu, głosowanie projektu uchwały budżetowej z przyjętymi poprawkami - zmianami)

f) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Końskich na 2020 rok,

g) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Końskich na 2020 rok,

h) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Końskich na 2020 rok,

i) rozpatrzenia skargi na Starostę Koneckiego,

j) zwrócenia skargi skarżącej ze wskazaniem właściwego organu,

k) rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów”,

l) rozpatrzenia petycji dotyczącej kompleksowego remontu drogi powiatowej Nr 0455T Końskie – Wąsosz – Czarna,

m) wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41b na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich.

5. Przyjęcie protokołu wraz z wnioskami z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Powiatu.

 

sesja

KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ...

GALERIA - XI SESJA RADY POWIATU...

 2  3  4

5  6  7

8  9  10

fot. Adam Kubka

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskie