loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

„PROGRAM INTEGRACJI OSÓB I RODZIN SZCZEGÓLNEGO RYZYKA NA LATA 2014 – 2020”

Szanowni Państwo!

Art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami), jako zadanie  własne powiatu, wskazuje opracowanie i realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem  programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Przekazujemy Państwu do konsultacji projekt „PROGRAMU INTEGRACJI OSÓB I RODZIN SZCZEGÓLNEGO RYZYKA NA LATA 2014 – 2020”, którego realizatorem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.  Uprzejmie prosimy o przekazywanie opinii i uwag dotyczących projektu Programu w formie papierowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie w terminie do dnia 14 kwietnia 2014 r.

W załączeniu:
1) Projekt uchwały - (plik.pdf)
2) Projekt programu - (plik.pdf)