loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XXXVI SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

30 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej zdjęcie XXXVI SESJA RADY ...Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się trzydziesta szósta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 13:00 sesję otworzył Marian Król - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 roku,

b) uchwalenia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Koneckim na lata 2018-2020”,

c) zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41B,

d) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich,

e) zatwierdzenia „Programu Naprawczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich na lata 2017 – 2018”,

f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Baryczy w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Baryczy,

g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Końskich w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Końskich,

h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Końskich w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Końskich,

i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 w Końskich,

j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 w Końskich,

k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Stąporkowie,

l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Baryczy,

m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Baryczy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Baryczy,

n) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2018 r.,

o) rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Koneckiego,

p) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

6. Zajęcie stanowiska w sprawie skarg skierowanych do Rady w okresie pomiędzy sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu.

 

GALERIA - XXXVI SESJA RADY POWIATU ...

2  3  4

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich