loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XLIII SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

30 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa zdjęcie XLIII SESJA RADY POWIATU KONECKIEGOPowiatowego w Końskich odbyła się czterdziesta trzecia sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 11:00 sesję otworzył Marian Król - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XLI sesji Rady Powiatu oraz XLII sesji Rady Powiatu w Końskich zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

 

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018.

6. Ocena realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Konecki dla Gminy Raków,

b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2018 – 2025,

c) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.,

d) dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Koneckiego instrumentem płatniczym,

e) zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIV/39/2002 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami,

f) nadania imienia Zdzisławy i Stanisława Bytnarów szkołom wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy,

g) wprowadzenia zmian w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koneckim na lata 2015-2020,

h) zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich,

i) oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich działającego przy Towarzystwie Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”,

j) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich do projektu pn. „MODEL KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KOŃSKICH” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

8. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego Powiatu Koneckiego za 2017 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich za rok 2017 i ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Koneckim.

10. Sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

11. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Koneckiego za 2017 r.

12. Informacja o sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich.

13. Przyjęcie protokołu wraz z wnioskami z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Końskich.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

16. Wnioski i oświadczenia radnych.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

GALERIA - XLIII SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

2

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich