loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XXX SESJA RADY POWIATU W KOŃSKICH

Administrator

28 czerwca 2017 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zdjęcie XXX SESJA RADY POWIATUw Końskich odbyła się trzydziesta Sesja Rady Powiatu Koneckiego. Punktualnie o godzinie 11:00 sesję otworzył Marian Król - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Planu robót drogowo – mostowych na 2017 rok.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2017 – 2025,

b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.,

c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2016 rok,

d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2016 r.,

e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok, (przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli realizacji budżetu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baryczy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Koneckiego),

f) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok,

g) przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 roku,

h) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie do programu Erasmus + KA1 – Mobilność edukacyjna w ramach projektu „Kreatywni technicy w nowoczesnej Europie”, nr wniosku: 2017-1-PL01-KA102-036425,

i) rozpatrzenia skargi.

7. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego do 2020 r.”

8. Przyjęcie protokołu wraz z wnioskami z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Końskich.

9., Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

GALERIA - XXX SESJA RADY POWIATU ...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

14  15

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich