loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Komunikaty

Administrator

Końskie; 20 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

RODZAJ ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania Nr 1:

Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Rodzaj zadania Nr 2:

Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w miejscu zamieszkania w okresie ferii letnich.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

  • półkolonie z wyżywieniem (stałe grupy dzieci i młodzieży uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program rekreacyjno - wychowawczy pod opieką wychowawcy).

Pełna treść ogłoszenia – (plik.pdf)

linia

Końskie; 19 kwietnia 2017 r.

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania – początekzdjęcie LOGO

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania jest nowym stowarzyszeniem, które powstało we wrześniu 2015 roku i jest partnerstwem trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Organizacja skupia w swych strukturach rybaków, lokalne stowarzyszenia, gminy, powiaty oraz osoby fizyczne i przedsiębiorców. Stowarzyszenie działa na terenie 18 gmin 3 powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego i koneckiego; Kluczewsko, Krasocin, Radków, Secemin, Moskorzew, Włoszczowa, Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka.

Pełna treść - (plik.pdf)

linia

Końskie; 6 kwietnia 2017 r.

hodowcy

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Pełna treść rozporządzenia - (plik.pdf)

linia

Końskie; 3 kwietnia 2017 r.

UWAGA !!!6

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach

informuje, że są wolne stanowiska dla osób, które nie pełniły służby wojskowej

i chcą ochotniczo odbyć służbę prygotowawczą w korpusie szeregowych

od 4 maja do 31 sierpnia 2017 r.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z przedstawicielami

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach; ul: Wesoła 29,

tel. 501 516 920,  261 174 712,  261 174 713

 

linia

Końskie; 31 marca 2017 r.

KOMUNIKAT 

Szanowani Państwo,

na podstawie Uchwały nr 8/2017 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich” i Uchwały nr 28/2017 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich” zadania zgodnie z art. 35 a ust 2, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2046 z późn. zm.) w szczególności:

- przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej wynikającej art. 12 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2016.2046 z późn. zm.).

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej wynikającej art. 26 e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016. 2046 z późn. zm.),

od dnia 3 kwietnia 2017 r., realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich , ul. Stanisława Staszica 2.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, pokój Nr 15.

linia

Końskie; 29 marca 2017 r.

APEL

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zaniechania wypalania traw i pozostałości roślinnych!!!

W okresie wiosennym, jak co roku, odnotowuje się wzrost liczby interwencji Straży Pożarnej związanych z wypalaniem traw. W ostatniej dekadzie na terenie województwa świętokrzyskiego odnotowano średnio rocznie 3172 pożary traw, natomiast w roku bieżącym strażacy interweniowali już blisko 1000 razy.

Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary, skutkujące dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi. Celowe podpalenia traw stanowią ponad 90% wszystkich pożarów łąk i lasów.

Dzieje się tak, ponieważ w naszej świadomości wciąż funkcjonuje mit, że wypalanie traw poprawi jakość gleby i jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Rolnicy nadal sądzą, że ogień to "najtańszy herbicyd" do zwalczania chwastów.

Nic bardziej błędnego!

Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę. Przywrócenie po takich "praktykach" właściwego stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane i wymaga pracy wielu pokoleń leśników i rolników!

Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i ludzi oraz obiektów budowlanych. To często wstęp do groźnego pożaru. Bo choć po zimie gleba jest wilgotna, to wyschnięte trawy w połączeniu ze zmiennymi wiatrami powodują, że ogień dociera do zabudowań gospodarskich i obszarów leśnych oraz do terenów o szczególnie cennych walorach przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i użytków ekologicznych). Ponadto gęsty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w pobliżu dróg, znacznie ogranicza widoczność. Sytuacja taka może stać się przyczyną wielu kolizji i wypadków komunikacyjnych.

Pamiętajmy! Każdy pożar, a co za tym idzie każda interwencja straży sporo kosztuje. Te ogromne sumy pokrywane są w ostatecznym rozrachunku z Budżetu Państwa. Oznacza to, że całe społeczeństwo ponosi ciężar finansowy walki z pożarami traw.

Pamiętajmy! W czasie gdy strażacy są zadysponowani do akcji gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni w innym miejscu, gdzie trzeba ratować życie. Gdzie trwa wyścig z czasem. Gdzie o życiu człowieka decydują minuty ...

Pamiętajmy! W świetle obowiązującego prawa (Art. 131 Ustawy o ochronie przyrody), kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny - w szczególnych przypadkach podlega karze pozbawienia wolności do 10 lat.

PAMIĘTAJMY! WYPALANIE TRAW JEST SUROWO ZABRONIONE!

CO ROKU W POLSCE W TRAKCIE TAKICH POŻARÓW GINIE

OD KILKU DO KILKUNASTU OSÓB!

apel

linia

Końskie; 23 marca 2017 r.

police 2017

 

linia

Końskie; 21 marca 2017 r.

1

Staże i bezpłatne szkolenia – projektzdjęcie LOGO „Nowa Praca Nowe Możliwości”

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi nabór do projektu „Nowa Praca Nowe Możliwości”.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo świętokrzyskie, które ukończyły 30 lat i pozostają bez zatrudnienia (tj. osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz osób biernych zawodowo, niezatrudnionych i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy), które dodatkowo przynależą do jednej z dwóch grup tj. do osób z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym lub osób długotrwale bezrobotnych. Do projektu przystąpić mogą także osoby spełniające powyższe kryteria posiadające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz osoby powyżej 50 roku życia.

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie łączenie 100 osób. Każda z nich weźmie udział w poradnictwie zawodowym (ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego), a także jednym ze szkoleń (Recepcjonista hotelowy z obsługą kas fiskalnych i terminalem kart płatniczych; Kelner z elementami baristy i obsługą kasy fiskalnej; Operator wózków jezdniowych; Marketing i sprzedaż usług hotelowo– turystycznych) oraz sześciomiesięcznym stażu zawodowym. Uczestnikom projektu przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe oraz stażowe, a także zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie podczas realizowanych zajęć. Dokumenty rekrutacyjne składać można w 6 placówkach KSWP działających w naszym regionie (Końskie, Kielce, Skarżysko – Kam., Ostrowiec Św., Starachowice i Staszów).

Szczegółowe informacje na temat założeń projektu oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.kswp.org.pl

Plakat - (plik.jpg)

2

linia

Końskie; 27 lutego 2017 r.

III Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej. zdjęcie LOGO SODRZapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i kobiecych, grup nieformalnych, instytucji i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego i osoby zaintersowane tematyką na III Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej organizowane w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Końskich, które odbędzie się 14 marca 2017 roku o godzinie 9:30.

Podczas spotkania poruszona zostanie tematyka dotycząca dobrych praktyk w zakresie uprawy, zbieractwa, skupu i przetwórstwa ziół oraz sprzedaży produktów ziołowych oraz wskazane zostaną kierunki rozwoju i możliwości zwiększenia dochodu. Odbędzie się także prezentacja oraz degustacja produktów firmy NATUR VIT. Wykład podczas III Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej przeprowadzi Marek Płachta – rolnik, farmer i właściciel firmy NATUR VIT wraz z partnerami skupowymi.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania poniżej) w formie elektronicznej (podpisany skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie papierowej na adres:

ŚODR Modliszewice

Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 marca 2017 r. Udział w forum jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji:

Halina Szymańska

tel.: 41 372 22 84 do 86

tel. kom.: 662 044 241

Karta zgłoszeniowa - (plik.pdf)

linia

Końskie; 17 lutego 2017 r.

Panie i Panowiezdjęcie LOGO ŚES

Wójtowie, Burmistrzowie, prezydenci miast

Oraz Starostowie Powiatów

W subregionie północnym województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

Regionalny ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, koordynator rozwoju ekonomii społecznej w regionie, zaprasza Państwa do udziału w spotkaniach organizowanych przez Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spotkania mają charakter warsztatowy. Ich celem jest wspólne wypracowanie mapy zasobów i potrzeb lokalnych, określenie potencjału społecznego oraz katalogu wyzwań, jakie można objąć skuteczną interwencją przy pomocy ekonomii społecznej. Podczas spotkań doświadczeni animatorzy dołożą starań, aby przygotować społeczność lokalną do wspierania rozwoju ekonomii społecznej i włączenia tego sektora do lokalnych polityk publicznych.

Pełna treść pisma – (plik.pdf)

Załącznik – (plik.pdf)

linia

Końskie; 10 stycznia 2017 r.

KOMUNIKATaktywny samorzad

Szanowani Państwo!

Informuję, że pierwsza transza środków poniesionych kosztów opłaty za naukę (czesne) została wypłacona w wysokości 80%, natomiast wypłata drugiej transzy w wysokości 20% przyznanego dofinansowania (czesne, dodatki na dokształcanie) nastąpi po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że wnioskodawca realizuje przewód doktorski, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem nie jest wystarczające do wypłaty przyznanego dofinansowania. Konieczny jest zapis że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki. Jeżeli taki zapis nie zostanie umieszczony na zaświadczeniu z uczelni wówczas należne dofinansowanie zostanie wypłacone po dostarczeniu zaświadczenia o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem.

linia

Końskie; 5 stycznia 2017 r.

INFORMACJApfron

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań i warunki brzegowe „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.

Beneficjenci, którzy zamierzają podjąć realizację ww. programu w 2016 roku mogą ubiegać się o pomoc finansową ze środków PFRON w ramach obszarów:

1) obszar B - likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150 000,00 zł. na każdy projekt;

2) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł. na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3) obszar D - likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizację pozarządowe, gminy lub powiaty(ŚDS, DPS, SOSW).

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

- w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do 80.000,00 zł.

- dla pozostałych samochodów zwanych mikrobusami, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi do 70.00,00 zł.

- dla autobusów do 250.000,00 zł.

4) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 9.000,00 zł. na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

5) Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US,

Ponadto informujemy, że dofinansowanie projektów może być udzielone projektodawcom jedynie w przypadku zgodności tych projektów z samorządowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do:

- 50% kosztów realizacji projektu w obszarach B,

- 70% kosztów realizacji projektu w obszarach C,

- 70% kosztów realizacji projektu w obszarach D,

- 80% kosztów realizacji projektu w obszarze D (samochody dla WTZ),

- 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych w obszarze E.

- 50% wartość środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w obszarze G

Wnioski w ramach obszarów B, C, D i G programu należy składać do Starostwa Powiatowego w Końskich ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie w terminie do 15 lutego 2017 roku. Wnioski w ramach obszaru E należy składać do dnia 30 września 2017 r.

Treść procedur realizacji programu wraz z wnioskiem i załącznikami do pobrania, znajdą Państwo na stronie www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON - programy realizowane obecnie.

 

linia

Końskie; 14 grudnia 2016 r.

ZAPROSZENIEus konskie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich ma przyjemność

zaprosić przedstawicieli Państwa Gminy

na szkolenie na temat

Centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług w samorządach terytorialnych.

Podczas spotkania pracownicy organu podatkowego dokonają tematycznej prezentacji

oraz postarają się odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania.

Pełna treść – (plik.pdf)

linia

Końskie; 06 grudnia 2016 r.

Ruszyła IV edycja zbiórki książek, zabawek i artykułów kswpszkolnych, która prowadzona będzie od 5 do 16 grudnia 2016 r. w ośmiu placówkach KSWP działających na terenie województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Na cele akcji przekazywać można książki fabularne, lektury szkolne, słowniki, bajki, kolorowanki, a także maskotki, lalki, samochodziki, klocki, puzzle, gry edukacyjne i przybory szkolne. Rzeczy te przekazane zostaną, jako prezenty z okazji Świąt Bożego Narodzenia między innymi dzieciom i młodzieży z uboższych rodzin oraz maluchom przebywającym w szpitalach. Część z nich trafi również do domów dziecka, świetlic środowiskowych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na cele akcji przekazywać można zarówno rzeczy nowe, jak i niezniszczone rzeczy używane. Dlatego też poza tym, że inicjatywa ma niezwykle szczytny cel, jest ona także wygodnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą pozbyć się nadmiaru nieużywanych już zabawek i książek.

Efekty trzech poprzednich edycji świątecznej akcji znacznie przewyższyły nasze oczekiwania! Zebraliśmy łącznie około 3 800 bajek dla dzieci, lektur i książek fabularnych, a także przeszło 3 080 maskotek oraz 370 gier, puzzli i zabaw edukacyjnych, które trafiły m.in. do: Klubu Integracji Społecznej MOPS w Skarżysku Kamiennej, Świetlicy Środowiskowej PLUS w Kielcach, Młodzieżowego Klubu Osiedlowego Młoda Strefa 100K w Kielcach, Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” i Ośrodka Interwencji Kryzysowej działających w Ostrowcu Świętokrzyskim, Domu Dziecka i Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” w Piotrkowie Trybunalskim, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łaziskach, Placówki Rodzinnej nr 10 w Radomiu, na oddziały dziecięce Szpitala Specjalistycznego im. św. Łukasza w Końskich oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Buszkowskiego w Kielcach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Starachowicach i Domu Dziecka w Tarłowie, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym. Książki i zabawki przekazano również do najbardziej potrzebujących rodzin z powiatu skarżyskiego, starachowickiego i staszowskiego (woj. świętokrzyskie).

Adresy placówek KSWP, które czekają na Państwa książki, zabawki i przybory szkolne:

KSWP Końskie: ul. Staszica 2A, 26 – 200 Końskie, tel.: 41 375 14 55

KSWP Kielce: Al. IX Wieków Kielc 6/24, 25 – 516 Kielce, tel.: 41 345 17 80

KSWP Skarżysko Kamienna: ul. 1 Maja 49, 26 – 110 Skarżysko Kamienna. tel.: 41 251 24 32

KSWP Staszów: ul. Długa 6, II piętro, 28 – 200 Staszów, tel.: 15 864 53 71

KSWP Starachowice: ul. Radomska 29, 27 – 200 Starachowice, tel.: 41 275 35 45

KSWP Warszawa: ul. Żurawia 32/34 lok.32, 00 – 515 Warszawa, tel.: 22 521 06 51

KSWP Szydłowiec: ul. Staszica 3H, 26 – 500 Szydłowiec, tel.: 48 617 13 49
KSWP Piotrków Trybunalski: ul. Sieradzka 10, 97 – 300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 647 48 08.
Biura czynna są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Szczegółowe informacje o zbiórce można uzyskać pod numerem telefonu: 41 260 46 17.

linia

Końskie; 25 istopada 2016 r.

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze zdjęcie LOGOInicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY! Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami.

Pełna treść - (plik.pdf)

linia

Końskie; 25 listopada 2016 r.

Zaproszenie na Konferencję - Program pomocowy Ministerstwa Sportu i Turystyki – „KLUB”

Zapraszamy Przedstawicieli Klubów Sportowych na Konferencję, która odbędzie się 29 listopada 2016 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (sala nr 12, okrąglak) funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego. Tematem konferencji będzie największy program pomocowy Ministerstwa Sportu i Turystyki – „Klub”.

W związku z powyższym zaintertesowanych prosimy o potwierdzenie obecności przedstawicieli poszczególnych klubów sportowych do poniedzialku 28 listopada 2016 r.(sekretariat Biura Wojewody – Renata Czarnowska, tel. 41 342 12 32; e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Końskie; 17 listopada 2016 r.

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KIELCACH

INFORMACJA

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach informuje, że są wolne stanowiska dla osób, które nie pełniły służby wojskowej i chcą ochotniczo odbyć służbę przygotowawczą w korpusie szeregowym od 2 stycznia do 28 kwietnia 2017 roku.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z przedstawicielami

WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W KIELCACH ul. Wesoła 29;

tel. 501 516 920, 261 174 712, 261 174 713

Końskie; 16 listopada 2016 r.

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KIELCACH

INFORMACJA

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach

informuje, że 19 listopada 2016 r. rusza I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony. Zajęcia poprowadzą najlepsi instruktorzy Wojska Polskiego
w zakresie walki wręcz i samoobrony.
W województwie świętokrzyskim zajęcia odbywać się będą w Centrum Przygotowań
do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij w poniższy obrazek

http://kielce.wku.wp.mil.pl/pl/index.html

Zainteresowane osoby proszone są o  kontakt z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Kielcach, ul. Wesoła 29, tel.: 501 516 920, 261 174 714.

 

 

Końskie; 14 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 142/2016

Zarządu Powiatu w Końskich

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie wyboru oferty na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie, ul. Staszica 6, 26-220 Stąporków.

Pełna treść uchwały - (plik.pdf)

Końskie; 13 października 2016 r.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej 2017 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu w Końskich

Zarząd Powiatu w Końskich zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację ww. zadania publicznego.

RODZAJ  ZADANIA:

realizacja w roku 2017 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Zgłoszenia na wymaganym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać (osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu  w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul.  Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Termin składania dokumentów: do dnia 28 października 2016 r., do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

Pełna treść - (plik.pdf)

Ogłoszenie o naborze - (plik.pdf)

Formularz zgłoszeniowy - (plik.pdf)

 

Końskie; 13 października 2016 r.

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r.  poz. 239 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015 r., poz. 1255)

 

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

 

Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy, które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2017 wynosi: 60 725,00 zł.

 

Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr 1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2016 r., do godz. 15.30.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

Uchwała - (plik.pdf)

Wzór oferty - (plik.pdf)

Załącznik Oświadczenie Oferenta - (plik.pdf)

Końskie; 12 października 2016 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż trwa Kampania pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego pn.: „Potrzebuję rodziców od zaraz”. Celem akcji, jak co roku jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne, które chciałyby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utworzenia rodziny zastępczej do siedziby PCPR w Końskich.

W dniach od 10-21 października 2016 roku w godzinach od 8.30-16.30 do Państwa dyspozycji będą pracownicy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którzy w ramach dyżuru, udzielą wszelkich informacji na temat spełniania wymogów formalnych oraz odpowiedzą na wszelkie pytania związane z opieką nad dzieckiem w rodzinie zastępczej.

plakat

 

Końskie; 23 września 2016 r.

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koła gospodyń wiejskich mają status organizacji społeczno-zawodowej rolników lub stowarzyszenia. Mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Ponadto, jeśli posiadają osobowość prawną mogą zostać, na swój wniosek, wpisane do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

 

Końskie; 23 września 2016 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

 

Dotacje na założenie firmy

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielce zaprasza osoby pozostające bez pracy, które ukończyły 30 rok życia oraz są zainteresowane założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, do udziału w projekcie „Akademia biznesu”.

Projekt jest skierowany do osób, które należą do jednej z poniższych grup:

· Kobiety,

· Osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,

· Osoby długotrwale bezrobotne,

· Osoby powyżej 50 roku życia,

· Osoby niepełnosprawne,

· Mieszkańcy obszarów wiejskich,

· Osoby będące na KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy.

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

Końskie; 13 września 2016 r.

Zapraszamy  osoby  posiadające:  status zdjęcie LOGO studenta,  słuchacza,  niepełnosprawne  ze  znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd” i składania wniosków w ramach:

Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin przyjmowania wniosków do 10 października 2016 roku.

 

Wnioski wraz z formularzami druków będą dostępne od 18 marca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, Biuro Obsługi Interesanta oraz w pok. 126, a także na stronie internetowej www.powiat.konskie.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentami pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku pod adresami www.pfron.org.pl oraz www.powiat.konskie.pl w zakładce "Aktywny samorząd".

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 47 22.

 

Końskie; 1 września 2016 r.

zdjęcie PLAKAT

 

Końskie; 27 lipca 2016 r.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTUlogo ETS

W imieniu Wojewody Świętokrzyskiego – Pani Agaty Wojtyszek informujemy, że ministerstwo Sportu i Turystyki z inicjatywy Komisji Europejskiej w dniach 10 -17 września 2016 r. będzie koordynatorem EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU (ETS), który ma na celu zachęcić do podejmowania aktywności fizycznej na każdym etapie życia.

ETS to ogólnoeuropejskie wydarzenie, które powstało z myślą o wszystkich obywatelach bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności i realizowane jest pod hasłem „BeActive” (Bądź Aktywny).

 

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

zdjęcie FAKTY W PIGULCE

 

Końskie; 20 lipca 2016 r.

Ogólnopolski konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym.

Generalny Konserwator Zabytków zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym. Konkurs ma na celu promocję działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dorobku kultury, promowanie działań edukacyjnych oraz wzmacnianie świadomości społecznej, dotyczącej wartości, jakie posiadają w sobie zabytki.

Konkurs kierowany jest do właścicieli oraz zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 26 września 2016 r. na adres: Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.

Pytania można kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3166

 

 

 Końskie; 6 lipca 2016 r.

 

Końskie; 31 maja 2016 r.

Uchwała Nr 67/2016

Zarządu Powiatu w Końskich

z dnia 30 maja 2016 r.

 

W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

NAZWA ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Pełna treść uchwały – (plik.pdf)

 

Końskie; 31 maja 2016 r.

Uchwała Nr 60 /2016

Zarządu Powiatu w Końskich

z dnia 19 maja 2016 roku

W sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

NAZWA ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Pełna treść uchwały – (plik.pdf)

Końskie; 31 maja 2016 r.

KONKURS

Ministerstwo Rozwoju, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego jako Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informuje, że ogłosiło konkurs na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedzicznego ubóstwa na obszarach zdegradowanych.

Celem konkursu, którego budżet wynosi 20 mln. PLN, jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa, niosących pomoc całym rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a następnie ich przystosowanie i włączenie do polityk lokalnych, tych, które się najlepiej sprawdzą. Program ukierunkowany jest na obszary, na których występuje problem dziedziczenia biedy (obszary popegeerowskie, miasteczka poprzemysłowe itp.) Skupienie się na specyfice występujących tam problemów ma pozwolić na zaproponowanie takich rozwiązań, które będą minimalizować lokalne braki i słabości i jednocześnie wykorzystywać lokalne zasoby i potencjały, szczególnie te tkwiące w ludziach. Testowanie i wdrażanie proponowanych rozwiązań będzie rozwijane w kolejnych fazach projektu w zależności od tego, na ile będą się one sprawdzały.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 25 maja do 20 czerwca br. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne pod adresem: https://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-8/

 

Końskie; 19 maja 2016 r.

Jest jeszcze szansa na pozyskanie mikrograntów przez grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe

Grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS nie dłużej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) mogą uzyskać mikrodotacje w wysokości do 5 000 złotych. Środki te można pozyskać na realizację różnorodnych inicjatyw lokalnych z zakresu sfery pożytku publicznego lub w przypadku organizacji pozarządowych – również na działania związane z rozwojem podmiotu.

Taka szansa istnieje w związku z prowadzonym przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój projektem pn. „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”. W ramach projektu przeprowadzono już 12 naborów wniosków, w ramach których przyznano ponad 840000 zł na realizację 176 inicjatyw lokalnych. W dniach 6-10 czerwca br., Stowarzyszenie Integracja i Rozwój będzie prowadzić ostatni nabór wniosków o dofinansowanie w ramach wspomnianego projektu, dlatego zachęcamy do skorzystania z szansy na pozyskanie środków finansowych.

Inicjatywy lokalne mogą dotyczyć wielu tematów, posiadać zróżnicowany charakter, w zależności od problemów i potrzeb  środowisk lokalnych, do których wsparcie jest adresowane. Mikroprojekty są realizowane wyłącznie przez osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego lub podmioty pozarządowe, które mają siedzibę na terenie naszego województwa.

Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zachęcamy zatem do wzięcia udziału w konkursie! Szczegóły na temat projektu oraz zasad udziału w  naborze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl oraz pod numerem telefonu 41 361 04 92 w. 23.

Końskie; 13 maja 2016 r.

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -

działająca przy Staroście Koneckim została powołana Zarządzeniem Nr 14/2016 Starosty Koneckiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Koneckim, na 4-letnia kadencje, na podstawie art. 44b i art. 44 c ust. 2, 3, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Pełna treść przedmiotowego Zarządzenia stanowi załącznik do niniejszej informacji – (plik.pdf)

 

Końskie; 10 maja 2016 r.

Komunikatzdjęcie LOGO

Szanowni Państwo,

zapraszam osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Modułu II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy.

Umowy podpisywane będą w dniach od 12.05.2016 r. do 20.05.2016 r. w godz. 8.00 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

Końskie; 21 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

RODZAJ ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania Nr 1:

Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Rodzaj zadania Nr 2:

Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w miejscu zamieszkania w okresie ferii letnich.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

półkolonie z wyżywieniem (stałe grupy dzieci i młodzieży uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program rekreacyjno - wychowawczy pod opieką wychowawcy).

Pełna treść ogłoszenia – (plik.pdf)

 

Końskie; 21 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

RODZAJ ZADANIA:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Pełna treść ogłoszenia - (plik.pdf)

Końskie; 15 kwietnia 2016 r.

 

zdjęcie PLAKAT

 

Końskie; 15 kwietnia 2016 r.

 

Końskie; 12 kwietnia 2016 r.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZAzdjęcie LOGO MON

 

- zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych żołnierzy stanowiących potencjał obronny Państwa.

 

 

Jeśli masz ukończone 18 lat i nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, chcesz spełnić swoje aspiracje życiowe i zawodowe, podejmij wyzwanie i zgłoś się do służby przygotowawczej.

W trakcie szkolenia wzmocnisz swoje cechy osobowe, odwagę, zdecydowanie i poczucie własnej wartości oraz zdobędziesz unikalne kwalifikacje, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać swój potencjał kompetencyjny i zawodowy.

W trakcie pełnienia służby przygotowawczej otrzymasz uposażenie miesięczne w wysokości 870 zł, zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie oraz bezpłatną opiekę medyczną i stomatologiczną.

Jeśli posiadasz na wyłącznym utrzymaniu niepracującego małżonka, dzieci lub rodziców, otrzymasz miesięcznie w trakcie pełnienia służby zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Ponadto, przez cały okres pełnienia służby przygotowawczej będziesz podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu a po jej zakończeniu otrzymasz z budżetu armii odprawę
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w danym roku, tj. ok. 1850 zł brutto.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach prowadzi nabór ochotników na II (04.05-26.08.2016 r.) i III (06.09-23.12.2016 r.) turnus służby przygotowawczej, która umożliwi Ci zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym elitarnego zawodu żołnierza.

Więcej informacji możesz uzyskać w siedzibie WKU w Kielcach, ul. Wesoła 29, pod numerami telefonów: 261-174-712, 261-174-713 lub na stronie internetowej www.kielce.wku.wp.mil.pl

 

Realizacja: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach.

Zdjęcia: archiwum Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Końskie; 8 kwietnia 2016 r.

Konsultacje społeczne projektu „ Programu Działań zdjęcie KONSULTACJEna Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Koneckim na lata 2016 – 2020”.

 

W związku z przystąpieniem do opracowania „ Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Koneckim na lata 2016 – 2020”, Zarząd Powiatu w Końskich zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zapoznania się z projektem ww. programu oraz przedstawienia ewentualnych opinii.

Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem Powiat Konecki.

Wszelkie opinie i stanowiska prosimy zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej na stosownym formularzu w terminie: od 15 kwietnia 2016 roku do 29 kwietnia 2016 roku w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Końskich, przesłać droga listowną na dres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26 -200 Końskie, Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia, lub elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Konsultacje mają charakter opiniotwórczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów powiatu.

Formularz do wyrażenia opinii - (plik.pdf)

Program działań - (plik.pdf)

Przewodniczący Zarządu

Bogdan Soboń

STAROSTA