loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XXXVIII SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

28 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwazdjęcie XXXVIII SESJA RADY Powiatowego w Końskich odbyła się trzydziesta ósma sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 13:00 sesję otworzył Marian Król - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII (nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2017 – 2025

b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.

c) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2018 – 2025,

d) uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2018 rok (przedstawienie projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, odczytanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu wydanej przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w zakresie opinii złożonej przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, dyskusja nad projektem oraz głosowanie nad autopoprawką, głosowanie projektu uchwały budżetowej z przyjętymi poprawkami),

e) zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41B,

f) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok,

g) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok.

6. Przyjęcie protokołu wraz z wnioskami z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

7. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Końskich w 2017 roku.

8. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi skierowanej do Rady w okresie pomiędzy sesjami.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

GALERIA - XXXVIII SESJA RADY ...

2  3  4

6  5  8

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich