loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XLIV SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

29 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej zdjęcie 44 SESJA RADY POWIATUStarostwa Powiatowego w Końskich odbyła się czterdziesta czwarta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 9:00 sesję otworzył Marian Król - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Planu robót drogowo – mostowych na 2018 rok

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2018 – 2025,

c) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.,

d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2017 rok,

e) zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41B,

f) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2017 r.,

g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok (przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli realizacji budżetu w I Liceum Ogólnokształcącym w Końskich za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Koneckiego),

h) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok,

i) przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2018 roku,

j) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie do Programu Erasmus + KA1- kształcenie i szkolenie zawodowe w ranach projektu „Przez mobilność do kariery”, nr wniosku: 2018-1-PL01-KA102-048914,

k) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Konecki do projektu „Święto hodowców ryb i wędkarzy Konecka Ryba”, nr wniosku: ŚR LGD/PR/2/2018/6,

l) ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Starosty Koneckiego.

7. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego do 2020 r.”

8. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi skierowanej do Rady.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

GALERIA - XLIV SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  14

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich